Best IR
NH투자증권
(005940)
코스피 200
증권
액면가 5,000원
  11.29 13:08

9,500 (9,380)   [시가/고가/저가] 9,400 / 9,510 / 9,360 
전일비/등락률 ▲ 120 (1.28%) 매도호가/호가잔량 9,510 / 5,543
거래량/전일동시간대비 133,447 /▼ 35,556 매수호가/호가잔량 9,500 / 1,255
상한가/하한가 12,150 / 6,570 총매도/총매수잔량 48,119 / 11,129

종목속보

연합뉴스: 2022년 10월 06일 (목) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(6일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202210 ( 10)│56400   │56300  │300   │1032988 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202210 ( 10)│51000   │50400  │-500  │1789  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202210 ( 10)│223500  │227500 │4000  │11426  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202210 ( 10)│35800   │35450  │-600  │22718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202210 ( 10)│19650   │19700  │0    │37304  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202210 ( 10)│177500  │179500 │3500  │40765  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202210 ( 10)│31300   │31400  │300   │1832  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202210 ( 10)│35000   │34750  │-150  │57765  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202210 ( 10)│71500   │71900  │900   │56822  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202210 ( 10)│205000  │200500 │-1000  │5363  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202210 ( 10)│570000  │586000 │20000  │9256  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202210 ( 10)│118500  │120000 │3000  │34953  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202210 ( 10)│79500   │80800  │1700  │36588  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202210 ( 10)│35500   │34650  │-500  │9743  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202210 ( 10)│29700   │30300  │750   │24419  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202210 ( 10)│75600   │75800  │500   │1386  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202210 ( 10)│44250   │44000  │550   │1759  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202210 ( 10)│86300   │86800  │600   │8413  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202210 ( 10)│76800   │79400  │4400  │12073  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202210 ( 10)│38100   │37400  │-750  │34120  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202210 ( 10)│159000  │154000 │-2500  │20708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202210 ( 10)│69500   │70100  │1600  │435   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202210 ( 10)│13500   │13800  │350   │71393  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202210 ( 10)│46350   │45950  │-500  │43749  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202210 ( 10)│560000  │581000 │22000  │13073  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202210 ( 10)│6130   │6170  │70   │13543  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202210 ( 10)│4740   │4730  │60   │2186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202210 ( 10)│90400   │89700  │0    │209855 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202210 ( 10)│22750   │22700  │-200  │21395  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202210 ( 10)│83800   │84100  │300   │1701  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202210 ( 10)│34900   │36200  │1600  │9339  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202210 ( 10)│164000  │168000 │3000  │126169 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202210 ( 10)│21800   │22050  │250   │33384  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202210 ( 10)│10800   │10750  │-200  │7973  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202210 ( 10)│86800   │84600  │-1400  │6207  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202210 ( 10)│619000  │623000 │1000  │2115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202210 ( 10)│9750   │9730  │-50   │3594  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202210 ( 10)│21950   │21850  │-100  │1228  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202210 ( 10)│22550   │22800  │700   │13992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202210 ( 10)│14250   │14950  │700   │111408 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202210 ( 10)│88500   │88500  │1200  │638   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202210 ( 10)│150500  │151500 │500   │1706  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202210 ( 10)│62500   │62800  │400   │8783  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202210 ( 10)│5390   │5490  │80   │20614  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202210 ( 10)│30600   │30150  │-300  │63   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202210 ( 10)│62000   │61800  │-300  │29311  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202210 ( 10)│346500  │348000 │2500  │4166  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202210 ( 10)│25850   │26200  │250   │2541  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202210 ( 10)│47900   │48600  │650   │6050  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202210 ( 10)│51500   │50800  │-200  │17614  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202210 ( 10)│39050   │38650  │-400  │15541  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202210 ( 10)│62100   │62700  │1600  │6407  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202210 ( 10)│74300   │74700  │900   │10047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202210 ( 10)│23850   │24150  │600   │4324  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202210 ( 10)│6170   │6210  │-10   │35475  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202210 ( 10)│7040   │7060  │20   │1563  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202210 ( 10)│15200   │15150  │100   │6849  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202210 ( 10)│42250   │41500  │-200  │4437  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202210 ( 10)│287000  │297500 │15000  │26063  