Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  09.30 15:29

176,500 (181,500)   [시가/고가/저가] 181,000 / 183,000 / 174,000 
전일비/등락률 ▼ 5,000 (-2.75%) 매도호가/호가잔량 177,000 / 13,198
거래량/전일동시간대비 993,943 /▲ 372,358 매수호가/호가잔량 176,500 / 303
상한가/하한가 235,500 / 127,500 총매도/총매수잔량 55,792 / 120,193

종목속보

연합뉴스: 2022년 07월 04일 (월) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(4일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202207 ( 10)│56200.00 │57100.00│700.00 │1736625 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202207 ( 10)│52800.00 │53600.00│800.00 │3929  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202207 ( 10)│233000.00 │230500.0│-2000.00│14465  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202207 ( 10)│36850.00 │37150.00│400.00 │21702  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202207 ( 10)│22550.00 │22650.00│50.00  │30658  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202207 ( 10)│181000.00 │178000.0│-2000.00│107488 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202207 ( 10)│33850.00 │33850.00│250.00 │6405  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202207 ( 10)│37750.00 │37250.00│-500.00 │60894  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202207 ( 10)│78800.00 │78700.00│800.00 │78072  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202207 ( 10)│202500.00 │201000.0│0.00  │4628  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202207 ( 10)│511000.00 │508000.0│-5000.00│12834  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202207 ( 10)│127500.00 │127000.0│-1000.00│62260  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202207 ( 10)│90600.00 │90100.00│100.00 │33488  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202207 ( 10)│38700.00 │38300.00│-100.00 │8075  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202207 ( 10)│33300.00 │32300.00│-550.00 │42489  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202207 ( 10)│78600.00 │78300.00│-300.00 │2368  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202207 ( 10)│41000.00 │40500.00│-400.00 │3037  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202207 ( 10)│82300.00 │82000.00│0.00  │3414  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202207 ( 10)│93700.00 │88600.00│-4300.00│11624  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202207 ( 10)│40000.00 │38200.00│-1550.00│56638  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202207 ( 10)│179000.00 │178000.0│0.00  │26886  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202207 ( 10)│76800.00 │78000.00│1400.00 │203   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202207 ( 10)│14400.00 │14500.00│100.00 │45823  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202207 ( 10)│48150.00 │47000.00│-1250.00│63647  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202207 ( 10)│510000.00 │500000.0│-8000.00│11132  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202207 ( 10)│6700.00  │6820.00 │160.00 │22698  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202207 ( 10)│5320.00  │5200.00 │-120.00 │11834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202207 ( 10)│87400.00 │89100.00│1300.00 │256612 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202207 ( 10)│32050.00 │28950.00│-2650.00│87396  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202207 ( 10)│107000.00 │106000.0│0.00  │795   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202207 ( 10)│33300.00 │33250.00│-600.00 │2657  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202207 ( 10)│238000.00 │234500.0│-2500.00│32776  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202207 ( 10)│25400.00 │25150.00│-300.00 │49641  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202207 ( 10)│13100.00 │13200.00│100.00 │30598  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202207 ( 10)│100500.00 │101500.0│1500.00 │13134  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202207 ( 10)│483000.00 │479000.0│-8500.00│504   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202207 ( 10)│9610.00  │9400.00 │-270.00 │2037  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202207 ( 10)│21450.00 │21900.00│450.00 │6596  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202207 ( 10)│19000.00 │18600.00│-550.00 │5710  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202207 ( 10)│19600.00 │18350.00│-1100.00│205423 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202207 ( 10)│100500.00 │103500.0│3000.00 │1918  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202207 ( 10)│184000.00 │181500.0│-3000.00│2271  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202207 ( 10)│63100.00 │62200.00│-1000.00│10524  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202207 ( 10)│5960.00  │5740.00 │-210.00 │55290  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202207 ( 10)│31100.00 │30650.00│-900.00 │673   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202207 ( 10)│50500.00 │46650.00│-3750.00│13576  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202207 ( 10)│350500.00 │355000.0│4500.00 │5361  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202207 ( 10)│30450.00 │30150.00│-400.00 │3226  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202207 ( 10)│62500.00 │62700.00│100.00 │9705  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202207 ( 10)│57500.00 │50800.00│-6100.00│85232  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202207 ( 10)│42300.00 │40350.00│-1300.00│54519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202207 ( 10)│56500.00 │55200.00│-1000.00│19375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202207 ( 10)│68900.00 │68200.00│-800.00 │11049  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202207 ( 10)│25750.00 │26600.00│850.00 │23081  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202207 ( 10)│6820.00  │6720.00 │-100.00 │10892  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202207 ( 10)│7830.00  │7710.00 │-90.00 │9457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202207 ( 10)│13050.00 │13050.00│-150.00 │5840  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202207 ( 10)│32750.00 │31650.00│-1000.00│9213  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202207 ( 10)│339500.00 │328500.0│-11000.0│13015  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202207 ( 10)│9210.00  │9250.00 │80.00  │8005  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202207 ( 10)│142500.00 │135000.0│-7500.00│29018  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202207 ( 10)│212000.00 │210000.0│-1500.00│2296  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202207 ( 10)│4200.00  │4130.00 │-80.00 │11567  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202207 ( 10)│141000.00 │139500.0│0.00  │927   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202207 ( 10)│5350.00  │5230.00 │-60.00 │30864  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202207 ( 10)│129500.00 │128500.0│-500.00 │1661  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202207 ( 10)│130000.00 │128000.0│-2000.00│10132  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202207 ( 10)│23850.00 │24100.00│350.00 │4496  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202207 ( 10)│123000.00 │121000.0│-1500.00│8051  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202207 ( 10)│25750.00 │25300.00│-600.00 │7249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202207 ( 10)│2240.00  │2210.00 │-40.00 │14484  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202207 ( 10)│38350.00 │35700.00│-2600.00│88665  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202207 ( 10)│182000.00 │184000.0│3500.00 │6522  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202207 ( 10)│90000.00 │85000.00│-4700.00│19376  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202207 ( 10)│32000.00 │31500.00│-350.00 │2828  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202207 ( 10)│67600.00 │68200.00│1000.00 │57442  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202207 ( 10)│13400.00 │13200.00│0.00  │5650  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202207 ( 10)│10150.00 │10100.00│50.00  │5378  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202207 ( 10)│17800.00 │17800.00│0.00  │4679  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202207 ( 10)│34000.00 │35000.00│1150.00 │9090  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202207 ( 10)│5160.00  │5000.00 │-100.00 │4785  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202207 ( 10)│179500.00 │179000.0│500.00 │12140  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202207 ( 10)│44150.00 │44550.00│850.00 │5033  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202207 ( 10)│685000.00 │673000.0│-12000.0│1992  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202207 ( 10)│37300.00 │37200.00│-100.00 │2564  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202207 ( 10)│200500.00 │201500.0│-500.00 │728   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202207 ( 10)│38000.00 │37250.00│-600.00 │2525  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202207 ( 10)│63600.00 │63500.00│200.00 │3867  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202207 ( 10)│295000.00 │297000.0│2000.00 │484   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202207 ( 10)│10100.00 │10150.00│160.00 │3499  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202207 ( 10)│4100.00  │4020.00 │-120.00 │10903  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202207 ( 10)│63600.00 │61700.00│-1900.00│974   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202207 ( 10)│396500.00 │401000.0│9000.00 │891   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202207 ( 10)│62300.00 │62700.00│300.00 │3809  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202207 ( 10)│292500.00 │290500.0│-2000.00│780   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202207 ( 10)│25750.00 │25850.00│-200.00 │409   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202207 ( 10)│65800.00 │65200.00│400.00 │311   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202207 ( 10)│56000.00 │56800.00│700.00 │304   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202207 ( 10)│39250.00 │38100.00│-850.00 │6051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202207 ( 10)│70300.00 │69100.00│-1100.00│942   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202207 ( 10)│22200.00 │20650.00│-1800.00│13070  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202207 ( 10)│285000.00 │286500.0│2500.00 │432   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202207 ( 10)│76200.00 │70900.00│-4800.00│5605  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202207 ( 10)│47450.00 │46600.00│-750.00 │10575  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202207 ( 10)│215000.00 │216500.0│500.00 │609   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202207 ( 10)│36700.00 │36600.00│-250.00 │972   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202207 ( 10)│39100.00 │38350.00│-750.00 │1031  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202207 ( 10)│4600.00  │4580.00 │-50.00 │29665  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202207 ( 10)│125500.00 │123500.0│-2000.00│817   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202207 ( 10)│56100.00 │56500.00│-600.00 │1109  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202207 ( 10)│42100.00 │41150.00│-1150.00│1234  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202207 ( 10)│17050.00 │17100.00│-50.00 │705   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202207 ( 10)│52400.00 │51800.00│-500.00 │3876  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202207 ( 10)│0.00   │111500.0│0.00  │0    │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202207 ( 10)│73200.00 │69600.00│-2600.00│733   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202207 ( 10)│94300.00 │92000.00│-2100.00│278   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202207 ( 10)│39500.00 │38950.00│-450.00 │2808  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202207 ( 10)│29950.00 │28650.00│-1250.00│5968  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202207 ( 10)│26600.00 │26150.00│-650.00 │3920  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202207 ( 10)│16700.00 │16300.00│-350.00 │3608  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202207 ( 10)│28550.00 │28450.00│-100.00 │3393  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202207 ( 10)│22150.00 │22900.00│750.00 │4672  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202207 ( 10)│84600.00 │85300.00│1300.00 │947   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202207 ( 10)│8360.00  │8350.00 │-10.00 │10476  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202207 ( 10)│63000.00 │64700.00│2900.00 │14622  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202207 ( 10)│67000.00 │67600.00│300.00 │10557  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202207 ( 10)│70000.00 │69300.00│-400.00 │21529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202207 ( 10)│103000.00 │103500.0│500.00 │7070  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202207 ( 10)│3480.00  │3390.00 │-70.00 │31379  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202207 ( 10)│33100.00 │32100.00│-900.00 │1021  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202207 ( 10)│12100.00 │11550.00│-500.00 │15800  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202207 ( 10)│11350.00 │11100.00│-450.00 │2864  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202207 ( 10)│68800.00 │66100.00│-2100.00│37655  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202207 ( 10)│16000.00 │17200.00│1200.00 │9423  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202207 ( 10)│48400.00 │49600.00│1400.00 │11247  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202207 ( 10)│6800.00  │6710.00 │-200.00 │785   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202207 ( 10)│5840.00  │5740.00 │-60.00 │43752  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202207 ( 10)│131500.00 │127500.0│-3000.00│5337  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202207 ( 10)│49250.00 │47950.00│-500.00 │23748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202207 ( 10)│17850.00 │17650.00│300.00 │42719  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202207 ( 10)│20800.00 │20500.00│-500.00 │4297  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202207 ( 10)│32200.00 │31450.00│-450.00 │8316  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202207 ( 10)│18900.00 │18600.00│-300.00 │2939  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202207 ( 10)│24950.00 │25200.00│50.00  │9806  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202207 ( 10)│42900.00 │39200.00│-3250.00│4819  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202207 ( 10)│784000.00 │789000.0│8000.00 │322   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202207 ( 10)│22600.00 │21950.00│-500.00 │7126  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202207 ( 10)│14250.00 │13400.00│-850.00 │1514  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202207 ( 10)│10050.00 │10100.00│50.00  │707   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202207 ( 10)│48500.00 │46800.00│-1600.00│9663  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202207 ( 40)│108200.00 │109100.0│2800.00 │8388  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202207 ( 10)│71000.00 │71000.00│200.00 │521   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202207 ( 10)│204300.00 │203500.0│-1500.00│505   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202207 ( 10)│25100.00 │25850.00│-300.00 │1409  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202207 ( 10)│4890.00  │4825.00 │5.00  │3709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202207 ( 10)│12450.00 │12400.00│100.00 │332   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202207 ( 10)│31850.00 │31150.00│-350.00 │190   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202209  │0.00   │8090.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202209  │0.00   │27700.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202209  │0.00   │11265.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│11330.00 │11435.00│110.00 │49   │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │14860.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│0.00   │66500.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
09.30 15:29    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,155.49 ▼ 15.44 -0.71%
코스닥 672.65 ▼ 2.42 -0.36%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.