GS건설
(006360)
코스피 200
건설업
액면가 5,000원
  12.02 15:59

23,800 (24,900)   [시가/고가/저가] 25,050 / 25,050 / 23,800 
전일비/등락률 ▼ 1,100 (-4.42%) 매도호가/호가잔량 23,850 / 391
거래량/전일동시간대비 1,498,414 /▼ 2,020,800 매수호가/호가잔량 23,800 / 29,170
상한가/하한가 32,350 / 17,450 총매도/총매수잔량 32,599 / 125,550

종목속보

연합뉴스: 2022년 08월 16일 (화) 16시 32분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(16일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202209 ( 10)│60500.00 │60900.00│800.00 │1106815 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202209 ( 10)│52200.00 │52000.00│-200.00 │3835  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202209 ( 10)│262500.00 │258500.0│-1500.00│10869  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202209 ( 10)│37800.00 │37750.00│0.00  │14840  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202209 ( 10)│22200.00 │21700.00│-400.00 │23985  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202209 ( 10)│198500.00 │198000.0│1000.00 │30189  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202209 ( 10)│36000.00 │35450.00│-400.00 │1022  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202209 ( 10)│36200.00 │35750.00│-450.00 │38919  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202209 ( 10)│82500.00 │81900.00│-500.00 │32760  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202209 ( 10)│225500.00 │218500.0│-8000.00│17587  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202209 ( 10)│631000.00 │631000.0│8000.00 │5426  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202209 ( 10)│138500.00 │138000.0│500.00 │17947  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202209 ( 10)│101500.00 │102500.0│500.00 │42998  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202209 ( 10)│40750.00 │39800.00│-1050.00│9070  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202209 ( 10)│35400.00 │34000.00│-1100.00│20149  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202209 ( 10)│84400.00 │84100.00│-100.00 │1783  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202209 ( 10)│43050.00 │43700.00│350.00 │1957  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202209 ( 10)│81700.00 │81600.00│0.00  │888   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202209 ( 10)│94200.00 │92900.00│-700.00 │8260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202209 ( 10)│39850.00 │39300.00│-350.00 │28856  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202209 ( 10)│201000.00 │204000.0│4000.00 │28240  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202209 ( 10)│81200.00 │80700.00│-200.00 │152   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202209 ( 10)│16600.00 │16600.00│100.00 │23798  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202209 ( 10)│52200.00 │51600.00│-300.00 │20553  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202209 ( 10)│676000.00 │662000.0│-4000.00│9355  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202209 ( 10)│6820.00  │6720.00 │-60.00 │13017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202209 ( 10)│5950.00  │5870.00 │-30.00 │4390  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202209 ( 10)│94500.00 │96700.00│3200.00 │295839 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202209 ( 10)│33250.00 │32150.00│-1050.00│30178  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202209 ( 10)│106000.00 │105000.0│-500.00 │392   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202209 ( 10)│39200.00 │39100.00│400.00 │2849  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202209 ( 10)│267500.00 │260500.0│-5000.00│19356  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202209 ( 10)│26350.00 │26750.00│550.00 │43017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202209 ( 10)│12550.00 │12500.00│0.00  │6620  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202209 ( 10)│88400.00 │89500.00│-500.00 │6560  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202209 ( 10)│589000.00 │595000.0│7000.00 │1290  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202209 ( 10)│9790.00  │9770.00 │10.00  │1009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202209 ( 10)│23200.00 │23550.00│50.00  │2018  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202209 ( 10)│23850.00 │24300.00│150.00 │104564 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202209 ( 10)│21200.00 │21350.00│150.00 │199383 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202209 ( 10)│102000.00 │100000.0│-2000.00│552   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202209 ( 10)│188500.00 │186500.0│-1500.00│1548  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202209 ( 10)│62100.00 │62000.00│-500.00 │1788  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202209 ( 10)│6020.00  │6010.00 │-10.00 │9935  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202209 ( 10)│32100.00 │32000.00│-200.00 │49   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202209 ( 10)│71300.00 │70800.00│500.00 │38743  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202209 ( 10)│379500.00 │378500.0│-7000.00│7821  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202209 ( 10)│32450.00 │31200.00│-1300.00│2186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202209 ( 10)│63500.00 │62200.00│-800.00 │4758  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202209 ( 10)│56000.00 │55900.00│200.00 │37924  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202209 ( 10)│48500.00 │47000.00│-1150.00│38366  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202209 ( 10)│71900.00 │71000.00│-400.00 │8672  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202209 ( 10)│72300.00 │72900.00│600.00 │6052  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202209 ( 10)│26100.00 │26000.00│0.00  │3517  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202209 ( 10)│6940.00  │6900.00 │-10.00 │1583  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202209 ( 10)│7730.00  │7690.00 │-20.00 │457   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202209 ( 