Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.06 13:23

174,000 (177,500)   [시가/고가/저가] 176,000 / 177,000 / 173,000 
전일비/등락률 ▼ 3,500 (-1.97%) 매도호가/호가잔량 174,500 / 9,899
거래량/전일동시간대비 568,434 /▼ 331,805 매수호가/호가잔량 174,000 / 3,831
상한가/하한가 230,500 / 124,500 총매도/총매수잔량 62,641 / 244,269

종목속보

연합뉴스: 2022년 04월 12일 (화) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(12일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│67600.00 │67000.00│-900.00 │759885 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│61900.00 │62200.00│300.00 │7522  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] 홀딩 F 20220│285500.00 │283500.0│-2500.00│11171  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│36800.00 │36200.00│-650.00 │40926  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│21900.00 │21650.00│-300.00 │65929  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│178000.00 │178500.0│-1000.00│49705  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│41000.00 │40300.00│-800.00 │1428  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│41000.00 │40950.00│-50.00 │37545  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│77100.00 │77100.00│-400.00 │60290  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│206000.00 │206500.0│-1000.00│5630  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│573000.00 │578000.0│-6000.00│13603  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│154500.00 │155500.0│500.00 │19132  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│123000.00 │123000.0│-2500.00│105843 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│37350.00 │37650.00│-150.00 │6227  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│40950.00 │40950.00│-300.00 │15889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│74900.00 │72900.00│-2300.00│3423  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│43900.00 │43600.00│-550.00 │2191  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│81900.00 │82000.00│-200.00 │3527  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│84100.00 │85700.00│1600.00 │5830  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│46900.00 │47000.00│0.00  │34803  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│205500.00 │200000.0│-7500.00│9271  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│86900.00 │85900.00│-1300.00│267   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│18350.00 │18500.00│150.00 │110273 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│59600.00 │59700.00│100.00 │41768  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│496000.00 │507000.0│-5000.00│7611  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8460.00  │8340.00 │-150.00 │4874  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6140.00  │6110.00 │-80.00 │1171  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│110000.00 │112000.0│500.00 │182703 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│42500.00 │43050.00│-50.00 │20032  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│137000.00 │139000.0│2000.00 │4104  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│33850.00 │33650.00│-450.00 │671   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│306000.00 │308000.0│-5000.00│16814  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│31050.00 │31200.00│50.00  │61221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│14550.00 │14400.00│-200.00 │17935  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│101500.00 │100000.0│-3500.00│2728  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│617000.00 │618000.0│3000.00 │526   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│11300.00 │11200.00│-100.00 │6431  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│23650.00 │23650.00│250.00 │207   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│21450.00 │21500.00│0.00  │1722  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│20050.00 │20150.00│-50.00 │121854 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│95100.00 │93500.00│-1900.00│1430  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│197000.00 │196000.0│-500.00 │1027  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│65600.00 │65300.00│-200.00 │4765  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5500.00  │5590.00 │50.00  │35051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│32950.00 │33000.00│0.00  │110   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│51000.00 │51000.00│-200.00 │2236  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│453500.00 │460000.0│6500.00 │6469  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│36900.00 │37000.00│100.00 │2940  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│76000.00 │75100.00│-1400.00│3528  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│41000.00 │41450.00│100.00 │10908  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│44650.00 │44750.00│-300.00 │14236  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│61000.00 │60700.00│-700.00 │1589  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│82100.00 │82300.00│-700.00 │8223  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│27550.00 │27500.00│-100.00 │5340  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│8050.00  │7950.00 │-80.00 │3910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│9320.00  │9310.00 │-20.00 │2676  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│15300.00 │15050.00│-450.00 │783   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│35350.00 │35600.00│350.00 │8563  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│363500.00 │369500.0│1500.00 │14938  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11300.00 │11200.00│-100.00 │3531  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│105500.00 │107000.0│500.00 │4810  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│247500.00 │244000.0│-4000.00│2234  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4600.00  │4640.00 │30.00  │1398  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│152500.00 │152500.0│-500.00 │852   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6290.00  │6350.00 │60.00  │158   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│136000.00 │136000.0│-1000.00│1897  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│155000.00 │158000.0│1500.00 │7490  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│24850.00 │25000.00│-100.00 │239   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│109000.00 │108000.0│-1500.00│5894  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│29400.00 │30000.00│-600.00 │361   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│3130.00  │3130.00 │-30.00 │1201  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│34300.00 │33950.00│-500.00 │9049  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│189000.00 │192000.0│3000.00 │4288  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│76100.00 │78000.00│1600.00 │8901  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│32550.00 │32200.00│-400.00 │3810  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│93400.00 │94200.00│-1000.00│83861  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│16400.00 │16500.00│-150.00 │8858  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│13300.00 │13400.00│-200.00 │15   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│22750.00 │22800.00│50.00  │1732  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│44800.00 │44300.00│-600.00 │9992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│5820.00  │5900.00 │-20.00 │370   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│159500.00 │161500.0│-1000.00│6280  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│61200.00 │63000.00│1400.00 │12392  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│872000.00 │882000.0│-2000.00│1337  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│44850.00 │46550.00│1150.00 │4700  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│219500.00 │217000.0│-3000.00│1338  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│43400.00 │43200.00│0.00  │152   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│66100.00 │65600.00│-1200.00│179   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│278000.00 │279000.0│5000.00 │199   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│11150.00 │11150.00│-150.00 │1517  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5300.00  │5250.00 │-50.00 │183   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│71600.00 │70400.00│-1400.00│592   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│392500.00 │392500.0│-2500.00│189   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│77300.00 │77900.00│300.00 │284   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│315000.00 │313500.0│-3500.00│304   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│29150.00 │28700.00│-500.00 │594   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│70600.00 │70700.00│-1000.00│102   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│60100.00 │59900.00│-100.00 │630   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│40850.00 │41250.00│0.00  │4136  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│74600.00 │75100.00│-200.00 │152   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│27250.00 │27350.00│-150.00 │2466  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│317000.00 │318500.0│-1000.00│50   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│69800.00 │69800.00│-200.00 │980   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│49750.00 │49550.00│-650.00 │3753  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│254500.00 │254500.0│-2500.00│571   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│45700.00 │46400.00│400.00 │1165  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│50100.00 │50300.00│-400.00 │417   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│6680.00  │6710.00 │30.00  │16294  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│155000.00 │156500.0│0.00  │1088  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│84100.00 │83000.00│-1100.00│260   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│58300.00 │58900.00│-400.00 │114   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│19400.00 │21400.00│-150.00 │51   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│86300.00 │85800.00│-900.00 │1206  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│125900.00 │124200.0│-3400.00│188   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│108200.00 │103100.0│-5500.00│1750  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│124100.00 │123300.0│-2100.00│34   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│39750.00 │39900.00│150.00 │873   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│39850.00 │39000.00│-1150.00│1162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│36350.00 │36450.00│-150.00 │231   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│26950.00 │26800.00│-200.00 │6674  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│36150.00 │36550.00│550.00 │1497  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│27050.00 │26800.00│-800.00 │1248  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│109600.00 │107100.0│-3000.00│6523  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│10800.00 │10950.00│100.00 │2814  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│74600.00 │74800.00│-200.00 │5381  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│102500.00 │102500.0│0.00  │2610  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│59200.00 │59800.00│0.00  │7951  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│124000.00 │125500.0│-1000.00│15185  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│4910.00  │4840.00 │-60.00 │894   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│46450.00 │46600.00│-300.00 │227   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│15500.00 │15400.00│-100.00 │11064  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│14550.00 │14650.00│100.00 │6862  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│93100.00 │95000.00│-700.00 │16887  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│18500.00 │18250.00│-450.00 │582   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│63900.00 │62600.00│-2100.00│11559  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│8150.00  │8050.00 │-60.00 │2968  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│6390.00  │6400.00 │-20.00 │8813  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│156000.00 │157000.0│-2500.00│4717  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│69400.00 │69300.00│800.00 │14097  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│20050.00 │20700.00│400.00 │32550  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│30300.00 │31250.00│700.00 │634   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│35950.00 │36500.00│-400.00 │5429  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│27300.00 │27700.00│-250.00 │348   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│26050.00 │25750.00│-500.00 │5334  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 19)│61800.00 │61300.00│-800.00 │1496  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│799000.00 │790000.0│-11000.0│1448  │
│*             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│24150.00 │23850.00│-400.00 │1892  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│15750.00 │15650.00│-150.00 │1089  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│13100.00 │13250.00│-250.00 │157   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│70800.00 │66400.00│-6300.00│43431  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│447700.00 │443500.0│-13300.0│6765  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│89100.00 │90900.00│1000.00 │190   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│308800.00 │305500.0│-6600.00│353   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│35900.00 │36300.00│-100.00 │289   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│6500.00  │6700.00 │0.00  │675   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│24200.00 │23900.00│-650.00 │77   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│33400.00 │34250.00│-200.00 │93   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │0.00   │8910.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │30235.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12780.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│0.00   │10450.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │17515.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│77580.00 │77385.00│-1015.00│4    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.06 13:23    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,317.13 ▼ 24.65 -1.05%
코스닥 754.93 ▲ 3.98 0.53%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.