GS건설
(006360)
코스피 200
건설업
액면가 5,000원
  12.06 09:57

23,700 (23,850)   [시가/고가/저가] 23,650 / 23,950 / 23,600 
전일비/등락률 ▼ 150 (-0.63%) 매도호가/호가잔량 23,750 / 7,113
거래량/전일동시간대비 212,663 /▼ 8,561 매수호가/호가잔량 23,700 / 9,373
상한가/하한가 31,000 / 16,700 총매도/총매수잔량 33,147 / 41,976

종목속보

연합뉴스: 2022년 08월 18일 (목) 16시 32분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202209 ( 10)│60500.00 │61200.00│600.00 │1410700 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202209 ( 10)│51400.00 │51300.00│-300.00 │6240  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202209 ( 10)│256000.00 │257500.0│-1000.00│8980  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202209 ( 10)│38200.00 │38100.00│-300.00 │20312  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202209 ( 10)│21600.00 │21600.00│-100.00 │12098  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202209 ( 10)│187000.00 │187500.0│-2000.00│120807 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202209 ( 10)│35700.00 │35050.00│-900.00 │1404  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202209 ( 10)│36000.00 │35600.00│-500.00 │28017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202209 ( 10)│77600.00 │76900.00│-1900.00│54480  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202209 ( 10)│215000.00 │211500.0│-5500.00│12192  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202209 ( 10)│624000.00 │623000.0│-5000.00│8818  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202209 ( 10)│136000.00 │138500.0│1000.00 │20054  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202209 ( 10)│102000.00 │102500.0│0.00  │55318  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202209 ( 10)│41250.00 │41500.00│250.00 │9510  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202209 ( 10)│33650.00 │33300.00│-550.00 │11707  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202209 ( 10)│84300.00 │84600.00│0.00  │1947  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202209 ( 10)│43550.00 │44100.00│500.00 │1700  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202209 ( 10)│81300.00 │81300.00│-300.00 │662   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202209 ( 10)│91200.00 │92100.00│-200.00 │5708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202209 ( 10)│39150.00 │38700.00│-650.00 │26343  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202209 ( 10)│210500.00 │211000.0│1000.00 │17924  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202209 ( 10)│80400.00 │80200.00│-300.00 │143   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202209 ( 10)│16350.00 │16250.00│-200.00 │33524  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202209 ( 10)│51400.00 │50900.00│-1000.00│34983  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202209 ( 10)│657000.00 │654000.0│-6000.00│7529  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202209 ( 10)│6710.00  │6740.00 │-40.00 │13641  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202209 ( 10)│5750.00  │5780.00 │20.00  │5233  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202209 ( 10)│96000.00 │95900.00│-1300.00│113566 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202209 ( 10)│31400.00 │31500.00│-300.00 │27322  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202209 ( 10)│105000.00 │105000.0│-1000.00│366   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202209 ( 10)│39000.00 │38850.00│-400.00 │3727  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202209 ( 10)│255000.00 │252000.0│-6500.00│24001  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202209 ( 10)│26800.00 │26650.00│-350.00 │32918  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202209 ( 10)│12400.00 │12450.00│0.00  │7340  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202209 ( 10)│91100.00 │92500.00│1300.00 │8779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202209 ( 10)│590000.00 │590000.0│-6000.00│1514  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202209 ( 10)│9740.00  │9730.00 │-110.00 │638   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202209 ( 10)│23000.00 │23800.00│600.00 │3495  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202209 ( 10)│24200.00 │24750.00│350.00 │21211  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202209 ( 10)│21050.00 │21600.00│350.00 │107996 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202209 ( 10)│100000.00 │101000.0│500.00 │578   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202209 ( 10)│183500.00 │182500.0│-2500.00│958   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202209 ( 10)│62100.00 │62200.00│-600.00 │1910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202209 ( 10)│5970.00  │6000.00 │10.00  │16921  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202209 ( 10)│31650.00 │31500.00│-350.00 │15   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202209 ( 10)│69700.00 │71600.00│2300.00 │38818  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202209 ( 10)│379500.00 │383000.0│0.00  │3396  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202209 ( 10)│30550.00 │30650.00│100.00 │1568  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202209 ( 10)│62200.00 │61500.00│-600.00 │4200  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202209 ( 10)│55100.00 │56500.00│2000.00 │40771  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202209 ( 10)│46050.00 │46550.00│-200.00 │30748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202209 ( 10)│69000.00 │68800.00│-1100.00│9205  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202209 ( 10)│72000.00 │72300.00│-300.00 │7540  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202209 ( 10)│25900.00 │26400.00│450.00 │4641  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202209 ( 10)│6840.00  │6830.00 │-60.00 │10347  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202209 ( 10)│7590.00  │7620.00 │-40.00 │1254  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202209 ( 10)│15000.00 │15250.00│0.00  │2315  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202209 ( 10)│35250.00 │35600.00│50.00  │2531  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202209 ( 10)│350000.00 │347000.0│-2500.00│6144  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202209 ( 10)│10150.00 │10050.00│-150.00 │979   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202209 ( 10)│125000.00 │124000.0│-2500.00│6782  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202209 ( 10)│234500.00 │236000.0│0.00  │1944  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202209 ( 10)│4290.00  │4260.00 │-110.00 │2152  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202209 ( 10)│129500.00 │132500.0│1000.00 │537   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202209 ( 10)│6680.00  │6640.00 │-20.00 │5624  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202209 ( 10)│134000.00 │133500.0│-1500.00│2027  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202209 ( 10)│128500.00 │128000.0│0.00  │3991  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202209 ( 10)│22350.00 │22350.00│-250.00 │265   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202209 ( 10)│121000.00 │121000.0│-500.00 │5953  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202209 ( 10)│31000.00 │31200.00│0.00  │4970  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202209 ( 10)│2360.00  │2370.00 │-10.00 │6447  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202209 ( 10)│46000.00 │46600.00│0.00  │104859 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202209 ( 10)│185500.00 │179000.0│-8500.00│2194  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202209 ( 10)│107500.00 │108500.0│0.00  │9039  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202209 ( 10)│33700.00 │34000.00│250.00 │4180  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202209 ( 10)│79600.00 │79300.00│-700.00 │79141  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202209 ( 10)│15000.00 │15300.00│150.00 │4910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202209 ( 10)│11400.00 │11450.00│-100.00 │1047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202209 ( 10)│20350.00 │20350.00│-250.00 │544   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202209 ( 10)│35550.00 │34650.00│-1550.00│21658  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202209 ( 10)│5980.00  │6020.00 │-70.00 │4290  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202209 ( 10)│211000.00 │203000.0│-8500.00│12255  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202209 ( 10)│60300.00 │61300.00│900.00 │8372  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202209 ( 10)│721000.00 │728000.0│2000.00 │863   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202209 ( 10)│35550.00 │35650.00│-150.00 │1497  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202209 ( 10)│198000.00 │198500.0│500.00 │767   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202209 ( 10)│40300.00 │41550.00│1050.00 │786   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202209 ( 10)│64500.00 │64700.00│-500.00 │933   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202209 ( 10)│309500.00 │312000.0│-500.00 │187   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202209 ( 10)│10650.00 │10600.00│-150.00 │1135  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202209 ( 10)│4230.00  │4280.00 │20.00  │6940  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202209 ( 10)│61800.00 │62700.00│100.00 │1538  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202209 ( 10)│414000.00 │421000.0│4000.00 │481   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202209 ( 10)│56300.00 │54800.00│-2100.00│677   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202209 ( 10)│307000.00 │307000.0│-7000.00│199   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202209 ( 10)│25850.00 │25700.00│-250.00 │740   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202209 ( 10)│61800.00 │60400.00│-2400.00│867   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202209 ( 10)│57000.00 │56800.00│-500.00 │75   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202209 ( 10)│41650.00 │42000.00│300.00 │2657  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202209 ( 10)│65500.00 │66100.00│-200.00 │352   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202209 ( 10)│21450.00 │21400.00│0.00  │2448  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202209 ( 10)│294000.00 │293500.0│3500.00 │195   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202209 ( 10)│88700.00 │90800.00│2300.00 │12936  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202209 ( 10)│54200.00 │54200.00│-500.00 │10889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202209 ( 10)│222500.00 │222500.0│-2000.00│380   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202209 ( 10)│40000.00 │40000.00│0.00  │349   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202209 ( 10)│45600.00 │47350.00│1400.00 │4610  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202209 ( 10)│4930.00  │4930.00 │-10.00 │9144  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202209 ( 10)│127000.00 │126500.0│-2500.00│247   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202209 ( 10)│65200.00 │65900.00│500.00 │810   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202209 ( 10)│45800.00 │46750.00│300.00 │168   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202209 ( 10)│19000.00 │19100.00│-100.00 │553   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202209 ( 10)│50200.00 │50000.00│-600.00 │661   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202209 ( 10)│123600.00 │123700.0│-700.00 │221   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202209 ( 10)│83700.00 │80800.00│-4800.00│3206  