Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.01 15:59

180,000 (180,500)   [시가/고가/저가] 181,500 / 185,000 / 179,500 
전일비/등락률 ▼ 500 (-0.28%) 매도호가/호가잔량 180,500 / 3,702
거래량/전일동시간대비 908,541 /▼ 735,140 매수호가/호가잔량 180,000 / 2,442
상한가/하한가 234,500 / 126,500 총매도/총매수잔량 91,302 / 52,039

종목속보

연합뉴스: 2022년 03월 16일 (수) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(16일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│70000.00 │70200.00│900.00 │541936 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│57500.00 │57000.00│0.00  │2634  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490]   F 20220│282500.00 │280000.0│500.00 │7382  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│33050.00 │33050.00│0.00  │23789  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│24600.00 │24650.00│50.00  │47787  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│165000.00 │168000.0│5500.00 │60525  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│40550.00 │41000.00│950.00 │6843  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│37600.00 │37550.00│150.00 │39901  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│70200.00 │72100.00│3000.00 │40113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│207000.00 │208000.0│3500.00 │4688  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│492500.00 │499000.0│12500.00│13060  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│153500.00 │156000.0│5000.00 │31089  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│124500.00 │125000.0│2000.00 │44612  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│40300.00 │40500.00│-100.00 │10301  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│38950.00 │39000.00│350.00 │29161  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│71400.00 │72500.00│1600.00 │1133  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│39800.00 │39850.00│150.00 │2682  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│81100.00 │81300.00│200.00 │1206  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│90100.00 │89900.00│700.00 │4381  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│47700.00 │47200.00│-100.00 │48861  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│193500.00 │200000.0│8000.00 │10605  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│79500.00 │81000.00│2000.00 │1881  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│19450.00 │19250.00│50.00  │71560  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│57100.00 │56800.00│200.00 │53702  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│447000.00 │445000.0│4000.00 │22401  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8150.00  │8190.00 │110.00 │28381  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6620.00  │6660.00 │100.00 │3135  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│115000.00 │116000.0│4000.00 │259299 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│47350.00 │47400.00│200.00 │38944  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│137000.00 │138000.0│3000.00 │3107  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│33250.00 │34350.00│1400.00 │1755  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│332500.00 │330000.0│3500.00 │19060  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│29900.00 │30350.00│1050.00 │136005 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│13800.00 │13600.00│-150.00 │26948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│82100.00 │85200.00│2200.00 │16124  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│581000.00 │570000.0│-14000.0│524   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│10450.00 │10650.00│250.00 │2979  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│22000.00 │21900.00│0.00  │1216  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│21500.00 │21450.00│50.00  │8865  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│22550.00 │22600.00│300.00 │275031 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│90800.00 │95900.00│5900.00 │3690  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│203500.00 │206000.0│5000.00 │7565  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│60400.00 │61000.00│1200.00 │3386  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5540.00  │5500.00 │20.00  │12511  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│31900.00 │32000.00│50.00  │877   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│52500.00 │52000.00│100.00 │10952  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│444500.00 │441500.0│1000.00 │2785  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│37400.00 │37350.00│150.00 │4567  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│75200.00 │74400.00│-100.00 │8272  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│37450.00 │37250.00│100.00 │18681  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│48800.00 │49200.00│800.00 │35277  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│59300.00 │59000.00│700.00 │4442  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│78200.00 │80000.00│2600.00 │30902  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│27600.00 │28150.00│1050.00 │9268  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│7620.00  │7650.00 │30.00  │6310  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│8980.00  │9060.00 │60.00  │8699  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│15000.00 │15000.00│300.00 │3322  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│30000.00 │30200.00│100.00 │3358  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│349000.00 │362500.0│21000.00│25545  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11400.00 │11400.00│200.00 │936   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│109000.00 │107500.0│-500.00 │3219  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│236000.00 │235000.0│1500.00 │4710  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4540.00  │4640.00 │100.00 │2271  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│151500.00 │156500.0│7500.00 │1888  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6130.00  │6110.00 │130.00 │3059  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│138500.00 │140500.0│2500.00 │2312  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│155000.00 │155500.0│2500.00 │12453  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│22300.00 │22200.00│-50.00 │809   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│114500.00 │115500.0│2500.00 │15681  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│30500.00 │30700.00│350.00 │1315  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│2900.00  │2950.00 │80.00  │12196  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│34300.00 │34550.00│250.00 │15075  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│167500.00 │168500.0│3500.00 │773   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│80700.00 │79800.00│-300.00 │4222  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│28950.00 │29100.00│150.00 │2741  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│104500.00 │104000.0│1500.00 │109152 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│16800.00 │16900.00│400.00 │23664  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│13350.00 │13550.00│300.00 │513   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│23000.00 │23400.00│700.00 │2506  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│50200.00 │51900.00│2250.00 │7738  