GS건설
(006360)
코스피 200
건설업
액면가 5,000원
  11.25 15:59

23,550 (23,350)   [시가/고가/저가] 23,400 / 23,750 / 23,200 
전일비/등락률 ▲ 200 (0.86%) 매도호가/호가잔량 23,600 / 4,751
거래량/전일동시간대비 546,131 /▼ 106,798 매수호가/호가잔량 23,550 / 2,154
상한가/하한가 30,350 / 16,350 총매도/총매수잔량 84,032 / 61,042

종목속보

연합뉴스: 2022년 08월 17일 (수) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(17일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202209 ( 10)│61100.00 │60600.00│-300.00 │838288 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202209 ( 10)│52000.00 │51600.00│-400.00 │3428  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202209 ( 10)│259500.00 │258500.0│0.00  │11478  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202209 ( 10)│37800.00 │38400.00│650.00 │23625  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202209 ( 10)│21750.00 │21700.00│0.00  │25213  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202209 ( 10)│195000.00 │189500.0│-8500.00│94634  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202209 ( 10)│35700.00 │35950.00│500.00 │1529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202209 ( 10)│35900.00 │36100.00│350.00 │41668  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202209 ( 10)│81200.00 │78800.00│-3100.00│64264  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202209 ( 10)│218500.00 │217000.0│-1500.00│8283  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202209 ( 10)│626000.00 │628000.0│-3000.00│5589  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202209 ( 10)│137500.00 │137500.0│-500.00 │20735  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202209 ( 10)│103000.00 │102500.0│0.00  │87319  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202209 ( 10)│40550.00 │41250.00│1450.00 │10278  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202209 ( 10)│34100.00 │33850.00│-150.00 │13316  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202209 ( 10)│84900.00 │84600.00│500.00 │1509  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202209 ( 10)│43800.00 │43600.00│-100.00 │1685  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202209 ( 10)│81700.00 │81600.00│0.00  │2278  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202209 ( 10)│92900.00 │92300.00│-600.00 │5470  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202209 ( 10)│39400.00 │39350.00│50.00  │29241  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202209 ( 10)│206000.00 │210000.0│6000.00 │32886  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202209 ( 10)│81500.00 │80500.00│-200.00 │703   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202209 ( 10)│16550.00 │16450.00│-150.00 │17356  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202209 ( 10)│52000.00 │51900.00│300.00 │21210  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202209 ( 10)│664000.00 │660000.0│-2000.00│8356  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202209 ( 10)│6730.00  │6780.00 │60.00  │12704  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202209 ( 10)│5870.00  │5760.00 │-110.00 │3741  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202209 ( 10)│96600.00 │97200.00│500.00 │114616 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202209 ( 10)│32250.00 │31800.00│-350.00 │26616  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202209 ( 10)│106000.00 │106000.0│1000.00 │505   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202209 ( 10)│39450.00 │39250.00│150.00 │2483  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202209 ( 10)│260000.00 │258500.0│-2000.00│14593  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202209 ( 10)│26950.00 │27000.00│250.00 │36618  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202209 ( 10)│12450.00 │12450.00│-50.00 │8484  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202209 ( 10)│89800.00 │91200.00│1700.00 │6891  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202209 ( 10)│598000.00 │596000.0│1000.00 │2809  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202209 ( 10)│9810.00  │9840.00 │70.00  │1724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202209 ( 10)│23900.00 │23200.00│-350.00 │1641  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202209 ( 10)│24500.00 │24400.00│100.00 │16375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202209 ( 10)│21300.00 │21250.00│-100.00 │136755 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202209 ( 10)│101500.00 │100500.0│500.00 │59   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202209 ( 10)│187000.00 │185000.0│-1500.00│1234  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202209 ( 10)│62900.00 │62800.00│800.00 │2297  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202209 ( 10)│6030.00  │5990.00 │-20.00 │12890  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202209 ( 10)│32150.00 │31850.00│-150.00 │85   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202209 ( 10)│71200.00 │69300.00│-1500.00│35850  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202209 ( 10)│380500.00 │383000.0│4500.00 │5190  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202209 ( 10)│31050.00 │30550.00│-650.00 │4954  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202209 ( 10)│62500.00 │62100.00│-100.00 │6165  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202209 ( 10)│56000.00 │54500.00│-1400.00│34480  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202209 ( 10)│47050.00 │46750.00│-250.00 │30127  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202209 ( 10)│70900.00 │69900.00│-1100.00│6245  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202209 ( 10)│72900.00 │72600.00│-300.00 │5346  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202209 ( 10)│26050.00 │25950.00│-50.00 │3212  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202209 ( 10)│6960.00  │6890.00 │-10.00 │9447  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202209 ( 