Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  01.19 13:35

201,500 (202,500)   [시가/고가/저가] 200,500 / 203,500 / 200,500 
전일비/등락률 ▼ 1,000 (-0.49%) 매도호가/호가잔량 201,500 / 10,416
거래량/전일동시간대비 343,519 /▼ 58,381 매수호가/호가잔량 201,000 / 11,978
상한가/하한가 263,000 / 142,000 총매도/총매수잔량 57,323 / 149,762

종목속보

연합뉴스: 2021년 12월 02일 (목) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(2일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202112 ( 10)│73800.00 │75900.00│1700.00 │1876950 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202112 ( 10)│53300.00 │55400.00│700.00 │3243  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20211│277000.00 │281500.0│4500.00 │28135  │
│2 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202112 ( 10)│29800.00 │29750.00│-200.00 │42659  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202112 ( 10)│20900.00 │21450.00│500.00 │50881  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202112 ( 10)│199000.00 │204500.0│4000.00 │43291  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202112 ( 10)│44900.00 │45800.00│850.00 │3076  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202112 ( 10)│34800.00 │35900.00│800.00 │58662  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202112 ( 10)│80500.00 │81800.00│700.00 │89654  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202112 ( 10)│228000.00 │238000.0│8500.00 │12018  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202112 ( 10)│686000.00 │684000.0│-10000.0│14029  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202112 ( 10)│172000.00 │173500.0│-1500.00│24907  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202112 ( 10)│119000.00 │122500.0│2500.00 │20131  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202112 ( 10)│36150.00 │37650.00│1100.00 │10529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202112 ( 10)│37900.00 │40700.00│2800.00 │59113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202112 ( 10)│78300.00 │81200.00│2700.00 │585   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202112 ( 10)│37650.00 │38650.00│650.00 │2163  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202112 ( 10)│82200.00 │84200.00│1400.00 │5711  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202112 ( 10)│89800.00 │95300.00│4400.00 │9534  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202112 ( 10)│40300.00 │41200.00│850.00 │45254  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202112 ( 10)│195000.00 │203500.0│4500.00 │16677  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202112 ( 10)│79500.00 │82300.00│2000.00 │1499  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202112 ( 10)│19900.00 │19950.00│-350.00 │128207 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202112 ( 10)│53500.00 │54800.00│1000.00 │46986  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202112 ( 10)│729000.00 │729000.0│8000.00 │14104  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202112 ( 10)│8530.00  │8990.00 │370.00 │31995  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202112 ( 12)│7250.00  │7410.00 │130.00 │13994  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202112 ( 10)│116000.00 │119500.0│3000.00 │464889 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202112 ( 10)│37000.00 │39150.00│1500.00 │21877  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202112 ( 10)│143500.00 │148000.0│3000.00 │2595  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202112 ( 10)│38200.00 │39550.00│300.00 │2105  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202112 ( 10)│388000.00 │397500.0│7500.00 │27107  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202112 ( 10)│26900.00 │27750.00│200.00 │124698 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202112 ( 10)│13250.00 │13500.00│150.00 │30505  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202112 ( 10)│83100.00 │85300.00│2200.00 │11194  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202112 ( 10)│487500.00 │497000.0│5000.00 │599   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202112 ( 10)│10300.00 │10700.00│250.00 │1635  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202112 ( 10)│21450.00 │22150.00│400.00 │1108  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202112 ( 10)│19150.00 │20200.00│800.00 │12015  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202112 ( 10)│19500.00 │19850.00│100.00 │126838 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202112 ( 10)│84000.00 │89000.00│4200.00 │1368  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202112 ( 10)│220500.00 │222500.0│-500.00 │7093  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202112 ( 10)│61500.00 │65700.00│3900.00 │23851  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202112 ( 10)│5220.00  │5360.00 │130.00 │26192  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202112 ( 10)│32400.00 │33000.00│400.00 │278   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202112 ( 10)│41300.00 │43450.00│1650.00 │8880  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202112 ( 10)│703000.00 │693000.0│-12000.0│18615  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202112 ( 10)│28900.00 │29600.00│200.00 │1244  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202112 ( 10)│75900.00 │79500.00│2600.00 │8862  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202112 ( 10)│27400.00 │28200.00│700.00 │12926  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202112 ( 10)│44850.00 │47350.00│1950.00 │36236  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202112 ( 10)│72700.00 │74500.00│700.00 │7871  