Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.07 15:59

175,000 (172,500)   [시가/고가/저가] 175,000 / 177,000 / 172,500 
전일비/등락률 ▲ 2,500 (1.45%) 매도호가/호가잔량 175,000 / 3,259
거래량/전일동시간대비 534,473 /▼ 385,121 매수호가/호가잔량 174,500 / 14,084
상한가/하한가 224,000 / 121,000 총매도/총매수잔량 82,280 / 82,732

종목속보

연합뉴스: 2022년 03월 30일 (수) 16시 32분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(30일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│70400.00 │69900.00│100.00 │683070 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│57700.00 │56500.00│-800.00 │7201  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] 홀딩 F 20220│296000.00 │290000.0│-6500.00│10707  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│35300.00 │34500.00│-750.00 │74016  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│22600.00 │22700.00│100.00 │51165  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│179500.00 │180500.0│4000.00 │46005  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│42450.00 │42100.00│150.00 │1239  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│40900.00 │41200.00│400.00 │39434  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│73600.00 │73500.00│1700.00 │52444  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│217000.00 │214000.0│1000.00 │8291  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│554000.00 │563000.0│22000.00│22242  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│165500.00 │167000.0│3500.00 │21643  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│121500.00 │121000.0│1000.00 │38702  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│39900.00 │39150.00│-300.00 │5443  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│41050.00 │40500.00│-550.00 │13791  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│76100.00 │75000.00│-100.00 │1288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│43350.00 │42500.00│-600.00 │7946  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│81500.00 │80700.00│-300.00 │2016  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│90400.00 │89300.00│-100.00 │4274  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│49450.00 │48550.00│-450.00 │43852  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│212000.00 │212000.0│2500.00 │8988  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│84600.00 │84000.00│400.00 │260   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│20500.00 │20050.00│-450.00 │70953  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│60500.00 │60000.00│-100.00 │41050  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│529000.00 │526000.0│2000.00 │6170  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8560.00  │8500.00 │-20.00 │15630  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6740.00  │6580.00 │-60.00 │3941  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│123000.00 │121000.0│1000.00 │234038 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│46500.00 │45700.00│-300.00 │23177  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│143500.00 │140500.0│0.00  │3268  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│34450.00 │34400.00│450.00 │4082  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│340500.00 │339000.0│4000.00 │14081  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│30300.00 │30150.00│300.00 │47758  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│13950.00 │13700.00│-200.00 │14918  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│98300.00 │96800.00│-1000.00│9798  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│588000.00 │574000.0│-16000.0│405   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│11100.00 │10750.00│-200.00 │1186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│23700.00 │23150.00│-50.00 │685   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│21750.00 │21200.00│-550.00 │7186  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│21050.00 │20350.00│-650.00 │290379 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│96000.00 │95600.00│200.00 │962   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│204000.00 │200000.0│-1000.00│2660  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│65900.00 │65000.00│100.00 │3271  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5800.00  │5690.00 │-10.00 │85339  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│32300.00 │32200.00│-50.00 │259   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│51200.00 │53300.00│1300.00 │10536  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│464000.00 │465500.0│2500.00 │3564  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│37050.00 │37050.00│150.00 │1969  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│76600.00 │76600.00│600.00 │4472  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│41100.00 │42400.00│800.00 │46606  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│47800.00 │47100.00│-200.00 │19096  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│63500.00 │64200.00│1700.00 │10796  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│81100.00 │80600.00│-500.00 │18093  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│27550.00 │27850.00│350.00 │7066  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│8000.00  │7920.00 │-50.00 │8752  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│9340.00  │9360.00 │-80.00 │9608  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│14650.00 │14800.00│200.00 │1096  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│33500.00 │33550.00│-350.00 │5524  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│394000.00 │387500.0│-4000.00│16774  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11600.00 │11450.00│0.00  │805   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│105000.00 │104000.0│-1000.00│3666  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│249500.00 │242000.0│-5000.00│6124  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4720.00  │4690.00 │-10.00 │4870  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│156000.00 │154500.0│-500.00 │883   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6400.00  │6440.00 │140.00 │3465  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│136500.00 │135000.0│-500.00 │3158  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│161000.00 │160000.0│1000.00 │6490  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│23250.00 │23050.00│300.00 │2333  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│113500.00 │113000.0│1000.00 │2490  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│31300.00 │31350.00│200.00 │1869  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│3250.00  │3110.00 │-60.00 │1908  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│35350.00 │35200.00│-250.00 │25414  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│197000.00 │191000.0│-1000.00│1558  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│79800.00 │78000.00│-1300.00│2157  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│31850.00 │30850.00│-500.00 │9806  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│107000.00 │106500.0│1500.00 │38338  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│16600.00 │16550.00│0.00  │3221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│14150.00 │14050.00│50.00  │414   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│24700.00 │24500.00│150.00 │1444  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│52400.00 │51800.00│-700.00 │10767  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│6220.00  │6200.00 │-10.00 │96   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│171500.00 │173500.0│2500.00 │12062  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│67000.00 │68300.00│1500.00 │11708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│864000.00 │861000.0│-2000.00│557   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│44750.00 │44300.00│50.00  │1993  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│208000.00 │207500.0│500.00 │749   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│44250.00 │45400.00│750.00 │867   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│68600.00 │67700.00│100.00 │1779  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│278500.00 │276000.0│-3000.00│405   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│12050.00 │11950.00│150.00 │4850  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5300.00  │5310.00 │10.00  │365   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│70200.00 │68500.00│-700.00 │1619  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│377000.00 │372500.0│-500.00 │116   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│84800.00 │85000.00│400.00 │329   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│341000.00 │340000.0│-1000.00│141   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│28600.00 │28050.00│-150.00 │231   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│71100.00 │70800.00│700.00 │260   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│59200.00 │59000.00│-100.00 │184   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│41800.00 │41700.00│-100.00 │6397  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│75000.00 │74900.00│200.00 │498   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│28300.00 │27550.00│-250.00 │6060  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│299500.00 │303000.0│5000.00 │161   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│71300.00 │72600.00│500.00 │4415  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│49950.00 │50100.00│550.00 │17497  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│258500.00 │257000.0│-500.00 │906   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│44300.00 │44000.00│50.00  │1758  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│47850.00 │47850.00│500.00 │6255  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│6390.00  │6370.00 │40.00  │33332  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│164000.00 │162000.0│0.00  │450   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│81700.00 │84800.00│3300.00 │1589  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│65400.00 │64500.00│-1200.00│931   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│22150.00 │22250.00│200.00 │918   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│83400.00 │82700.00│200.00 │1179  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│129500.00 │130500.0│2400.00 │234   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│118800.00 │117000.0│-1500.00│407   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│129000.00 │129200.0│800.00 │135   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│40600.00 │40200.00│-400.00 │917   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│39700.00 │39050.00│-300.00 │2019  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│38450.00 │37900.00│-50.00 │1457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│26900.00 │27000.00│300.00 │12663  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│38750.00 │38550.00│0.00  │1637  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│27650.00 │27300.00│-150.00 │1291  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│118000.00 │116000.0│-10200.0│17580  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│10850.00 │10850.00│100.00 │239   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│76300.00 │79500.00│3600.00 │13747  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│112000.00 │111000.0│1000.00 │3947  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│65800.00 │65600.00│500.00 │7840  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│122500.00 │119500.0│-1000.00│6493  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│5370.00  │5220.00 │-50.00 │9391  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│46250.00 │45300.00│-350.00 │1009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│15500.00 │15150.00│-300.00 │30561  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│15250.00 │15750.00│500.00 │109929 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│91500.00 │91200.00│400.00 │11755  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│20400.00 │20200.00│200.00 │3788  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│58000.00 │60600.00│3100.00 │26716  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│8390.00  │8110.00 │-180.00 │11633  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│6830.00  │6790.00 │60.00  │17885  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│148500.00 │146000.0│0.00  │1617  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│78000.00 │76900.00│100.00 │11899  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│19750.00 │19700.00│100.00 │10578  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│30500.00 │29850.00│-450.00 │1379  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│41050.00 │39700.00│-700.00 │9166  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│30000.00 │29800.00│50.00  │297   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│24000.00 │24200.00│350.00 │5851  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 10)│132500.00 │132000.0│1000.00 │1511  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│835000.00 │842000.0│14000.00│941   │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│26550.00 │26550.00│0.00  │9506  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│16850.00 │16500.00│150.00 │7247  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│13250.00 │13500.00│300.00 │103   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│80800.00 │78900.00│-1400.00│8212  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│388300.00 │387900.0│4300.00 │2474  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│91200.00 │91500.00│300.00 │163   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│336100.00 │335300.0│-200.00 │453   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│32950.00 │33500.00│550.00 │338   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│7270.00  │7090.00 │30.00  │8155  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│26500.00 │26650.00│350.00 │103   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│36350.00 │36300.00│300.00 │36   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │9050.00  │9060.00 │165.00 │60   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │31865.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12810.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│0.00   │10400.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │18140.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│82185.00 │82225.00│625.00 │3    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.07 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,334.27 ▲ 42.26 1.84%
코스닥 757.97 ▲ 13.34 1.79%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.