Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  11.29 04:30

167,500 (167,500)   [시가/고가/저가] 0 / 0 / 0 
전일비/등락률 0 (0.00%) 매도호가/호가잔량 0 / 0
거래량/전일동시간대비 0 / 0 매수호가/호가잔량 0 / 0
상한가/하한가 217,500 / 117,500 총매도/총매수잔량 0 / 0

종목속보

연합뉴스: 2022년 07월 26일 (화) 16시 37분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(26일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202208 ( 10)│61000.00 │61800.00│600.00 │536882 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202208 ( 10)│52100.00 │52500.00│800.00 │4249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202208 ( 10)│236000.00 │236000.0│0.00  │3224  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202208 ( 10)│37400.00 │37350.00│-50.00 │14180  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202208 ( 10)│22050.00 │22000.00│0.00  │38561  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202208 ( 10)│196500.00 │196000.0│-500.00 │57590  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202208 ( 10)│34050.00 │34200.00│100.00 │1923  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202208 ( 10)│35850.00 │35650.00│-400.00 │32240  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202208 ( 10)│82600.00 │82500.00│0.00  │35133  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202208 ( 10)│226000.00 │226500.0│0.00  │7061  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202208 ( 10)│559000.00 │564000.0│4000.00 │7722  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202208 ( 10)│141500.00 │143000.0│0.00  │21942  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202208 ( 10)│93600.00 │93700.00│-400.00 │9417  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202208 ( 10)│36000.00 │35700.00│-100.00 │5340  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202208 ( 10)│33200.00 │33300.00│-50.00 │16296  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202208 ( 10)│78200.00 │78600.00│-200.00 │1148  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202208 ( 10)│40900.00 │40750.00│-50.00 │1047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202208 ( 10)│82100.00 │82100.00│-100.00 │2763  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202208 ( 10)│82800.00 │82700.00│-300.00 │3032  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202208 ( 10)│36150.00 │36000.00│-250.00 │21868  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202208 ( 10)│181000.00 │183500.0│3500.00 │18434  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202208 ( 10)│78800.00 │80200.00│1300.00 │271   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202208 ( 10)│15000.00 │14900.00│-300.00 │36728  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202208 ( 10)│48000.00 │47650.00│-250.00 │24542  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202208 ( 10)│556000.00 │569000.0│10000.00│10591  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202208 ( 10)│6470.00  │6490.00 │10.00  │13090  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202208 ( 10)│5390.00  │5350.00 │0.00  │5890  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202208 ( 10)│100500.00 │100500.0│600.00 │112818 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202208 ( 10)│29300.00 │29850.00│550.00 │30684  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202208 ( 10)│114000.00 │114500.0│-1500.00│2974  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202208 ( 10)│33600.00 │33600.00│-100.00 │2086  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202208 ( 10)│246000.00 │245000.0│-3000.00│20954  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202208 ( 10)│25050.00 │25150.00│50.00  │24599  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202208 ( 10)│12250.00 │12400.00│200.00 │10536  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202208 ( 10)│91500.00 │91700.00│1200.00 │5060  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202208 ( 10)│468000.00 │472500.0│1500.00 │288   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202208 ( 10)│9350.00  │9290.00 │-110.00 │1355  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202208 ( 10)│21800.00 │22100.00│250.00 │1688  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202208 ( 10)│19750.00 │19750.00│300.00 │10992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202208 ( 10)│17700.00 │17750.00│250.00 │137062 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202208 ( 10)│93800.00 │94900.00│700.00 │194   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202208 ( 10)│170000.00 │170500.0│0.00  │1919  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202208 ( 10)│59400.00 │59600.00│-200.00 │1229  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202208 ( 10)│5430.00  │5420.00 │-40.00 │4620  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202208 ( 10)│30850.00 │31000.00│-100.00 │13   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202208 ( 10)│51800.00 │51600.00│-200.00 │19853  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202208 ( 10)│371000.00 │371000.0│0.00  │2442  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202208 ( 10)│29650.00 │30100.00│400.00 │1209  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202208 ( 10)│61900.00 │62000.00│-500.00 │5044  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202208 ( 10)│53900.00 │53700.00│-100.00 │41218  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202208 ( 10)│40750.00 │41900.00│1350.00 │44880  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202208 ( 10)│61200.00 │61000.00│-300.00 │10130  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202208 ( 10)│70600.00 │70800.00│400.00 │3558  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202208 ( 10)│25300.00 │25400.00│100.00 │3578  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202208 ( 10)│6640.00  │6650.00 │-20.00 │3115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202208 ( 10)│7700.00  │7700.00 │-30.00 │209   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202208 ( 10)│13700.00 │13800.00│-150.00 │1385  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202208 ( 10)│31000.00 │31450.00│550.00 │1819  