10)│15400.00 │15350.00│-50.00 │1464  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202209 ( 10)│35300.00 │35300.00│-100.00 │2428  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202209 ( 10)│354000.00 │351000.0│500.00 │5853  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202209 ( 10)│10200.00 │10050.00│-200.00 │945   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202209 ( 10)│127000.00 │126000.0│500.00 │28256  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202209 ( 10)│233000.00 │230000.0│0.00  │1739  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202209 ( 10)│4410.00  │4370.00 │-50.00 │11364  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202209 ( 10)│135500.00 │134500.0│-500.00 │399   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202209 ( 10)│6720.00  │6700.00 │30.00  │13677  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202209 ( 10)│135000.00 │134000.0│-500.00 │699   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202209 ( 10)│127000.00 │127500.0│1000.00 │2389  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202209 ( 10)│22750.00 │22750.00│0.00  │301   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202209 ( 10)│125000.00 │123000.0│-1000.00│3043  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202209 ( 10)│31100.00 │30800.00│-200.00 │4312  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202209 ( 10)│2370.00  │2340.00 │-40.00 │1497  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202209 ( 10)│47050.00 │47950.00│1700.00 │179479 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202209 ( 10)│192500.00 │189000.0│-1000.00│2572  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202209 ( 10)│108000.00 │108500.0│500.00 │3595  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202209 ( 10)│34300.00 │33700.00│-450.00 │3746  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202209 ( 10)│83000.00 │80800.00│-1800.00│51418  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202209 ( 10)│15250.00 │15150.00│0.00  │1956  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202209 ( 10)│11450.00 │11400.00│0.00  │580   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202209 ( 10)│20450.00 │20400.00│50.00  │923   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202209 ( 10)│36150.00 │36600.00│150.00 │16477  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202209 ( 10)│6220.00  │6160.00 │-50.00 │1790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202209 ( 10)│209000.00 │211000.0│2500.00 │5903  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202209 ( 10)│62500.00 │62400.00│500.00 │4767  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202209 ( 10)│729000.00 │734000.0│4000.00 │720   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202209 ( 10)│36000.00 │35800.00│-200.00 │715   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202209 ( 10)│199500.00 │197000.0│-3000.00│515   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202209 ( 10)│42050.00 │41100.00│-600.00 │512   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202209 ( 10)│65000.00 │65500.00│500.00 │637   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202209 ( 10)│316000.00 │315500.0│-2500.00│109   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202209 ( 10)│10850.00 │10750.00│-50.00 │1380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202209 ( 10)│4270.00  │4270.00 │20.00  │1718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202209 ( 10)│63500.00 │63600.00│200.00 │677   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202209 ( 10)│418000.00 │419500.0│1500.00 │397   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202209 ( 10)│56100.00 │56700.00│1000.00 │533   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202209 ( 10)│317000.00 │317000.0│9000.00 │343   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202209 ( 10)│26050.00 │25650.00│-300.00 │1237  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202209 ( 10)│64100.00 │63300.00│-300.00 │222   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202209 ( 10)│58900.00 │57800.00│-1100.00│167   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202209 ( 10)│42100.00 │42050.00│200.00 │5267  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202209 ( 10)│65200.00 │65600.00│400.00 │783   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202209 ( 10)│21750.00 │21500.00│-50.00 │1312  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202209 ( 10)│297000.00 │298500.0│4000.00 │466   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202209 ( 10)│88900.00 │88300.00│-200.00 │1822  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202209 ( 10)│56300.00 │55900.00│-500.00 │4943  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202209 ( 10)│224000.00 │223500.0│-500.00 │431   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202209 ( 10)│39000.00 │38550.00│-50.00 │1285  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202209 ( 10)│42050.00 │43900.00│2300.00 │3252  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202209 ( 10)│4970.00  │4910.00 │-10.00 │8614  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202209 ( 10)│131000.00 │132000.0│1000.00 │242   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202209 ( 10)│69000.00 │69900.00│2200.00 │1696  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202209 ( 10)│49000.00 │47000.00│-1500.00│487   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202209 ( 10)│19200.00 │19200.00│150.00 │96   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202209 ( 10)│51400.00 │51100.00│-300.00 │321   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202209 ( 10)│125600.00 │120300.0│5900.00 │637   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202209 ( 10)│84000.00 │89600.00│6300.00 │16648  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202209 ( 10)│102000.00 │102400.0│-600.00 │253   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202209 ( 10)│43000.00 │42550.00│-350.00 │692   