DB손해보험
(005830)
코스피 200
보험
액면가 500원
  10.22 15:59

66,100 (66,800)   [시가/고가/저가] 66,300 / 67,100 / 66,000 
전일비/등락률 ▼ 700 (-1.05%) 매도호가/호가잔량 66,300 / 561
거래량/전일동시간대비 72,425 /▼ 46,534 매수호가/호가잔량 66,100 / 675
상한가/하한가 86,800 / 46,800 총매도/총매수잔량 8,874 / 6,577

종목속보

연합뉴스: 2021년 09월 16일 (목) 16시 42분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(16일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202110 ( 10)│77100.00 │76100.00│-700.00 │1147183 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202110 ( 10)│301500.00 │300500.0│-2000.00│4435  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20211│363000.00 │360500.0│1500.00 │13010  │
│0 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202110 ( 10)│32750.00 │32450.00│-250.00 │15793  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202110 ( 10)│24000.00 │24300.00│200.00 │27295  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202110 ( 10)│211000.00 │208000.0│-1500.00│23497  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202110 ( 10)│49100.00 │48650.00│-300.00 │2778  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202110 ( 10)│38750.00 │38400.00│-200.00 │25603  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202110 ( 10)│83900.00 │84400.00│1000.00 │55293  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202110 ( 10)│270500.00 │271000.0│1500.00 │8341  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202110 ( 10)│738000.00 │727000.0│-26000.0│39118  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202110 ( 10)│185000.00 │179500.0│-4500.00│10008  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202110 ( 10)│143500.00 │141000.0│-1500.00│24644  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202110 ( 10)│40700.00 │42400.00│1600.00 │35888  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202110 ( 10)│52600.00 │51500.00│-600.00 │43612  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202110 ( 10)│95800.00 │95000.00│-600.00 │2627  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202110 ( 10)│43400.00 │43550.00│250.00 │3024  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202110 ( 10)│81500.00 │81300.00│-200.00 │2646  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202110 ( 10)│118000.00 │118000.0│500.00 │5200  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202110 ( 10)│45200.00 │44700.00│-450.00 │64315  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202110 ( 10)│249500.00 │237500.0│-12000.0│45190  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202110 ( 10)│105000.00 │103000.0│-2500.00│482   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202110 ( 10)│20250.00 │19600.00│-650.00 │122848 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202110 ( 10)│53000.00 │52200.00│-600.00 │45153  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202110 ( 10)│718000.00 │718000.0│-3000.00│11843  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202110 ( 10)│8820.00  │8690.00 │-60.00 │48542  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산인프라 F 202110 ( 10)│10400.00 │10300.00│-100.00 │9104  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202110 ( 10)│107500.00 │104000.0│-3500.00│212172 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202110 ( 10)│45750.00 │46250.00│1250.00 │72290  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202110 ( 10)│170000.00 │171500.0│2500.00 │4402  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202110 ( 10)│45600.00 │45300.00│150.00 │1221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202110 ( 10)│405500.00 │402000.0│1000.00 │41766  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202110 ( 10)│32900.00 │32200.00│-450.00 │111858 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202110 ( 10)│14700.00 │14600.00│-50.00 │22139  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202110 ( 10)│103500.00 │102000.0│500.00 │15992  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202110 ( 10)│522000.00 │522000.0│2000.00 │501   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202110 ( 10)│10250.00 │10200.00│-50.00 │1841  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202110 ( 10)│25200.00 │25100.00│-50.00 │436   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202110 ( 10)│24400.00 │25450.00│1600.00 │98193  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202110 ( 10)│21200.00 │21850.00│800.00 │134403 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202110 ( 10)│108000.00 │107500.0│-1000.00│228   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202110 ( 10)│256000.00 │265000.0│10500.00│18156  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202110 ( 10)│74500.00 │73400.00│-900.00 │6911  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202110 ( 10)│6300.00  │6220.00 │0.00  │96381  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202110 ( 10)│34000.00 │34250.00│100.00 │218   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202110 ( 10)│50900.00 │50200.00│-700.00 │1402  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202110 ( 10)│598000.00 │590000.0│-7000.00│6637  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202110 ( 10)│34950.00 │34650.00│-50.00 │1389  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202110 ( 10)│88500.00 │88100.00│-200.00 │4916  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202110 ( 10)│31700.00 │31450.00│-50.00 │2475  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202110 ( 10)│55500.00 │55600.00│800.00 │25401  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202110 ( 10)│84800.00 │84400.00│-300.00 │3346  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202110 ( 10)│90200.00 │88600.00│-1500.00│13336  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202110 ( 10)│28350.00 │28250.00│0.00  │8961  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202110 ( 10)│8190.00  │8050.00 │-10.00 │8155  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202110 ( 10)│9490.00  │9370.00 │-60.00 │11444  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202110 ( 10)│16250.00 │16000.00│-200.00 │2948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202110 ( 10)│30600.00 │30650.00│150.00 │3546  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202110 ( 10)│216500.00 │209500.0│-6000.00│8909  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202110 ( 10)│13400.00 │13300.00│-150.00 │3630  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202110 ( 10)│142000.00 │146000.0│4500.00 │12014  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202110 ( 10)│279000.00 │271500.0│-4000.00│11209  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202110 ( 10)│5470.00  │5460.00 │-40.00 │2642  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202110 ( 10)│203500.00 │208500.0│7500.00 │7065  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202110 ( 10)│8020.00  │8070.00 │10.00  │1096  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202110 ( 10)│169500.00 │168000.0│-2000.00│1472  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202110 ( 10)│192500.00 │191000.0│-500.00 │6032  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202110 ( 10)│23000.00 │22650.00│-450.00 │1944  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202110 ( 10)│130500.00 │129000.0│-1000.00│9769  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202110 ( 10)│35500.00 │35350.00│-150.00 │4802  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202110 ( 10)│3400.00  │3330.00 │-50.00 │17924  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202110 ( 10)│42150.00 │42150.00│-500.00 │28036  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202110 ( 10)│180500.00 │179500.0│0.00  │502   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202110 ( 10)│78300.00 │77800.00│900.00 │5896  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202110 ( 10)│25400.00 │25000.00│-450.00 │12106  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202110 ( 10)│123500.00 │121500.0│-1500.00│239070 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202110 ( 10)│17650.00 │17350.00│-250.00 │15935  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202110 ( 10)│16200.00 │16000.00│-100.00 │645   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202110 ( 10)│28550.00 │28000.00│0.00  │3363  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202110 ( 10)│65700.00 │63800.00│-2000.00│4501  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202110 ( 10)│7100.00  │7060.00 │-10.00 │1004  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202110 ( 10)│274500.00 │267000.0│-6000.00│15341  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202110 ( 10)│55000.00 │54700.00│1000.00 │11572  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202110 ( 10)│1395000.00│1382000.│-8000.00│599   │
│             │     │00   │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202110 ( 10)│53500.00 │52700.00│-700.00 │272   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202110 ( 10)│231500.00 │226500.0│-7000.00│3097  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202110 ( 10)│71300.00 │70200.00│-800.00 │811   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202110 ( 10)│80000.00 │80400.00│900.00 │1522  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202110 ( 10)│303000.00 │299500.0│-3000.00│86   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202110 ( 10)│16100.00 │15950.00│-150.00 │12113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202110 ( 10)│6250.00  │6170.00 │-80.00 │480   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202110 ( 10)│61700.00 │61100.00│-1000.00│1065  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202110 ( 10)│436000.00 │430000.0│-6000.00│119   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202110 ( 10)│121500.00 │122000.0│-500.00 │5544  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202110 ( 10)│458000.00 │459000.0│3500.00 │2296  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202110 ( 10)│34250.00 │34050.00│-150.00 │601   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202110 ( 10)│85300.00 │85500.00│300.00 │439   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202110 ( 10)│65500.00 │65000.00│-500.00 │674   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202110 ( 10)│39250.00 │39850.00│850.00 │948   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202110 ( 10)│82600.00 │81700.00│-800.00 │1083  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202110 ( 10)│32200.00 │31600.00│-550.00 │2943  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202110 ( 10)│293500.00 │294000.0│500.00 │52   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202110 ( 10)│51000.00 │52200.00│1400.00 │2107  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202110 ( 10)│61600.00 │61500.00│200.00 │5973  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202110 ( 10)│275000.00 │271500.0│-3000.00│2058  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202110 ( 10)│48000.00 │47300.00│-700.00 │852   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202110 ( 10)│45450.00 │45500.00│-200.00 │1366  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202110 ( 10)│5270.00  │5250.00 │-20.00 │20281  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202110 ( 10)│232500.00 │250000.0│17000.00│7705  