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202208 ( 10)│346000.00 │350500.0│6000.00 │6308  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202208 ( 10)│9490.00  │9520.00 │10.00  │7741  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202208 ( 10)│107500.00 │109000.0│2000.00 │18343  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202208 ( 10)│217500.00 │218000.0│-1000.00│1545  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202208 ( 10)│4280.00  │4290.00 │30.00  │1540  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202208 ( 10)│126500.00 │127500.0│0.00  │264   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202208 ( 10)│6260.00  │6270.00 │-10.00 │4061  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202208 ( 10)│135000.00 │135500.0│0.00  │701   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202208 ( 10)│138000.00 │137500.0│-1000.00│1300  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202208 ( 10)│22250.00 │22400.00│-100.00 │3303  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202208 ( 10)│118000.00 │118000.0│500.00 │3531  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202208 ( 10)│24750.00 │24750.00│-100.00 │3144  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202208 ( 10)│2180.00  │2180.00 │-30.00 │2556  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202208 ( 10)│35450.00 │34750.00│-800.00 │36746  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202208 ( 10)│184000.00 │184500.0│0.00  │719   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202208 ( 10)│87100.00 │87300.00│500.00 │3415  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202208 ( 10)│32250.00 │32200.00│-100.00 │2879  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202208 ( 10)│73000.00 │72400.00│-700.00 │32946  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202208 ( 10)│13150.00 │13150.00│0.00  │914   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202208 ( 10)│11000.00 │11000.00│50.00  │209   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202208 ( 10)│19600.00 │20050.00│650.00 │3817  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202208 ( 10)│42500.00 │41750.00│-400.00 │3969  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202208 ( 10)│5530.00  │5610.00 │60.00  │4322  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202208 ( 10)│185000.00 │186000.0│1000.00 │8439  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202208 ( 10)│55900.00 │54400.00│-1500.00│4636  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202208 ( 10)│723000.00 │721000.0│-4000.00│828   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202208 ( 10)│38800.00 │39150.00│150.00 │1766  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202208 ( 10)│193000.00 │193000.0│-1500.00│301   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202208 ( 10)│39900.00 │40350.00│200.00 │232   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202208 ( 10)│63700.00 │64100.00│300.00 │347   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202208 ( 10)│308000.00 │306500.0│-1500.00│110   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202208 ( 10)│10400.00 │10450.00│-50.00 │1202  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202208 ( 10)│4220.00  │4170.00 │-90.00 │5392  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202208 ( 10)│59500.00 │59500.00│-200.00 │257   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202208 ( 10)│396000.00 │396500.0│500.00 │215   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202208 ( 10)│56600.00 │56600.00│-200.00 │67   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202208 ( 10)│284500.00 │286500.0│-1000.00│47   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202208 ( 10)│24300.00 │24600.00│300.00 │566   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202208 ( 10)│63200.00 │63500.00│-200.00 │207   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202208 ( 10)│57800.00 │57700.00│-100.00 │126   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202208 ( 10)│36700.00 │36800.00│400.00 │3709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202208 ( 10)│65700.00 │66500.00│500.00 │346   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202208 ( 10)│21100.00 │20500.00│-700.00 │8546  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202208 ( 10)│280500.00 │283000.0│2500.00 │22   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202208 ( 10)│80900.00 │81100.00│200.00 │4230  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202208 ( 10)│56100.00 │56200.00│-100.00 │8034  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202208 ( 10)│217500.00 │218000.0│-500.00 │373   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202208 ( 10)│38700.00 │38800.00│350.00 │844   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202208 ( 10)│39850.00 │40450.00│300.00 │1415  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202208 ( 10)│4640.00  │4670.00 │30.00  │11372  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202208 ( 10)│124500.00 │125000.0│-500.00 │463   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202208 ( 10)│70400.00 │68800.00│-1100.00│652   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202208 ( 10)│41900.00 │41550.00│450.00 │200   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202208 ( 10)│18700.00 │18550.00│-100.00 │2    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202208 ( 10)│49250.00 │49100.00│50.00  │664   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202208 ( 10)│115100.00 │114800.0│-500.00 │3    │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202208 ( 10)│76100.00 │75100.00│-1200.00│148   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202208 ( 10)│100200.00 │98200.00│-2900.00│447   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202208 ( 10)│41300.00 │41600.00│450.00 │406   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202208 ( 10)│30700.00 │31000.00│550.00 │2389  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202208 ( 10)│27350.00 │27500.00│150.00 │4901  