Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.05 15:59

177,500 (178,000)   [시가/고가/저가] 180,000 / 181,000 / 173,500 
전일비/등락률 ▼ 500 (-0.28%) 매도호가/호가잔량 177,500 / 18,931
거래량/전일동시간대비 1,092,900 /▲ 89,478 매수호가/호가잔량 177,000 / 3,637
상한가/하한가 231,000 / 125,000 총매도/총매수잔량 97,545 / 117,608

종목속보

연합뉴스: 2022년 04월 08일 (금) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(8일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│68000.00 │68000.00│100.00 │813589 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│58000.00 │60500.00│2600.00 │12158  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] 홀딩 F 20220│283000.00 │283000.0│1500.00 │10605  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│36350.00 │36350.00│250.00 │60514  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│22050.00 │22050.00│50.00  │28209  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│179000.00 │177000.0│-2500.00│35189  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│41250.00 │40850.00│50.00  │2742  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│40600.00 │40200.00│-100.00 │45900  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│76100.00 │75200.00│-1100.00│51445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│213000.00 │209000.0│-3500.00│5308  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│586000.00 │603000.0│21000.00│13547  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│156000.00 │157500.0│2000.00 │11465  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│116000.00 │122000.0│8000.00 │146686 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│37200.00 │37200.00│200.00 │5870  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│40350.00 │40400.00│350.00 │12422  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│74200.00 │74600.00│600.00 │3327  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│43550.00 │43500.00│50.00  │2445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│81600.00 │81800.00│400.00 │4415  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│83500.00 │82300.00│-1100.00│6377  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│47050.00 │46400.00│-400.00 │33522  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│201500.00 │206500.0│4500.00 │12864  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│87800.00 │86900.00│-500.00 │924   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│18500.00 │18800.00│400.00 │77057  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│58400.00 │58100.00│-200.00 │39102  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│518000.00 │526000.0│7000.00 │6472  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8380.00  │8430.00 │80.00  │13136  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6350.00  │6250.00 │-20.00 │5350  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│113500.00 │112500.0│-1500.00│311490 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│43700.00 │43300.00│100.00 │40088  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│140500.00 │137000.0│-2500.00│3020  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│34150.00 │33800.00│-100.00 │3416  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│322500.00 │318000.0│-3000.00│22417  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│31850.00 │31750.00│-100.00 │82098  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│14000.00 │14250.00│350.00 │30038  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│97500.00 │99100.00│1400.00 │8444  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│629000.00 │628000.0│-4000.00│726   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│11000.00 │11000.00│50.00  │3065  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│23850.00 │23500.00│-300.00 │996   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│21250.00 │21150.00│250.00 │2726  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│20600.00 │20700.00│250.00 │132267 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│96200.00 │94300.00│-1500.00│2111  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│199000.00 │197000.0│-1500.00│1661  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│66000.00 │64600.00│-600.00 │4174  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5480.00  │5460.00 │0.00  │30750  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│33500.00 │32700.00│-300.00 │793   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│50700.00 │50700.00│500.00 │3288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│462500.00 │457000.0│-4000.00│4603  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│37250.00 │36500.00│-700.00 │2429  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│76400.00 │75900.00│-100.00 │9478  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│42300.00 │41800.00│-100.00 │18956  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│45000.00 │44900.00│400.00 │30325  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│62100.00 │60700.00│-1200.00│2787  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│83500.00 │83000.00│200.00 │17092  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│27350.00 │27400.00│150.00 │7785  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│7910.00  │7920.00 │20.00  │7850  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│9260.00  │9230.00 │-40.00 │1110  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│15350.00 │15250.00│-100.00 │4003  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│34300.00 │34200.00│400.00 │6213  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│378000.00 │382000.0│5000.00 │12957  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11300.00 │11300.00│50.00  │6461  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│105000.00 │107000.0│3000.00 │3131  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│248500.00 │247500.0│0.00  │3418  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4700.00  │4610.00 │10.00  │8712  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│152500.00 │152500.0│1000.00 │990   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6380.00  │6270.00 │-80.00 │2473  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│138000.00 │137000.0│-500.00 │3343  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│157000.00 │154000.0│-2500.00│7969  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│25150.00 │24700.00│-400.00 │2890  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│109500.00 │109000.0│0.00  │4081  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│30650.00 │30550.00│50.00  │1186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│3170.00  │3110.00 │-20.00 │18408  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│33500.00 │33800.00│550.00 │13718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│192500.00 │191000.0│-1500.00│1802  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│73900.00 │73800.00│800.00 │4487  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│33150.00 │32500.00│-450.00 │11908  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│100000.00 │98000.00│-1700.00│101720 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│16950.00 │16800.00│-100.00 │13087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│13700.00 │13700.00│150.00 │163   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│23800.00 │23400.00│-400.00 │2076  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│49400.00 │49100.00│-50.00 │4026  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│5970.00  │6010.00 │60.00  │2217  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│166500.00 │164500.0│-2000.00│11301  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│62900.00 │62800.00│200.00 │8315  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│868000.00 │867000.0│2000.00 │988   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│45400.00 │44750.00│-650.00 │2290  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│219000.00 │217000.0│-3000.00│2116  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│43000.00 │43200.00│300.00 │483   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│66300.00 │65800.00│300.00 │1696  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│268000.00 │272500.0│7500.00 │463   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│11150.00 │11300.00│200.00 │6804  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5350.00  │5260.00 │-80.00 │1963  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│72000.00 │71300.00│-600.00 │1900  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│394000.00 │392500.0│-500.00 │443   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│78700.00 │79700.00│1700.00 │1154  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│323500.00 │319500.0│-2000.00│329   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│29350.00 │29150.00│50.00  │1303  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│73100.00 │72200.00│100.00 │734   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│58400.00 │61000.00│3000.00 │4005  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│42600.00 │42500.00│200.00 │5039  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│75700.00 │75100.00│-500.00 │1575  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│27300.00 │27000.00│-100.00 │3846  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│313000.00 │312500.0│-3000.00│190   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│70600.00 │70200.00│900.00 │2203  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│50200.00 │49950.00│-50.00 │9984  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│256500.00 │255000.0│-4000.00│814   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│46000.00 │44950.00│-700.00 │3279  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│50900.00 │50700.00│0.00  │3557  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│6740.00  │6650.00 │0.00  │34040  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│157000.00 │158000.0│1500.00 │669   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│84900.00 │82600.00│-1200.00│3354  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│59200.00 │60300.00│1100.00 │520   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│21800.00 │21550.00│-250.00 │1113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│88000.00 │88300.00│500.00 │1454  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│130400.00 │130300.0│-200.00 │124   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│117600.00 │111700.0│-5300.00│1273  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│124700.00 │126000.0│1000.00 │116   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│39250.00 │39650.00│450.00 │861   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│40550.00 │39850.00│-250.00 │1648  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│37200.00 │36800.00│0.00  │1451  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│27850.00 │27100.00│-700.00 │5038  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│37400.00 │37150.00│-150.00 │1175  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│29000.00 │28100.00│-700.00 │2399  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│114700.00 │111000.0│-2900.00│5185  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│10950.00 │11000.00│-150.00 │10183  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│78200.00 │76800.00│-1400.00│9846  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│105000.00 │103000.0│-1500.00│4841  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│62000.00 │61500.00│-800.00 │7755  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│126000.00 │139500.0│15000.00│55155  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│5060.00  │4920.00 │-70.00 │3201  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│49650.00 │49000.00│-700.00 │3685  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│15250.00 │15150.00│0.00  │8481  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│14950.00 │14900.00│200.00 │8038  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│100000.00 │103500.0│3000.00 │15492  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│19150.00 │18750.00│100.00 │1356  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│62600.00 │65000.00│2500.00 │21676  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│8240.00  │8100.00 │-60.00 │2501  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│6390.00  │6420.00 │90.00  │78454  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│160000.00 │166500.0│7500.00 │6491  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│70300.00 │69800.00│-100.00 │8426  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│19050.00 │19800.00│800.00 │35374  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│32000.00 │31800.00│-300.00 │1135  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│37150.00 │37700.00│550.00 │5736  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│28150.00 │28300.00│100.00 │1544  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│24450.00 │25100.00│950.00 │2724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 19)│64800.00 │63100.00│-1900.00│3387  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│823000.00 │811000.0│-2000.00│1059  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│24350.00 │24400.00│250.00 │5636  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│15700.00 │15700.00│0.00  │12046  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│13450.00 │13600.00│350.00 │526   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│76500.00 │75500.00│-400.00 │1985  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│431300.00 │469100.0│39500.00│12903  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│89200.00 │91900.00│2700.00 │452   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│323500.00 │330800.0│11400.00│489   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│36400.00 │35300.00│-1350.00│868   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│6600.00  │6620.00 │-10.00 │5749  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│24800.00 │24800.00│200.00 │29   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│34950.00 │35050.00│250.00 │31   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │0.00   │9040.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │30765.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │12745.00 │12745.00│90.00  │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10525.00 │10550.00│-75.00 │84   │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │17620.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│0.00   │79080.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.05 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,341.78 ▲ 41.44 1.80%
코스닥 750.95 ▲ 28.22 3.90%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.