Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.01 15:59

180,000 (180,500)   [시가/고가/저가] 181,500 / 185,000 / 179,500 
전일비/등락률 ▼ 500 (-0.28%) 매도호가/호가잔량 180,500 / 3,702
거래량/전일동시간대비 908,541 /▼ 735,140 매수호가/호가잔량 180,000 / 2,442
상한가/하한가 234,500 / 126,500 총매도/총매수잔량 91,302 / 52,039

종목속보

연합뉴스: 2022년 05월 24일 (화) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(24일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202206 ( 10)│67600.00 │66400.00│-1600.00│1318142 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202206 ( 10)│57100.00 │56200.00│-800.00 │9065  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202206 ( 10)│292000.00 │289000.0│-4000.00│10471  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202206 ( 10)│35900.00 │35950.00│-200.00 │23581  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202206 ( 10)│22800.00 │23500.00│700.00 │249081 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202206 ( 10)│187500.00 │184500.0│-3500.00│36357  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202206 ( 10)│37900.00 │37950.00│-200.00 │1875  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202206 ( 10)│41900.00 │42000.00│350.00 │49860  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202206 ( 10)│84300.00 │83500.00│-800.00 │27808  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202206 ( 10)│201500.00 │199000.0│-4000.00│2933  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202206 ( 10)│613000.00 │584000.0│-28000.0│17460  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202206 ( 10)│159000.00 │152500.0│-7500.00│42360  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202206 ( 10)│104500.00 │102500.0│-2500.00│34704  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202206 ( 10)│42250.00 │42250.00│100.00 │6490  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202206 ( 10)│40500.00 │40250.00│-100.00 │19071  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202206 ( 10)│75400.00 │75100.00│-500.00 │3456  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202206 ( 10)│44650.00 │43000.00│-2150.00│8992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202206 ( 10)│84100.00 │85000.00│400.00 │3601  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202206 ( 10)│88400.00 │86700.00│-1900.00│5086  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202206 ( 10)│47750.00 │47550.00│250.00 │33762  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202206 ( 10)│208500.00 │203000.0│-5500.00│4740  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202206 ( 10)│82200.00 │81800.00│-900.00 │688   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202206 ( 10)│17450.00 │17100.00│-400.00 │68945  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202206 ( 10)│58700.00 │59200.00│1000.00 │55354  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202206 ( 10)│543000.00 │538000.0│-5000.00│10459  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202206 ( 10)│7960.00  │7930.00 │-60.00 │32726  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202206 ( 10)│6410.00  │6210.00 │-180.00 │5816  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202206 ( 10)│112500.00 │109000.0│-4000.00│287617 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202206 ( 10)│38450.00 │38600.00│300.00 │48608  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202206 ( 10)│118500.00 │115500.0│-3500.00│4117  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202206 ( 10)│34900.00 │34500.00│-400.00 │1596  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202206 ( 10)│276500.00 │266000.0│-12000.0│19055  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202206 ( 10)│28750.00 │28700.00│-50.00 │25099  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202206 ( 10)│13600.00 │13400.00│-250.00 │12064  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202206 ( 10)│104000.00 │103000.0│-1500.00│2793  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202206 ( 10)│573000.00 │562000.0│-13000.0│509   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202206 ( 10)│11150.00 │11150.00│50.00  │2623  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202206 ( 10)│22450.00 │22050.00│-450.00 │1701  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202206 ( 10)│22750.00 │22850.00│-100.00 │5168  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202206 ( 10)│20450.00 │20100.00│-250.00 │76610  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202206 ( 10)│97400.00 │97100.00│-500.00 │943   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202206 ( 10)│198500.00 │196500.0│-4000.00│1352  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202206 ( 10)│62000.00 │66500.00│-600.00 │5169  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202206 ( 10)│5600.00  │5590.00 │0.00  │10940  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202206 ( 10)│33400.00 │33350.00│0.00  │51   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202206 ( 10)│52300.00 │50900.00│-1300.00│1944  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202206 ( 10)│453000.00 │445000.0│-10500.0│3415  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202206 ( 10)│35350.00 │35050.00│-300.00 │2772  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202206 ( 10)│70100.00 │69200.00│-1100.00│6117  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202206 ( 10)│49300.00 │48300.00│-600.00 │11274  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202206 ( 10)│41250.00 │41850.00│800.00 │31015  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202206 ( 10)│65000.00 │63300.00│-1700.00│4537  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202206 ( 10)│73900.00 │73400.00│-900.00 │6803  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202206 ( 10)│26500.00 │26600.00│-150.00 │5103  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202206 ( 10)│7690.00  │7700.00 │70.00  │10551  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202206 ( 10)│8630.00  │8580.00 │40.00  │13678  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202206 ( 10)│14200.00 │14100.00│-250.00 │577   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202206 ( 10)│37400.00 │37750.00│200.00 │5520  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202206 ( 10)│367000.00 │355500.0│-11500.0│10199  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202206 ( 10)│10250.00 │10250.00│-50.00 │2728  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202206 ( 10)│107500.00 │104000.0│-3500.00│6740  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202206 ( 10)│245000.00 │233500.0│-12500.0│13038  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202206 ( 10)│4600.00  │4570.00 │-70.00 │11222  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202206 ( 10)│153000.00 │154000.0│-1000.00│1151  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202206 ( 10)│6280.00  │6040.00 │-300.00 │9455  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202206 ( 10)│147000.00 │146000.0│-2000.00│3553  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202206 ( 10)│158000.00 │156500.0│-1500.00│11411  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202206 ( 10)│25100.00 │25250.00│-250.00 │1336  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202206 ( 10)│117000.00 │114500.0│-3000.00│8302  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202206 ( 10)│27500.00 │27250.00│-650.00 │6757  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202206 ( 10)│2400.00  │2380.00 │-40.00 │5910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202206 ( 10)│32750.00 │31650.00│-900.00 │14350  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202206 ( 10)│204500.00 │205000.0│-500.00 │1736  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202206 ( 10)│78700.00 │77700.00│-800.00 │4274  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202206 ( 10)│30800.00 │30450.00│-150.00 │4544  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202206 ( 10)│82600.00 │80700.00│-2100.00│44395  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202206 ( 10)│15150.00 │14950.00│-350.00 │2779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202206 ( 10)│12100.00 │12150.00│-300.00 │12   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202206 ( 10)│20900.00 │20250.00│-750.00 │1644  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202206 ( 10)│43200.00 │41800.00│-1550.00│3708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202206 ( 10)│6320.00  │6140.00 │-150.00 │12949  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202206 ( 10)│145000.00 │145000.0│-2000.00│8989  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202206 ( 10)│54300.00 │53900.00│-900.00 │6209  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202206 ( 10)│703000.00 │704000.0│1000.00 │1431  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202206 ( 10)│43550.00 │43500.00│-200.00 │1487  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202206 ( 10)│182500.00 │197000.0│-3000.00│1546  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202206 ( 10)│49000.00 │48900.00│-650.00 │1479  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202206 ( 10)│70800.00 │71000.00│-100.00 │1992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202206 ( 10)│309000.00 │308500.0│-1000.00│950   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202206 ( 10)│10750.00 │10850.00│0.00  │1546  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202206 ( 10)│5150.00  │5210.00 │60.00  │6497  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202206 ( 10)│65300.00 │64800.00│0.00  │1433  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202206 ( 10)│401500.00 │396500.0│-4500.00│152   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202206 ( 10)│68400.00 │68900.00│500.00 │1634  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202206 ( 10)│341000.00 │337500.0│-5000.00│254   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202206 ( 10)│26100.00 │25850.00│-350.00 │920   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202206 ( 10)│72600.00 │72900.00│0.00  │409   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202206 ( 10)│59200.00 │59300.00│-500.00 │498   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202206 ( 10)│37150.00 │36900.00│50.00  │3162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202206 ( 10)│77000.00 │76700.00│-800.00 │1179  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202206 ( 10)│27650.00 │26750.00│-800.00 │4839  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202206 ( 10)│277500.00 │275000.0│-3000.00│70   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202206 ( 10)│77000.00 │74400.00│-1900.00│2130  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202206 ( 10)│53000.00 │52800.00│-700.00 │3271  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202206 ( 10)│246500.00 │246000.0│-2500.00│1199  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202206 ( 10)│40750.00 │41050.00│-200.00 │1105  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202206 ( 10)│46250.00 │45000.00│-1450.00│2113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202206 ( 10)│6020.00  │6000.00 │-90.00 │40348  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202206 ( 10)│148500.00 │146000.0│-3500.00│521   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202206 ( 10)│65500.00 │65500.00│-400.00 │649   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202206 ( 10)│50200.00 │49450.00│-350.00 │317   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202206 ( 10)│19850.00 │19800.00│-100.00 │63   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202206 ( 10)│69200.00 │68500.00│-600.00 │463   │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202206 ( 10)│127000.00 │126600.0│-2100.00│72   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202206 ( 10)│82400.00 │80600.00│-1800.00│2222  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202206 ( 10)│108100.00 │106800.0│-2000.00│231   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202206 ( 10)│43400.00 │42300.00│-1350.00│2134  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202206 ( 10)│37300.00 │37450.00│-600.00 │3556  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202206 ( 10)│33950.00 │33650.00│-550.00 │3622  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202206 ( 10)│22600.00 │22250.00│-350.00 │6137  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202206 ( 10)│41000.00 │40100.00│-1200.00│4383  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202206 ( 10)│25200.00 │25400.00│100.00 │4141  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202206 ( 10)│113100.00 │112800.0│-300.00 │2655  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202206 ( 10)│11600.00 │11250.00│-400.00 │17189  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202206 ( 10)│68700.00 │68300.00│100.00 │9513  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202206 ( 10)│80800.00 │78900.00│-1800.00│5859  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202206 ( 10)│58300.00 │57500.00│-900.00 │8021  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202206 ( 10)│132500.00 │128000.0│-5500.00│9077  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202206 ( 10)│4450.00  │4340.00 │-130.00 │13618  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202206 ( 10)│48400.00 │48950.00│100.00 │1910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202206 ( 10)│14750.00 │14800.00│100.00 │15361  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202206 ( 10)│13500.00 │13500.00│-200.00 │1348  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202206 ( 10)│95300.00 │93900.00│-1200.00│28452  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202206 ( 10)│16050.00 │16950.00│-250.00 │2936  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202206 ( 10)│53600.00 │52800.00│-700.00 │5328  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202206 ( 10)│7760.00  │7670.00 │-120.00 │672   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202206 ( 10)│8060.00  │8090.00 │140.00 │94913  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202206 ( 10)│153500.00 │148500.0│-7000.00│3270  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202206 ( 10)│73400.00 │69900.00│-4400.00│22016  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202206 ( 10)│26400.00 │25300.00│-1300.00│72350  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202206 ( 10)│29400.00 │28700.00│-750.00 │566   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202206 ( 10)│43800.00 │43050.00│-1200.00│21263  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202206 ( 10)│29150.00 │27900.00│-1250.00│638   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202206 ( 10)│28500.00 │27950.00│-700.00 │5844  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202206 ( 10)│49450.00 │49650.00│150.00 │6620  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202206 ( 10)│816000.00 │807000.0│-11000.0│604   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202206 ( 10)│23700.00 │23150.00│-400.00 │5779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202206 ( 10)│15600.00 │15400.00│-250.00 │2914  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202206 ( 10)│12050.00 │11800.00│-350.00 │150   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202206 ( 10)│58200.00 │57700.00│-1000.00│2342  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202206 ( 10)│494600.00 │478200.0│-17500.0│2574  │
│*             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202206 ( 10)│76700.00 │75700.00│-1600.00│55   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202206 ( 10)│277500.00 │272400.0│-7000.00│500   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202206 ( 10)│29400.00 │29450.00│50.00  │42   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202206 ( 10)│7020.00  │6920.00 │-90.00 │3404  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202206 ( 10)│16300.00 │15600.00│-850.00 │1251  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202206 ( 10)│43200.00 │43950.00│300.00 │2083  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │0.00   │9030.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │29235.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12385.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10045.00 │10010.00│-120.00 │20   │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │17335.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│67140.00 │66940.00│-940.00 │7    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.01 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,305.42 ▼ 27.22 -1.17%
코스닥 729.48 ▼ 15.96 -2.14%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.