Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  10.07 15:59

175,500 (178,000)   [시가/고가/저가] 176,500 / 176,500 / 174,000 
전일비/등락률 ▼ 2,500 (-1.40%) 매도호가/호가잔량 175,500 / 1,423
거래량/전일동시간대비 539,222 /▼ 61,095 매수호가/호가잔량 175,000 / 12,341
상한가/하한가 231,000 / 125,000 총매도/총매수잔량 55,063 / 139,377

종목속보

연합뉴스: 2022년 06월 17일 (금) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(17일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202207 ( 10)│59200.00 │59600.00│-900.00 │1931805 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202207 ( 10)│50200.00 │51100.00│900.00 │12435  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202207 ( 10)│258000.00 │258500.0│-4000.00│9079  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202207 ( 10)│35500.00 │36400.00│600.00 │65410  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202207 ( 10)│22600.00 │22650.00│-200.00 │71106  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202207 ( 10)│168500.00 │169500.0│-3000.00│59330  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202207 ( 10)│35250.00 │35550.00│-350.00 │3344  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202207 ( 10)│39550.00 │39700.00│-450.00 │67554  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202207 ( 10)│75000.00 │76200.00│-1100.00│69435  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202207 ( 10)│199000.00 │201500.0│-1500.00│5619  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202207 ( 10)│539000.00 │561000.0│12000.00│17782  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202207 ( 10)│141000.00 │140000.0│-4000.00│52460  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202207 ( 10)│92000.00 │93200.00│-1200.00│30834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202207 ( 10)│44000.00 │44400.00│0.00  │10326  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202207 ( 10)│36450.00 │36000.00│-1200.00│27848  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202207 ( 10)│76400.00 │78300.00│700.00 │4342  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202207 ( 10)│44850.00 │45200.00│-550.00 │2081  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202207 ( 10)│82800.00 │83500.00│100.00 │2799  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202207 ( 10)│84900.00 │87700.00│1800.00 │5888  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202207 ( 10)│43050.00 │42200.00│-1250.00│31725  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202207 ( 10)│210500.00 │226500.0│11500.00│45593  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202207 ( 10)│78500.00 │79400.00│600.00 │798   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202207 ( 10)│15950.00 │15850.00│-300.00 │67327  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202207 ( 10)│51700.00 │51800.00│-700.00 │53558  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202207 ( 10)│572000.00 │580000.0│-2000.00│17586  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202207 ( 10)│6800.00  │6850.00 │-80.00 │49882  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202207 ( 10)│5530.00  │5620.00 │-100.00 │14453  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202207 ( 10)│94900.00 │95800.00│-1300.00│99269  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202207 ( 10)│33450.00 │34300.00│100.00 │39947  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202207 ( 10)│103500.00 │106500.0│1000.00 │1644  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202207 ( 10)│33350.00 │33300.00│-600.00 │2897  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202207 ( 10)│234000.00 │238500.0│-2000.00│23805  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202207 ( 10)│26150.00 │26950.00│250.00 │78335  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202207 ( 10)│13100.00 │13500.00│400.00 │35006  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202207 ( 10)│112500.00 │113500.0│1000.00 │8859  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202207 ( 10)│514000.00 │528000.0│3000.00 │306   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202207 ( 10)│10350.00 │10450.00│-50.00 │2005  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202207 ( 10)│20300.00 │20900.00│100.00 │1610  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202207 ( 10)│22800.00 │22600.00│-600.00 │7949  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202207 ( 10)│16700.00 │17200.00│100.00 │121138 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202207 ( 10)│99500.00 │98100.00│-2900.00│3205  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202207 ( 10)│193000.00 │192000.0│-5500.00│2077  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202207 ( 10)│65000.00 │66300.00│0.00  │6155  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202207 ( 10)│5490.00  │5720.00 │140.00 │36877  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202207 ( 10)│30950.00 │31000.00│-250.00 │299   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202207 ( 10)│51500.00 │51100.00│-1300.00│5244  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202207 ( 10)│390500.00 │400000.0│-2500.00│5460  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202207 ( 10)│33550.00 │32650.00│-1450.00│6509  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202207 ( 10)│61900.00 │62500.00│-800.00 │12590  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202207 ( 10)│54100.00 │54300.00│-700.00 │38940  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202207 ( 10)│40000.00 │40300.00│-50.00 │26757  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202207 ( 10)│56300.00 │54600.00│-2700.00│13049  