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202112 ( 10)│71300.00 │73500.00│1400.00 │14665  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202112 ( 10)│22200.00 │23100.00│300.00 │14491  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202112 ( 10)│8060.00  │8280.00 │160.00 │9457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202112 ( 10)│8950.00  │9290.00 │240.00 │11545  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202112 ( 10)│11700.00 │12200.00│250.00 │4077  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202112 ( 10)│23350.00 │24200.00│450.00 │2625  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202112 ( 10)│309000.00 │286500.0│-27500.0│50464  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202112 ( 10)│12450.00 │12600.00│50.00  │1600  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202112 ( 10)│106500.00 │107500.0│-2000.00│6539  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202112 ( 10)│258000.00 │263000.0│2500.00 │6683  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202112 ( 10)│4760.00  │4860.00 │80.00  │15366  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202112 ( 10)│168000.00 │169500.0│0.00  │7573  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202112 ( 10)│6210.00  │6340.00 │130.00 │1288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202112 ( 10)│147000.00 │152500.0│4500.00 │3623  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202112 ( 10)│159500.00 │164500.0│4000.00 │12152  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202112 ( 10)│21300.00 │21650.00│0.00  │2403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202112 ( 10)│109000.00 │114000.0│4000.00 │15261  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202112 ( 10)│30400.00 │31300.00│450.00 │5528  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202112 ( 10)│2740.00  │2970.00 │150.00 │23225  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202112 ( 10)│34150.00 │35700.00│1150.00 │22794  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202112 ( 10)│146500.00 │156000.0│7000.00 │762   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202112 ( 10)│70200.00 │72600.00│1100.00 │7761  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202112 ( 10)│23300.00 │23750.00│150.00 │6548  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202112 ( 10)│121500.00 │121500.0│-1000.00│89528  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202112 ( 10)│13850.00 │14350.00│200.00 │19046  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202112 ( 10)│14100.00 │14600.00│350.00 │1091  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202112 ( 10)│24000.00 │24750.00│250.00 │4521  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202112 ( 10)│72200.00 │66400.00│-3500.00│24199  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202112 ( 10)│5890.00  │6050.00 │110.00 │4933  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202112 ( 10)│209000.00 │214000.0│2500.00 │17146  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202112 ( 10)│54000.00 │52800.00│-2100.00│8450  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202112 ( 10)│1099000.00│1161000.│62000.00│2367  │
│             │     │00   │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202112 ( 10)│41250.00 │43500.00│1450.00 │2258  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202112 ( 10)│201500.00 │203000.0│-500.00 │1601  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202112 ( 10)│49200.00 │53500.00│3300.00 │1217  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202112 ( 10)│70000.00 │71800.00│2000.00 │3305  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202112 ( 10)│252000.00 │263500.0│9500.00 │280   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202112 ( 10)│13550.00 │14000.00│350.00 │16254  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202112 ( 10)│4900.00  │5040.00 │90.00  │1808  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202112 ( 10)│53300.00 │54100.00│500.00 │2727  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202112 ( 10)│345000.00 │365000.0│12500.00│227   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202112 ( 10)│88000.00 │88200.00│-700.00 │1180  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202112 ( 10)│291500.00 │302500.0│7500.00 │871   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202112 ( 10)│28200.00 │29750.00│1300.00 │2201  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202112 ( 10)│73100.00 │75500.00│2300.00 │445   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202112 ( 10)│57700.00 │60200.00│2200.00 │541   │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202112 ( 10)│38400.00 │38950.00│-150.00 │1779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202112 ( 10)│68000.00 │71100.00│2500.00 │2321  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202112 ( 10)│22300.00 │23200.00│450.00 │5923  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202112 ( 10)│281500.00 │287000.0│8000.00 │174   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202112 ( 10)│55500.00 │56200.00│500.00 │3387  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202112 ( 10)│54800.00 │57600.00│1400.00 │13245  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202112 ( 10)│219000.00 │233000.0│10500.00│2695  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202112 ( 10)│37200.00 │39250.00│1650.00 │1670  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202112 ( 10)│38850.00 │39800.00│700.00 │1055  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202112 ( 10)│4950.00  │5090.00 │110.00 │44867  