10)│7720.00  │7660.00 │-30.00 │1257  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202209 ( 10)│15350.00 │15250.00│-100.00 │1647  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202209 ( 10)│35500.00 │35550.00│250.00 │2666  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202209 ( 10)│351000.00 │349500.0│-1500.00│5142  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202209 ( 10)│10100.00 │10200.00│150.00 │1857  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202209 ( 10)│126000.00 │126500.0│500.00 │17277  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202209 ( 10)│232500.00 │236000.0│6000.00 │4474  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202209 ( 10)│4400.00  │4370.00 │0.00  │7350  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202209 ( 10)│135000.00 │131500.0│-3000.00│441   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202209 ( 10)│6680.00  │6660.00 │-40.00 │8956  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202209 ( 10)│134500.00 │135000.0│1000.00 │982   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202209 ( 10)│127500.00 │128000.0│500.00 │3142  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202209 ( 10)│23150.00 │22600.00│-150.00 │1326  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202209 ( 10)│123000.00 │121500.0│-1500.00│5773  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202209 ( 10)│30850.00 │31200.00│400.00 │2083  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202209 ( 10)│2360.00  │2380.00 │40.00  │4991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202209 ( 10)│47850.00 │46600.00│-1350.00│104624 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202209 ( 10)│189500.00 │187500.0│-1500.00│1797  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202209 ( 10)│110000.00 │108500.0│0.00  │3742  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202209 ( 10)│33950.00 │33750.00│50.00  │2643  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202209 ( 10)│81000.00 │80000.00│-800.00 │32889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202209 ( 10)│15150.00 │15150.00│0.00  │4232  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202209 ( 10)│11400.00 │11550.00│150.00 │710   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202209 ( 10)│20550.00 │20600.00│200.00 │1522  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202209 ( 10)│36600.00 │36200.00│-400.00 │10008  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202209 ( 10)│6140.00  │6090.00 │-70.00 │1832  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202209 ( 10)│212000.00 │211500.0│500.00 │7343  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202209 ( 10)│62400.00 │60400.00│-2000.00│8337  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202209 ( 10)│735000.00 │726000.0│-8000.00│838   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202209 ( 10)│35200.00 │35800.00│0.00  │1559  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202209 ( 10)│197500.00 │198000.0│1000.00 │534   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202209 ( 10)│41050.00 │40500.00│-600.00 │341   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202209 ( 10)│65600.00 │65200.00│-300.00 │740   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202209 ( 10)│315500.00 │312500.0│-3000.00│57   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202209 ( 10)│10750.00 │10750.00│0.00  │2335  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202209 ( 10)│4250.00  │4260.00 │-10.00 │2007  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202209 ( 10)│63600.00 │62600.00│-1000.00│374   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202209 ( 10)│421000.00 │417000.0│-2500.00│438   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202209 ( 10)│57200.00 │56900.00│200.00 │746   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202209 ( 10)│319500.00 │314000.0│-3000.00│77   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202209 ( 10)│25750.00 │25950.00│300.00 │1229  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202209 ( 10)│63300.00 │62800.00│-500.00 │478   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202209 ( 10)│58300.00 │57300.00│-500.00 │229   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202209 ( 10)│42150.00 │41700.00│-350.00 │3518  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202209 ( 10)│66500.00 │66300.00│700.00 │1087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202209 ( 10)│21300.00 │21400.00│-100.00 │1231  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202209 ( 10)│296500.00 │290000.0│-8500.00│467   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202209 ( 10)│88000.00 │88500.00│200.00 │1431  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202209 ( 10)│55600.00 │54700.00│-1200.00│6088  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202209 ( 10)│224000.00 │224500.0│1000.00 │387   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202209 ( 10)│38550.00 │40000.00│1450.00 │1097  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202209 ( 10)│44800.00 │45950.00│2050.00 │8888  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202209 ( 10)│4920.00  │4940.00 │30.00  │13944  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202209 ( 10)│132000.00 │129000.0│-3000.00│246   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202209 ( 10)│69100.00 │65400.00│-4500.00│4266  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202209 ( 10)│46650.00 │46450.00│-550.00 │280   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202209 ( 10)│19000.00 │19200.00│0.00  │18   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202209 ( 10)│51100.00 │50600.00│-500.00 │422   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202209 ( 10)│120300.00 │124400.0│4100.00 │360   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202209 ( 10)│87800.00 │85600.00│-4000.00│8264  