Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.01 15:59

180,000 (180,500)   [시가/고가/저가] 181,500 / 185,000 / 179,500 
전일비/등락률 ▼ 500 (-0.28%) 매도호가/호가잔량 180,500 / 3,702
거래량/전일동시간대비 908,541 /▼ 735,140 매수호가/호가잔량 180,000 / 2,442
상한가/하한가 234,500 / 126,500 총매도/총매수잔량 91,302 / 52,039

종목속보

연합뉴스: 2022년 03월 31일 (목) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(31일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│69900.00 │69700.00│-200.00 │452770 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│56500.00 │56800.00│300.00 │1478  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] 홀딩 F 20220│290500.00 │292500.0│2500.00 │11151  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│34500.00 │35600.00│1100.00 │55394  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│22700.00 │22650.00│-50.00 │22744  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│180000.00 │180000.0│-500.00 │34744  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│42050.00 │42000.00│-100.00 │2748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│41250.00 │41400.00│200.00 │33550  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│73000.00 │73800.00│300.00 │20404  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│214000.00 │214500.0│500.00 │4374  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│566000.00 │597000.0│34000.00│24102  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│166000.00 │165500.0│-1500.00│18518  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│120500.00 │120500.0│-500.00 │19591  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│40300.00 │39550.00│400.00 │12120  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│40750.00 │41500.00│1000.00 │31082  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│75400.00 │76400.00│1400.00 │2356  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│43000.00 │43950.00│1450.00 │8009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│81200.00 │80500.00│-200.00 │1671  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│89300.00 │88700.00│-600.00 │4285  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│48450.00 │48700.00│150.00 │34641  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│210500.00 │215000.0│3000.00 │22210  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│84200.00 │84700.00│700.00 │426   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│19900.00 │20700.00│650.00 │61322  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│59900.00 │61100.00│1100.00 │39496  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│522000.00 │535000.0│9000.00 │6362  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8490.00  │8560.00 │60.00  │8537  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6670.00  │6640.00 │60.00  │2458  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│119500.00 │118000.0│-3000.00│274205 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│45850.00 │46400.00│700.00 │16800  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│141000.00 │141500.0│1000.00 │1715  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│34200.00 │33850.00│-550.00 │1354  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│342000.00 │341000.0│2000.00 │7044  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│30150.00 │30300.00│150.00 │48790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│13900.00 │14050.00│350.00 │33572  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│97300.00 │96800.00│0.00  │23885  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│580000.00 │584000.0│10000.00│249   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│10750.00 │10850.00│100.00 │1814  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│23300.00 │23250.00│100.00 │381   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│21350.00 │21500.00│300.00 │4242  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│20200.00 │20650.00│300.00 │220401 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│95600.00 │95400.00│-200.00 │1435  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│201000.00 │210000.0│10000.00│7753  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│65300.00 │65700.00│700.00 │3271  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5690.00  │5690.00 │0.00  │14184  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│32300.00 │32400.00│200.00 │110   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│54100.00 │52400.00│-900.00 │8908  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│466000.00 │469000.0│3500.00 │6886  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│37100.00 │37500.00│450.00 │2611  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│76600.00 │78300.00│1700.00 │5671  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│42700.00 │42300.00│-100.00 │33695  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│47250.00 │47900.00│800.00 │28450  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│63700.00 │64100.00│-100.00 │4557  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│80600.00 │81000.00│400.00 │9770  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│27850.00 │27850.00│0.00  │6736  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│7910.00  │7950.00 │30.00  │4987  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│9360.00  │9340.00 │-20.00 │3349  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│14750.00 │14800.00│0.00  │880   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│34250.00 │34400.00│850.00 │6795  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│385500.00 │387000.0│-500.00 │9256  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11450.00 │11450.00│0.00  │501   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│103500.00 │105000.0│1000.00 │6352  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│241500.00 │242000.0│0.00  │3338  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4690.00  │4690.00 │0.00  │3928  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│154500.00 │156000.0│1500.00 │709   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6420.00  │6440.00 │0.00  │1135  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│136500.00 │138500.0│3500.00 │5872  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│157500.00 │159000.0│-1000.00│4577  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│23250.00 │23300.00│250.00 │2729  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│112500.00 │114000.0│1000.00 │3479  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│31550.00 │31450.00│100.00 │1965  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│3140.00  │3150.00 │40.00  │5798  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│35350.00 │35950.00│750.00 │11216  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│191000.00 │192000.0│1000.00 │986   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│77900.00 │78200.00│200.00 │1372  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│31000.00 │32100.00│1250.00 │10394  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│106000.00 │106000.0│-500.00 │37065  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│16500.00 │16550.00│0.00  │2013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│14100.00 │14150.00│100.00 │233   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│24550.00 │24650.00│150.00 │709   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│51800.00 │51000.00│-800.00 │6413  