Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  09.23 15:59

190,500 (193,500)   [시가/고가/저가] 194,000 / 195,500 / 190,500 
전일비/등락률 ▼ 3,000 (-1.55%) 매도호가/호가잔량 191,000 / 681
거래량/전일동시간대비 677,313 /▲ 148,603 매수호가/호가잔량 190,500 / 39,760
상한가/하한가 251,500 / 135,500 총매도/총매수잔량 58,891 / 93,497

종목속보

연합뉴스: 2022년 06월 16일 (목) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(16일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202207 ( 10)│61200.00 │60500.00│-200.00 │2452923 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202207 ( 10)│51600.00 │50200.00│-900.00 │16905  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202207 ( 10)│261500.00 │262500.0│3500.00 │11901  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202207 ( 10)│36600.00 │35800.00│-550.00 │39931  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202207 ( 10)│22600.00 │22850.00│500.00 │87432  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202207 ( 10)│176500.00 │172500.0│-1500.00│45243  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202207 ( 10)│36450.00 │35900.00│50.00  │3639  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202207 ( 10)│40850.00 │40150.00│-250.00 │53214  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202207 ( 10)│79000.00 │77300.00│-900.00 │67970  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202207 ( 10)│208000.00 │203000.0│-2000.00│5435  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202207 ( 10)│533000.00 │549000.0│22000.00│17647  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202207 ( 10)│147500.00 │144000.0│-1000.00│42513  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202207 ( 10)│94900.00 │94400.00│800.00 │35280  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202207 ( 10)│44200.00 │44400.00│600.00 │5618  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202207 ( 10)│37550.00 │37200.00│200.00 │10642  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202207 ( 10)│77100.00 │77600.00│1500.00 │2485  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202207 ( 10)│45500.00 │45750.00│0.00  │1203  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202207 ( 10)│82300.00 │83400.00│200.00 │1993  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202207 ( 10)│85100.00 │85900.00│-100.00 │6355  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202207 ( 10)│44350.00 │43450.00│-300.00 │19871  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202207 ( 10)│225000.00 │215000.0│-7500.00│15860  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202207 ( 10)│79100.00 │78800.00│-100.00 │1211  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202207 ( 10)│16350.00 │16150.00│0.00  │37619  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202207 ( 10)│54300.00 │52500.00│-900.00 │43565  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202207 ( 10)│582000.00 │582000.0│20000.00│18785  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202207 ( 10)│7050.00  │6930.00 │-20.00 │30712  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202207 ( 10)│5840.00  │5720.00 │-70.00 │11920  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202207 ( 10)│99700.00 │97100.00│-600.00 │332605 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202207 ( 10)│35650.00 │34200.00│-950.00 │36192  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202207 ( 10)│105500.00 │105500.0│500.00 │2062  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202207 ( 10)│32500.00 │33900.00│100.00 │3748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202207 ( 10)│250500.00 │240500.0│-5000.00│28963  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202207 ( 10)│27400.00 │26700.00│-250.00 │45570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202207 ( 10)│13550.00 │13100.00│-450.00 │29325  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202207 ( 10)│116000.00 │112500.0│-4000.00│4174  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202207 ( 10)│518000.00 │525000.0│7000.00 │223   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202207 ( 10)│10700.00 │10500.00│-100.00 │1102  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202207 ( 10)│21250.00 │20800.00│-250.00 │735   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202207 ( 10)│23500.00 │23200.00│-50.00 │3203  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202207 ( 10)│17500.00 │17100.00│-200.00 │82864  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202207 ( 10)│102500.00 │101000.0│500.00 │3114  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202207 ( 10)│195500.00 │197500.0│4000.00 │2051  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202207 ( 10)│65400.00 │66300.00│1000.00 │5441  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202207 ( 10)│5580.00  │5580.00 │110.00 │24765  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202207 ( 10)│31450.00 │31250.00│-50.00 │664   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202207 ( 10)│51200.00 │52400.00│-1200.00│19388  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202207 ( 10)│418000.00 │402500.0│-8500.00│4733  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202207 ( 10)│34250.00 │34100.00│-150.00 │3254  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202207 ( 10)│63500.00 │63300.00│700.00 │5689  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202207 ( 10)│53000.00 │55000.00│100.00 │56150  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202207 ( 10)│42250.00 │40350.00│-1300.00│22051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202207 ( 10)│57900.00 │57300.00│-600.00 │6689  