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202208 ( 10)│16550.00 │16450.00│-300.00 │2260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202208 ( 10)│30950.00 │31600.00│600.00 │582   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202208 ( 10)│24100.00 │23900.00│-200.00 │1214  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202208 ( 10)│86500.00 │86000.00│-800.00 │190   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202208 ( 10)│8510.00  │8500.00 │10.00  │2256  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202208 ( 10)│72400.00 │71300.00│-1200.00│4401  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202208 ( 10)│71800.00 │71300.00│-900.00 │2919  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202208 ( 10)│69500.00 │69300.00│-100.00 │8698  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202208 ( 10)│117500.00 │118000.0│500.00 │8671  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202208 ( 10)│3550.00  │3550.00 │10.00  │577   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202208 ( 10)│35100.00 │35250.00│0.00  │1724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202208 ( 10)│12050.00 │11850.00│-150.00 │29896  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202208 ( 10)│11550.00 │11800.00│350.00 │1987  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202208 ( 10)│72400.00 │72700.00│200.00 │8816  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202208 ( 10)│16600.00 │16350.00│-350.00 │2921  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202208 ( 10)│57500.00 │55900.00│-1400.00│10332  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202208 ( 10)│6390.00  │6480.00 │60.00  │292   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202208 ( 10)│5540.00  │5640.00 │130.00 │21584  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202208 ( 10)│132000.00 │133000.0│1000.00 │2045  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202208 ( 10)│44350.00 │44550.00│100.00 │7565  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202208 ( 10)│17600.00 │17700.00│50.00  │11278  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202208 ( 10)│22200.00 │22100.00│-400.00 │970   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202208 ( 10)│35100.00 │35500.00│300.00 │4991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202208 ( 10)│19150.00 │19750.00│550.00 │810   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202208 ( 10)│27900.00 │27650.00│150.00 │5982  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202208 ( 10)│40100.00 │40200.00│100.00 │2713  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202208 ( 10)│827000.00 │827000.0│-5000.00│168   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202208 ( 10)│19500.00 │19700.00│200.00 │1768  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202208 ( 10)│14150.00 │14050.00│-100.00 │2566  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202208 ( 10)│10400.00 │10400.00│-100.00 │49   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202208 ( 10)│50000.00 │50400.00│1300.00 │15408  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202208 ( 39)│117600.00 │117500.0│-800.00 │5565  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202208 ( 10)│75900.00 │75800.00│-600.00 │106   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202208 ( 10)│230900.00 │231000.0│-2600.00│147   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202208 ( 10)│26700.00 │26400.00│-100.00 │282   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202208 ( 10)│5370.00  │5420.00 │40.00  │645   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202208 ( 10)│13150.00 │13050.00│-150.00 │206   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202208 ( 10)│35050.00 │35050.00│-400.00 │1264  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202208 ( 10)│382000.00 │388000.0│1000.00 │21889  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202208 ( 10)│30250.00 │30050.00│-250.00 │1650  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202208 ( 10)│65200.00 │63700.00│-1400.00│1495  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202208 ( 10)│264500.00 │256500.0│-1500.00│118   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202208 ( 10)│129500.00 │127000.0│-500.00 │1306  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202208 ( 10)│24500.00 │24350.00│200.00 │193   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202208 ( 10)│83200.00 │83600.00│300.00 │453   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202208 ( 10)│177000.00 │171000.0│-4000.00│1222  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202208 ( 10)│124000.00 │122500.0│-1000.00│122   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202208 ( 10)│41350.00 │41750.00│300.00 │31   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202208 ( 10)│78800.00 │78300.00│-900.00 │31   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202208 ( 10)│149500.00 │149000.0│4000.00 │95   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202208 ( 10)│54000.00 │54400.00│1000.00 │167   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202208 ( 10)│0.00   │103000.0│0.00  │0    │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202208 ( 10)│25300.00 │25100.00│-100.00 │17   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│펄어비스  F 202208 ( 10)│52700.00 │52100.00│-1000.00│27   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엘앤에프  F 202208 ( 10)│223700.00 │226300.0│4400.00 │345   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│위메이드  F 202208 ( 10)│61200.00 │61100.00│-700.00 │1582  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│알테오젠  F 202208 ( 10)│66800.00 │67300.00│1200.00 │368   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│리노공업  F 202208 ( 10)│131100.00 │132700.0│-100.00 │7    │
│             │     │0    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
(자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.29 04:30    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,425.05 ▼ 12.81 -0.53%
코스닥 731.81 ▼ 1.75 -0.24%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.