LG이노텍
(011070)
코스피 200
전기,전자
액면가 5,000원
  11.27 09:15

159,500 (160,000)   [시가/고가/저가] 158,500 / 160,000 / 158,500 
전일비/등락률 ▼ 500 (-0.31%) 매도호가/호가잔량 160,000 / 1,506
거래량/전일동시간대비 11,133 /▼ 2,748 매수호가/호가잔량 159,500 / 181
상한가/하한가 208,000 / 112,000 총매도/총매수잔량 22,341 / 25,834

종목속보

연합뉴스: 2020년 07월 10일 (금) 16시 34분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(10일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202008 ( 10)│53100.00 │52800.00│-500.00 │723072 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202008 ( 10)│217000.00 │215000.0│-3500.00│6940  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20200│187000.00 │181500.0│-7000.00│11253  │
│8 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202008 ( 10)│23800.00 │23900.00│100.00 │28438  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202008 ( 10)│19000.00 │18700.00│-350.00 │27932  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202008 ( 10)│99600.00 │98200.00│-1500.00│40280  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202008 ( 10)│27400.00 │26800.00│-800.00 │6990  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202008 ( 10)│29700.00 │29000.00│-950.00 │45863  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아차   F 202008 ( 10)│32200.00 │32000.00│-650.00 │59964  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202008 ( 10)│197000.00 │193000.0│-5500.00│8065  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202008 ( 10)│394500.00 │391000.0│-3000.00│30264  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202008 ( 10)│127500.00 │125000.0│-2500.00│19992  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202008 ( 10)│67900.00 │68100.00│200.00 │54315  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202008 ( 10)│26200.00 │25600.00│-700.00 │284   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202008 ( 10)│20400.00 │20000.00│-800.00 │17031  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202008 ( 10)│69900.00 │68000.00│-1900.00│10606  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202008 ( 10)│35750.00 │35000.00│-1250.00│1968  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202008 ( 10)│78200.00 │77500.00│-1000.00│4937  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202008 ( 10)│85300.00 │82900.00│-2400.00│6162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202008 ( 10)│26250.00 │25750.00│-650.00 │32143  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202008 ( 10)│132000.00 │129500.0│-4000.00│18000  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202008 ( 10)│88100.00 │86200.00│-1900.00│2981  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202008 ( 10)│12200.00 │12250.00│-50.00 │50194  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202008 ( 10)│34650.00 │33950.00│-800.00 │65613  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202008 ( 10)│545000.00 │531000.0│-13000.0│17092  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래대우  F 202008 ( 10)│6910.00  │6820.00 │0.00  │62213  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산인프라 F 202008 ( 10)│6350.00  │6000.00 │-400.00 │70494  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202008 ( 10)│83500.00 │83000.00│-200.00 │93634  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202008 ( 10)│26500.00 │25550.00│-700.00 │12518  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202008 ( 10)│111000.00 │109000.0│0.00  │9501  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202008 ( 10)│25800.00 │25100.00│-1150.00│4103  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202008 ( 10)│291000.00 │299000.0│10500.00│116810 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202008 ( 10)│15600.00 │15500.00│-100.00 │25069  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202008 ( 10)│12150.00 │11900.00│-350.00 │28223  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202008 ( 10)│62300.00 │60900.00│-2100.00│10586  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202008 ( 10)│378000.00 │374000.0│-4000.00│925   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202008 ( 10)│7960.00  │7850.00 │-180.00 │24923  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대림산업  F 202008 ( 10)│83100.00 │81900.00│-1400.00│7508  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202008 ( 10)│27950.00 │27700.00│50.00  │2046  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202008 ( 10)│13900.00 │13750.00│-150.00 │931   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202008 ( 10)│4630.00  │4490.00 │-100.00 │1546  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202008 ( 10)│80400.00 │77500.00│-2900.00│5233  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202008 ( 10)│170000.00 │167000.0│-6000.00│3521  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202008 ( 10)│46000.00 │44200.00│-1850.00│11760  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202008 ( 10)│5670.00  │5520.00 │-190.00 │90183  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202008 ( 10)│28050.00 │28050.00│-350.00 │260   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202008 ( 10)│23850.00 │23400.00│-750.00 │872   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202008 ( 10)│946000.00 │942000.0│-6000.00│8247  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202008 ( 10)│43550.00 │45450.00│1900.00 │18955  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202008 ( 10)│44200.00 │42650.00│-1650.00│7147  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202008 ( 10)│24100.00 │23850.00│-250.00 │2736  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202008 ( 10)│34150.00 │33200.00│-950.00 │20288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202008 ( 10)│36050.00 │35300.00│-650.00 │3341  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202008 ( 10)│69600.00 │68600.00│-1000.00│13790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202008 ( 10)│22600.00 │23100.00│0.00  │5172  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202008 ( 10)│5210.00  │5100.00 │-60.00 │9657  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202008 ( 10)│5140.00  │5050.00 │-90.00 │4505  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202008 ( 10)│12300.00 │12300.00│-300.00 │1305  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG상사   F 202008 ( 10)│14650.00 │14450.00│-350.00 │642   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202008 ( 10)│181000.00 │176500.0│-4000.00│15685  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202008 ( 10)│8270.00  │8130.00 │-180.00 │8457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202008 ( 10)│48000.00 │45000.00│-2100.00│13308  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202008 ( 10)│245500.00 │240000.0│-4500.00│15203  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202008 ( 10)│4880.00  │4850.00 │-70.00 │2375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202008 ( 10)│74300.00 │71800.00│-2500.00│2468  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202008 ( 10)│5340.00  │5160.00 │-230.00 │936   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202008 ( 10)│178500.00 │179000.0│0.00  │2666  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202008 ( 10)│159500.00 │153000.0│-7500.00│11821  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202008 ( 10)│17100.00 │17000.00│-350.00 │765   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202008 ( 10)│107000.00 │104500.0│-2500.00│4887  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202008 ( 10)│23550.00 │22750.00│-800.00 │10153  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202008 ( 10)│1370.00  │1350.00 │-30.00 │43384  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202008 ( 10)│22800.00 │22700.00│0.00  │93161  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202008 ( 10)│105500.00 │103500.0│-3500.00│629   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202008 ( 10)│30400.00 │29800.00│-900.00 │974   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202008 ( 10)│22800.00 │22200.00│-800.00 │1896  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202008 ( 10)│352000.00 │355000.0│2000.00 │165771 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202008 ( 10)│12050.00 │11750.00│-600.00 │14254  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202008 ( 10)│14400.00 │14250.00│-250.00 │10429  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202008 ( 10)│29000.00 │28700.00│-300.00 │5740  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202008 ( 10)│150000.00 │174500.0│26400.00│71249  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202008 ( 10)│4290.00  │4230.00 │-70.00 │261   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202008 ( 10)│325500.00 │324500.0│2000.00 │32286  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202008 ( 10)│39650.00 │38600.00│-1200.00│10145  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202008 ( 10)│1299000.00│1295000.│-12000.0│596   │
│             │     │00   │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202008 ( 10)│51400.00 │51100.00│-900.00 │4306  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202008 ( 10)│179000.00 │178500.0│-6000.00│1440  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202008 ( 10)│35550.00 │34900.00│500.00 │1939  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202008 ( 10)│71000.00 │70000.00│-1300.00│2891  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202008 ( 10)│239500.00 │237500.0│-2000.00│287   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202008 ( 10)│9800.00  │9600.00 │-300.00 │7440  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202008 ( 10)│4450.00  │4300.00 │-150.00 │2779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202008 ( 10)│46450.00 │45450.00│-1500.00│2457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202008 ( 10)│383000.00 │390500.0│7500.00 │5291  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202008 ( 10)│111000.00 │112000.0│1000.00 │2135  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202008 ( 10)│137000.00 │133500.0│-3500.00│117   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202008 ( 10)│37150.00 │36350.00│-800.00 │1341  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202008 ( 10)│85600.00 │85400.00│-2600.00│12   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202008 ( 10)│50900.00 │50900.00│-200.00 │432   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202008 ( 10)│29750.00 │29100.00│-700.00 │209   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202008 ( 10)│60800.00 │58500.00│-2300.00│1120  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202008 ( 10)│17600.00 │16350.00│-1200.00│7441  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202008 ( 10)│384500.00 │386500.0│-500.00 │264   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202008 ( 10)│29400.00 │28950.00│-700.00 │499   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202008 ( 10)│22350.00 │22300.00│-550.00 │948   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202008 ( 10)│211500.00 │205000.0│-5500.00│1168  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202008 ( 10)│42050.00 │41650.00│-750.00 │662   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202008 ( 10)│25250.00 │24250.00│-1400.00│3149  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202008 ( 10)│3030.00  │2940.00 │-110.00 │4863  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202008 ( 10)│116000.00 │114500.0│-500.00 │601   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202008 ( 10)│98000.00 │95300.00│-3400.00│1490  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG하우시스 F 202008 ( 10)│67700.00 │67400.00│-300.00 │758   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202008 ( 10)│21300.00 │23500.00│2550.00 │24569  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202008 ( 10)│36050.00 │35400.00│-950.00 │786   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202008 ( 10)│197900.00 │204700.0│-12900.0│3788  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202008 ( 10)│129300.00 │129700.0│0.00  │652   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK머티리얼 F 202008 ( 10)│200000.00 │198200.0│-2600.00│329   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202008 ( 10)│128800.00 │125700.0│-2100.00│1727  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202008 ( 10)│33200.00 │32850.00│-150.00 │1534  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202008 ( 10)│25300.00 │25100.00│-200.00 │4119  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202008 ( 15)│50900.00 │49000.00│-1900.00│6759  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202008 ( 10)│10600.00 │10550.00│-300.00 │737   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202008 ( 10)│34750.00 │34600.00│-100.00 │2221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202008 ( 10)│33300.00 │32650.00│-700.00 │3300  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202008 ( 10)│57800.00 │55800.00│3200.00 │7901  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202008 ( 10)│9590.00  │9360.00 │-230.00 │4311  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202008 ( 10)│31350.00 │32200.00│900.00 │4354  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202008 ( 10)│126000.00 │128000.0│2000.00 │11656  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202008 ( 10)│108300.00 │106500.0│-800.00 │32775  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202008 ( 10)│82500.00 │80200.00│-2300.00│6247  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202008 ( 10)│5490.00  │5420.00 │-110.00 │11996  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202008 ( 10)│29350.00 │28900.00│100.00 │318   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202008 ( 10)│8570.00  │8410.00 │-300.00 │11247  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202008 ( 10)│20100.00 │19900.00│-250.00 │966   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202008 ( 10)│52300.00 │51600.00│-1200.00│4474  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202008 ( 10)│27300.00 │26250.00│-1050.00│1380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202008 ( 10)│27700.00 │28800.00│1100.00 │6106  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202009  │7130.00  │7065.00 │-110.00 │975   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202009  │41455.00 │41455.00│-770.00 │2    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202009  │0.00   │8550.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20200│11155.00 │11000.00│-40.00 │618   │
│9             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.27 09:15    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,626.30 ▲ 0.39 0.01%
코스닥 877.68 ▲ 3.15 0.36%
종목편집  새로고침 

mk포토

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.