DB손해보험
(005830)
코스피 200
보험
액면가 500원
  10.27 15:59

65,300 (66,000)   [시가/고가/저가] 65,700 / 65,900 / 64,400 
전일비/등락률 ▼ 700 (-1.06%) 매도호가/호가잔량 65,300 / 1,869
거래량/전일동시간대비 116,616 /▲ 34,324 매수호가/호가잔량 65,200 / 47
상한가/하한가 85,800 / 46,200 총매도/총매수잔량 8,325 / 4,706

종목속보

연합뉴스: 2021년 09월 17일 (금) 16시 32분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(17일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202110 ( 10)│76200.00 │76900.00│800.00 │1151561 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202110 ( 10)│300000.00 │300000.0│-500.00 │3204  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20211│358000.00 │359000.0│-1500.00│17293  │
│0 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202110 ( 10)│32500.00 │32550.00│100.00 │19619  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202110 ( 10)│24300.00 │24400.00│100.00 │38719  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202110 ( 10)│208500.00 │209000.0│1000.00 │42853  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202110 ( 10)│48700.00 │49400.00│750.00 │4063  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202110 ( 10)│38400.00 │38200.00│-200.00 │23671  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202110 ( 10)│84200.00 │84100.00│-300.00 │80299  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202110 ( 10)│270000.00 │267500.0│-3500.00│9466  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202110 ( 10)│725000.00 │728000.0│1000.00 │19113  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202110 ( 10)│180000.00 │178500.0│-1000.00│13451  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202110 ( 10)│141000.00 │139500.0│-1500.00│16354  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202110 ( 10)│42650.00 │41800.00│-600.00 │15474  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202110 ( 10)│51400.00 │51500.00│0.00  │29703  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202110 ( 10)│94600.00 │94400.00│-600.00 │3113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202110 ( 10)│43700.00 │43150.00│-400.00 │3346  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202110 ( 10)│81600.00 │81200.00│-100.00 │2097  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202110 ( 10)│118500.00 │104500.0│-13500.0│67810  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202110 ( 10)│44550.00 │44400.00│-300.00 │49508  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202110 ( 10)│235000.00 │240000.0│2500.00 │32560  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202110 ( 10)│103000.00 │104000.0│1000.00 │542   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202110 ( 10)│19600.00 │19850.00│250.00 │86956  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202110 ( 10)│52100.00 │51900.00│-300.00 │35991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202110 ( 10)│718000.00 │702000.0│-16000.0│10855  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202110 ( 10)│8870.00  │9090.00 │400.00 │104345 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산인프라 F 202110 ( 10)│10250.00 │10150.00│-150.00 │10571  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202110 ( 10)│105000.00 │107000.0│3000.00 │113595 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202110 ( 10)│46750.00 │46200.00│-50.00 │38226  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202110 ( 10)│171500.00 │174000.0│2500.00 │3835  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202110 ( 10)│44800.00 │45000.00│-300.00 │3184  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202110 ( 10)│404000.00 │403000.0│1000.00 │30790  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202110 ( 10)│32750.00 │33000.00│800.00 │160988 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202110 ( 10)│14550.00 │14600.00│0.00  │19009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202110 ( 10)│101500.00 │102000.0│0.00  │3899  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202110 ( 10)│521000.00 │522000.0│0.00  │406   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202110 ( 10)│10150.00 │10150.00│-50.00 │1312  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202110 ( 10)│24800.00 │24850.00│-250.00 │821   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202110 ( 10)│25700.00 │25000.00│-450.00 │27987  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202110 ( 10)│22000.00 │21600.00│-250.00 │111147 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202110 ( 10)│107500.00 │107500.0│0.00  │162   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202110 ( 10)│267000.00 │263500.0│-1500.00│9593  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202110 ( 10)│72900.00 │72800.00│-600.00 │5843  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202110 ( 10)│6180.00  │6120.00 │-100.00 │115733 │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202110 ( 10)│34150.00 │33950.00│-300.00 │451   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202110 ( 10)│50100.00 │50800.00│600.00 │6780  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202110 ( 10)│588000.00 │587000.0│-3000.00│4774  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202110 ( 10)│34600.00 │34100.00│-550.00 │1179  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202110 ( 10)│88000.00 │90300.00│2200.00 │12032  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202110 ( 10)│31450.00 │32500.00│1050.00 │30238  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202110 ( 10)│55900.00 │56000.00│400.00 │19903  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202110 ( 10)│84200.00 │84000.00│-400.00 │3840  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202110 ( 