Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.01 12:25

181,000 (180,500)   [시가/고가/저가] 181,500 / 185,000 / 179,500 
전일비/등락률 ▲ 500 (0.28%) 매도호가/호가잔량 181,500 / 7,116
거래량/전일동시간대비 541,902 /▼ 558,003 매수호가/호가잔량 181,000 / 3,793
상한가/하한가 234,500 / 126,500 총매도/총매수잔량 127,204 / 196,192

종목속보

연합뉴스: 2022년 03월 29일 (화) 16시 32분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(29일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│69700.00 │69800.00│300.00 │734654 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│57400.00 │57300.00│300.00 │6932  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] 홀딩 F 20220│297500.00 │296500.0│0.00  │10833  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│35900.00 │35250.00│-500.00 │47648  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│23050.00 │22600.00│-700.00 │88913  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│175500.00 │176500.0│2000.00 │40130  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│41800.00 │41950.00│400.00 │2418  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│40750.00 │40800.00│150.00 │28083  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│72200.00 │71800.00│300.00 │34048  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│212000.00 │213000.0│2000.00 │8218  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│541000.00 │541000.0│7000.00 │8344  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│165000.00 │163500.0│0.00  │10484  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│121000.00 │120000.0│-500.00 │15477  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│40450.00 │39450.00│-1750.00│10620  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│41550.00 │41050.00│-50.00 │17995  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│75900.00 │75100.00│200.00 │1806  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│42950.00 │43100.00│-150.00 │8765  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│81300.00 │81000.00│200.00 │1896  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│91500.00 │89400.00│-1200.00│3345  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│49650.00 │49000.00│-250.00 │48379  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│211500.00 │209500.0│-500.00 │7782  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│84600.00 │83600.00│-300.00 │860   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│20550.00 │20500.00│50.00  │41309  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│61000.00 │60100.00│-700.00 │59614  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│526000.00 │524000.0│0.00  │7204  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8460.00  │8520.00 │80.00  │10491  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6700.00  │6640.00 │-40.00 │2701  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│119000.00 │120000.0│1500.00 │254065 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│47600.00 │46000.00│-1500.00│42717  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│141000.00 │140500.0│1000.00 │3116  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│34450.00 │33950.00│-300.00 │2781  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│336000.00 │335000.0│2500.00 │15173  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│30050.00 │29850.00│0.00  │62019  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│14050.00 │13900.00│-50.00 │21805  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│96400.00 │97800.00│0.00  │19813  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│591000.00 │590000.0│1000.00 │326   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│11150.00 │10950.00│0.00  │1230  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│23050.00 │23200.00│500.00 │1555  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│22200.00 │21750.00│-400.00 │6064  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│21900.00 │21000.00│-900.00 │214243 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│96400.00 │95400.00│-500.00 │918   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│202500.00 │201000.0│1000.00 │3003  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│65400.00 │64900.00│0.00  │4435  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5810.00  │5700.00 │-40.00 │9858  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│32300.00 │32250.00│200.00 │92   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│55600.00 │52000.00│-3600.00│9603  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│457000.00 │463000.0│6000.00 │4692  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│37300.00 │36900.00│-200.00 │1969  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│76700.00 │76000.00│-500.00 │5528  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│45300.00 │41600.00│-3700.00│68438  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│48000.00 │47300.00│-700.00 │19569  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│62300.00 │62500.00│1200.00 │6318  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│79800.00 │81100.00│1900.00 │16667  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│27900.00 │27500.00│-100.00 │7679  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│8030.00  │7970.00 │20.00  │12758  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│9410.00  │9440.00 │70.00  │5873  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│14900.00 │14600.00│50.00  │1520  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│35000.00 │33900.00│-300.00 │9364  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│394500.00 │391500.0│0.00  │24339  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11650.00 │11450.00│0.00  │2002  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│106500.00 │105000.0│-1000.00│7520  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│243000.00 │247000.0│7000.00 │12035  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4710.00  │4700.00 │90.00  │19314  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│158000.00 │155000.0│0.00  │1050  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6360.00  │6300.00 │40.00  │1444  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│134000.00 │135500.0│3000.00 │5214  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│154000.00 │159000.0│6000.00 │15128  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│23500.00 │22750.00│-250.00 │2443  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│112000.00 │112000.0│0.00  │6702  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│31500.00 │31150.00│-250.00 │1789  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│3160.00  │3170.00 │20.00  │5030  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│35450.00 │35450.00│250.00 │18983  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│189000.00 │192000.0│4000.00 │2036  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│79400.00 │79300.00│0.00  │2465  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│32050.00 │31350.00│-450.00 │8027  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│106000.00 │105000.0│0.00  │60799  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│16250.00 │16550.00│350.00 │7876  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│13900.00 │14000.00│50.00  │206   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│24000.00 │24350.00│450.00 │2060  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│52300.00 │52500.00│400.00 │2213  