Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.05 15:59

177,500 (178,000)   [시가/고가/저가] 180,000 / 181,000 / 173,500 
전일비/등락률 ▼ 500 (-0.28%) 매도호가/호가잔량 177,500 / 18,931
거래량/전일동시간대비 1,092,900 /▲ 89,478 매수호가/호가잔량 177,000 / 3,637
상한가/하한가 231,000 / 125,000 총매도/총매수잔량 97,545 / 117,608

종목속보

연합뉴스: 2022년 04월 11일 (월) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(11일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│67800.00 │67900.00│-100.00 │896492 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│60400.00 │61900.00│1400.00 │9748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] 홀딩 F 20220│283500.00 │286000.0│3000.00 │10888  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│36200.00 │36850.00│500.00 │38634  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│22050.00 │21950.00│-100.00 │33771  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│176500.00 │179500.0│2500.00 │49996  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│40600.00 │41100.00│250.00 │1145  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│40400.00 │41000.00│800.00 │39931  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│75100.00 │77500.00│2300.00 │97047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│208500.00 │207500.0│-1500.00│8077  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│600000.00 │584000.0│-19000.0│10812  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│157000.00 │155000.0│-2500.00│15587  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│124000.00 │125500.0│3500.00 │127271 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│36850.00 │37800.00│600.00 │3259  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│40150.00 │41250.00│850.00 │19793  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│74300.00 │75200.00│600.00 │1661  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│43200.00 │44150.00│650.00 │4481  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│81500.00 │82200.00│400.00 │2115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│82400.00 │84100.00│1800.00 │3027  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│46500.00 │47000.00│600.00 │39219  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│204500.00 │207500.0│1000.00 │12011  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│81100.00 │87200.00│300.00 │913   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│18550.00 │18350.00│-450.00 │93121  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│58400.00 │59600.00│1500.00 │43965  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│520000.00 │512000.0│-14000.0│4284  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8390.00  │8490.00 │60.00  │15520  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6210.00  │6190.00 │-60.00 │1173  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│111500.00 │111500.0│-1000.00│211252 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│43100.00 │43100.00│-200.00 │22995  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│135000.00 │137000.0│0.00  │1941  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│33600.00 │34100.00│300.00 │1258  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│315500.00 │313000.0│-5000.00│16807  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│31700.00 │31150.00│-600.00 │53439  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│14200.00 │14600.00│350.00 │24505  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│100000.00 │103500.0│4400.00 │12877  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│624000.00 │615000.0│-13000.0│2689  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│11000.00 │11300.00│300.00 │8998  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│23500.00 │23400.00│-100.00 │310   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│21100.00 │21500.00│350.00 │2303  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│20500.00 │20200.00│-500.00 │93949  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│94200.00 │95400.00│1100.00 │799   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│195000.00 │196500.0│-500.00 │1026  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│64300.00 │65500.00│900.00 │3230  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5550.00  │5540.00 │80.00  │8476  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│32450.00 │33000.00│300.00 │308   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│51000.00 │51200.00│500.00 │1070  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│453000.00 │453500.0│-3500.00│3219  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│36600.00 │36900.00│400.00 │1953  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│75800.00 │76500.00│600.00 │2667  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│41800.00 │41350.00│-450.00 │12583  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│44900.00 │45050.00│150.00 │28676  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│60700.00 │61400.00│700.00 │2549  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│82100.00 │83000.00│0.00  │8002  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│27450.00 │27600.00│200.00 │6277  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│7910.00  │8030.00 │110.00 │4221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│9300.00  │9330.00 │100.00 │2890  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│15300.00 │15500.00│250.00 │4971  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│34950.00 │35250.00│1050.00 │4753  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│381500.00 │368000.0│-14000.0│15180  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11250.00 │11300.00│0.00  │1368  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│106500.00 │106500.0│-500.00 │3967  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│246500.00 │248000.0│500.00 │3839  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4550.00  │4610.00 │0.00  │1489  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│151500.00 │153000.0│500.00 │2198  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6250.00  │6290.00 │20.00  │784   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│136000.00 │137000.0│0.00  │1082  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│154500.00 │156500.0│2500.00 │3907  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│24650.00 │25100.00│400.00 │477   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│109500.00 │109500.0│500.00 │3865  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│30450.00 │30600.00│50.00  │463   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│3120.00  │3160.00 │50.00  │1650  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│33900.00 │34450.00│650.00 │14043  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│189500.00 │189000.0│-2000.00│1763  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│73500.00 │76400.00│2600.00 │5277  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│32500.00 │32600.00│100.00 │2408  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│97600.00 │95200.00│-2800.00│70718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│16800.00 │16650.00│-150.00 │6990  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│13550.00 │13600.00│-100.00 │212   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│23000.00 │22750.00│-650.00 │637   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│48550.00 │44900.00│-4200.00│13624  