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│5980.00  │6000.00 │140.00 │1227  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│183000.00 │182000.0│1000.00 │13219  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│67300.00 │66700.00│-600.00 │9818  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│837000.00 │840000.0│13000.00│1173  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│43400.00 │43550.00│850.00 │3111  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│184000.00 │185500.0│2500.00 │933   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│42150.00 │46250.00│4400.00 │12165  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│66600.00 │66700.00│200.00 │1074  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│272500.00 │279500.0│9000.00 │540   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│11350.00 │11500.00│300.00 │5260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5210.00  │5230.00 │40.00  │761   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│58400.00 │59200.00│700.00 │1386  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│342000.00 │344500.0│5000.00 │53   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│89500.00 │88800.00│1000.00 │1967  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│324000.00 │327000.0│8000.00 │316   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│28400.00 │28200.00│0.00  │1436  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│66900.00 │67600.00│700.00 │70   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│58700.00 │59100.00│100.00 │604   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│43000.00 │42750.00│300.00 │7485  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│76500.00 │77600.00│1700.00 │824   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│27000.00 │28100.00│1750.00 │13797  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│281000.00 │285500.0│4500.00 │110   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│73000.00 │73700.00│700.00 │3814  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│43600.00 │43900.00│900.00 │5582  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│254500.00 │263000.0│9000.00 │2370  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│41800.00 │42500.00│1500.00 │1129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│45400.00 │45050.00│50.00  │4999  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│5730.00  │5690.00 │20.00  │55936  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│158500.00 │160500.0│6000.00 │1648  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│76500.00 │77400.00│2600.00 │1543  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│61600.00 │62700.00│1600.00 │871   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│22750.00 │22650.00│100.00 │76   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│86000.00 │85800.00│2100.00 │3455  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│122500.00 │124700.0│3300.00 │69   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│112000.00 │115200.0│6000.00 │3557  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│123600.00 │130100.0│8500.00 │566   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│39550.00 │39400.00│50.00  │735   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│38450.00 │39350.00│1350.00 │3382  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│36400.00 │36550.00│350.00 │3387  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│23850.00 │24150.00│600.00 │19403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│35500.00 │35350.00│350.00 │1678  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│28950.00 │26200.00│-1650.00│21285  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│87800.00 │84600.00│-3300.00│16264  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│9930.00  │10000.00│200.00 │8610  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│80700.00 │79100.00│-600.00 │12965  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│110500.00 │109000.0│-500.00 │4547  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│69300.00 │69500.00│1000.00 │8353  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│98000.00 │98100.00│2000.00 │16903  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│5330.00  │5260.00 │30.00  │8427  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│43000.00 │43500.00│700.00 │1529  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│14400.00 │14500.00│100.00 │8617  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│16300.00 │16600.00│350.00 │31240  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│83900.00 │84000.00│1100.00 │11367  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│18400.00 │18550.00│250.00 │2951  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│53500.00 │52900.00│100.00 │8734  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│7990.00  │8050.00 │130.00 │1656  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│7260.00  │7260.00 │60.00  │56094  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│127500.00 │129500.0│5000.00 │757   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│69400.00 │69000.00│600.00 │10579  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│17650.00 │18150.00│950.00 │16965  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│27600.00 │27650.00│600.00 │1154  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│32250.00 │32300.00│700.00 │5764  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│28600.00 │28950.00│1150.00 │2512  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│19200.00 │20650.00│1750.00 │23944  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 10)│132500.00 │130500.0│1000.00 │859   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│819000.00 │822000.0│16000.00│738   │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│26400.00 │26500.00│300.00 │23807  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│16100.00 │16000.00│150.00 │4560  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│12900.00 │13000.00│150.00 │2032  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│73500.00 │75000.00│1900.00 │3862  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│334100.00 │338900.0│12700.00│3164  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│91900.00 │91400.00│-500.00 │283   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│271000.00 │279000.0│12200.00│167   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│32500.00 │32700.00│800.00 │505   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│6650.00  │6710.00 │150.00 │2854  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│23800.00 │24250.00│650.00 │196   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│34950.00 │35900.00│1350.00 │314   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │8670.00  │8670.00 │35.00  │30   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │31915.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12060.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10200.00 │10090.00│-335.00 │233   │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│17520.00 │17520.00│65.00  │10   │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│0.00   │72855.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.01 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,305.42 ▼ 27.22 -1.17%
코스닥 729.48 ▼ 15.96 -2.14%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.