10)│88900.00 │89100.00│500.00 │11657  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202110 ( 10)│28250.00 │28400.00│150.00 │9829  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202110 ( 10)│8000.00  │7950.00 │-100.00 │9462  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202110 ( 10)│9300.00  │9310.00 │-60.00 │8540  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202110 ( 10)│16050.00 │15900.00│-100.00 │2031  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202110 ( 10)│30650.00 │29550.00│-1100.00│3332  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202110 ( 10)│212500.00 │216000.0│6500.00 │9767  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202110 ( 10)│13200.00 │13350.00│50.00  │4992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202110 ( 10)│146500.00 │142000.0│-4000.00│5896  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202110 ( 10)│274000.00 │274000.0│2500.00 │7583  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202110 ( 10)│5400.00  │5380.00 │-80.00 │5983  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202110 ( 10)│208000.00 │201000.0│-7500.00│6239  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202110 ( 10)│8170.00  │8020.00 │-50.00 │4457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202110 ( 10)│166500.00 │168000.0│0.00  │1554  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202110 ( 10)│190500.00 │189500.0│-1500.00│9557  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202110 ( 10)│22500.00 │22500.00│-150.00 │3172  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202110 ( 10)│129000.00 │129500.0│500.00 │3764  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202110 ( 10)│35300.00 │35050.00│-300.00 │2880  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202110 ( 10)│3300.00  │3270.00 │-60.00 │5532  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202110 ( 10)│42250.00 │42150.00│0.00  │33362  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202110 ( 10)│178500.00 │178500.0│-1000.00│899   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202110 ( 10)│78100.00 │72700.00│-5100.00│16830  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202110 ( 10)│24950.00 │24650.00│-350.00 │2503  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202110 ( 10)│121000.00 │119500.0│-2000.00│211493 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202110 ( 10)│17500.00 │17100.00│-250.00 │33567  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202110 ( 10)│15900.00 │16400.00│400.00 │1118  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202110 ( 10)│27500.00 │27100.00│-900.00 │3238  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202110 ( 10)│63600.00 │63400.00│-400.00 │3519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202110 ( 10)│7040.00  │7070.00 │10.00  │1337  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202110 ( 10)│271000.00 │275000.0│8000.00 │27486  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202110 ( 10)│54300.00 │54500.00│-200.00 │5288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202110 ( 10)│1370000.00│1356000.│-26000.0│669   │
│             │     │00   │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202110 ( 10)│52800.00 │53100.00│400.00 │807   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202110 ( 10)│225500.00 │226500.0│0.00  │866   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202110 ( 10)│69400.00 │70400.00│200.00 │2123  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202110 ( 10)│80900.00 │80000.00│-400.00 │2767  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202110 ( 10)│299000.00 │298500.0│-1000.00│117   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202110 ( 10)│15800.00 │16050.00│100.00 │4361  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202110 ( 10)│6170.00  │6160.00 │-10.00 │738   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202110 ( 10)│61200.00 │60600.00│-500.00 │1088  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202110 ( 10)│428500.00 │432000.0│2000.00 │106   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202110 ( 10)│122500.00 │124000.0│2000.00 │4539  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202110 ( 10)│455500.00 │454000.0│-5000.00│737   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202110 ( 10)│34000.00 │34100.00│50.00  │1833  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202110 ( 10)│85300.00 │84700.00│-800.00 │724   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202110 ( 10)│64500.00 │64100.00│-900.00 │848   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202110 ( 10)│40350.00 │38650.00│-1200.00│1028  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202110 ( 10)│81300.00 │82100.00│400.00 │334   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202110 ( 10)│31600.00 │31550.00│-50.00 │5925  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202110 ( 10)│293000.00 │292000.0│-2000.00│109   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202110 ( 10)│51200.00 │52000.00│-200.00 │1949  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202110 ( 10)│60600.00 │60900.00│-600.00 │8721  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202110 ( 10)│270000.00 │272000.0│500.00 │592   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202110 ( 10)│46950.00 │47350.00│50.00  │930   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202110 ( 10)│45150.00 │45650.00│150.00 │1011  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202110 ( 10)│5240.00  │5230.00 │-20.00 │10217  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202110 ( 10)│255500.00 │243500.0│-6500.00│4421  