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│5920.00  │5920.00 │-90.00 │269   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│163000.00 │162500.0│-2000.00│13532  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│63300.00 │61600.00│-1200.00│3114  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│857000.00 │884000.0│17000.00│2957  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│44650.00 │45400.00│650.00 │824   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│217000.00 │220000.0│3000.00 │2244  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│42600.00 │43200.00│0.00  │81   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│65400.00 │66800.00│1000.00 │469   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│271500.00 │274000.0│1500.00 │50   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│11250.00 │11300.00│0.00  │1589  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5170.00  │5300.00 │40.00  │956   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│70500.00 │71800.00│500.00 │430   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│391500.00 │395000.0│2500.00 │165   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│79000.00 │77600.00│-2100.00│417   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│316000.00 │317000.0│-2500.00│246   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│29150.00 │29200.00│50.00  │474   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│72200.00 │71700.00│-500.00 │107   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│61000.00 │60000.00│-1000.00│919   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│42300.00 │41250.00│-1250.00│1239  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│74300.00 │75300.00│200.00 │405   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│27500.00 │27500.00│500.00 │2870  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│313500.00 │319500.0│7000.00 │76   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│70200.00 │70000.00│-200.00 │652   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│49750.00 │50200.00│250.00 │6880  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│255000.00 │257000.0│2000.00 │558   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│45100.00 │46000.00│1050.00 │2049  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│50200.00 │50700.00│0.00  │886   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│6620.00  │6680.00 │30.00  │5751  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│158000.00 │156500.0│-1500.00│489   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│82300.00 │84100.00│1500.00 │149   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│58200.00 │59300.00│-1000.00│189   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│21500.00 │21550.00│0.00  │62   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│88900.00 │86700.00│-1600.00│564   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│129000.00 │127600.0│-2700.00│293   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│111000.00 │108600.0│-3100.00│922   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│125500.00 │125400.0│-600.00 │40   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│39050.00 │39750.00│100.00 │3183  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│39600.00 │40150.00│300.00 │1106  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│36500.00 │36600.00│-200.00 │474   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│27000.00 │27000.00│-100.00 │1686  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│36950.00 │36000.00│-1150.00│849   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│28100.00 │27600.00│-500.00 │816   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│109800.00 │110100.0│-900.00 │4016  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│10950.00 │10850.00│-150.00 │2221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│76900.00 │75000.00│-1800.00│3843  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│103000.00 │102500.0│-500.00 │1045  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│61000.00 │59800.00│-1700.00│13048  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│138500.00 │126500.0│-13000.0│29701  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│4960.00  │4900.00 │-20.00 │541   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│48300.00 │46900.00│-2100.00│423   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│15200.00 │15500.00│350.00 │11816  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│14600.00 │14550.00│-350.00 │4945  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│102500.00 │95700.00│-7800.00│24552  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│18650.00 │18700.00│-50.00 │853   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│64700.00 │64700.00│-300.00 │6913  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│8060.00  │8110.00 │10.00  │568   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│6380.00  │6420.00 │0.00  │14434  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│165500.00 │159500.0│-7000.00│3827  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│69600.00 │68500.00│-1300.00│7934  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│19900.00 │20300.00│500.00 │57316  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│31800.00 │30550.00│-1250.00│707   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│37500.00 │36900.00│-800.00 │3191  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│27800.00 │27950.00│-350.00 │49   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│25050.00 │26250.00│1150.00 │13856  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 19)│62800.00 │62100.00│-1000.00│2406  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│803000.00 │801000.0│-10000.0│605   │
│*             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│24250.00 │24250.00│-150.00 │5094  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│15850.00 │15800.00│100.00 │6413  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│13600.00 │13500.00│-100.00 │380   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│74600.00 │72700.00│-2800.00│1369  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│472900.00 │456800.0│-12300.0│6949  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│90900.00 │89900.00│-2000.00│219   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│328800.00 │312100.0│-18700.0│390   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│35050.00 │36400.00│1100.00 │584   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│6610.00  │6700.00 │80.00  │584   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│24600.00 │24550.00│-250.00 │40   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│34650.00 │34450.00│-600.00 │108   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │0.00   │8945.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │30805.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12745.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10445.00 │10450.00│-100.00 │2    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │17480.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│78275.00 │78400.00│-1850.00│4    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.05 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,341.78 ▲ 41.44 1.80%
코스닥 750.95 ▲ 28.22 3.90%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.