Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.06 12:44

174,000 (177,500)   [시가/고가/저가] 176,000 / 177,000 / 173,000 
전일비/등락률 ▼ 3,500 (-1.97%) 매도호가/호가잔량 174,000 / 10,969
거래량/전일동시간대비 519,423 /▼ 319,644 매수호가/호가잔량 173,500 / 9,013
상한가/하한가 230,500 / 124,500 총매도/총매수잔량 60,116 / 244,751

종목속보

연합뉴스: 2022년 03월 17일 (목) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(17일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202204 ( 10)│71200.00 │71100.00│900.00 │746646 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202204 ( 10)│57500.00 │56300.00│-700.00 │6049  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] 홀딩 F 20220│284500.00 │281500.0│1500.00 │10578  │
│4 ( 10)         │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202204 ( 10)│33150.00 │32550.00│-500.00 │33902  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202204 ( 10)│24700.00 │24300.00│-350.00 │84828  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202204 ( 10)│172500.00 │169000.0│1000.00 │54982  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202204 ( 10)│41500.00 │42500.00│1500.00 │9267  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202204 ( 10)│37800.00 │37950.00│400.00 │30613  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202204 ( 10)│72900.00 │72400.00│300.00 │35372  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202204 ( 10)│212000.00 │210500.0│2500.00 │6307  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202204 ( 10)│513000.00 │508000.0│9000.00 │12883  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202204 ( 10)│160000.00 │160000.0│4000.00 │41244  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202204 ( 10)│126500.00 │126000.0│1000.00 │35880  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202204 ( 10)│40300.00 │39300.00│-1200.00│17841  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202204 ( 10)│39550.00 │39200.00│200.00 │14780  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202204 ( 10)│73100.00 │73700.00│1200.00 │2085  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202204 ( 10)│40100.00 │39800.00│-50.00 │4037  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202204 ( 10)│82200.00 │81100.00│-200.00 │2119  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202204 ( 10)│91000.00 │89500.00│-400.00 │6041  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202204 ( 10)│48100.00 │47900.00│700.00 │49897  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202204 ( 10)│203000.00 │202000.0│2000.00 │12239  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202204 ( 10)│82000.00 │80700.00│-300.00 │2397  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202204 ( 10)│19500.00 │19300.00│50.00  │143314 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202204 ( 10)│58200.00 │57900.00│1100.00 │68836  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202204 ( 10)│453000.00 │472000.0│27000.00│33811  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202204 ( 10)│8250.00  │8300.00 │110.00 │23040  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202204 ( 10)│6730.00  │6640.00 │-20.00 │5849  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202204 ( 10)│121000.00 │124000.0│8000.00 │451361 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202204 ( 10)│47800.00 │46850.00│-550.00 │40048  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202204 ( 10)│140000.00 │135500.0│-2500.00│2612  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202204 ( 10)│34350.00 │34400.00│50.00  │2102  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202204 ( 10)│336500.00 │344000.0│14000.00│36429  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202204 ( 10)│30600.00 │30450.00│100.00 │94621  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202204 ( 10)│13700.00 │13500.00│-100.00 │16783  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202204 ( 10)│84600.00 │85300.00│100.00 │6772  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202204 ( 10)│580000.00 │574000.0│4000.00 │423   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202204 ( 10)│10700.00 │10550.00│-100.00 │9246  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202204 ( 10)│22200.00 │22100.00│200.00 │1669  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202204 ( 10)│21400.00 │21050.00│-400.00 │5294  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202204 ( 10)│22650.00 │22500.00│-100.00 │225091 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202204 ( 10)│96200.00 │94500.00│-1400.00│1718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202204 ( 10)│208000.00 │206000.0│0.00  │4892  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202204 ( 10)│61500.00 │62600.00│1600.00 │4845  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202204 ( 10)│5570.00  │5520.00 │20.00  │17148  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202204 ( 10)│32300.00 │31900.00│-100.00 │171   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202204 ( 10)│51200.00 │50500.00│-1500.00│21940  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202204 ( 10)│449000.00 │467500.0│26000.00│9136  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202204 ( 10)│37450.00 │37200.00│-150.00 │5656  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202204 ( 10)│76000.00 │77400.00│3000.00 │6664  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202204 ( 10)│36800.00 │39000.00│1750.00 │52195  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202204 ( 10)│49550.00 │48400.00│-800.00 │33579  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202204 ( 10)│60000.00 │59700.00│700.00 │3069  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202204 ( 10)│80500.00 │80900.00│900.00 │20854  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202204 ( 10)│28400.00 │27900.00│-250.00 │15992  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202204 ( 10)│7730.00  │7720.00 │70.00  │12990  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202204 ( 10)│9190.00  │9180.00 │120.00 │12057  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202204 ( 10)│15050.00 │14950.00│-50.00 │5459  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202204 ( 10)│30200.00 │30200.00│0.00  │5070  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202204 ( 10)│370000.00 │370500.0│8000.00 │20189  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202204 ( 10)│11350.00 │11550.00│150.00 │4295  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202204 ( 10)│110500.00 │109000.0│1500.00 │7063  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202204 ( 10)│236000.00 │236000.0│1000.00 │5681  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202204 ( 10)│4610.00  │4650.00 │10.00  │2818  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202204 ( 10)│159000.00 │157500.0│1000.00 │3300  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202204 ( 10)│6190.00  │6130.00 │20.00  │6142  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202204 ( 10)│141500.00 │140500.0│0.00  │2775  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202204 ( 10)│158500.00 │154000.0│-1500.00│14182  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202204 ( 10)│22600.00 │22150.00│-50.00 │1113  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202204 ( 10)│116500.00 │116000.0│500.00 │10726  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202204 ( 10)│30900.00 │30400.00│-300.00 │2374  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202204 ( 10)│2960.00  │2950.00 │0.00  │17537  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202204 ( 10)│34900.00 │35600.00│1050.00 │16648  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202204 ( 10)│172000.00 │169000.0│500.00 │1113  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202204 ( 10)│80300.00 │78300.00│-1500.00│5583  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202204 ( 10)│29100.00 │28950.00│-150.00 │9053  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202204 ( 10)│106000.00 │106500.0│2500.00 │159359 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202204 ( 10)│17000.00 │16900.00│0.00  │13702  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202204 ( 10)│13650.00 │13800.00│250.00 │1247  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202204 ( 10)│23700.00 │24100.00│700.00 │2695  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202204 ( 10)│52400.00 │52900.00│1000.00 │8934  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202204 ( 10)│6100.00  │6100.00 │100.00 │1134  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202204 ( 10)│185500.00 │185500.0│3500.00 │27197  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202204 ( 10)│66900.00 │66000.00│-700.00 │10196  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202204 ( 10)│852000.00 │865000.0│25000.00│1622  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202204 ( 10)│44450.00 │43600.00│50.00  │1711  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202204 ( 10)│187000.00 │185000.0│-500.00 │1219  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202204 ( 10)│46300.00 │46550.00│300.00 │3468  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202204 ( 10)│67000.00 │67200.00│500.00 │2817  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202204 ( 10)│282000.00 │280000.0│500.00 │330   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202204 ( 10)│11650.00 │11400.00│-100.00 │5485  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202204 ( 10)│5290.00  │5210.00 │-20.00 │1156  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202204 ( 10)│59800.00 │58900.00│-300.00 │1012  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202204 ( 10)│350000.00 │351500.0│7000.00 │140   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202204 ( 10)│89500.00 │88700.00│-100.00 │1633  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202204 ( 10)│330500.00 │327500.0│500.00 │519   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202204 ( 10)│28450.00 │28050.00│-150.00 │1199  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202204 ( 10)│68000.00 │67800.00│200.00 │481   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202204 ( 10)│59400.00 │59400.00│300.00 │1901  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202204 ( 10)│42750.00 │42300.00│-450.00 │8172  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202204 ( 10)│78000.00 │77400.00│-200.00 │1289  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202204 ( 10)│28300.00 │28100.00│0.00  │5478  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202204 ( 10)│290500.00 │297500.0│12000.00│390   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202204 ( 10)│72600.00 │71500.00│-2200.00│6837  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202204 ( 10)│44550.00 │44450.00│550.00 │7251  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202204 ( 10)│264500.00 │264500.0│1500.00 │1088  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202204 ( 10)│42950.00 │43600.00│1100.00 │1679  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202204 ( 10)│45750.00 │44800.00│-250.00 │2130  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202204 ( 10)│5780.00  │5900.00 │210.00 │80816  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202204 ( 10)│163000.00 │159500.0│-1000.00│731   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202204 ( 10)│78200.00 │78800.00│1400.00 │1883  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202204 ( 10)│63000.00 │61800.00│-900.00 │456   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202204 ( 10)│24900.00 │22650.00│0.00  │489   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202204 ( 10)│86200.00 │86000.00│200.00 │1280  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202204 ( 10)│128000.00 │127400.0│2700.00 │154   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202204 ( 10)│118000.00 │118500.0│3300.00 │2298  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202204 ( 10)│128900.00 │129400.0│-700.00 │242   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202204 ( 10)│39950.00 │40200.00│800.00 │685   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202204 ( 10)│39750.00 │38750.00│-600.00 │4709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202204 ( 10)│37250.00 │37450.00│900.00 │1375  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202204 ( 10)│24200.00 │24350.00│200.00 │15647  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202204 ( 10)│36300.00 │36950.00│1600.00 │2948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202204 ( 10)│26700.00 │26950.00│750.00 │7744  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202204 ( 10)│84900.00 │87300.00│2700.00 │9333  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202204 ( 10)│10300.00 │10350.00│350.00 │2686  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202204 ( 10)│79300.00 │75100.00│-4000.00│11570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202204 ( 10)│110000.00 │109000.0│0.00  │3754  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202204 ( 10)│70100.00 │72900.00│3400.00 │34453  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202204 ( 10)│100500.00 │106000.0│7900.00 │20510  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202204 ( 10)│5300.00  │5330.00 │70.00  │4575  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202204 ( 10)│44400.00 │43750.00│250.00 │670   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202204 ( 10)│14800.00 │14600.00│100.00 │19959  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202204 ( 10)│17000.00 │16300.00│-300.00 │10036  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202204 ( 10)│85900.00 │86700.00│2700.00 │12640  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202204 ( 10)│18750.00 │19250.00│700.00 │8304  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202204 ( 10)│53500.00 │52400.00│-500.00 │9371  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202204 ( 10)│8100.00  │8050.00 │0.00  │4625  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202204 ( 10)│7250.00  │7050.00 │-210.00 │57329  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202204 ( 10)│132000.00 │136000.0│6500.00 │1706  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202204 ( 10)│70800.00 │71500.00│2500.00 │16378  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202204 ( 10)│18600.00 │18450.00│300.00 │13993  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202204 ( 10)│29950.00 │28300.00│650.00 │541   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202204 ( 10)│33250.00 │34300.00│2000.00 │6152  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202204 ( 10)│29500.00 │29450.00│500.00 │609   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202204 ( 10)│21050.00 │21150.00│500.00 │5865  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202204 ( 10)│133000.00 │128500.0│-2000.00│2871  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202204 ( 10)│833000.00 │816000.0│-6000.00│626   │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202204 ( 10)│26600.00 │26050.00│-450.00 │16704  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202204 ( 10)│16000.00 │15900.00│-100.00 │2764  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약  F 202204 ( 10)│13100.00 │13050.00│50.00  │760   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202204 ( 10)│76100.00 │78300.00│3300.00 │7134  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202204 ( 10)│357100.00 │359900.0│21000.00│5219  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202204 ( 10)│92000.00 │89600.00│-1800.00│377   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202204 ( 10)│285000.00 │304200.0│25200.00│1249  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202204 ( 10)│33150.00 │32850.00│150.00 │681   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202204 ( 10)│6850.00  │6840.00 │130.00 │1598  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202204 ( 10)│24650.00 │24550.00│300.00 │291   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202204 ( 10)│36400.00 │36900.00│1000.00 │506   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │8915.00  │8915.00 │245.00 │20   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │33100.00 │33100.00│675.00 │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12130.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10935.00 │10655.00│565.00 │199   │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│18050.00 │18080.00│560.00 │8    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│77050.00 │76100.00│750.00 │8    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.06 12:44    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,313.28 ▼ 28.5 -1.22%
코스닥 754.16 ▲ 3.21 0.43%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.