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202209 ( 10)│101500.00 │100900.0│-900.00 │254   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202209 ( 10)│41500.00 │42150.00│100.00 │615   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202209 ( 10)│32700.00 │33450.00│450.00 │3551  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202209 ( 10)│29100.00 │29100.00│-300.00 │1348  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202209 ( 10)│17800.00 │17900.00│-250.00 │6125  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202209 ( 10)│28900.00 │29450.00│250.00 │630   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202209 ( 10)│22650.00 │22600.00│-150.00 │248   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202209 ( 10)│92800.00 │91800.00│-1900.00│142   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202209 ( 10)│8630.00  │8810.00 │140.00 │3451  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202209 ( 10)│70400.00 │70300.00│-200.00 │9581  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202209 ( 10)│67500.00 │67100.00│-800.00 │5256  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202209 ( 10)│77700.00 │75500.00│-2200.00│20222  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202209 ( 10)│157500.00 │160500.0│2000.00 │11869  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202209 ( 10)│3550.00  │3540.00 │50.00  │861   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202209 ( 10)│38000.00 │37600.00│-550.00 │285   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202209 ( 10)│12400.00 │12250.00│-150.00 │7570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202209 ( 10)│12600.00 │12800.00│0.00  │1042  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202209 ( 10)│72800.00 │72700.00│-2000.00│24927  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202209 ( 10)│16550.00 │16300.00│-450.00 │3711  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202209 ( 10)│59700.00 │60900.00│1400.00 │12150  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202209 ( 10)│6980.00  │7030.00 │-30.00 │1272  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202209 ( 10)│5560.00  │5540.00 │-50.00 │20767  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202209 ( 10)│133500.00 │132500.0│-2000.00│1415  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202209 ( 10)│44600.00 │45600.00│150.00 │16186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202209 ( 10)│16100.00 │16150.00│50.00  │13341  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202209 ( 10)│22900.00 │23200.00│0.00  │1084  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202209 ( 10)│35300.00 │35850.00│300.00 │7282  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202209 ( 10)│22000.00 │22200.00│0.00  │1598  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202209 ( 10)│27550.00 │29200.00│1350.00 │4260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202209 ( 10)│42500.00 │43450.00│-100.00 │1221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202209 ( 10)│871000.00 │876000.0│4000.00 │524   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202209 ( 10)│22100.00 │22400.00│0.00  │5560  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202209 ( 10)│15050.00 │15250.00│250.00 │1722  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202209 ( 10)│10900.00 │10900.00│-150.00 │928   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202209 ( 10)│57400.00 │57000.00│-1000.00│4014  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202209 ( 10)│118900.00 │117600.0│-1600.00│6323  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202209 ( 10)│77700.00 │77000.00│-1300.00│95   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202209 ( 10)│252500.00 │254700.0│-2000.00│276   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202209 ( 10)│26400.00 │26500.00│-200.00 │709   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202209 ( 10)│5340.00  │5470.00 │50.00  │1997  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202209 ( 10)│12800.00 │13050.00│100.00 │76   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202209 ( 10)│36300.00 │36550.00│-450.00 │594   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202209 ( 10)│451000.00 │451000.0│-4000.00│3508  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202209 ( 10)│32100.00 │31350.00│-850.00 │16405  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202209 ( 10)│72300.00 │67900.00│-5300.00│29948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202209 ( 10)│263000.00 │257000.0│-8500.00│1534  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202209 ( 10)│127000.00 │120000.0│-8000.00│13476  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202209 ( 10)│23650.00 │23600.00│150.00 │3121  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202209 ( 10)│93900.00 │94800.00│600.00 │676   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202209 ( 10)│185000.00 │188500.0│2500.00 │850   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202209 ( 10)│134500.00 │133000.0│-3000.00│752   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202209 ( 10)│43300.00 │43700.00│300.00 │790   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202209 ( 10)│76900.00 │78100.00│1400.00 │268   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202209 ( 10)│147500.00 │150000.0│1000.00 │68   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202209 ( 10)│59200.00 │59500.00│600.00 │29   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202209 ( 10)│108000.00 │109000.0│2000.00 │528   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202209 ( 10)│30050.00 │29900.00│300.00 │455   │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
12.06 09:57    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,409.69 ▼ 9.63 -0.40%
코스닥 725.01 ▼ 8.31 -1.13%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.