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202207 ( 10)│73400.00 │71700.00│-1000.00│14253  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202207 ( 10)│27800.00 │26950.00│-450.00 │3682  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202207 ( 10)│7520.00  │7420.00 │-60.00 │9397  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202207 ( 10)│8360.00  │8120.00 │-190.00 │6160  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202207 ( 10)│14400.00 │14150.00│50.00  │2483  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202207 ( 10)│39400.00 │38900.00│-200.00 │6022  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202207 ( 10)│369000.00 │371000.0│6500.00 │13623  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202207 ( 10)│9910.00  │9770.00 │-40.00 │8497  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202207 ( 10)│128000.00 │123000.0│-4000.00│17359  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202207 ( 10)│230000.00 │228000.0│1000.00 │1646  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202207 ( 10)│4390.00  │4440.00 │20.00  │9514  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202207 ( 10)│149500.00 │150000.0│2000.00 │1126  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202207 ( 10)│6100.00  │5980.00 │-30.00 │7017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202207 ( 10)│136500.00 │134500.0│-1500.00│1394  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202207 ( 10)│144000.00 │135500.0│-6000.00│15661  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202207 ( 10)│23650.00 │23900.00│-50.00 │1788  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202207 ( 10)│112500.00 │112000.0│500.00 │5023  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202207 ( 10)│27450.00 │28150.00│500.00 │8142  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202207 ( 10)│2390.00  │2390.00 │30.00  │13314  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202207 ( 10)│39200.00 │38500.00│-300.00 │57446  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202207 ( 10)│197000.00 │188000.0│-6000.00│3564  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202207 ( 10)│80500.00 │82600.00│3400.00 │14202  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202207 ( 10)│31850.00 │31500.00│-150.00 │2642  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202207 ( 10)│74300.00 │72200.00│-600.00 │78356  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202207 ( 10)│15450.00 │15000.00│-400.00 │7620  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202207 ( 10)│12250.00 │11750.00│-350.00 │501   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202207 ( 10)│20850.00 │20550.00│150.00 │1403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202207 ( 10)│38350.00 │37650.00│-150.00 │4042  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202207 ( 10)│5730.00  │5760.00 │80.00  │4529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202207 ( 10)│154500.00 │150500.0│-2500.00│12718  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202207 ( 10)│49800.00 │49200.00│300.00 │15955  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202207 ( 10)│638000.00 │615000.0│-17000.0│1848  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202207 ( 10)│40400.00 │39400.00│-900.00 │1959  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202207 ( 10)│191500.00 │193000.0│-1000.00│684   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202207 ( 10)│42000.00 │41400.00│-450.00 │882   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202207 ( 10)│61800.00 │62000.00│1000.00 │2948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202207 ( 10)│286500.00 │285500.0│2500.00 │215   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202207 ( 10)│10000.00 │9800.00 │-140.00 │9570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202207 ( 10)│4490.00  │4370.00 │-90.00 │1978  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202207 ( 10)│63100.00 │61600.00│-900.00 │1031  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202207 ( 10)│367500.00 │363000.0│-2500.00│193   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202207 ( 10)│72300.00 │70200.00│-900.00 │2454  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202207 ( 10)│309000.00 │306000.0│2000.00 │353   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202207 ( 10)│26450.00 │25850.00│-650.00 │1232  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202207 ( 10)│62400.00 │62700.00│-1300.00│248   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202207 ( 10)│54700.00 │54600.00│100.00 │75   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202207 ( 10)│35350.00 │35250.00│150.00 │4102  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202207 ( 10)│76300.00 │75900.00│-100.00 │865   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202207 ( 10)│25900.00 │25100.00│-350.00 │9136  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202207 ( 10)│270000.00 │270000.0│6000.00 │198   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202207 ( 10)│77100.00 │77300.00│700.00 │1260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202207 ( 10)│51900.00 │49750.00│-850.00 │7070  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202207 ( 10)│242000.00 │236500.0│-3500.00│1293  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202207 ( 10)│36850.00 │36250.00│0.00  │962   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202207 ( 10)│42400.00 │42600.00│200.00 │6696  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202207 ( 10)│5200.00  │5270.00 │130.00 │32012  