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202210 ( 10)│9030   │9070  │20   │10777  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202210 ( 10)│94600   │96800  │2000  │11445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202210 ( 10)│201000  │202500 │2500  │1662  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202210 ( 10)│4060   │4030  │-30   │1851  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202210 ( 10)│118500  │123000 │5000  │1027  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202210 ( 10)│7040   │7220  │310   │9408  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202210 ( 10)│117000  │116500 │-1000  │1547  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202210 ( 10)│105000  │106500 │1500  │5338  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202210 ( 10)│22850   │23000  │250   │3518  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202210 ( 10)│105500  │108000 │1500  │3449  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202210 ( 10)│25150   │24950  │-450  │5250  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202210 ( 10)│2120   │2110  │20   │1353  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202210 ( 10)│50000   │50200  │-1000  │139777 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202210 ( 10)│165000  │165500 │2500  │1392  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202210 ( 10)│104500  │110500 │5500  │6872  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202210 ( 10)│30100   │29600  │-500  │1757  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202210 ( 10)│54500   │55000  │200   │71845  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202210 ( 10)│15450   │15600  │200   │11764  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202210 ( 10)│10250   │10350  │150   │935   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202210 ( 10)│14550   │14950  │450   │826   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202210 ( 10)│27500   │28400  │1000  │6049  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202210 ( 10)│5900   │5890  │-10   │4259  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202210 ( 10)│172500  │170000 │-2000  │8968  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202210 ( 10)│46500   │46250  │50   │7650  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202210 ( 10)│639000  │647000 │14000  │907   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202210 ( 10)│25550   │26800  │850   │3881  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202210 ( 10)│190000  │189500 │-1000  │349   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202210 ( 10)│31650   │31700  │250   │182   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202210 ( 10)│55500   │55500  │200   │5078  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202210 ( 10)│230500  │231500 │3000  │95   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202210 ( 10)│8000   │7980  │-60   │3567  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202210 ( 10)│3390   │3400  │80   │2343  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202210 ( 10)│55600   │55300  │-300  │1043  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202210 ( 10)│406000  │405000 │0    │229   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202210 ( 10)│41700   │42600  │950   │1013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202210 ( 10)│245000  │242000 │0    │226   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202210 ( 10)│25200   │25000  │-200  │2063  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202210 ( 10)│58400   │57500  │-1200  │247   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202210 ( 10)│54300   │54000  │-100  │508   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202210 ( 10)│34200   │34350  │200   │3964  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202210 ( 10)│54100   │54900  │1100  │495   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202210 ( 10)│15150   │15250  │350   │2471  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202210 ( 10)│299500  │297500 │-1000  │123   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202210 ( 10)│92500   │93700  │2200  │1910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HL만도   F 202210 ( 10)│45600   │46300  │800   │4159  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202210 ( 10)│234500  │232500 │-4500  │1062  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202210 ( 10)│37900   │38000  │200   │1009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202210 ( 10)│44650   │44000  │-600  │1880  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202210 ( 10)│3590   │3630  │40   │21007  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202210 ( 10)│105500  │112000 │6500  │1017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202210 ( 10)│50300   │50800  │600   │1588  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202210 ( 10)│33750   │33850  │800   │526   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202210 ( 10)│17700   │17700  │250   │6    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202210 ( 10)│54100   │54400  │300   │793   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202210 ( 10)│112900  │112400 │400   │42   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202210 ( 10)│78000   │79300  │2100  │384   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202210 ( 10)│77900   │79100  │2700  │429   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202210 ( 10)│38850   │39000  │500   │1648  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202210 ( 10)│29300   │29400  │100   │3342  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202210 ( 10)│22950   │23100  │250   │2020  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202210 ( 10)│13850   │14100  │300   │2232  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202210 ( 10)│23400   │23950  │1000  │1853  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202210 ( 10)│18500   │18750  │150   │157   