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202110 ( 10)│130500.00 │134000.0│2500.00 │975   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202110 ( 10)│83600.00 │84400.00│-300.00 │739   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202110 ( 10)│25600.00 │25900.00│0.00  │225   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202110 ( 10)│88200.00 │88300.00│500.00 │1677  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202110 ( 10)│154000.00 │157900.0│2900.00 │402   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202110 ( 10)│99700.00 │101700.0│1700.00 │148   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK머티리얼 F 202110 ( 10)│419800.00 │419400.0│400.00 │551   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202110 ( 10)│151300.00 │150300.0│-400.00 │239   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202110 ( 10)│38500.00 │39300.00│600.00 │737   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202110 ( 10)│41300.00 │42050.00│450.00 │909   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202110 ( 10)│48300.00 │48300.00│0.00  │4373  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202110 ( 10)│23550.00 │23450.00│-250.00 │5142  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202110 ( 10)│43850.00 │45400.00│1200.00 │4187  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202110 ( 10)│26450.00 │26500.00│-150.00 │248   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202110 ( 10)│70100.00 │69600.00│0.00  │12   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202110 ( 10)│9800.00  │9800.00 │-20.00 │893   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202110 ( 10)│64400.00 │65000.00│100.00 │9087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202110 ( 10)│122500.00 │122000.0│-500.00 │2478  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202110 ( 10)│112800.00 │117300.0│4900.00 │26622  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202110 ( 10)│162500.00 │161000.0│-2000.00│8939  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202110 ( 10)│5310.00  │5370.00 │10.00  │11664  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202110 ( 10)│60500.00 │60100.00│-900.00 │514   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202110 ( 10)│11000.00 │11000.00│0.00  │6121  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202110 ( 10)│28500.00 │28800.00│-50.00 │1065  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202110 ( 10)│87200.00 │82400.00│-4900.00│50943  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202110 ( 10)│23450.00 │23100.00│-450.00 │6623  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202110 ( 10)│39700.00 │40150.00│400.00 │1894  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202110 ( 10)│8320.00  │8260.00 │-130.00 │3917  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202110 ( 10)│7420.00  │7450.00 │30.00  │17884  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202110 ( 10)│173500.00 │176000.0│2500.00 │4697  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202110 ( 10)│57000.00 │57300.00│400.00 │4856  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202110 ( 10)│19000.00 │18550.00│-400.00 │22490  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202110 ( 10)│32900.00 │33500.00│600.00 │303   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202110 ( 10)│29700.00 │31000.00│1650.00 │20196  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202110 ( 10)│34250.00 │35350.00│900.00 │1118  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202110 ( 10)│19400.00 │19500.00│150.00 │2327  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202110 ( 10)│141500.00 │140000.0│-1500.00│690   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202110 ( 10)│917000.00 │930000.0│14000.00│447   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202110 ( 10)│27300.00 │27250.00│250.00 │30804  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202110 ( 10)│18900.00 │19350.00│500.00 │10922  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202110 ( 10)│16750.00 │16700.00│-50.00 │285   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202110 ( 10)│71600.00 │72300.00│1100.00 │1301  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202110 ( 10)│460100.00 │455900.0│900.00 │6895  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202110 ( 10)│82100.00 │82200.00│0.00  │297   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202110 ( 10)│275200.00 │269500.0│-7000.00│348   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202110 ( 10)│36850.00 │37200.00│100.00 │293   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202110 ( 10)│6570.00  │6700.00 │90.00  │4068  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202110 ( 10)│47900.00 │51900.00│5050.00 │3295  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202110 ( 10)│50500.00 │51400.00│600.00 │260   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202112  │0.00   │10245.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202112  │0.00   │44300.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202112  │12705.00 │12705.00│-70.00 │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20211│11010.00 │11625.00│-85.00 │63   │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20211│0.00   │18725.00│0.00  │0    │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20211│81850.00 │81850.00│525.00 │30   │
│2             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
10.27 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 3,025.49 ▼ 23.59 -0.77%
코스닥 1,008.95 ▼ 2.81 -0.28%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.