Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  05.20 15:59

186,500 (182,000)   [시가/고가/저가] 183,500 / 186,500 / 183,000 
전일비/등락률 ▲ 4,500 (2.47%) 매도호가/호가잔량 186,500 / 17,152
거래량/전일동시간대비 465,301 /▼ 74,115 매수호가/호가잔량 186,000 / 6,943
상한가/하한가 236,500 / 127,500 총매도/총매수잔량 223,950 / 51,102

종목속보

연합뉴스: 2022년 01월 26일 (수) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(26일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202202 ( 10)│73900.00 │73500.00│-400.00 │1122667 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202202 ( 10)│56000.00 │56600.00│800.00 │8660  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20220│267000.00 │270500.0│4000.00 │26709  │
│2 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202202 ( 10)│30650.00 │31450.00│800.00 │32937  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202202 ( 10)│20700.00 │20800.00│150.00 │45709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202202 ( 10)│193000.00 │190000.0│-4000.00│57203  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202202 ( 10)│40200.00 │40500.00│300.00 │2935  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202202 ( 10)│37800.00 │38250.00│650.00 │79484  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202202 ( 10)│76500.00 │77900.00│1400.00 │105662 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202202 ( 10)│235000.00 │229000.0│-4000.00│10989  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202202 ( 10)│646000.00 │629000.0│-12000.0│23087  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202202 ( 10)│178000.00 │175000.0│-1500.00│43328  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202202 ( 10)│130500.00 │128500.0│-2000.00│42845  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202202 ( 10)│35450.00 │35200.00│-400.00 │10379  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202202 ( 10)│39600.00 │39900.00│200.00 │37651  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202202 ( 10)│74400.00 │75200.00│900.00 │2150  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202202 ( 10)│38700.00 │38200.00│200.00 │1116  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202202 ( 10)│78300.00 │78600.00│700.00 │1731  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202202 ( 10)│82300.00 │80700.00│-2300.00│12240  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202202 ( 10)│43500.00 │44400.00│1200.00 │88159  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202202 ( 10)│237000.00 │232500.0│-1000.00│37369  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202202 ( 10)│77000.00 │77700.00│700.00 │677   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202202 ( 10)│21300.00 │20950.00│-150.00 │102531 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202202 ( 10)│57900.00 │59100.00│2100.00 │80749  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202202 ( 10)│640000.00 │660000.0│18000.00│36104  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202202 ( 10)│8230.00  │8370.00 │150.00 │32079  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202202 ( 10)│6030.00  │6010.00 │-20.00 │11389  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202202 ( 10)│119000.00 │117000.0│-500.00 │218441 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202202 ( 10)│39400.00 │38850.00│-150.00 │18937  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202202 ( 10)│133000.00 │134000.0│1500.00 │1864  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202202 ( 10)│34650.00 │34400.00│100.00 │3210  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202202 ( 10)│320000.00 │314000.0│-7500.00│41267  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202202 ( 10)│26300.00 │27300.00│1000.00 │75634  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202202 ( 10)│12950.00 │13100.00│100.00 │8309  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202202 ( 10)│88700.00 │89000.00│2800.00 │10684  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202202 ( 10)│519000.00 │518000.0│6000.00 │298   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202202 ( 10)│10150.00 │10350.00│200.00 │4044  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202202 ( 10)│21850.00 │21600.00│300.00 │1198  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202202 ( 10)│21550.00 │21300.00│-150.00 │22944  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202202 ( 10)│17050.00 │17650.00│700.00 │259274 │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202202 ( 10)│78700.00 │79100.00│0.00  │1312  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202202 ( 10)│200000.00 │202500.0│3500.00 │3010  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202202 ( 10)│61700.00 │62000.00│500.00 │15492  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202202 ( 10)│5250.00  │5240.00 │20.00  │19803  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202202 ( 10)│30600.00 │30550.00│250.00 │200   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202202 ( 10)│48400.00 │48650.00│350.00 │8308  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202202 ( 10)│558000.00 │566000.0│8000.00 │5512  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202202 ( 10)│30000.00 │29400.00│-550.00 │985   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202202 ( 10)│74300.00 │72800.00│-1400.00│11557  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202202 ( 10)│34850.00 │34700.00│-100.00 │16809  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202202 ( 10)│40000.00 │40350.00│200.00 │25483  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202202 ( 10)│67300.00 │67200.00│-100.00 │6183  