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202207 ( 10)│145500.00 │146000.0│3500.00 │717   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202207 ( 10)│59700.00 │59000.00│-1200.00│845   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202207 ( 10)│47100.00 │45550.00│-850.00 │355   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202207 ( 10)│18600.00 │18400.00│50.00  │215   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202207 ( 10)│62700.00 │64000.00│2400.00 │2469  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202207 ( 10)│113000.00 │111000.0│-2500.00│174   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202207 ( 10)│80900.00 │78000.00│-1600.00│835   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202207 ( 10)│108400.00 │107200.0│600.00 │93   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202207 ( 10)│41750.00 │41800.00│550.00 │1258  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202207 ( 10)│32600.00 │31600.00│-600.00 │2534  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202207 ( 10)│28600.00 │29050.00│-300.00 │3617  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202207 ( 10)│19450.00 │18900.00│-300.00 │11392  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202207 ( 10)│35700.00 │35250.00│-100.00 │2467  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202207 ( 10)│23400.00 │22950.00│-600.00 │3763  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202207 ( 10)│94300.00 │92100.00│-800.00 │1065  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202207 ( 10)│10050.00 │9930.00 │60.00  │4984  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202207 ( 10)│67900.00 │69800.00│2400.00 │12194  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202207 ( 10)│72600.00 │71400.00│-400.00 │6047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202207 ( 10)│61400.00 │61200.00│800.00 │7734  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202207 ( 10)│127500.00 │126500.0│1000.00 │11007  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202207 ( 10)│3950.00  │3880.00 │-20.00 │9148  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202207 ( 10)│37050.00 │38200.00│2050.00 │5640  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202207 ( 10)│14150.00 │13750.00│-200.00 │16987  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202207 ( 10)│11900.00 │11700.00│-100.00 │910   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202207 ( 10)│76100.00 │80600.00│7400.00 │85725  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202207 ( 10)│15800.00 │15750.00│200.00 │3609  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202207 ( 10)│55000.00 │54700.00│500.00 │21032  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202207 ( 10)│7370.00  │7340.00 │60.00  │568   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202207 ( 10)│6700.00  │6580.00 │30.00  │24783  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202207 ( 10)│156500.00 │160000.0│6500.00 │7491  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202207 ( 10)│60600.00 │59100.00│-600.00 │24575  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202207 ( 10)│21200.00 │21100.00│350.00 │22211  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202207 ( 10)│26300.00 │25750.00│200.00 │3196  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202207 ( 10)│37500.00 │37300.00│600.00 │11606  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202207 ( 10)│24100.00 │23300.00│-300.00 │2410  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202207 ( 10)│26300.00 │25900.00│150.00 │6827  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202207 ( 10)│46200.00 │44750.00│-1200.00│3338  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202207 ( 10)│789000.00 │805000.0│16000.00│473   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202207 ( 10)│22800.00 │22200.00│-450.00 │5728  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202207 ( 10)│14700.00 │14650.00│-200.00 │1973  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202207 ( 10)│10650.00 │10400.00│-200.00 │40   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202207 ( 10)│57500.00 │57300.00│300.00 │3648  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202207 ( 10)│520200.00 │518100.0│8100.00 │4845  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202207 ( 10)│71300.00 │70400.00│1500.00 │294   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202207 ( 10)│242000.00 │246000.0│9900.00 │1048  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202207 ( 10)│27500.00 │27600.00│350.00 │248   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202207 ( 10)│5910.00  │5780.00 │10.00  │1726  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202207 ( 10)│13750.00 │13350.00│-150.00 │562   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202207 ( 10)│39550.00 │38750.00│-450.00 │439   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202209  │8370.00  │8410.00 │155.00 │3    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202209  │27050.00 │27050.00│-35.00 │6    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202209  │0.00   │11965.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10795.00 │10800.00│-145.00 │3    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │15780.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│66600.00 │66600.00│900.00 │3    │
│9             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
09.23 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,290.00 ▼ 42.31 -1.81%
코스닥 729.36 ▼ 22.05 -2.93%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.