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│6160.00  │6210.00 │10.00  │227   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│174000.00 │171500.0│-2000.00│10681  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│68100.00 │68400.00│100.00 │7734  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│865000.00 │857000.0│-4000.00│856   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│43900.00 │43900.00│-400.00 │1519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│209500.00 │219500.0│12000.00│7308  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│45650.00 │44600.00│-800.00 │383   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│68100.00 │68200.00│500.00 │509   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│277500.00 │274500.0│-1500.00│38   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│11950.00 │11850.00│-100.00 │1995  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5320.00  │5290.00 │-20.00 │124   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│68800.00 │69900.00│1400.00 │2045  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│374000.00 │370500.0│-2000.00│175   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│84900.00 │85000.00│0.00  │337   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│340000.00 │342000.0│2000.00 │173   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│28350.00 │28350.00│300.00 │1051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│71200.00 │70900.00│100.00 │59   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│59100.00 │58600.00│-400.00 │244   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│41850.00 │41950.00│250.00 │3110  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│75500.00 │75700.00│800.00 │233   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│27300.00 │27500.00│-50.00 │1619  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│301000.00 │299000.0│-4000.00│167   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│73400.00 │71900.00│-700.00 │2777  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│50000.00 │50300.00│200.00 │15741  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│258000.00 │257500.0│500.00 │1382  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│43750.00 │43650.00│-350.00 │540   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│47800.00 │47550.00│-300.00 │2455  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│6370.00  │6520.00 │150.00 │39516  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│161000.00 │166500.0│4500.00 │1060  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│83700.00 │83400.00│-1400.00│1040  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│64600.00 │64400.00│-100.00 │1344  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│22200.00 │22150.00│-100.00 │468   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│82800.00 │84800.00│2100.00 │1283  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│132500.00 │130600.0│100.00 │146   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│116100.00 │111100.0│-5900.00│1135  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│128600.00 │131100.0│1900.00 │219   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│39850.00 │40700.00│500.00 │1748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│38850.00 │39000.00│-50.00 │956   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│37950.00 │38150.00│250.00 │914   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│27000.00 │26700.00│-300.00 │4051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│38150.00 │38300.00│-250.00 │757   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│27250.00 │27200.00│-100.00 │2197  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│115500.00 │119500.0│3500.00 │5417  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│10800.00 │10900.00│50.00  │86   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│79500.00 │81800.00│2300.00 │29184  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│111000.00 │112000.0│1000.00 │1576  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│65600.00 │65000.00│-600.00 │8831  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│119000.00 │120500.0│1000.00 │3790  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│5220.00  │5190.00 │-30.00 │2372  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│45250.00 │45900.00│600.00 │1364  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│15200.00 │15250.00│100.00 │17752  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│15450.00 │15100.00│-650.00 │31380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│90600.00 │96900.00│5700.00 │23090  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│20050.00 │19950.00│-250.00 │2588  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│61000.00 │61100.00│500.00 │13048  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│8200.00  │8240.00 │130.00 │3805  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│6810.00  │6990.00 │200.00 │31329  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│145500.00 │154000.0│8000.00 │4800  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│76100.00 │74900.00│-2000.00│14307  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│19500.00 │19800.00│100.00 │9786  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│29650.00 │31300.00│1450.00 │1162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│39250.00 │39500.00│-200.00 │9688  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│29550.00 │30050.00│250.00 │555   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│24000.00 │24300.00│100.00 │4524  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 10)│132000.00 │133000.0│1000.00 │712   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│835000.00 │826000.0│-16000.0│273   │
│*             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│26550.00 │26100.00│-450.00 │6981  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│16600.00 │16400.00│-100.00 │3834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│13200.00 │13300.00│-200.00 │38   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│78400.00 │77600.00│-1300.00│8087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│386000.00 │397800.0│9900.00 │5096  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│92100.00 │91800.00│300.00 │153   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│330700.00 │337600.0│2300.00 │1316  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│33250.00 │32550.00│-950.00 │1082  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│7080.00  │7070.00 │-20.00 │4519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│26450.00 │26800.00│150.00 │493   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│36300.00 │35900.00│-400.00 │51   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │9120.00  │9195.00 │135.00 │4    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │32165.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │12820.00 │12820.00│215.00 │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│0.00   │10605.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │18255.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│81920.00 │82100.00│-125.00 │2    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.01 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,305.42 ▼ 27.22 -1.17%
코스닥 729.48 ▼ 15.96 -2.14%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.