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202202 ( 10)│71200.00 │71000.00│-100.00 │12877  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202202 ( 10)│23900.00 │24750.00│650.00 │7910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202202 ( 10)│7970.00  │8030.00 │100.00 │8375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202202 ( 10)│9200.00  │9220.00 │120.00 │8769  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202202 ( 10)│12700.00 │13000.00│150.00 │9375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202202 ( 10)│23850.00 │24000.00│150.00 │4771  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202202 ( 10)│351500.00 │331000.0│-17500.0│59329  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202202 ( 10)│11400.00 │11450.00│50.00  │3551  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202202 ( 10)│88500.00 │90500.00│1600.00 │10470  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202202 ( 10)│224500.00 │220000.0│-2500.00│3350  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202202 ( 10)│4520.00  │4510.00 │0.00  │3601  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202202 ( 10)│145500.00 │148500.0│500.00 │2784  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202202 ( 10)│6300.00  │6320.00 │110.00 │3013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202202 ( 10)│145500.00 │146000.0│-500.00 │4250  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202202 ( 10)│150000.00 │153500.0│4000.00 │9497  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202202 ( 10)│21300.00 │21550.00│250.00 │5766  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202202 ( 10)│107000.00 │106500.0│-500.00 │11932  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202202 ( 10)│28500.00 │28900.00│300.00 │7340  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202202 ( 10)│2970.00  │3010.00 │70.00  │3827  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202202 ( 10)│33950.00 │33750.00│-200.00 │49164  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202202 ( 10)│159500.00 │156000.0│-2000.00│604   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202202 ( 10)│70200.00 │69900.00│100.00 │4069  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202202 ( 10)│25550.00 │26350.00│950.00 │7206  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202202 ( 10)│87200.00 │87000.00│0.00  │107725 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202202 ( 10)│14200.00 │14600.00│400.00 │8300  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202202 ( 10)│15150.00 │14800.00│-350.00 │4821  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202202 ( 10)│23400.00 │23000.00│-700.00 │2618  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202202 ( 10)│60500.00 │56200.00│-3400.00│8548  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202202 ( 10)│5890.00  │5880.00 │-40.00 │13334  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202202 ( 10)│157000.00 │154500.0│-3500.00│19361  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202202 ( 10)│49250.00 │47900.00│-1300.00│11692  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202202 ( 10)│949000.00 │956000.0│9000.00 │693   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202202 ( 10)│39800.00 │40550.00│650.00 │5344  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202202 ( 10)│206000.00 │207500.0│4500.00 │2544  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202202 ( 10)│44800.00 │43800.00│-1350.00│2550  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202202 ( 10)│71200.00 │72800.00│2800.00 │5042  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202202 ( 10)│247000.00 │245000.0│-4500.00│192   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202202 ( 10)│10650.00 │10750.00│-100.00 │2851  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202202 ( 10)│4640.00  │4690.00 │-20.00 │2682  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202202 ( 10)│62500.00 │62800.00│900.00 │2465  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202202 ( 10)│355000.00 │354000.0│2500.00 │130   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202202 ( 10)│74800.00 │74000.00│-500.00 │433   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202202 ( 10)│352500.00 │355000.0│11000.00│2532  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202202 ( 10)│27150.00 │27150.00│-150.00 │770   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202202 ( 10)│69800.00 │69800.00│-400.00 │363   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202202 ( 10)│58000.00 │57200.00│-400.00 │915   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202202 ( 10)│32650.00 │33300.00│800.00 │2529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202202 ( 10)│71500.00 │72100.00│700.00 │1086  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202202 ( 10)│21600.00 │21150.00│-350.00 │3089  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202202 ( 10)│322000.00 │323500.0│0.00  │674   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202202 ( 10)│60500.00 │59900.00│300.00 │3460  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202202 ( 10)│52200.00 │51600.00│-600.00 │9109  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202202 ( 10)│234000.00 │236000.0│5000.00 │806   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202202 ( 10)│36050.00 │36250.00│150.00 │488   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202202 ( 10)│46600.00 │45350.00│-1200.00│2935  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202202 ( 10)│6290.00  │6480.00 │180.00 │80524  