Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  11.28 15:59

167,500 (166,000)   [시가/고가/저가] 166,000 / 169,500 / 164,000 
전일비/등락률 ▲ 1,500 (0.90%) 매도호가/호가잔량 168,000 / 3,839
거래량/전일동시간대비 549,445 /▲ 195,945 매수호가/호가잔량 167,500 / 25,917
상한가/하한가 215,500 / 116,500 총매도/총매수잔량 119,449 / 151,409

종목속보

연합뉴스: 2022년 09월 21일 (수) 16시 32분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202210 ( 10)│55200.00 │54900.00│-700.00 │631026 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202210 ( 10)│51100.00 │50900.00│-300.00 │3428  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202210 ( 10)│234500.00 │234000.0│-2000.00│5893  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202210 ( 10)│36350.00 │36600.00│150.00 │21816  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202210 ( 10)│19550.00 │19700.00│50.00  │45195  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202210 ( 10)│196500.00 │197000.0│-1500.00│55352  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202210 ( 10)│34150.00 │33800.00│-300.00 │1016  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202210 ( 10)│36150.00 │35800.00│-400.00 │35958  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202210 ( 10)│80000.00 │79800.00│-700.00 │34453  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202210 ( 10)│214500.00 │212500.0│-3000.00│4563  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202210 ( 10)│628000.00 │619000.0│-13000.0│8738  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202210 ( 10)│127000.00 │125500.0│-2000.00│13745  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202210 ( 10)│89900.00 │88200.00│-1600.00│26684  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202210 ( 10)│36150.00 │36350.00│50.00  │3111  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202210 ( 10)│33500.00 │33550.00│-450.00 │19927  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202210 ( 10)│79600.00 │79600.00│-900.00 │1463  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202210 ( 10)│45900.00 │46200.00│-50.00 │1700  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202210 ( 10)│86000.00 │85700.00│-400.00 │6731  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202210 ( 10)│84100.00 │84600.00│600.00 │10679  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202210 ( 10)│39150.00 │38400.00│-700.00 │40709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202210 ( 10)│178000.00 │178500.0│-1000.00│15407  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202210 ( 10)│76400.00 │76400.00│200.00 │148   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202210 ( 10)│14200.00 │13950.00│-350.00 │31785  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202210 ( 10)│49150.00 │48400.00│-1100.00│39637  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202210 ( 10)│630000.00 │626000.0│-3000.00│9684  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202210 ( 10)│6620.00  │6620.00 │-90.00 │20213  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202210 ( 10)│5320.00  │5200.00 │-20.00 │16020  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202210 ( 10)│87400.00 │87900.00│0.00  │161842 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202210 ( 10)│27700.00 │27300.00│-650.00 │26078  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202210 ( 10)│92000.00 │90800.00│-1700.00│1454  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202210 ( 10)│39200.00 │38350.00│-1650.00│5628  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202210 ( 10)│216000.00 │212000.0│-6000.00│12992  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202210 ( 10)│25800.00 │25950.00│0.00  │31580  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202210 ( 10)│11400.00 │11550.00│0.00  │25731  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202210 ( 10)│87200.00 │89000.00│200.00 │4588  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202210 ( 10)│595000.00 │599000.0│-3000.00│1703  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202210 ( 10)│9910.00  │9850.00 │-70.00 │2212  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202210 ( 10)│22400.00 │22350.00│-100.00 │699   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202210 ( 10)│24000.00 │23950.00│-400.00 │7319  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202210 ( 10)│17150.00 │17200.00│-250.00 │122921 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202210 ( 10)│93900.00 │94700.00│400.00 │529   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202210 ( 10)│172000.00 │170500.0│-3500.00│2453  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202210 ( 10)│64500.00 │63800.00│-1000.00│3967  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202210 ( 10)│5490.00  │5770.00 │250.00 │119947 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202210 ( 10)│31250.00 │31500.00│200.00 │290   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202210 ( 10)│74300.00 │74000.00│-600.00 │51454  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202210 ( 10)│353000.00 │358500.0│5000.00 │2600  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202210 ( 10)│28400.00 │28700.00│300.00 │1210  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202210 ( 10)│55600.00 │55500.00│-700.00 │5080  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202210 ( 10)│51500.00 │51300.00│0.00  │52936  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202210 ( 10)│44250.00 │44050.00│-400.00 │17264  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202210 ( 10)│73000.00 │72000.00│-1500.00│6350  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202210 ( 10)│76200.00 │76900.00│200.00 │14585  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202210 ( 10)│25900.00 │25950.00│-100.00 │5204  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202210 ( 10)│6640.00  │6600.00 │0.00  │9043  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202210 ( 10)│7450.00  │7390.00 │0.00  │1087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202210 ( 10)│16300.00 │16150.00│-150.00 │3284  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202210 ( 