Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  08.12 15:29

196,000 (193,000)   [시가/고가/저가] 193,500 / 197,500 / 193,500 
전일비/등락률 ▲ 3,000 (1.55%) 매도호가/호가잔량 196,500 / 16,112
거래량/전일동시간대비 623,499 /▲ 79,280 매수호가/호가잔량 196,000 / 7,245
상한가/하한가 250,500 / 135,500 총매도/총매수잔량 324,258 / 67,765

종목속보

연합뉴스: 2021년 12월 03일 (금) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(3일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202112 ( 10)│75700.00 │75800.00│-100.00 │1723748 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202112 ( 10)│56300.00 │56700.00│1300.00 │5153  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20211│281500.00 │284500.0│3000.00 │21074  │
│2 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202112 ( 10)│29800.00 │30450.00│700.00 │39615  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202112 ( 10)│21500.00 │21700.00│250.00 │44419  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202112 ( 10)│205500.00 │205500.0│1000.00 │25330  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202112 ( 10)│46000.00 │46500.00│700.00 │2808  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202112 ( 10)│36250.00 │36950.00│1050.00 │56758  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202112 ( 10)│82100.00 │82400.00│600.00 │92036  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202112 ( 10)│240000.00 │238500.0│500.00 │6819  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202112 ( 10)│684000.00 │694000.0│10000.00│10681  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202112 ( 10)│173500.00 │179000.0│5500.00 │26753  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202112 ( 10)│122000.00 │122500.0│0.00  │41507  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202112 ( 10)│37450.00 │37750.00│100.00 │6253  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202112 ( 10)│41100.00 │40800.00│100.00 │41504  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202112 ( 10)│80700.00 │82200.00│1000.00 │2566  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202112 ( 10)│38600.00 │39250.00│600.00 │3931  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202112 ( 10)│84100.00 │84900.00│700.00 │8399  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202112 ( 10)│95300.00 │94800.00│-500.00 │9010  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202112 ( 10)│41600.00 │42400.00│1200.00 │53162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202112 ( 10)│206000.00 │206000.0│2500.00 │13112  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202112 ( 10)│82000.00 │83300.00│1000.00 │3851  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202112 ( 10)│20050.00 │20700.00│750.00 │156562 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202112 ( 10)│55000.00 │56700.00│1900.00 │43644  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202112 ( 10)│727000.00 │721000.0│-8000.00│12236  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202112 ( 10)│9000.00  │9090.00 │100.00 │21005  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202112 ( 12)│7450.00  │7330.00 │-80.00 │10450  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202112 ( 10)│118500.00 │118500.0│-1000.00│287538 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202112 ( 10)│39150.00 │39700.00│550.00 │24565  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202112 ( 10)│147000.00 │150500.0│2500.00 │3956  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202112 ( 10)│39750.00 │40350.00│800.00 │4077  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202112 ( 10)│396000.00 │402000.0│4500.00 │26167  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202112 ( 10)│28700.00 │28550.00│800.00 │171029 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202112 ( 10)│13500.00 │13750.00│250.00 │34555  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202112 ( 10)│85400.00 │86700.00│1400.00 │9109  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202112 ( 10)│494000.00 │494500.0│-2500.00│478   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202112 ( 10)│10650.00 │10800.00│100.00 │13405  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202112 ( 10)│21950.00 │22450.00│300.00 │1770  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202112 ( 10)│20000.00 │20400.00│200.00 │7265  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202112 ( 10)│20000.00 │20200.00│350.00 │189779 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202112 ( 10)│89400.00 │89200.00│200.00 │1403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202112 ( 10)│221000.00 │224000.0│1500.00 │6916  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202112 ( 10)│65700.00 │66300.00│600.00 │14872  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202112 ( 10)│5370.00  │5360.00 │0.00  │14361  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202112 ( 10)│32750.00 │33350.00│350.00 │226   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202112 ( 10)│43050.00 │43350.00│-100.00 │4655  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202112 ( 10)│703000.00 │733000.0│40000.00│20533  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202112 ( 10)│29600.00 │30050.00│450.00 │4418  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202112 ( 10)│80000.00 │81100.00│1600.00 │7799  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202112 ( 10)│28300.00 │28700.00│500.00 │17609  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202112 ( 10)│47400.00 │48350.00│1000.00 │29663  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202112 ( 10)│75200.00 │75500.00│1000.00 │3890  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202112 ( 10)│74600.00 │76000.00│2500.00 │30123  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202112 ( 10)│23500.00 │24150.00│1050.00 │15694  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202112 ( 10)│8310.00  │8580.00 │300.00 │26432  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202112 ( 10)│9340.00  │9550.00 │260.00 │13761  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202112 ( 10)│12400.00 │12600.00│400.00 │2993  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202112 ( 10)│24100.00 │24500.00│300.00 │5116  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202112 ( 10)│283500.00 │293500.0│7000.00 │32858  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202112 ( 10)│12550.00 │12950.00│350.00 │4339  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202112 ( 10)│107500.00 │111500.0│4000.00 │4430  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202112 ( 10)│262500.00 │268000.0│5000.00 │7412  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202112 ( 10)│4850.00  │4900.00 │40.00  │10622  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202112 ( 10)│170000.00 │172000.0│2500.00 │5643  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202112 ( 10)│6400.00  │6560.00 │220.00 │2465  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202112 ( 10)│152000.00 │152500.0│0.00  │2589  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202112 ( 10)│166000.00 │167000.0│2500.00 │4346  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202112 ( 10)│21650.00 │22450.00│800.00 │3075  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202112 ( 10)│114000.00 │114000.0│0.00  │9292  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202112 ( 10)│31450.00 │31700.00│400.00 │4795  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202112 ( 10)│3020.00  │2970.00 │0.00  │7438  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202112 ( 10)│35750.00 │35750.00│50.00  │31602  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202112 ( 10)│154500.00 │157000.0│1000.00 │922   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202112 ( 10)│72000.00 │72700.00│100.00 │4347  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202112 ( 10)│23850.00 │24250.00│500.00 │3556  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202112 ( 10)│121500.00 │124500.0│3000.00 │72905  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202112 ( 10)│14700.00 │14600.00│250.00 │7189  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202112 ( 10)│14400.00 │14800.00│200.00 │2226  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202112 ( 10)│24700.00 │25300.00│550.00 │3363  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202112 ( 10)│66000.00 │66400.00│0.00  │21778  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202112 ( 10)│6130.00  │6220.00 │170.00 │3963  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202112 ( 10)│212000.00 │211500.0│-2500.00│28693  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202112 ( 10)│54000.00 │55600.00│2800.00 │17282  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202112 ( 10)│1165000.00│1167000.│6000.00 │1165  │
│             │     │00   │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202112 ( 10)│43600.00 │44300.00│800.00 │1176  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202112 ( 10)│205500.00 │209500.0│6500.00 │1658  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202112 ( 10)│51900.00 │53900.00│400.00 │1370  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202112 ( 10)│70800.00 │73700.00│1900.00 │3616  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202112 ( 10)│259500.00 │264000.0│500.00 │417   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202112 ( 10)│14100.00 │13800.00│-200.00 │9449  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202112 ( 10)│5040.00  │5140.00 │100.00 │895   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202112 ( 10)│53700.00 │55500.00│1400.00 │2051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202112 ( 10)│365000.00 │365000.0│0.00  │237   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202112 ( 10)│87800.00 │91500.00│3300.00 │1428  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202112 ( 10)│301000.00 │314000.0│11500.00│747   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202112 ( 10)│29700.00 │30400.00│650.00 │1698  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202112 ( 10)│74200.00 │75100.00│-400.00 │629   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202112 ( 10)│59200.00 │59900.00│-300.00 │1017  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202112 ( 10)│39100.00 │39900.00│950.00 │2447  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202112 ( 10)│71300.00 │72800.00│1700.00 │1304  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202112 ( 10)│23550.00 │23550.00│350.00 │5310  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202112 ( 10)│287000.00 │286500.0│-500.00 │113   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202112 ( 10)│56700.00 │57800.00│1600.00 │2762  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202112 ( 10)│57700.00 │58200.00│600.00 │19038  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202112 ( 10)│236500.00 │241000.0│8000.00 │2735  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202112 ( 10)│38900.00 │39700.00│450.00 │448   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202112 ( 10)│40000.00 │40550.00│750.00 │802   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202112 ( 10)│5050.00  │5110.00 │20.00  │36590  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202112 ( 10)│192000.00 │194000.0│1500.00 │1614  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202112 ( 10)│97200.00 │100000.0│3400.00 │2268  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202112 ( 10)│60700.00 │61400.00│700.00 │774   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202112 ( 10)│22600.00 │22950.00│400.00 │2203  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202112 ( 10)│69800.00 │70300.00│2500.00 │3193  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202112 ( 10)│142500.00 │145700.0│3900.00 │599   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202112 ( 10)│140100.00 │147900.0│5400.00 │12886  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202112 ( 10)│136700.00 │139900.0│4800.00 │1772  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202112 ( 10)│36300.00 │37200.00│950.00 │1916  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202112 ( 10)│39300.00 │39500.00│-350.00 │4957  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202112 ( 10)│40950.00 │41650.00│700.00 │6873  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202112 ( 10)│20500.00 │21150.00│1100.00 │10951  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202112 ( 10)│42700.00 │42750.00│150.00 │6506  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202112 ( 10)│22100.00 │22300.00│150.00 │774   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202112 ( 10)│66900.00 │68400.00│1500.00 │371   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202112 ( 10)│11750.00 │11550.00│-100.00 │7685  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202112 ( 10)│65600.00 │71700.00│7000.00 │18930  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202112 ( 10)│118000.00 │121000.0│2500.00 │2662  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202112 ( 10)│82900.00 │83100.00│-200.00 │21773  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202112 ( 10)│150500.00 │150500.0│1000.00 │16465  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202112 ( 10)│4250.00  │4310.00 │50.00  │18378  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202112 ( 10)│46400.00 │46700.00│800.00 │673   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202112 ( 10)│12500.00 │12700.00│250.00 │10256  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202112 ( 10)│22850.00 │23150.00│300.00 │6452  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202112 ( 10)│121500.00 │123000.0│1500.00 │21858  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202112 ( 10)│19350.00 │19800.00│250.00 │2167  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202112 ( 10)│45250.00 │47300.00│2800.00 │13962  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202112 ( 10)│7650.00  │7720.00 │100.00 │4877  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202112 ( 10)│5550.00  │5620.00 │160.00 │26511  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202112 ( 10)│185000.00 │188000.0│4000.00 │8496  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202112 ( 10)│68300.00 │68800.00│500.00 │12486  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202112 ( 10)│22850.00 │23050.00│400.00 │25809  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202112 ( 10)│34000.00 │34450.00│650.00 │2554  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202112 ( 10)│34200.00 │33900.00│-200.00 │3926  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202112 ( 10)│35800.00 │36300.00│300.00 │2412  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202112 ( 10)│22550.00 │22600.00│600.00 │13636  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202112 ( 10)│119000.00 │121500.0│2500.00 │1027  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202112 ( 10)│879000.00 │899000.0│7000.00 │458   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202112 ( 10)│22500.00 │22600.00│450.00 │4463  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202112 ( 10)│14600.00 │14950.00│350.00 │2117  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202112 ( 10)│15850.00 │16200.00│300.00 │1062  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202112 ( 10)│91900.00 │94800.00│4000.00 │12042  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202112 ( 10)│500500.00 │527200.0│27800.00│4178  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202112 ( 10)│85400.00 │86200.00│1700.00 │247   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202112 ( 10)│319700.00 │328900.0│13300.00│614   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202112 ( 10)│30650.00 │31200.00│950.00 │47   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202112 ( 10)│6660.00  │6800.00 │70.00  │1350  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202112 ( 14)│32300.00 │32850.00│100.00 │487   │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202112 ( 10)│43100.00 │45000.00│1900.00 │543   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202112  │0.00   │9640.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202112  │36555.00 │36575.00│265.00 │20   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202112  │0.00   │12055.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20211│0.00   │11910.00│0.00  │0    │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20211│18680.00 │18680.00│400.00 │5    │
│2             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20211│84160.00 │84350.00│190.00 │5    │
│2             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
08.12 15:29    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,527.94 ▲ 4.16 0.16%
코스닥 831.63 ▼ 0.52 -0.06%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.