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202202 ( 10)│155000.00 │153000.0│-1000.00│1794  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202202 ( 10)│73800.00 │72800.00│-800.00 │2201  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202202 ( 10)│54700.00 │54600.00│0.00  │10   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202202 ( 10)│20150.00 │20000.00│-150.00 │1150  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202202 ( 10)│66500.00 │67300.00│800.00 │1083  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202202 ( 10)│117200.00 │116700.0│-1200.00│199   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202202 ( 10)│136100.00 │135700.0│1700.00 │2794  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202202 ( 10)│124400.00 │124300.0│200.00 │352   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202202 ( 10)│34300.00 │34150.00│-350.00 │169   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202202 ( 10)│37850.00 │38100.00│250.00 │1902  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202202 ( 10)│36450.00 │36000.00│-400.00 │4445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202202 ( 10)│24100.00 │23500.00│-800.00 │10223  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202202 ( 10)│39300.00 │38000.00│-1400.00│1802  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202202 ( 10)│19400.00 │19250.00│450.00 │7385  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202202 ( 10)│78800.00 │77000.00│-2600.00│4618  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202202 ( 10)│12650.00 │12150.00│-350.00 │9458  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202202 ( 10)│63800.00 │60500.00│-2900.00│26507  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202202 ( 10)│118500.00 │116000.0│-1500.00│10437  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202202 ( 10)│63400.00 │63400.00│-100.00 │18317  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202202 ( 10)│119500.00 │116500.0│-3500.00│12750  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202202 ( 10)│4720.00  │4670.00 │-30.00 │10443  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202202 ( 10)│42550.00 │41500.00│-1250.00│4348  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202202 ( 10)│14100.00 │14300.00│300.00 │15311  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202202 ( 10)│14750.00 │14400.00│-350.00 │131671 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202202 ( 10)│101000.00 │97200.00│-2800.00│32401  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202202 ( 10)│17850.00 │17800.00│-200.00 │3753  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202202 ( 10)│42000.00 │40350.00│-1850.00│7426  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202202 ( 10)│7700.00  │7720.00 │80.00  │950   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202202 ( 10)│4800.00  │4900.00 │-10.00 │10834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202202 ( 10)│145500.00 │149000.0│3000.00 │4542  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202202 ( 10)│76300.00 │74100.00│-2300.00│18893  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202202 ( 10)│21250.00 │20550.00│-550.00 │28127  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202202 ( 10)│29850.00 │30000.00│100.00 │2601  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202202 ( 10)│38450.00 │38000.00│-400.00 │5282  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202202 ( 10)│32250.00 │31200.00│-1250.00│2380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202202 ( 10)│20700.00 │20200.00│-400.00 │2444  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202202 ( 10)│114500.00 │112500.0│-1500.00│730   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202202 ( 10)│775000.00 │760000.0│-21000.0│1128  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202202 ( 10)│21500.00 │21450.00│-150.00 │5445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202202 ( 10)│15350.00 │15100.00│-150.00 │1511  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202202 ( 10)│12100.00 │11950.00│-200.00 │68   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202202 ( 10)│69500.00 │70700.00│1200.00 │9900  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202202 ( 10)│406000.00 │329000.0│-76500.0│15428  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202202 ( 10)│77300.00 │77800.00│1000.00 │240   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202202 ( 10)│288700.00 │278800.0│-10200.0│617   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202202 ( 10)│29150.00 │28600.00│-700.00 │16   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202202 ( 10)│6550.00  │6440.00 │-100.00 │2777  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202202 ( 10)│24250.00 │24300.00│-150.00 │264   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202202 ( 10)│35000.00 │34650.00│150.00 │142   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202203  │0.00   │9305.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202203  │0.00   │30690.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202203  │0.00   │12140.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│0.00   │11715.00│0.00  │0    │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │18015.00│0.00  │0    │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│76155.00 │76485.00│-135.00 │5    │
│3             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
05.20 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,639.29 ▲ 46.95 1.81%
코스닥 879.88 ▲ 16.08 1.86%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.