10)│41400.00 │42100.00│500.00 │11277  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202210 ( 10)│343500.00 │344000.0│-500.00 │7206  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202210 ( 10)│9770.00  │9670.00 │-110.00 │2568  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202210 ( 10)│103000.00 │100500.0│-3500.00│23432  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202210 ( 10)│225000.00 │224500.0│-1000.00│1967  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202210 ( 10)│4220.00  │4230.00 │0.00  │5923  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202210 ( 10)│130500.00 │128000.0│-3000.00│729   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202210 ( 10)│7860.00  │7780.00 │-120.00 │7069  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202210 ( 10)│120500.00 │121000.0│0.00  │786   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202210 ( 10)│120500.00 │119500.0│500.00 │6730  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202210 ( 10)│23200.00 │23050.00│-100.00 │581   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202210 ( 10)│112500.00 │112500.0│-1000.00│5745  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202210 ( 10)│29150.00 │28650.00│-450.00 │1759  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202210 ( 10)│2330.00  │2330.00 │-30.00 │1847  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202210 ( 10)│50000.00 │49350.00│-1450.00│160788 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202210 ( 10)│180500.00 │182500.0│2000.00 │1053  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202210 ( 10)│99000.00 │101500.0│2500.00 │16326  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202210 ( 10)│30050.00 │30500.00│100.00 │3362  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202210 ( 10)│64300.00 │64000.00│-1400.00│39870  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202210 ( 10)│16800.00 │16500.00│-300.00 │6634  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202210 ( 10)│11500.00 │11250.00│-300.00 │1408  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202210 ( 10)│16600.00 │16400.00│-450.00 │266   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202210 ( 10)│27300.00 │27400.00│-150.00 │7227  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202210 ( 10)│6360.00  │6440.00 │80.00  │6930  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202210 ( 10)│174500.00 │169500.0│-6000.00│8504  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202210 ( 10)│51300.00 │51000.00│-800.00 │14829  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202210 ( 10)│683000.00 │702000.0│21000.00│1830  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202210 ( 10)│33250.00 │33300.00│150.00 │1519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202210 ( 10)│194500.00 │193000.0│-2000.00│678   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202210 ( 10)│39500.00 │34800.00│-5850.00│7384  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202210 ( 10)│56800.00 │56100.00│-800.00 │2233  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202210 ( 10)│267000.00 │236000.0│-44500.0│7953  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202210 ( 10)│10200.00 │10200.00│-150.00 │3036  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202210 ( 10)│3920.00  │3930.00 │30.00  │1866  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202210 ( 10)│59100.00 │59900.00│800.00 │387   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202210 ( 10)│404500.00 │410500.0│6500.00 │721   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202210 ( 10)│48550.00 │47800.00│-850.00 │291   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202210 ( 10)│264000.00 │269500.0│1000.00 │268   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202210 ( 10)│27100.00 │27000.00│-400.00 │858   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202210 ( 10)│56600.00 │56600.00│-300.00 │380   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202210 ( 10)│56000.00 │56100.00│-200.00 │538   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202210 ( 10)│37300.00 │37150.00│-350.00 │2709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202210 ( 10)│57800.00 │58000.00│200.00 │891   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202210 ( 10)│18800.00 │18450.00│0.00  │2180  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202210 ( 10)│300500.00 │301500.0│500.00 │248   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202210 ( 10)│92800.00 │95000.00│1200.00 │2486  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202210 ( 10)│51100.00 │51000.00│-1000.00│5582  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202210 ( 10)│240000.00 │246500.0│6500.00 │1754  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202210 ( 10)│40850.00 │41100.00│0.00  │2496  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202210 ( 10)│48550.00 │48050.00│-650.00 │2941  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202210 ( 10)│4630.00  │4580.00 │-120.00 │18459  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202210 ( 10)│113000.00 │113000.0│-1500.00│716   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202210 ( 10)│62800.00 │63400.00│1700.00 │3823  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202210 ( 10)│40150.00 │40000.00│-100.00 │289   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202210 ( 10)│18550.00 │18600.00│50.00  │501   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202210 ( 10)│63000.00 │64000.00│1000.00 │3087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202210 ( 10)│117500.00 │116800.0│-2200.00│133   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202210 ( 10)│84500.00 │84700.00│-700.00 │3056  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202210 ( 10)│87100.00 │87700.00│100.00 │247   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202210 ( 10)│42300.00 │42300.00│-100.00 │1277  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202210 ( 10)│31800.00 │31850.00│-300.00 │2375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202210 ( 10)│25900.00 │26000.00│-200.00 │2416  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202210 ( 10)│16900.00 │16650.00│-250.00 │2429  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202210 ( 10)│26000.00 │25600.00│-500.00 │508   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202210 ( 10)│19300.00 │19250.00│-150.00 │2932  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202210 ( 10)│66900.00 │67300.00│200.00 │74   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202210 ( 10)│8180.00  │8160.00 │-20.00 │839   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202210 ( 10)│77000.00 │77700.00│400.00 │26680  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202210 ( 10)│58700.00 │58400.00│-1200.00│4018  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202210 ( 10)│66700.00 │65000.00│-2100.00│11339  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202210 ( 10)│178500.00 │179500.0│0.00  │15844  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202210 ( 10)│2800.00  │2700.00 │-110.00 │1423  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202210 ( 10)│37400.00 │36700.00│-850.00 │1349  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202210 ( 10)│11850.00 │11800.00│-100.00 │7879  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202210 ( 10)│11650.00 │11450.00│-300.00 │732   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202210 ( 10)│63000.00 │62300.00│-900.00 │13621  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202210 ( 10)│15050.00 │14950.00│-300.00 │2492  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202210 ( 10)│61900.00 │62500.00│400.00 │6498  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202210 ( 10)│6530.00  │6560.00 │30.00  │190   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202210 ( 10)│5500.00  │5460.00 │110.00 │68020  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202210 ( 10)│103500.00 │103000.0│-1500.00│1500  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202210 ( 10)│40700.00 │41350.00│500.00 │16214  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202210 ( 10)│14250.00 │14100.00│-450.00 │16731  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202210 ( 10)│23500.00 │23800.00│50.00  │1127  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202210 ( 10)│30900.00 │29600.00│-1600.00│17535  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202210 ( 10)│20100.00 │19900.00│-600.00 │1174  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202210 ( 10)│31950.00 │31750.00│-250.00 │2484  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202210 ( 10)│41100.00 │40500.00│-650.00 │4129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202210 ( 10)│798000.00 │784000.0│-19000.0│468   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202210 ( 10)│22900.00 │23250.00│250.00 │9763  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202210 ( 10)│13800.00 │13750.00│-150.00 │24622  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202210 ( 10)│10300.00 │10800.00│500.00 │4714  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202210 ( 10)│46100.00 │45750.00│-550.00 │3289  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202210 ( 10)│101100.00 │104100.0│1800.00 │10362  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202210 ( 10)│69800.00 │70000.00│-100.00 │13   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202210 ( 10)│204800.00 │206500.0│-1500.00│60   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202210 ( 10)│24950.00 │24900.00│-50.00 │2006  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202210 ( 10)│4765.00  │4775.00 │-60.00 │3103  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202210 ( 10)│12250.00 │12350.00│100.00 │259   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202210 ( 10)│34000.00 │33300.00│-600.00 │270   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202210 ( 10)│482500.00 │479500.0│-5500.00│9619  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202210 ( 10)│24750.00 │25200.00│-50.00 │9961  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202210 ( 10)│60100.00 │60200.00│-200.00 │3142  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202210 ( 10)│225000.00 │224000.0│500.00 │1445  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202210 ( 10)│90600.00 │90400.00│-2200.00│4630  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202210 ( 10)│20050.00 │20450.00│250.00 │2992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202210 ( 10)│73000.00 │71300.00│-2500.00│1415  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202210 ( 10)│158000.00 │156500.0│-1500.00│381   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202210 ( 10)│120500.00 │120000.0│-1000.00│6455  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202210 ( 10)│39950.00 │39800.00│-650.00 │209   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202210 ( 10)│65700.00 │64000.00│-2200.00│89   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202210 ( 10)│154500.00 │154500.0│-1500.00│153   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202210 ( 10)│59500.00 │59300.00│1200.00 │16   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202210 ( 10)│101500.00 │104500.0│1000.00 │544   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202210 ( 10)│24500.00 │24150.00│-400.00 │294   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│펄어비스  F 202210 ( 10)│55300.00 │56200.00│800.00 │7403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엘앤에프  F 202210 ( 10)│214000.00 │215400.0│1400.00 │761   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│위메이드  F 202210 ( 10)│51600.00 │52100.00│500.00 │564   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│알테오젠  F 202210 ( 10)│52000.00 │51400.00│-1500.00│217   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│리노공업  F 202210 ( 10)│130800.00 │132000.0│100.00 │50   │
│             │     │0    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.28 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,408.27 ▼ 29.59 -1.21%
코스닥 717.90 ▼ 15.66 -2.13%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.