Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  05.16 15:59

184,000 (186,500)   [시가/고가/저가] 188,500 / 189,500 / 183,500 
전일비/등락률 ▼ 2,500 (-1.34%) 매도호가/호가잔량 184,500 / 1,237
거래량/전일동시간대비 546,670 /▼ 374,765 매수호가/호가잔량 184,000 / 3,804
상한가/하한가 242,000 / 131,000 총매도/총매수잔량 65,778 / 71,457

종목속보

연합뉴스: 2022년 01월 27일 (목) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(27일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202202 ( 10)│73600.00 │71500.00│-2000.00│1585546 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202202 ( 10)│56100.00 │55500.00│-1100.00│10026  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20220│265000.00 │258000.0│-12500.0│26253  │
│2 ( 10)         │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202202 ( 10)│31300.00 │30900.00│-550.00 │32386  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202202 ( 10)│20800.00 │20100.00│-700.00 │63252  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202202 ( 10)│190000.00 │187500.0│-2500.00│58244  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202202 ( 10)│40800.00 │39400.00│-1100.00│4763  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202202 ( 10)│38050.00 │38000.00│-250.00 │78126  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202202 ( 10)│78100.00 │79100.00│1200.00 │107809 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202202 ( 10)│229000.00 │227500.0│-1500.00│14504  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202202 ( 10)│629000.00 │589000.0│-40000.0│33341  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202202 ( 10)│177000.00 │171000.0│-4000.00│61444  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202202 ( 10)│129500.00 │124500.0│-4000.00│82181  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202202 ( 10)│35300.00 │33600.00│-1600.00│13376  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202202 ( 10)│39800.00 │38300.00│-1600.00│51496  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202202 ( 10)│75400.00 │72200.00│-3000.00│4203  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202202 ( 10)│38500.00 │37350.00│-850.00 │3094  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202202 ( 10)│78600.00 │77500.00│-1100.00│4298  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202202 ( 10)│80500.00 │78200.00│-2500.00│11596  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202202 ( 10)│44050.00 │44000.00│-400.00 │105316 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202202 ( 10)│231500.00 │214000.0│-18500.0│63743  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202202 ( 10)│77200.00 │75300.00│-2400.00│1624  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202202 ( 10)│20750.00 │19250.00│-1700.00│220110 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202202 ( 10)│58300.00 │58000.00│-1100.00│81277  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202202 ( 10)│632000.00 │608000.0│-52000.0│51586  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202202 ( 10)│8370.00  │8120.00 │-250.00 │23445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202202 ( 10)│6020.00  │5860.00 │-150.00 │19421  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202202 ( 10)│118500.00 │114000.0│-3000.00│522814 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202202 ( 10)│38750.00 │36750.00│-2100.00│37456  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202202 ( 10)│133500.00 │126500.0│-7500.00│2146  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202202 ( 10)│33750.00 │32950.00│-1450.00│4527  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202202 ( 10)│314000.00 │303000.0│-11000.0│47924  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202202 ( 10)│27200.00 │26700.00│-600.00 │56970  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202202 ( 10)│13050.00 │12650.00│-450.00 │19273  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202202 ( 10)│89100.00 │85300.00│-3700.00│6009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202202 ( 10)│515000.00 │500000.0│-18000.0│1014  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202202 ( 10)│10400.00 │10250.00│-100.00 │5260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202202 ( 10)│21400.00 │21000.00│-600.00 │874   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202202 ( 10)│21350.00 │20400.00│-900.00 │20207  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202202 ( 10)│17850.00 │17550.00│-100.00 │156050 │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202202 ( 10)│79100.00 │76700.00│-2400.00│1686  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202202 ( 10)│200000.00 │190000.0│-12500.0│2966  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202202 ( 10)│61300.00 │60100.00│-1900.00│9557  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202202 ( 10)│5250.00  │5070.00 │-170.00 │18021  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202202 ( 10)│30450.00 │30000.00│-550.00 │687   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202202 ( 10)│49050.00 │47000.00│-1650.00│10779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202202 ( 10)│566000.00 │536000.0│-30000.0│7114  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202202 ( 10)│29450.00 │27900.00│-1500.00│3670  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202202 ( 10)│73200.00 │70900.00│-1900.00│15978  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202202 ( 10)│34800.00 │33350.00│-1350.00│17593  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202202 ( 10)│40300.00 │38350.00│-2000.00│47908  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202202 ( 10)│67000.00 │64600.00│-2600.00│17505  