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202209 ( 10)│33300.00 │32750.00│-200.00 │1963  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202209 ( 10)│30150.00 │30100.00│50.00  │255   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202209 ( 10)│17700.00 │17450.00│-250.00 │8312  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202209 ( 10)│29600.00 │29500.00│200.00 │2192  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202209 ( 10)│22950.00 │23000.00│50.00  │533   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202209 ( 10)│91500.00 │92700.00│1900.00 │200   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202209 ( 10)│8830.00  │8810.00 │-40.00 │1483  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202209 ( 10)│75000.00 │76000.00│1000.00 │4090  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202209 ( 10)│69300.00 │68500.00│-200.00 │4745  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202209 ( 10)│78000.00 │78400.00│1000.00 │10588  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202209 ( 10)│161000.00 │162000.0│2000.00 │13106  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202209 ( 10)│3610.00  │3590.00 │-30.00 │3    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202209 ( 10)│38350.00 │39450.00│1250.00 │1714  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202209 ( 10)│12400.00 │12350.00│-50.00 │13926  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202209 ( 10)│13300.00 │13100.00│-100.00 │394   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202209 ( 10)│78000.00 │77800.00│500.00 │16230  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202209 ( 10)│16900.00 │16850.00│-100.00 │1060  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202209 ( 10)│59500.00 │61500.00│2300.00 │10998  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202209 ( 10)│7020.00  │7060.00 │10.00  │272   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202209 ( 10)│5830.00  │5640.00 │-150.00 │25948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202209 ( 10)│140000.00 │137500.0│-500.00 │1433  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202209 ( 10)│45300.00 │45900.00│950.00 │25869  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202209 ( 10)│16350.00 │16350.00│0.00  │19228  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202209 ( 10)│23550.00 │23400.00│-200.00 │449   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202209 ( 10)│34500.00 │35100.00│900.00 │9118  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202209 ( 10)│20600.00 │21800.00│1300.00 │2303  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202209 ( 10)│28200.00 │28450.00│550.00 │3142  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202209 ( 10)│45750.00 │44400.00│-1150.00│3453  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202209 ( 10)│911000.00 │904000.0│-4000.00│235   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202209 ( 10)│22100.00 │22250.00│-100.00 │5931  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202209 ( 10)│15450.00 │15350.00│150.00 │14324  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202209 ( 10)│11250.00 │11200.00│-50.00 │234   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202209 ( 10)│58900.00 │59300.00│800.00 │3434  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202209 ( 10)│119600.00 │117900.0│-600.00 │4221  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202209 ( 10)│80300.00 │80200.00│-300.00 │100   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202209 ( 10)│257700.00 │258100.0│500.00 │58   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202209 ( 10)│27200.00 │27100.00│-50.00 │501   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202209 ( 10)│5480.00  │5440.00 │-10.00 │3324  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202209 ( 10)│13350.00 │13350.00│0.00  │895   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202209 ( 10)│38750.00 │38050.00│-900.00 │368   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202209 ( 10)│464500.00 │461000.0│-500.00 │4880  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202209 ( 10)│33150.00 │32400.00│-500.00 │4968  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202209 ( 10)│72300.00 │73000.00│700.00 │638   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202209 ( 10)│269500.00 │267500.0│-500.00 │431   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202209 ( 10)│131000.00 │127000.0│-2500.00│3086  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202209 ( 10)│24350.00 │23650.00│-700.00 │4579  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202209 ( 10)│95000.00 │92500.00│-600.00 │469   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202209 ( 10)│183500.00 │188500.0│6000.00 │1352  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202209 ( 10)│137500.00 │137000.0│-1500.00│415   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202209 ( 10)│43400.00 │43600.00│350.00 │290   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202209 ( 10)│78800.00 │78700.00│-400.00 │76   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202209 ( 10)│149000.00 │146500.0│-2500.00│217   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202209 ( 10)│59800.00 │59000.00│-900.00 │219   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202209 ( 10)│105000.00 │106000.0│1500.00 │81   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202209 ( 10)│28750.00 │28400.00│-550.00 │50   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│펄어비스  F 202209 ( 10)│57100.00 │58100.00│1300.00 │215   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엘앤에프  F 202209 ( 10)│238900.00 │244400.0│7600.00 │2881  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│위메이드  F 202209 ( 10)│69600.00 │69900.00│700.00 │983   │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
12.02 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,434.33 ▼ 45.51 -1.84%
코스닥 732.95 ▼ 7.65 -1.03%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.