GS건설
(006360)
코스피 200
건설업
액면가 5,000원
  12.08 12:09

22,850 (22,950)   [시가/고가/저가] 23,050 / 23,100 / 22,550 
전일비/등락률 ▼ 100 (-0.44%) 매도호가/호가잔량 22,850 / 10,861
거래량/전일동시간대비 476,984 /▼ 451,853 매수호가/호가잔량 22,800 / 676
상한가/하한가 29,800 / 16,100 총매도/총매수잔량 75,845 / 81,932

종목속보

연합뉴스: 2022년 08월 19일 (금) 16시 32분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(19일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202209 ( 10)│61400.00 │60900.00│-300.00 │600494 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202209 ( 10)│51100.00 │51000.00│-300.00 │3739  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202209 ( 10)│257500.00 │255500.0│-2000.00│7785  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202209 ( 10)│37900.00 │38700.00│600.00 │28047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202209 ( 10)│21600.00 │21500.00│-100.00 │26337  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202209 ( 10)│188000.00 │189500.0│2000.00 │56876  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202209 ( 10)│35250.00 │35000.00│-50.00 │2470  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202209 ( 10)│35550.00 │35750.00│150.00 │23519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202209 ( 10)│77200.00 │77100.00│200.00 │45047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202209 ( 10)│213000.00 │214500.0│3000.00 │6929  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202209 ( 10)│624000.00 │618000.0│-5000.00│5454  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202209 ( 10)│139500.00 │137000.0│-1500.00│15402  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202209 ( 10)│101500.00 │100500.0│-2000.00│42754  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202209 ( 10)│41500.00 │41050.00│-450.00 │6115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202209 ( 10)│33250.00 │32950.00│-350.00 │10799  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202209 ( 10)│85000.00 │83700.00│-900.00 │1543  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202209 ( 10)│44450.00 │44450.00│350.00 │1344  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202209 ( 10)│81400.00 │81800.00│500.00 │1683  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202209 ( 10)│92100.00 │91700.00│-400.00 │7085  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202209 ( 10)│38500.00 │38700.00│0.00  │38054  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202209 ( 10)│210500.00 │205000.0│-6000.00│16607  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202209 ( 10)│80400.00 │81200.00│1000.00 │424   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202209 ( 10)│16400.00 │16800.00│550.00 │84868  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202209 ( 10)│50600.00 │50800.00│-100.00 │29969  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202209 ( 10)│656000.00 │640000.0│-14000.0│7755  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202209 ( 10)│6730.00  │6650.00 │-90.00 │18957  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202209 ( 10)│5750.00  │5700.00 │-80.00 │4809  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202209 ( 10)│96900.00 │96200.00│300.00 │134228 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202209 ( 10)│31550.00 │30950.00│-550.00 │18085  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202209 ( 10)│104000.00 │104000.0│-1000.00│352   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202209 ( 10)│39000.00 │39050.00│200.00 │2137  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202209 ( 10)│251500.00 │248500.0│-3500.00│14032  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202209 ( 10)│26600.00 │26250.00│-400.00 │26869  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202209 ( 10)│12350.00 │12350.00│-100.00 │5342  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202209 ( 10)│94000.00 │94400.00│1900.00 │8843  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202209 ( 10)│590000.00 │586000.0│-4000.00│1577  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202209 ( 10)│9650.00  │9800.00 │70.00  │3416  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202209 ( 10)│24000.00 │24100.00│300.00 │2298  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202209 ( 10)│24950.00 │26700.00│1950.00 │81436  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202209 ( 10)│21650.00 │21150.00│-450.00 │82595  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202209 ( 10)│100500.00 │100000.0│-1000.00│119   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202209 ( 10)│182000.00 │183500.0│1000.00 │1389  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202209 ( 10)│61800.00 │62000.00│-200.00 │2612  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202209 ( 10)│6010.00  │6040.00 │40.00  │22946  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202209 ( 10)│31500.00 │31600.00│100.00 │86   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202209 ( 10)│71700.00 │70800.00│-800.00 │18007  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202209 ( 10)│384500.00 │377000.0│-6000.00│2895  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202209 ( 10)│30600.00 │30550.00│-100.00 │806   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202209 ( 10)│61400.00 │60500.00│-1000.00│5724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202209 ( 10)│56600.00 │56400.00│-100.00 │28972  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202209 ( 10)│46700.00 │46050.00│-500.00 │19381  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202209 ( 10)│68800.00 │68500.00│-300.00 │5088  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202209 ( 10)│72200.00 │71700.00│-600.00 │5157  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202209 ( 10)│26350.00 │26500.00│100.00 │4853  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202209 ( 10)│6810.00  │6840.00 │10.00  │6643  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202209 ( 