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202202 ( 10)│70900.00 │69600.00│-1400.00│18268  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202202 ( 10)│24650.00 │23900.00│-850.00 │13053  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202202 ( 10)│8070.00  │7920.00 │-110.00 │28888  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202202 ( 10)│9300.00  │9180.00 │-40.00 │20739  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202202 ( 10)│13000.00 │12550.00│-450.00 │10337  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202202 ( 10)│23650.00 │22750.00│-1250.00│5416  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202202 ( 10)│338000.00 │332000.0│1000.00 │58214  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202202 ( 10)│11500.00 │11200.00│-250.00 │4138  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202202 ( 10)│90500.00 │86100.00│-4400.00│9730  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202202 ( 10)│221000.00 │210000.0│-10000.0│9026  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202202 ( 10)│4500.00  │4410.00 │-100.00 │13358  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202202 ( 10)│146500.00 │143500.0│-5000.00│4060  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202202 ( 10)│6300.00  │6080.00 │-240.00 │3429  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202202 ( 10)│144500.00 │138000.0│-8000.00│2717  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202202 ( 10)│153500.00 │150000.0│-3500.00│7178  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202202 ( 10)│21650.00 │21200.00│-350.00 │13945  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202202 ( 10)│106500.00 │102500.0│-4000.00│27829  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202202 ( 10)│28700.00 │28000.00│-900.00 │12966  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202202 ( 10)│3020.00  │2970.00 │-40.00 │9367  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202202 ( 10)│34300.00 │31550.00│-2200.00│39435  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202202 ( 10)│157000.00 │161500.0│5500.00 │7654  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202202 ( 10)│69200.00 │67100.00│-2800.00│4782  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202202 ( 10)│26350.00 │25650.00│-700.00 │5308  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202202 ( 10)│87200.00 │82500.00│-4500.00│125217 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202202 ( 10)│14650.00 │14000.00│-600.00 │16476  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202202 ( 10)│14900.00 │14450.00│-350.00 │3630  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202202 ( 10)│23000.00 │21000.00│-2000.00│8690  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202202 ( 10)│56500.00 │52700.00│-3500.00│7515  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202202 ( 10)│5900.00  │5750.00 │-130.00 │30298  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202202 ( 10)│155500.00 │147500.0│-7000.00│22734  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202202 ( 10)│47300.00 │45150.00│-2750.00│7012  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202202 ( 10)│971000.00 │943000.0│-13000.0│1228  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202202 ( 10)│40500.00 │39150.00│-1400.00│3572  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202202 ( 10)│208500.00 │200500.0│-7000.00│1609  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202202 ( 10)│44650.00 │41700.00│-2100.00│2873  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202202 ( 10)│72800.00 │69900.00│-2900.00│4255  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202202 ( 10)│244000.00 │234000.0│-11000.0│391   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202202 ( 10)│10700.00 │10350.00│-400.00 │3741  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202202 ( 10)│4690.00  │4440.00 │-250.00 │2686  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202202 ( 10)│63400.00 │60500.00│-2300.00│3253  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202202 ( 10)│354000.00 │333000.0│-21000.0│583   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202202 ( 10)│73500.00 │70000.00│-4000.00│2979  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202202 ( 10)│355000.00 │358500.0│3500.00 │776   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202202 ( 10)│27100.00 │26150.00│-1000.00│1182  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202202 ( 10)│69700.00 │68100.00│-1700.00│999   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202202 ( 10)│57200.00 │55300.00│-1900.00│3135  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202202 ( 10)│33250.00 │33100.00│-200.00 │1522  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202202 ( 10)│71600.00 │68400.00│-3700.00│1541  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202202 ( 10)│21000.00 │19950.00│-1200.00│7172  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202202 ( 10)│323500.00 │315500.0│-8000.00│772   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202202 ( 10)│59700.00 │57400.00│-2500.00│2099  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202202 ( 10)│51100.00 │49500.00│-2100.00│15879  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202202 ( 10)│233500.00 │222500.0│-13500.0│1246  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202202 ( 10)│35750.00 │34300.00│-1950.00│2305  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202202 ( 10)│45000.00 │44400.00│-950.00 │2878  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202202 ( 10)│6440.00  │6230.00 │-250.00 │101830 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202202 ( 10)│152000.00 │147500.0│-5500.00│1634  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202202 ( 10)│72000.00 │69500.00│-3300.00│2247  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202202 ( 10)│54000.00 │53000.00│-1600.00│1302  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202202 ( 10)│19800.00 │19200.00│-800.00 │1249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202202 ( 10)│66900.00 │63700.00│-3600.00│2829  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202202 ( 10)│116000.00 │111100.0│-5600.00│123   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202202 ( 10)│136800.00 │128700.0│-7000.00│4283  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202202 ( 10)│124000.00 │119800.0│-4500.00│434   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202202 ( 10)│34000.00 │33050.00│-1100.00│459   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202202 ( 10)│37750.00 │36250.00│-1850.00│3690  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202202 ( 10)│36050.00 │34900.00│-1100.00│5035  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202202 ( 10)│23400.00 │23350.00│-150.00 │21057  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202202 ( 10)│37900.00 │36400.00│-1600.00│1453  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202202 ( 10)│19250.00 │18600.00│-650.00 │1579  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202202 ( 10)│77900.00 │75200.00│-1800.00│5279  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202202 ( 10)│12250.00 │12550.00│400.00 │8026  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202202 ( 10)│60100.00 │55700.00│-4800.00│14534  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202202 ( 10)│116500.00 │108000.0│-8000.00│20266  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202202 ( 10)│63500.00 │59600.00│-3800.00│18736  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202202 ( 10)│116000.00 │107500.0│-9000.00│26478  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202202 ( 10)│4650.00  │4430.00 │-240.00 │39747  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202202 ( 10)│41500.00 │40300.00│-1200.00│3529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202202 ( 10)│14300.00 │14300.00│0.00  │20344  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202202 ( 10)│14350.00 │13600.00│-800.00 │72453  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202202 ( 10)│97500.00 │92200.00│-5000.00│53985  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202202 ( 10)│17750.00 │17500.00│-300.00 │7630  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202202 ( 10)│39750.00 │38600.00│-1750.00│9258  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202202 ( 10)│7720.00  │7590.00 │-130.00 │2014  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202202 ( 10)│4950.00  │4850.00 │-50.00 │13697  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202202 ( 10)│150000.00 │142000.0│-7000.00│5826  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202202 ( 10)│74900.00 │71800.00│-2300.00│26249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202202 ( 10)│20650.00 │19950.00│-600.00 │30931  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202202 ( 10)│29400.00 │28300.00│-1700.00│1394  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202202 ( 10)│38050.00 │37350.00│-650.00 │10261  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202202 ( 10)│31650.00 │29900.00│-1300.00│2700  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202202 ( 10)│20200.00 │19700.00│-500.00 │2737  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202202 ( 10)│111000.00 │108500.0│-4000.00│1190  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202202 ( 10)│752000.00 │711000.0│-49000.0│1149  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202202 ( 10)│21800.00 │20750.00│-700.00 │8772  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202202 ( 10)│14800.00 │14300.00│-800.00 │2835  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202202 ( 10)│11800.00 │11550.00│-400.00 │440   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202202 ( 10)│70800.00 │66000.00│-4700.00│8209  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202202 ( 10)│318600.00 │325700.0│-3300.00│19971  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202202 ( 10)│77200.00 │72400.00│-5400.00│442   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202202 ( 10)│297900.00 │255900.0│-22900.0│904   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202202 ( 10)│27950.00 │26950.00│-1650.00│698   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202202 ( 10)│6490.00  │6220.00 │-220.00 │5887  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202202 ( 10)│24700.00 │23450.00│-850.00 │84   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202202 ( 10)│33500.00 │32050.00│-2600.00│192   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202203  │9000.00  │8955.00 │-325.00 │5    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202203  │29505.00 │29150.00│-1200.00│3    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202203  │12175.00 │12040.00│-345.00 │40   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│11700.00 │11615.00│-45.00 │25   │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│17950.00 │17560.00│-460.00 │39   │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│76520.00 │75000.00│-1485.00│9    │
│3             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
05.16 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,596.58 ▼ 7.66 -0.29%
코스닥 856.25 ▲ 3.17 0.37%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.