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202112 ( 10)│189000.00 │192500.0│3000.00 │2952  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202112 ( 10)│90900.00 │96600.00│3900.00 │422   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202112 ( 10)│56200.00 │60700.00│3300.00 │1314  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202112 ( 10)│21750.00 │22550.00│500.00 │3803  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202112 ( 10)│66800.00 │67800.00│0.00  │1997  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202112 ( 10)│135200.00 │141800.0│6400.00 │249   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202112 ( 10)│152100.00 │142500.0│-12900.0│15166  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202112 ( 10)│134500.00 │135100.0│-200.00 │1636  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202112 ( 10)│34450.00 │36250.00│1200.00 │1574  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202112 ( 10)│36000.00 │39850.00│3150.00 │8286  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202112 ( 10)│39350.00 │40950.00│1200.00 │4598  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202112 ( 10)│19500.00 │20050.00│0.00  │6268  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202112 ( 10)│39550.00 │42600.00│2550.00 │13865  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202112 ( 10)│21100.00 │22150.00│750.00 │2648  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202112 ( 10)│66200.00 │66900.00│1000.00 │205   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202112 ( 10)│11450.00 │11650.00│100.00 │8320  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202112 ( 10)│66300.00 │64700.00│-2700.00│6305  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202112 ( 10)│116500.00 │118500.0│500.00 │3193  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202112 ( 10)│82000.00 │83300.00│1300.00 │12777  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202112 ( 10)│154000.00 │149500.0│-8000.00│39485  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202112 ( 10)│4030.00  │4260.00 │170.00 │12251  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202112 ( 10)│45700.00 │45900.00│-600.00 │618   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202112 ( 10)│12300.00 │12450.00│50.00  │12183  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202112 ( 10)│20900.00 │22850.00│1400.00 │8952  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202112 ( 10)│128000.00 │121500.0│-9000.00│27861  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202112 ( 10)│19000.00 │19550.00│150.00 │3328  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202112 ( 10)│44900.00 │44500.00│-1100.00│6338  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202112 ( 10)│7530.00  │7620.00 │30.00  │3728  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202112 ( 10)│5330.00  │5460.00 │70.00  │25973  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202112 ( 10)│190000.00 │184000.0│-9000.00│8075  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202112 ( 10)│67600.00 │68300.00│0.00  │26286  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202112 ( 10)│23400.00 │22650.00│-1150.00│32919  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202112 ( 10)│32950.00 │33800.00│200.00 │2034  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202112 ( 10)│33500.00 │34100.00│0.00  │10479  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202112 ( 10)│33200.00 │36000.00│2950.00 │7558  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202112 ( 10)│21800.00 │22000.00│50.00  │13166  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202112 ( 10)│115000.00 │119000.0│2000.00 │417   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202112 ( 10)│894000.00 │892000.0│2000.00 │440   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202112 ( 10)│20700.00 │22150.00│1150.00 │2205  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202112 ( 10)│14000.00 │14600.00│300.00 │1817  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202112 ( 10)│15850.00 │15900.00│-50.00 │2182  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202112 ( 10)│94900.00 │90800.00│-5100.00│20202  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202112 ( 10)│511200.00 │499400.0│-18200.0│6565  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202112 ( 10)│85600.00 │84500.00│-1800.00│339   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202112 ( 10)│337000.00 │315600.0│-24400.0│1134  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202112 ( 10)│29250.00 │30250.00│1050.00 │2    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202112 ( 10)│6360.00  │6730.00 │260.00 │10678  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202112 ( 14)│32600.00 │32750.00│250.00 │367   │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202112 ( 10)│42800.00 │43100.00│-50.00 │400   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202112  │0.00   │9510.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202112  │0.00   │36085.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202112  │0.00   │11855.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20211│11910.00 │11910.00│90.00  │60   │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20211│18280.00 │18280.00│20.00  │5    │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20211│84255.00 │84160.00│-2240.00│335   │
│2             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
01.19 13:35    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,849.44 ▼ 14.8 -0.52%
코스닥 937.27 ▼ 6.67 -0.71%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.