Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  05.18 11:00

185,500 (185,500)   [시가/고가/저가] 187,000 / 187,500 / 184,500 
전일비/등락률 0 (0.00%) 매도호가/호가잔량 185,500 / 20,746
거래량/전일동시간대비 226,607 /▼ 6,982 매수호가/호가잔량 185,000 / 7,374
상한가/하한가 241,000 / 130,000 총매도/총매수잔량 151,327 / 159,242

종목속보

연합뉴스: 2021년 12월 21일 (화) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202201 ( 10)│77200.00 │77400.00│1000.00 │1016225 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202201 ( 10)│59100.00 │59900.00│1400.00 │9963  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20220│270500.00 │270000.0│500.00 │10302  │
│1 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202201 ( 10)│30400.00 │30550.00│300.00 │20194  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202201 ( 10)│21200.00 │21400.00│150.00 │30710  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202201 ( 10)│202500.00 │201500.0│-500.00 │37889  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202201 ( 10)│45850.00 │46100.00│250.00 │3218  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202201 ( 10)│36400.00 │36200.00│50.00  │32597  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202201 ( 10)│81200.00 │81100.00│0.00  │55877  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202201 ( 10)│238500.00 │238500.0│500.00 │5079  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202201 ( 10)│651000.00 │645000.0│-8000.00│22259  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202201 ( 10)│174000.00 │177000.0│4500.00 │31575  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202201 ( 10)│125000.00 │129000.0│4500.00 │57951  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202201 ( 10)│36300.00 │37100.00│1150.00 │8090  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202201 ( 10)│41950.00 │42000.00│50.00  │31403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202201 ( 10)│79200.00 │78000.00│-600.00 │3885  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202201 ( 10)│38600.00 │38500.00│-200.00 │4235  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202201 ( 10)│80600.00 │80500.00│300.00 │5803  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202201 ( 10)│95100.00 │95400.00│300.00 │6610  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202201 ( 10)│42200.00 │42250.00│150.00 │33220  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202201 ( 10)│217000.00 │214000.0│-2000.00│22398  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202201 ( 10)│83600.00 │83200.00│500.00 │723   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202201 ( 10)│21800.00 │22050.00│300.00 │81810  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202201 ( 10)│55000.00 │54800.00│200.00 │27430  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202201 ( 10)│642000.00 │633000.0│-8000.00│14845  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202201 ( 10)│8750.00  │8790.00 │60.00  │15724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202201 ( 10)│6950.00  │7050.00 │60.00  │19813  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202201 ( 10)│122500.00 │123000.0│3000.00 │188849 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202201 ( 10)│39050.00 │40200.00│450.00 │10568  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202201 ( 10)│151500.00 │151500.0│1000.00 │1465  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202201 ( 10)│39150.00 │39000.00│250.00 │3897  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202201 ( 10)│371500.00 │376000.0│5000.00 │16517  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202201 ( 10)│28800.00 │29000.00│300.00 │64530  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202201 ( 10)│13850.00 │13900.00│100.00 │21236  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202201 ( 10)│82800.00 │83400.00│500.00 │3664  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202201 ( 10)│503000.00 │501000.0│-5000.00│425   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202201 ( 10)│10500.00 │10550.00│100.00 │4751  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202201 ( 10)│22000.00 │22650.00│0.00  │1397  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202201 ( 10)│21050.00 │22050.00│1150.00 │55735  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202201 ( 10)│21750.00 │21100.00│-550.00 │96839  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202201 ( 10)│85900.00 │85600.00│400.00 │659   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202201 ( 10)│221000.00 │221000.0│500.00 │3886  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202201 ( 10)│64200.00 │63800.00│100.00 │8106  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202201 ( 10)│5610.00  │5640.00 │50.00  │26311  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202201 ( 10)│32600.00 │32500.00│100.00 │983   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202201 ( 10)│45650.00 │45450.00│-200.00 │4131  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202201 ( 10)│647000.00 │657000.0│10000.00│5257  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202201 ( 10)│28650.00 │29000.00│-100.00 │783   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202201 ( 10)│80000.00 │80300.00│200.00 │4866  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202201 ( 10)│30100.00 │30350.00│700.00 │11950  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202201 ( 10)│45850.00 │45850.00│100.00 │23562  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202201 ( 10)│74800.00 │75100.00│0.00  │2750  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202201 ( 10)│75300.00 │75400.00│800.00 │16074  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202201 ( 10)│23500.00 │23550.00│50.00  │6278  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202201 ( 10)│8340.00  │8340.00 │40.00  │15838  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202201 ( 10)│9260.00  │9140.00 │-50.00 │10535  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202201 ( 10)│12350.00 │12450.00│150.00 │1518  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202201 ( 10)│25600.00 │25350.00│-300.00 │3262  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202201 ( 10)│320000.00 │335500.0│19500.00│61387  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202201 ( 10)│12550.00 │12500.00│50.00  │4614  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202201 ( 10)│104500.00 │103500.0│-2000.00│3310  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202201 ( 10)│258000.00 │254000.0│-3000.00│5656  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202201 ( 10)│4910.00  │4880.00 │10.00  │1724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202201 ( 10)│172000.00 │171500.0│-500.00 │2427  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202201 ( 10)│6820.00  │6930.00 │260.00 │68982  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202201 ( 10)│157000.00 │159000.0│3500.00 │2715  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202201 ( 10)│174500.00 │176500.0│500.00 │2551  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202201 ( 10)│22050.00 │21950.00│100.00 │2159  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202201 ( 10)│112000.00 │112500.0│1000.00 │3542  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202201 ( 10)│31000.00 │31000.00│0.00  │3606  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202201 ( 10)│3060.00  │2930.00 │-30.00 │8862  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202201 ( 10)│35400.00 │34500.00│-1150.00│28070  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202201 ( 10)│163000.00 │162500.0│1000.00 │2177  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202201 ( 10)│71400.00 │71300.00│-100.00 │2442  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202201 ( 10)│23550.00 │23500.00│0.00  │2591  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202201 ( 10)│112500.00 │115000.0│2000.00 │39800  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202201 ( 10)│14300.00 │14300.00│100.00 │2249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202201 ( 10)│14200.00 │14250.00│250.00 │821   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202201 ( 10)│25500.00 │25950.00│500.00 │2095  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202201 ( 10)│66800.00 │63300.00│-600.00 │26591  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202201 ( 10)│6160.00  │6280.00 │120.00 │1325  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202201 ( 10)│204500.00 │203500.0│-1500.00│14776  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202201 ( 10)│51700.00 │52000.00│300.00 │7504  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202201 ( 10)│1118000.00│1106000.│-4000.00│562   │
│             │     │00   │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202201 ( 10)│44750.00 │45050.00│0.00  │2288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202201 ( 10)│202500.00 │201500.0│0.00  │822   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202201 ( 10)│56300.00 │54800.00│-900.00 │1433  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202201 ( 10)│73600.00 │76000.00│2500.00 │1129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202201 ( 10)│278000.00 │278000.0│0.00  │487   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202201 ( 10)│13200.00 │13100.00│-150.00 │6359  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202201 ( 10)│5130.00  │5140.00 │10.00  │1364  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202201 ( 10)│56000.00 │57100.00│400.00 │2720  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202201 ( 10)│395500.00 │392500.0│-2500.00│289   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202201 ( 10)│98500.00 │99200.00│900.00 │4542  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202201 ( 10)│302000.00 │301000.0│-500.00 │500   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202201 ( 10)│29500.00 │29500.00│50.00  │954   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202201 ( 10)│72600.00 │71900.00│-200.00 │1052  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202201 ( 10)│64500.00 │63900.00│-1200.00│1579  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202201 ( 10)│38500.00 │38100.00│-300.00 │853   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202201 ( 10)│72800.00 │72700.00│100.00 │594   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202201 ( 10)│23700.00 │23850.00│100.00 │2883  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202201 ( 10)│309500.00 │312500.0│3000.00 │116   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202201 ( 10)│60900.00 │61000.00│-800.00 │5849  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202201 ( 10)│57100.00 │57000.00│-200.00 │3988  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202201 ( 10)│238500.00 │240000.0│1500.00 │755   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202201 ( 10)│40650.00 │40300.00│150.00 │641   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202201 ( 10)│44250.00 │43400.00│-700.00 │2731  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202201 ( 10)│5080.00  │5120.00 │40.00  │32999  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202201 ( 10)│189500.00 │189000.0│-500.00 │939   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202201 ( 10)│86200.00 │83800.00│-3200.00│1842  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202201 ( 10)│60900.00 │60400.00│0.00  │699   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202201 ( 10)│22150.00 │22250.00│150.00 │85   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202201 ( 10)│69000.00 │71400.00│3100.00 │7817  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202201 ( 10)│150400.00 │148000.0│1100.00 │190   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202201 ( 10)│152000.00 │157400.0│5800.00 │10081  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202201 ( 10)│136600.00 │134700.0│-1900.00│312   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202201 ( 10)│35500.00 │35400.00│250.00 │376   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202201 ( 10)│38750.00 │38650.00│-300.00 │2753  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202201 ( 10)│39800.00 │40000.00│200.00 │2368  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202201 ( 10)│20950.00 │20750.00│-250.00 │5528  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202201 ( 10)│41100.00 │42200.00│1500.00 │3692  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202201 ( 10)│22400.00 │22450.00│-400.00 │632   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202201 ( 10)│68300.00 │68600.00│100.00 │109   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202201 ( 10)│12050.00 │12100.00│200.00 │5081  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202201 ( 10)│70700.00 │72000.00│1900.00 │7476  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202201 ( 10)│120500.00 │119500.0│-1000.00│2115  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202201 ( 10)│83200.00 │81700.00│-1300.00│12919  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202201 ( 10)│142000.00 │142000.0│0.00  │10349  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202201 ( 10)│5380.00  │5470.00 │120.00 │64826  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202201 ( 10)│50200.00 │50500.00│300.00 │563   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202201 ( 10)│12500.00 │12700.00│150.00 │8714  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202201 ( 10)│22850.00 │22550.00│-450.00 │2844  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202201 ( 10)│122000.00 │121000.0│-1000.00│27010  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202201 ( 10)│21000.00 │20900.00│-150.00 │5701  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202201 ( 10)│47200.00 │49100.00│2250.00 │29084  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202201 ( 10)│7750.00  │7730.00 │60.00  │2820  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202201 ( 10)│5530.00  │5540.00 │50.00  │10461  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202201 ( 10)│171000.00 │170000.0│-1000.00│4777  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202201 ( 10)│69500.00 │69900.00│1400.00 │13481  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202201 ( 10)│20400.00 │20600.00│200.00 │14353  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202201 ( 10)│33000.00 │33100.00│350.00 │1445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202201 ( 10)│36500.00 │42450.00│6450.00 │165554 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202201 ( 10)│36400.00 │36700.00│500.00 │1265  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202201 ( 10)│21800.00 │21850.00│200.00 │3459  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202201 ( 10)│121500.00 │121500.0│500.00 │724   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202201 ( 10)│941000.00 │929000.0│-9000.00│628   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202201 ( 10)│22900.00 │23100.00│100.00 │4102  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202201 ( 10)│15350.00 │15200.00│-150.00 │2003  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202201 ( 10)│15150.00 │14850.00│-400.00 │671   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202201 ( 10)│86300.00 │88500.00│2600.00 │4022  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202201 ( 10)│501500.00 │508000.0│7100.00 │6589  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202201 ( 10)│87500.00 │88600.00│200.00 │705   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202201 ( 10)│321900.00 │325500.0│3700.00 │1367  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202201 ( 10)│30500.00 │31200.00│200.00 │56   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202201 ( 10)│6990.00  │7310.00 │390.00 │9824  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202201 ( 10)│32200.00 │33200.00│1350.00 │2643  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202201 ( 10)│45650.00 │43900.00│-2050.00│105   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202203  │9700.00  │9700.00 │-100.00 │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202203  │0.00   │37615.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202203  │0.00   │12550.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│12025.00 │12085.00│200.00 │38   │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │18780.00│0.00  │0    │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│83790.00 │84400.00│1075.00 │29   │
│3             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
05.18 11:00    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,622.65 ▲ 2.21 0.08%
코스닥 870.20 ▲ 4.22 0.49%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.