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│6150.00  │6210.00 │110.00 │233   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│168500.00 │171000.0│3000.00 │12720  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│66800.00 │66800.00│0.00  │3904  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│836000.00 │863000.0│31000.00│1118  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│43600.00 │44250.00│1150.00 │4845  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│210000.00 │207000.0│-2000.00│1234  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│44900.00 │44650.00│250.00 │854   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│68400.00 │67600.00│200.00 │1451  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│280500.00 │279000.0│-1000.00│253   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│12050.00 │11800.00│0.00  │6663  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5260.00  │5300.00 │40.00  │1076  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│70300.00 │69200.00│-300.00 │2239  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│374000.00 │373000.0│-2500.00│357   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│84600.00 │84600.00│200.00 │431   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│337000.00 │341000.0│4500.00 │538   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│28350.00 │28200.00│250.00 │1005  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│70300.00 │70100.00│500.00 │170   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│60100.00 │59100.00│-100.00 │563   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│43250.00 │41800.00│-1400.00│5681  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│74700.00 │74700.00│100.00 │956   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│27650.00 │27800.00│450.00 │5961  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│293500.00 │298000.0│4500.00 │133   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│77000.00 │72100.00│-6600.00│5434  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│46400.00 │49550.00│3900.00 │34121  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│256500.00 │257500.0│1000.00 │1849  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│42600.00 │43950.00│1850.00 │2016  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│48650.00 │47350.00│-1050.00│1974  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│6370.00  │6330.00 │40.00  │32104  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│161000.00 │162000.0│2000.00 │434   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│79000.00 │81500.00│2100.00 │1384  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│62100.00 │65700.00│3800.00 │3575  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│21850.00 │22050.00│200.00 │7    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│83700.00 │82500.00│-500.00 │1121  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│122900.00 │128100.0│5200.00 │418   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│117500.00 │118500.0│2000.00 │953   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│128900.00 │128400.0│100.00 │694   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│40500.00 │40600.00│350.00 │740   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│40800.00 │39350.00│-950.00 │795   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│38650.00 │37950.00│-200.00 │2881  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│27000.00 │26700.00│-150.00 │7849  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│38450.00 │38550.00│350.00 │1124  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│28700.00 │27450.00│-1250.00│6821  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│118000.00 │126200.0│7900.00 │9325  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│10950.00 │10750.00│-150.00 │1652  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│75300.00 │75900.00│800.00 │9544  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│111500.00 │110000.0│-500.00 │3843  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│64500.00 │65100.00│900.00 │7117  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│118500.00 │120500.0│3500.00 │8884  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│5280.00  │5270.00 │90.00  │60536  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│49900.00 │45650.00│250.00 │1127  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│15500.00 │15450.00│150.00 │29715  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│15550.00 │15250.00│-900.00 │52979  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│90600.00 │90800.00│1200.00 │8382  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│20250.00 │20000.00│150.00 │4321  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│57200.00 │57500.00│600.00 │9682  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│8190.00  │8290.00 │220.00 │16985  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│6830.00  │6730.00 │-50.00 │13586  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│148500.00 │146000.0│2000.00 │1244  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│77500.00 │76800.00│300.00 │9620  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│20300.00 │19600.00│-450.00 │25747  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│29000.00 │30300.00│1700.00 │2274  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│40600.00 │40400.00│-50.00 │7232  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│29550.00 │29750.00│300.00 │296   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│24500.00 │23850.00│-500.00 │11807  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 10)│136000.00 │131000.0│-4000.00│1323  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│824000.00 │828000.0│10000.00│425   │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│27750.00 │26550.00│-1300.00│8402  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│16800.00 │16350.00│-450.00 │3491  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│13600.00 │13200.00│100.00 │232   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│77300.00 │80300.00│3900.00 │13928  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│387000.00 │383600.0│9300.00 │2996  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│89600.00 │91200.00│1900.00 │301   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│320000.00 │335500.0│17600.00│1398  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│31800.00 │32950.00│1300.00 │382   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│7090.00  │7060.00 │40.00  │7777  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│25300.00 │26300.00│1250.00 │1186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│35100.00 │36000.00│1300.00 │82   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │0.00   │8850.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │31490.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │12895.00 │12810.00│55.00  │2    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10400.00 │10400.00│-50.00 │1    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │18030.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│81515.00 │81600.00│1160.00 │5    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.01 12:25    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,310.90 ▼ 21.74 -0.93%
코스닥 732.73 ▼ 12.71 -1.71%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.