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202110 ( 10)│133500.00 │131500.0│-2000.00│959   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202110 ( 10)│85300.00 │84700.00│-600.00 │530   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202110 ( 10)│25850.00 │25900.00│-50.00 │277   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202110 ( 10)│87700.00 │87800.00│-200.00 │2258  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202110 ( 10)│157000.00 │155000.0│-2000.00│106   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202110 ( 10)│101300.00 │100000.0│-1200.00│38   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK머티리얼 F 202110 ( 10)│429200.00 │419000.0│-7400.00│420   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202110 ( 10)│150600.00 │150700.0│400.00 │325   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202110 ( 10)│38250.00 │38700.00│450.00 │656   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202110 ( 10)│41600.00 │41600.00│0.00  │3285  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202110 ( 10)│49100.00 │48300.00│-800.00 │5366  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202110 ( 10)│24600.00 │23700.00│-950.00 │10274  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202110 ( 10)│43900.00 │44200.00│850.00 │7115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202110 ( 10)│27000.00 │26650.00│-250.00 │222   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202110 ( 10)│70000.00 │69600.00│1100.00 │329   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202110 ( 10)│9870.00  │9820.00 │-90.00 │795   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202110 ( 10)│67000.00 │64900.00│-1300.00│9222  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202110 ( 10)│125500.00 │122500.0│-2000.00│897   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202110 ( 10)│115000.00 │112400.0│-1900.00│9447  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202110 ( 10)│163500.00 │163000.0│1000.00 │16890  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202110 ( 10)│5410.00  │5360.00 │-40.00 │7347  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202110 ( 10)│60700.00 │61000.00│500.00 │1782  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202110 ( 10)│11100.00 │11000.00│0.00  │12370  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202110 ( 10)│28650.00 │28850.00│300.00 │1185  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202110 ( 10)│84900.00 │87300.00│2900.00 │34377  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202110 ( 10)│23350.00 │23550.00│300.00 │3107  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202110 ( 10)│40500.00 │39750.00│-550.00 │1658  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202110 ( 10)│8420.00  │8390.00 │10.00  │1118  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202110 ( 10)│7470.00  │7420.00 │10.00  │17426  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202110 ( 10)│177500.00 │173500.0│-2500.00│10744  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202110 ( 10)│58800.00 │56900.00│-1500.00│4618  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202110 ( 10)│18650.00 │18950.00│400.00 │36218  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202110 ( 10)│33700.00 │32900.00│-400.00 │451   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202110 ( 10)│28350.00 │29350.00│950.00 │7212  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202110 ( 10)│35400.00 │34450.00│-950.00 │267   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202110 ( 10)│19550.00 │19350.00│-150.00 │2248  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202110 ( 10)│143000.00 │141500.0│500.00 │575   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202110 ( 10)│936000.00 │916000.0│-20000.0│363   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202110 ( 10)│27200.00 │27000.00│50.00  │59767  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202110 ( 10)│19100.00 │18850.00│50.00  │4378  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202110 ( 10)│17150.00 │16750.00│-500.00 │2312  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202110 ( 10)│72500.00 │71200.00│-1300.00│1309  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202110 ( 10)│442400.00 │455000.0│12700.00│9213  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202110 ( 10)│83200.00 │82200.00│-500.00 │39   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202110 ( 10)│280000.00 │276500.0│-2800.00│510   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202110 ( 10)│37350.00 │37100.00│-650.00 │4    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202110 ( 10)│6610.00  │6610.00 │-60.00 │204   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202110 ( 10)│47200.00 │46850.00│350.00 │238   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202110 ( 10)│51200.00 │50800.00│-1000.00│229   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202112  │10415.00 │10245.00│-155.00 │2    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202112  │0.00   │44815.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202112  │12775.00 │12775.00│15.00  │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20211│11710.00 │11710.00│-200.00 │9    │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20211│0.00   │18885.00│0.00  │0    │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20211│81325.00 │81325.00│325.00 │10   │
│2             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
10.22 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 3,006.16 ▼ 1.17 -0.04%
코스닥 995.07 ▲ 1.37 0.14%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.