10)│7570.00  │7620.00 │0.00  │624   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202209 ( 10)│15300.00 │15350.00│100.00 │2382  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202209 ( 10)│35650.00 │37050.00│1450.00 │9413  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202209 ( 10)│348500.00 │338000.0│-9000.00│8335  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202209 ( 10)│10000.00 │10000.00│-50.00 │12472  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202209 ( 10)│124500.00 │122000.0│-2000.00│14504  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202209 ( 10)│235000.00 │231500.0│-4500.00│2260  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202209 ( 10)│4270.00  │4270.00 │10.00  │4585  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202209 ( 10)│130500.00 │130500.0│-2000.00│309   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202209 ( 10)│6690.00  │6640.00 │0.00  │3160  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202209 ( 10)│133000.00 │134000.0│500.00 │852   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202209 ( 10)│127000.00 │127000.0│-1000.00│2627  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202209 ( 10)│22300.00 │22450.00│100.00 │443   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202209 ( 10)│120000.00 │120500.0│-500.00 │5969  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202209 ( 10)│31000.00 │31050.00│-150.00 │3468  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202209 ( 10)│2330.00  │2370.00 │0.00  │4406  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202209 ( 10)│47100.00 │46600.00│0.00  │114244 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202209 ( 10)│179500.00 │178000.0│-1000.00│1676  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202209 ( 10)│108500.00 │109000.0│500.00 │5994  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202209 ( 10)│34150.00 │34350.00│350.00 │4570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202209 ( 10)│78600.00 │76900.00│-2400.00│48393  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202209 ( 10)│15200.00 │15200.00│-100.00 │1083  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202209 ( 10)│11500.00 │11600.00│150.00 │765   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202209 ( 10)│20400.00 │20050.00│-300.00 │976   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202209 ( 10)│34300.00 │33150.00│-1500.00│27537  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202209 ( 10)│6010.00  │5950.00 │-70.00 │3005  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202209 ( 10)│202000.00 │202000.0│-1000.00│8061  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202209 ( 10)│61700.00 │58300.00│-3000.00│24925  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202209 ( 10)│722000.00 │716000.0│-12000.0│534   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202209 ( 10)│35500.00 │35600.00│-50.00 │1087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202209 ( 10)│197500.00 │200500.0│2000.00 │743   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202209 ( 10)│41600.00 │41600.00│50.00  │604   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202209 ( 10)│64700.00 │65500.00│800.00 │2017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202209 ( 10)│311500.00 │310500.0│-1500.00│214   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202209 ( 10)│10450.00 │10450.00│-150.00 │12217  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202209 ( 10)│4290.00  │4260.00 │-20.00 │1713  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202209 ( 10)│61900.00 │63800.00│1100.00 │1257  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202209 ( 10)│418000.00 │416500.0│-4500.00│593   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202209 ( 10)│54900.00 │55000.00│200.00 │1793  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202209 ( 10)│303500.00 │300500.0│-6500.00│332   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202209 ( 10)│25300.00 │25550.00│-150.00 │437   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202209 ( 10)│60400.00 │60000.00│-400.00 │222   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202209 ( 10)│56800.00 │56700.00│-100.00 │329   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202209 ( 10)│42700.00 │41800.00│-200.00 │4756  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202209 ( 10)│65600.00 │65100.00│-1000.00│283   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202209 ( 10)│21450.00 │21050.00│-350.00 │1007  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202209 ( 10)│296000.00 │298000.0│4500.00 │174   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202209 ( 10)│90800.00 │91000.00│200.00 │2398  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202209 ( 10)│55100.00 │54500.00│300.00 │7571  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202209 ( 10)│222500.00 │222000.0│-500.00 │362   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202209 ( 10)│39850.00 │39800.00│-200.00 │695   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202209 ( 10)│47300.00 │46950.00│-400.00 │4184  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202209 ( 10)│4880.00  │4890.00 │-40.00 │19639  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202209 ( 10)│127000.00 │127500.0│1000.00 │144   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202209 ( 10)│65600.00 │64800.00│-1100.00│1322  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202209 ( 10)│46300.00 │46500.00│-250.00 │346   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202209 ( 10)│19200.00 │19150.00│50.00  │839   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202209 ( 10)│50400.00 │49900.00│-100.00 │563   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202209 ( 10)│123900.00 │124200.0│500.00 │317   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202209 ( 10)│80900.00 │81300.00│500.00 │4486  