Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  05.23 08:12

186,500 (186,500)   [시가/고가/저가] 0 / 186,500 / 186,500 
전일비/등락률 0 (0.00%) 매도호가/호가잔량 0 / 0
거래량/전일동시간대비 0 / 0 매수호가/호가잔량 0 / 0
상한가/하한가 242,000 / 131,000 총매도/총매수잔량 0 / 0

종목속보

연합뉴스: 2021년 12월 22일 (수) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(22일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202201 ( 10)│78200.00 │78900.00│1500.00 │1152298 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202201 ( 10)│59700.00 │60300.00│400.00 │5918  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20220│271500.00 │270500.0│500.00 │10710  │
│1 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202201 ( 10)│30550.00 │30400.00│-150.00 │11797  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202201 ( 10)│21400.00 │21250.00│-150.00 │23258  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202201 ( 10)│204500.00 │204000.0│2500.00 │41600  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202201 ( 10)│46200.00 │46100.00│0.00  │971   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202201 ( 10)│36500.00 │36100.00│-100.00 │18966  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202201 ( 10)│81700.00 │82000.00│900.00 │29426  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202201 ( 10)│240000.00 │247500.0│9000.00 │14176  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202201 ( 10)│648000.00 │630000.0│-15000.0│10785  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202201 ( 10)│178500.00 │178500.0│1500.00 │11684  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202201 ( 10)│131000.00 │128500.0│-500.00 │48211  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202201 ( 10)│37350.00 │37600.00│500.00 │5600  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202201 ( 10)│42200.00 │41900.00│-100.00 │21395  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202201 ( 10)│78100.00 │78800.00│800.00 │2186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202201 ( 10)│38650.00 │38700.00│200.00 │1336  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202201 ( 10)│80400.00 │80500.00│0.00  │3144  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202201 ( 10)│95500.00 │93500.00│-1900.00│5176  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202201 ( 10)│42350.00 │42250.00│0.00  │25803  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202201 ( 10)│216000.00 │211500.0│-2500.00│15193  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202201 ( 10)│83500.00 │82900.00│-300.00 │1074  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202201 ( 10)│22450.00 │22900.00│850.00 │211174 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202201 ( 10)│55200.00 │54700.00│-100.00 │18244  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202201 ( 10)│631000.00 │614000.0│-19000.0│12896  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202201 ( 10)│8840.00  │8750.00 │-40.00 │8417  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202201 ( 10)│7120.00  │6950.00 │-100.00 │15387  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202201 ( 10)│126000.00 │126000.0│3000.00 │247483 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202201 ( 10)│40400.00 │40100.00│-100.00 │9118  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202201 ( 10)│151000.00 │149500.0│-2000.00│1025  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202201 ( 10)│39250.00 │38850.00│-150.00 │1217  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202201 ( 10)│376500.00 │377000.0│1000.00 │13604  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202201 ( 10)│29250.00 │29250.00│250.00 │74529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202201 ( 10)│13950.00 │13750.00│-150.00 │12584  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202201 ( 10)│84100.00 │84300.00│900.00 │2282  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202201 ( 10)│502000.00 │506000.0│5000.00 │257   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202201 ( 10)│10600.00 │10450.00│-100.00 │1716  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202201 ( 10)│22600.00 │22550.00│-100.00 │873   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202201 ( 10)│22300.00 │22350.00│300.00 │25889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202201 ( 10)│21300.00 │20700.00│-400.00 │132869 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202201 ( 10)│86500.00 │86300.00│700.00 │80   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202201 ( 10)│219000.00 │216500.0│-4500.00│1520  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202201 ( 10)│63600.00 │63500.00│-300.00 │3713  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202201 ( 10)│5680.00  │5600.00 │-40.00 │6272  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202201 ( 10)│29500.00 │32100.00│-400.00 │297   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202201 ( 10)│45700.00 │45300.00│-150.00 │2966  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202201 ( 10)│663000.00 │659000.0│2000.00 │3498  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202201 ( 10)│29100.00 │29450.00│450.00 │464   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202201 ( 10)│80700.00 │79500.00│-800.00 │2531  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202201 ( 10)│30250.00 │30300.00│-50.00 │5732  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202201 ( 10)│46100.00 │44850.00│-1000.00│15626  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202201 ( 10)│75500.00 │76300.00│1200.00 │3493  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202201 ( 10)│76000.00 │77600.00│2200.00 │8746  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202201 ( 10)│23800.00 │24050.00│500.00 │4997  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202201 ( 10)│8330.00  │8280.00 │-60.00 │6686  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202201 ( 10)│9190.00  │9090.00 │-50.00 │2939  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202201 ( 10)│12600.00 │12650.00│200.00 │870   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202201 ( 10)│25350.00 │25100.00│-250.00 │1030  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202201 ( 10)│337000.00 │334500.0│-1000.00│37461  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202201 ( 10)│12550.00 │12500.00│0.00  │2907  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202201 ( 10)│103000.00 │102500.0│-1000.00│1145  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202201 ( 10)│254000.00 │249500.0│-4500.00│4372  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202201 ( 10)│4890.00  │4860.00 │-20.00 │1501  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202201 ( 10)│172500.00 │172000.0│500.00 │856   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202201 ( 10)│6930.00  │6830.00 │-100.00 │12298  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202201 ( 10)│159000.00 │159000.0│0.00  │1454  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202201 ( 10)│177500.00 │175000.0│-1500.00│2204  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202201 ( 10)│22150.00 │22500.00│550.00 │1251  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202201 ( 10)│113500.00 │113000.0│500.00 │2427  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202201 ( 10)│31050.00 │31000.00│0.00  │889   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202201 ( 10)│2900.00  │2980.00 │50.00  │6274  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202201 ( 10)│34850.00 │35250.00│750.00 │17416  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202201 ( 10)│163000.00 │166500.0│4000.00 │1794  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202201 ( 10)│71400.00 │69800.00│-1500.00│3477  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202201 ( 10)│23550.00 │23500.00│0.00  │1051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202201 ( 10)│115500.00 │113500.0│-1500.00│45580  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202201 ( 10)│14500.00 │14800.00│500.00 │5914  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202201 ( 10)│14650.00 │14250.00│0.00  │1379  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202201 ( 10)│26500.00 │30050.00│4100.00 │60532  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202201 ( 10)│63100.00 │63100.00│-200.00 │8331  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202201 ( 10)│6610.00  │6250.00 │-30.00 │2424  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202201 ( 10)│204500.00 │200000.0│-3500.00│18889  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202201 ( 10)│52700.00 │53600.00│1600.00 │5035  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202201 ( 10)│1105000.00│1102000.│-4000.00│491   │
│             │     │00   │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202201 ( 10)│45050.00 │44950.00│-100.00 │970   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202201 ( 10)│201000.00 │200000.0│-1500.00│447   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202201 ( 10)│54800.00 │55000.00│200.00 │1040  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202201 ( 10)│76600.00 │75600.00│-400.00 │1097  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202201 ( 10)│279000.00 │276500.0│-1500.00│68   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202201 ( 10)│13050.00 │13000.00│-100.00 │5557  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202201 ( 10)│5260.00  │5260.00 │120.00 │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202201 ( 10)│57100.00 │56700.00│-400.00 │2160  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202201 ( 10)│389000.00 │386500.0│-6000.00│562   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202201 ( 10)│100000.00 │97800.00│-1400.00│2177  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202201 ( 10)│303500.00 │301000.0│0.00  │207   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202201 ( 10)│29500.00 │29550.00│50.00  │313   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202201 ( 10)│71700.00 │70600.00│-1300.00│454   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202201 ( 10)│63200.00 │64000.00│100.00 │1157  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202201 ( 10)│38300.00 │38050.00│-50.00 │1289  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202201 ( 10)│73200.00 │73200.00│500.00 │343   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202201 ( 10)│24300.00 │24350.00│500.00 │2262  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202201 ( 10)│310000.00 │309500.0│-3000.00│124   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202201 ( 10)│61100.00 │61000.00│0.00  │3358  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202201 ( 10)│57600.00 │57300.00│300.00 │4468  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202201 ( 10)│245000.00 │241500.0│1500.00 │805   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202201 ( 10)│40600.00 │40350.00│50.00  │491   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202201 ( 10)│43500.00 │43550.00│150.00 │1002  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202201 ( 10)│5100.00  │5120.00 │0.00  │29701  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202201 ( 10)│190500.00 │186500.0│-2500.00│521   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202201 ( 10)│85900.00 │87900.00│4100.00 │2828  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202201 ( 10)│61200.00 │60400.00│0.00  │73   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202201 ( 10)│22200.00 │22150.00│-100.00 │160   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202201 ( 10)│72500.00 │74400.00│3000.00 │3590  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202201 ( 10)│148600.00 │147000.0│-1000.00│56   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202201 ( 10)│158000.00 │156400.0│-1000.00│7986  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202201 ( 10)│135200.00 │135500.0│800.00 │5    │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202201 ( 10)│35750.00 │35550.00│150.00 │455   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202201 ( 10)│38800.00 │38700.00│50.00  │1449  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202201 ( 10)│40400.00 │40300.00│300.00 │1322  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202201 ( 10)│21000.00 │21150.00│400.00 │10377  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202201 ( 10)│43000.00 │41500.00│-700.00 │3784  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202201 ( 10)│22700.00 │22550.00│100.00 │105   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202201 ( 10)│69400.00 │71000.00│2400.00 │167   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202201 ( 10)│12100.00 │12200.00│100.00 │2276  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202201 ( 10)│73000.00 │73200.00│1200.00 │14049  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202201 ( 10)│121000.00 │119000.0│-500.00 │1317  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202201 ( 10)│82100.00 │79500.00│-2200.00│21346  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202201 ( 10)│143000.00 │141000.0│-1000.00│3357  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202201 ( 10)│5490.00  │5320.00 │-150.00 │26873  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202201 ( 10)│51300.00 │52000.00│1500.00 │714   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202201 ( 10)│12750.00 │12650.00│-50.00 │3271  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202201 ( 10)│22550.00 │22400.00│-150.00 │2728  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202201 ( 10)│122500.00 │125500.0│4500.00 │22442  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202201 ( 10)│20700.00 │20800.00│-100.00 │5889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202201 ( 10)│49500.00 │49600.00│500.00 │6541  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202201 ( 10)│7740.00  │7630.00 │-100.00 │1045  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202201 ( 10)│5520.00  │5500.00 │-40.00 │10867  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202201 ( 10)│172000.00 │167500.0│-2500.00│1650  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202201 ( 10)│70800.00 │69800.00│-100.00 │10094  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202201 ( 10)│21000.00 │20600.00│0.00  │8252  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202201 ( 10)│33200.00 │33100.00│0.00  │553   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202201 ( 10)│42050.00 │42850.00│400.00 │46076  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202201 ( 10)│37100.00 │36750.00│50.00  │2873  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202201 ( 10)│22000.00 │21850.00│0.00  │2131  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202201 ( 10)│122000.00 │122500.0│1000.00 │375   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202201 ( 10)│918000.00 │904000.0│-25000.0│1187  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202201 ( 10)│23100.00 │23050.00│-50.00 │1932  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202201 ( 10)│15400.00 │15200.00│0.00  │572   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202201 ( 10)│15000.00 │14900.00│50.00  │362   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202201 ( 10)│88800.00 │90500.00│2000.00 │8632  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202201 ( 10)│513000.00 │508000.0│0.00  │5063  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202201 ( 10)│88300.00 │88800.00│200.00 │38   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202201 ( 10)│331000.00 │329000.0│3500.00 │966   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202201 ( 10)│30950.00 │31100.00│-100.00 │263   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202201 ( 10)│7580.00  │7460.00 │150.00 │14380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202201 ( 10)│33900.00 │33750.00│550.00 │262   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202201 ( 10)│44100.00 │43150.00│-750.00 │24   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202203  │9750.00  │9750.00 │50.00  │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202203  │0.00   │37015.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202203  │0.00   │12605.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│0.00   │12085.00│0.00  │0    │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │18990.00│0.00  │0    │
│3             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│85185.00 │85095.00│695.00 │57   │
│3             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
05.23 08:12    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,605.78 ▲ 13.44 0.52%
코스닥 866.76 ▲ 2.96 0.34%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.