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202209 ( 10)│103600.00 │101800.0│-600.00 │309   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202209 ( 10)│42250.00 │42050.00│-500.00 │460   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202209 ( 10)│32950.00 │33000.00│250.00 │2347  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202209 ( 10)│30250.00 │29400.00│-700.00 │1330  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202209 ( 10)│17650.00 │18150.00│700.00 │29997  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202209 ( 10)│29400.00 │29200.00│-300.00 │1688  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202209 ( 10)│22750.00 │22750.00│-250.00 │369   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202209 ( 10)│92700.00 │93700.00│1000.00 │482   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202209 ( 10)│8730.00  │8670.00 │-140.00 │2891  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202209 ( 10)│74800.00 │70500.00│-5500.00│21642  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202209 ( 10)│68700.00 │67900.00│-600.00 │2525  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202209 ( 10)│79100.00 │77700.00│-700.00 │13771  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202209 ( 10)│161500.00 │158500.0│-3500.00│34775  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202209 ( 10)│3590.00  │3490.00 │-100.00 │5401  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202209 ( 10)│39500.00 │38150.00│-1300.00│786   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202209 ( 10)│12450.00 │12400.00│50.00  │10540  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202209 ( 10)│13300.00 │12800.00│-300.00 │921   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202209 ( 10)│77500.00 │74700.00│-3100.00│18393  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202209 ( 10)│17000.00 │16750.00│-100.00 │1917  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202209 ( 10)│61000.00 │59500.00│-2000.00│14612  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202209 ( 10)│7110.00  │7060.00 │0.00  │744   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202209 ( 10)│5630.00  │5590.00 │-50.00 │22857  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202209 ( 10)│137500.00 │134500.0│-3000.00│1186  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202209 ( 10)│46150.00 │45450.00│-450.00 │12234  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202209 ( 10)│16100.00 │16100.00│-250.00 │12171  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202209 ( 10)│23300.00 │23200.00│-200.00 │1842  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202209 ( 10)│35100.00 │35550.00│450.00 │9100  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202209 ( 10)│21800.00 │22200.00│400.00 │2589  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202209 ( 10)│28500.00 │27850.00│-600.00 │1756  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202209 ( 10)│44600.00 │43550.00│-850.00 │1578  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202209 ( 10)│903000.00 │872000.0│-32000.0│657   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202209 ( 10)│22400.00 │22400.00│150.00 │9461  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202209 ( 10)│15300.00 │15000.00│-350.00 │1044  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202209 ( 10)│11150.00 │11050.00│-150.00 │340   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202209 ( 10)│59000.00 │58000.00│-1300.00│4296  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202209 ( 10)│117200.00 │119200.0│1300.00 │4360  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202209 ( 10)│80200.00 │78300.00│-1900.00│287   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202209 ( 10)│257600.00 │256700.0│-1400.00│169   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202209 ( 10)│26950.00 │26700.00│-400.00 │346   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202209 ( 10)│5460.00  │5420.00 │-20.00 │739   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202209 ( 10)│13250.00 │12950.00│-400.00 │1499  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202209 ( 10)│38000.00 │37000.00│-1050.00│533   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202209 ( 10)│460500.00 │455000.0│-6000.00│6846  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202209 ( 10)│32550.00 │32200.00│-200.00 │3486  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202209 ( 10)│73400.00 │73200.00│200.00 │1380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202209 ( 10)│267500.00 │265500.0│-2000.00│387   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202209 ( 10)│127500.00 │128000.0│1000.00 │802   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202209 ( 10)│23750.00 │23450.00│-200.00 │2765  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202209 ( 10)│93400.00 │94200.00│1700.00 │577   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202209 ( 10)│188500.00 │186000.0│-2500.00│577   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202209 ( 10)│138000.00 │136000.0│-1000.00│751   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202209 ( 10)│44400.00 │43400.00│-200.00 │273   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202209 ( 10)│78800.00 │76700.00│-2000.00│160   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202209 ( 10)│150000.00 │149000.0│2500.00 │144   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202209 ( 10)│59600.00 │58900.00│-100.00 │28   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202209 ( 10)│106500.00 │107000.0│1000.00 │40   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202209 ( 10)│28850.00 │29600.00│1200.00 │1000  │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.25 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,437.86 ▼ 3.47 -0.14%
코스닥 733.56 ▼ 4.66 -0.63%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.