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202210 ( 10)│61400   │64500  │3700  │599   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202210 ( 10)│8040   │8120  │180   │3641  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202210 ( 10)│67100   │66500  │-500  │8542  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202210 ( 10)│51000   │51100  │300   │5337  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202210 ( 10)│69100   │68100  │0    │11534  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202210 ( 10)│148000  │158000 │10000  │32506  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202210 ( 10)│2650   │2700  │80   │7879  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202210 ( 10)│33000   │33200  │150   │1502  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202210 ( 10)│11150   │11100  │-50   │10705  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202210 ( 10)│10650   │10850  │200   │1733  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202210 ( 10)│51400   │54200  │3600  │19024  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202210 ( 10)│14500   │14300  │150   │3836  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202210 ( 10)│57900   │56800  │-700  │4733  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202210 ( 10)│5940   │5970  │60   │1783  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202210 ( 10)│4710   │4830  │200   │26500  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202210 ( 10)│86200   │88200  │3000  │3477  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202210 ( 10)│39700   │40350  │1200  │19645  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202210 ( 10)│12150   │12550  │400   │13551  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202210 ( 10)│20900   │21000  │500   │1661  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202210 ( 10)│28050   │29000  │1200  │7708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202210 ( 10)│18200   │18700  │1250  │1076  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202210 ( 10)│27550   │28050  │950   │3402  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202210 ( 10)│35600   │35800  │200   │5013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202210 ( 10)│811000  │812000 │2000  │269   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202210 ( 10)│23900   │23500  │-400  │11973  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202210 ( 10)│11200   │11250  │100   │920   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202210 ( 10)│10050   │10100  │100   │1591  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202210 ( 10)│41950   │41500  │-100  │4050  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202210 ( 10)│92400   │96700  │4900  │9451  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202210 ( 10)│67300   │67000  │1100  │70   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202210 ( 10)│187800  │191600 │7800  │100   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202210 ( 10)│22650   │23100  │350   │1439  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202210 ( 10)│4365   │4550  │275   │6333  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202210 ( 10)│11250   │11700  │650   │814   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202210 ( 10)│31350   │32000  │650   │256   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202210 ( 10)│470500  │479000 │9500  │15397  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202210 ( 10)│20100   │20100  │150   │16400  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202210 ( 10)│46550   │46450  │-100  │10698  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202210 ( 10)│201500  │201000 │0    │341   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202210 ( 10)│77900   │77500  │-400  │8779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202210 ( 10)│18050   │18150  │100   │5186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202210 ( 10)│52900   │54600  │2200  │3904  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202210 ( 10)│132500  │130500 │0    │780   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202210 ( 10)│121000  │124000 │4500  │1313  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202210 ( 10)│38950   │38700  │-200  │286   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202210 ( 10)│56100   │55000  │-600  │89   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202210 ( 10)│146500  │147500 │2000  │318   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202210 ( 10)│58000   │57500  │100   │151   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202210 ( 10)│102000  │100500 │-3000  │70   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202210 ( 10)│20900   │21150  │350   │1254  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│펄어비스  F 202210 ( 10)│44800   │45700  │1100  │240   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엘앤에프  F 202210 ( 10)│182600  │194700 │14700  │1537  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│위메이드  F 202210 ( 10)│45000   │45200  │600   │99   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│알테오젠  F 202210 ( 10)│43650   │40500  │-3000  │2375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│리노공업  F 202210 ( 10)│134300  │140400 │8800  │40   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202212  │0     │8095  │0    │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202212  │0     │25780  │0    │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202212  │0     │10810  │0    │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20221│10455   │10355  │5    │25   │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20221│0     │14170  │0    │0    │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20221│72215   │72215  │-860  │2    │
│2             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.29 13:08    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,424.83 ▲ 16.56 0.69%
코스닥 725.73 ▲ 7.83 1.09%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.