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202207 ( 10)│70500.00 │71300.00│-400.00 │17002  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202207 ( 10)│26500.00 │27150.00│200.00 │9274  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202207 ( 10)│7340.00  │7310.00 │-110.00 │8668  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202207 ( 10)│7950.00  │7940.00 │-180.00 │3403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202207 ( 10)│13800.00 │14300.00│150.00 │2587  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202207 ( 10)│38000.00 │36750.00│-2150.00│8981  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202207 ( 10)│365500.00 │371000.0│0.00  │13520  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202207 ( 10)│9700.00  │9690.00 │-80.00 │15010  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202207 ( 10)│120000.00 │124000.0│1000.00 │13514  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202207 ( 10)│224000.00 │231000.0│3000.00 │3910  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202207 ( 10)│4380.00  │4400.00 │-40.00 │21902  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202207 ( 10)│148000.00 │151000.0│1000.00 │1793  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202207 ( 10)│5880.00  │5800.00 │-180.00 │15786  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202207 ( 10)│131000.00 │137000.0│2500.00 │2263  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202207 ( 10)│132000.00 │138500.0│3000.00 │10397  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202207 ( 10)│23800.00 │24300.00│400.00 │3763  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202207 ( 10)│110000.00 │112500.0│500.00 │7639  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202207 ( 10)│27300.00 │27100.00│-1050.00│7403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202207 ( 10)│2320.00  │2330.00 │-60.00 │6962  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202207 ( 10)│38000.00 │38400.00│-100.00 │63129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202207 ( 10)│184000.00 │185000.0│-3000.00│3154  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202207 ( 10)│81100.00 │85100.00│2500.00 │11623  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202207 ( 10)│31050.00 │31200.00│-300.00 │10990  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202207 ( 10)│70600.00 │72400.00│200.00 │95816  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202207 ( 10)│14800.00 │15300.00│300.00 │13545  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202207 ( 10)│11500.00 │11550.00│-200.00 │143   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202207 ( 10)│20250.00 │20000.00│-550.00 │2012  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202207 ( 10)│37250.00 │36900.00│-750.00 │4129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202207 ( 10)│5640.00  │5690.00 │-70.00 │3007  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202207 ( 10)│149500.00 │154000.0│3500.00 │14157  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202207 ( 10)│48100.00 │48050.00│-1150.00│7652  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202207 ( 10)│604000.00 │621000.0│6000.00 │2426  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202207 ( 10)│38950.00 │39900.00│500.00 │3984  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202207 ( 10)│192500.00 │196500.0│3500.00 │1140  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202207 ( 10)│40500.00 │41600.00│200.00 │2034  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202207 ( 10)│61000.00 │63400.00│1400.00 │4355  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202207 ( 10)│283000.00 │290000.0│4500.00 │105   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202207 ( 10)│9650.00  │9730.00 │-70.00 │4511  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202207 ( 10)│4320.00  │4340.00 │-30.00 │6920  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202207 ( 10)│61400.00 │60400.00│-1200.00│1014  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202207 ( 10)│360000.00 │365000.0│2000.00 │368   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202207 ( 10)│69200.00 │62100.00│-8100.00│5640  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202207 ( 10)│299000.00 │307000.0│1000.00 │50   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202207 ( 10)│25700.00 │25550.00│-300.00 │1203  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202207 ( 10)│61900.00 │62400.00│-300.00 │1009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202207 ( 10)│53900.00 │54200.00│-400.00 │641   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202207 ( 10)│34600.00 │35700.00│450.00 │4326  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202207 ( 10)│74700.00 │73600.00│-2300.00│2565  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202207 ( 10)│24400.00 │24650.00│-450.00 │9281  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202207 ( 10)│268500.00 │272500.0│2500.00 │203   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202207 ( 10)│76400.00 │76000.00│-1300.00│1255  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202207 ( 10)│48800.00 │48100.00│-1650.00│13997  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202207 ( 10)│230000.00 │232000.0│-4500.00│1482  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202207 ( 10)│35800.00 │36500.00│250.00 │2156  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202207 ( 10)│41400.00 │41250.00│-1350.00│3054  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202207 ( 10)│5060.00  │5070.00 │-200.00 │40384  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202207 ( 10)│141000.00 │140500.0│-5500.00│1692  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202207 ( 10)│57800.00 │59500.00│500.00 │1151  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202207 ( 10)│44300.00 │46000.00│450.00 │205   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202207 ( 10)│17950.00 │18350.00│-50.00 │1169  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202207 ( 10)│62500.00 │66200.00│2200.00 │2764  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202207 ( 10)│108800.00 │109600.0│-1400.00│231   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202207 ( 10)│76000.00 │76900.00│-1100.00│1239  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202207 ( 10)│102500.00 │104300.0│-2900.00│274   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202207 ( 10)│41400.00 │40750.00│-1050.00│1713  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202207 ( 10)│30950.00 │31700.00│100.00 │5984  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202207 ( 10)│28300.00 │28850.00│-200.00 │5289  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202207 ( 10)│18500.00 │18750.00│-150.00 │8814  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202207 ( 10)│34600.00 │34500.00│-750.00 │2519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202207 ( 10)│22050.00 │22750.00│-200.00 │2944  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202207 ( 10)│91800.00 │91100.00│-1000.00│1008  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202207 ( 10)│9700.00  │9730.00 │-200.00 │3717  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202207 ( 10)│68500.00 │69200.00│-600.00 │5612  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202207 ( 10)│69000.00 │71300.00│-100.00 │8243  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202207 ( 10)│60600.00 │62500.00│1300.00 │15886  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202207 ( 10)│124500.00 │126500.0│0.00  │6307  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202207 ( 10)│3730.00  │3910.00 │30.00  │23057  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202207 ( 10)│37400.00 │37550.00│-650.00 │2268  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202207 ( 10)│13600.00 │13550.00│-200.00 │17639  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202207 ( 10)│11400.00 │11650.00│-50.00 │4521  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202207 ( 10)│78800.00 │79500.00│-1100.00│33028  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202207 ( 10)│15400.00 │15700.00│-50.00 │4249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202207 ( 10)│53700.00 │53600.00│-1100.00│8760  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202207 ( 10)│7230.00  │7130.00 │-210.00 │1761  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202207 ( 10)│6540.00  │6620.00 │40.00  │39630  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202207 ( 10)│157500.00 │167000.0│7000.00 │9333  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202207 ( 10)│57100.00 │58700.00│-400.00 │22574  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202207 ( 10)│20900.00 │20650.00│-450.00 │20736  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202207 ( 10)│25100.00 │25150.00│-600.00 │2078  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202207 ( 10)│36300.00 │36800.00│-500.00 │7557  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202207 ( 10)│22500.00 │22750.00│-550.00 │1473  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202207 ( 10)│25500.00 │25400.00│-500.00 │5889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202207 ( 10)│43850.00 │44450.00│-300.00 │2834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202207 ( 10)│799000.00 │823000.0│18000.00│484   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202207 ( 10)│21850.00 │21900.00│-300.00 │3260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202207 ( 10)│14300.00 │14550.00│-100.00 │2143  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202207 ( 10)│10050.00 │10450.00│50.00  │296   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202207 ( 10)│56200.00 │55900.00│-1400.00│5930  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202207 ( 10)│512100.00 │516800.0│-1300.00│4279  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202207 ( 10)│70400.00 │67100.00│-3300.00│228   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202207 ( 10)│240100.00 │250000.0│4000.00 │322   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202207 ( 10)│27000.00 │26800.00│-800.00 │761   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202207 ( 10)│5650.00  │5740.00 │-40.00 │3263  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202207 ( 10)│13000.00 │12750.00│-600.00 │1392  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202207 ( 10)│38050.00 │39350.00│600.00 │222   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202209  │0.00   │8410.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202209  │0.00   │27050.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202209  │0.00   │11940.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│0.00   │10800.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│15445.00 │15445.00│-290.00 │2    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│64615.00 │64855.00│-1745.00│11   │
│9             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
10.07 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,232.84 ▼ 5.02 -0.22%
코스닥 698.49 ▼ 7.52 -1.07%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.