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202209 ( 10)│99700.00 │99100.00│-1800.00│155   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202209 ( 10)│42150.00 │41300.00│-850.00 │343   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202209 ( 10)│33050.00 │33450.00│0.00  │2511  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202209 ( 10)│29100.00 │28650.00│-450.00 │1668  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202209 ( 10)│17750.00 │16900.00│-1000.00│12053  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202209 ( 10)│29250.00 │28850.00│-600.00 │510   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202209 ( 10)│22650.00 │22650.00│50.00  │753   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202209 ( 10)│91000.00 │90100.00│-1700.00│210   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202209 ( 10)│8840.00  │8760.00 │-50.00 │204   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202209 ( 10)│70400.00 │68700.00│-1600.00│10774  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202209 ( 10)│66900.00 │66900.00│-200.00 │4598  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202209 ( 10)│75500.00 │74600.00│-900.00 │12740  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202209 ( 10)│159000.00 │157500.0│-3000.00│25413  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202209 ( 10)│3530.00  │3510.00 │-30.00 │252   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202209 ( 10)│37600.00 │37550.00│-50.00 │418   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202209 ( 10)│12150.00 │12400.00│150.00 │9650  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202209 ( 10)│12900.00 │12550.00│-250.00 │1117  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202209 ( 10)│72800.00 │74300.00│1600.00 │33135  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202209 ( 10)│16550.00 │16200.00│-100.00 │4639  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202209 ( 10)│61000.00 │60100.00│-800.00 │9678  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202209 ( 10)│6990.00  │6980.00 │-50.00 │1031  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202209 ( 10)│5480.00  │5490.00 │-50.00 │16282  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202209 ( 10)│133500.00 │128000.0│-4500.00│2438  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202209 ( 10)│45900.00 │45300.00│-300.00 │15103  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202209 ( 10)│16050.00 │15950.00│-200.00 │14113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202209 ( 10)│23100.00 │23300.00│100.00 │577   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202209 ( 10)│36100.00 │35400.00│-450.00 │12943  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202209 ( 10)│22000.00 │21200.00│-1000.00│855   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202209 ( 10)│29100.00 │28900.00│-300.00 │1972  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202209 ( 10)│43150.00 │42600.00│-850.00 │1380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202209 ( 10)│877000.00 │869000.0│-7000.00│232   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202209 ( 10)│22500.00 │22400.00│0.00  │4846  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202209 ( 10)│15300.00 │15100.00│-150.00 │3491  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202209 ( 10)│10750.00 │10850.00│-50.00 │583   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202209 ( 10)│56900.00 │55200.00│-1800.00│5393  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202209 ( 10)│118700.00 │114300.0│-3300.00│10157  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202209 ( 10)│77000.00 │77000.00│0.00  │42   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202209 ( 10)│254500.00 │242500.0│-12200.0│717   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202209 ( 10)│26200.00 │25750.00│-750.00 │1313  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202209 ( 10)│5480.00  │5300.00 │-170.00 │2385  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202209 ( 10)│12900.00 │12750.00│-300.00 │301   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202209 ( 10)│36750.00 │36500.00│-50.00 │325   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202209 ( 10)│452500.00 │446000.0│-5000.00│5152  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202209 ( 10)│29600.00 │28800.00│-2550.00│54509  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202209 ( 10)│68900.00 │68300.00│400.00 │9896  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202209 ( 10)│260500.00 │254500.0│-2500.00│1052  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202209 ( 10)│119000.00 │114000.0│-6000.00│8928  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202209 ( 10)│23300.00 │23050.00│-550.00 │1129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202209 ( 10)│94000.00 │89800.00│-5000.00│732   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202209 ( 10)│190500.00 │186500.0│-2000.00│1544  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202209 ( 10)│135000.00 │138000.0│5000.00 │3594  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202209 ( 10)│43150.00 │42950.00│-750.00 │416   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202209 ( 10)│77800.00 │76600.00│-1500.00│460   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202209 ( 10)│148500.00 │151000.0│1000.00 │216   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202209 ( 10)│59500.00 │59400.00│-100.00 │434   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202209 ( 10)│109500.00 │110500.0│1500.00 │474   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202209 ( 10)│29700.00 │31300.00│1400.00 │1683  │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
12.08 12:09    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,369.03 ▼ 13.78 -0.58%
코스닥 715.82 ▼ 2.32 -0.32%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.