Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  10.04 08:42

178,500 (176,500)   [시가/고가/저가] 179,000 / 179,000 / 178,500 
전일비/등락률 ▲ 2,000 (1.13%) 매도호가/호가잔량 178,500 / 519
거래량/전일동시간대비 94 /▼ 54 매수호가/호가잔량 178,000 / 1,740
상한가/하한가 229,000 / 124,000 총매도/총매수잔량 1,405 / 13,916

종목속보

연합뉴스: 2022년 06월 10일 (금) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(10일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202207 ( 10)│63900.00 │63700.00│-1100.00│1001701 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202207 ( 10)│54500.00 │55000.00│-100.00 │2225  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202207 ( 10)│279500.00 │276500.0│-6000.00│10814  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202207 ( 10)│37450.00 │37000.00│-400.00 │29597  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202207 ( 10)│23150.00 │22750.00│-400.00 │25933  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202207 ( 10)│181000.00 │183500.0│1000.00 │45885  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202207 ( 10)│38000.00 │38200.00│-50.00 │1738  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202207 ( 10)│41850.00 │41800.00│-100.00 │53447  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202207 ( 10)│81200.00 │82600.00│800.00 │59859  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202207 ( 10)│219000.00 │216500.0│-4000.00│6973  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202207 ( 10)│549000.00 │559000.0│4000.00 │9819  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202207 ( 10)│149000.00 │151500.0│0.00  │39797  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202207 ( 10)│101500.00 │100500.0│-2000.00│24636  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202207 ( 10)│46950.00 │47950.00│1050.00 │11545  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202207 ( 10)│41000.00 │40500.00│-1000.00│20066  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202207 ( 10)│80900.00 │80700.00│-200.00 │2273  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202207 ( 10)│47800.00 │47900.00│-350.00 │2344  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202207 ( 10)│84300.00 │84000.00│-1100.00│2797  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202207 ( 10)│93000.00 │92200.00│-600.00 │7389  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202207 ( 10)│45800.00 │45550.00│-800.00 │23170  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202207 ( 10)│241000.00 │244500.0│1000.00 │12751  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202207 ( 10)│82800.00 │82400.00│-600.00 │536   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202207 ( 10)│16900.00 │16950.00│-150.00 │30118  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202207 ( 10)│56400.00 │55200.00│-1700.00│47079  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202207 ( 10)│585000.00 │585000.0│-2000.00│11006  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202207 ( 10)│7660.00  │7610.00 │-80.00 │23735  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202207 ( 10)│6670.00  │6510.00 │-230.00 │13781  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202207 ( 10)│104000.00 │103500.0│-2000.00│224221 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202207 ( 10)│37350.00 │38200.00│750.00 │28338  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202207 ( 10)│115000.00 │114000.0│-1000.00│1240  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202207 ( 10)│36250.00 │36900.00│650.00 │6696  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202207 ( 10)│269500.00 │270000.0│-4000.00│18112  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202207 ( 10)│28450.00 │27750.00│-900.00 │71957  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202207 ( 10)│13700.00 │13400.00│-300.00 │28643  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202207 ( 10)│118500.00 │119500.0│500.00 │3481  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202207 ( 10)│553000.00 │558000.0│-4000.00│355   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202207 ( 10)│11000.00 │10900.00│-150.00 │2812  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202207 ( 10)│21800.00 │21800.00│-150.00 │1310  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202207 ( 10)│24850.00 │25050.00│350.00 │15959  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202207 ( 10)│19250.00 │19150.00│-500.00 │44353  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202207 ( 10)│106000.00 │104000.0│-2500.00│1017  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202207 ( 10)│204000.00 │205500.0│1500.00 │3303  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202207 ( 10)│65500.00 │65300.00│-600.00 │8947  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202207 ( 10)│5980.00  │5970.00 │-30.00 │20142  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202207 ( 10)│32650.00 │32550.00│-100.00 │49   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202207 ( 10)│59000.00 │59200.00│0.00  │12288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202207 ( 10)│466000.00 │457500.0│-11000.0│4558  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202207 ( 10)│34400.00 │34700.00│-150.00 │10391  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202207 ( 10)│69700.00 │69200.00│-500.00 │11790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202207 ( 10)│57700.00 │58100.00│200.00 │29735  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202207 ( 10)│41500.00 │42650.00│750.00 │21790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202207 ( 10)│64100.00 │64900.00│100.00 │7681  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202207 ( 10)│77500.00 │77400.00│-700.00 │12092  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202207 ( 10)│28100.00 │28350.00│-150.00 │6097  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202207 ( 10)│7630.00  │7620.00 │-90.00 │6570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202207 ( 10)│8500.00  │8500.00 │-120.00 │3365  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202207 ( 10)│15200.00 │15350.00│-50.00 │2956  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202207 ( 10)│41000.00 │41200.00│200.00 │7289  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202207 ( 10)│378500.00 │379500.0│1000.00 │14321  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202207 ( 10)│10250.00 │10150.00│-150.00 │3748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202207 ( 10)│131500.00 │134000.0│500.00 │10214  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202207 ( 10)│245500.00 │247000.0│-1500.00│1863  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202207 ( 10)│4750.00  │4700.00 │-40.00 │11021  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202207 ( 10)│160500.00 │163500.0│2500.00 │865   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202207 ( 10)│6270.00  │6390.00 │140.00 │7183  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202207 ( 10)│143500.00 │143000.0│-1000.00│2724  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202207 ( 10)│155000.00 │153000.0│-4000.00│10808  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202207 ( 10)│24400.00 │24500.00│-300.00 │2917  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202207 ( 10)│116500.00 │116500.0│-1500.00│4765  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202207 ( 10)│29400.00 │29950.00│150.00 │9361  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202207 ( 10)│2540.00  │2470.00 │-80.00 │8270  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202207 ( 10)│40250.00 │40650.00│50.00  │65348  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202207 ( 10)│199500.00 │197500.0│-3500.00│5475  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202207 ( 10)│85500.00 │86200.00│600.00 │6310  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202207 ( 10)│32250.00 │32300.00│50.00  │2571  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202207 ( 10)│80100.00 │80200.00│-700.00 │42654  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202207 ( 10)│16400.00 │16650.00│100.00 │16810  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202207 ( 10)│12600.00 │12650.00│0.00  │339   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202207 ( 10)│20600.00 │22450.00│1900.00 │9564  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202207 ( 10)│43000.00 │41950.00│-1500.00│6168  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202207 ( 10)│6110.00  │6280.00 │160.00 │4055  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202207 ( 10)│164500.00 │159500.0│-6500.00│19749  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202207 ( 10)│57100.00 │57200.00│-200.00 │4867  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202207 ( 10)│683000.00 │672000.0│-15000.0│1956  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202207 ( 10)│43750.00 │42850.00│-1050.00│878   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202207 ( 10)│198000.00 │198000.0│-500.00 │423   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202207 ( 10)│46100.00 │45650.00│-1250.00│937   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202207 ( 10)│66400.00 │65600.00│-1000.00│2477  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202207 ( 10)│306000.00 │305500.0│-3500.00│165   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202207 ( 10)│11150.00 │11000.00│-150.00 │1185  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202207 ( 10)│5050.00  │4890.00 │-180.00 │4267  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202207 ( 10)│64400.00 │63400.00│-1800.00│1616  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202207 ( 10)│381000.00 │377500.0│-4500.00│180   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202207 ( 10)│75800.00 │74700.00│-200.00 │1855  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202207 ( 10)│337500.00 │339000.0│-1500.00│141   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202207 ( 10)│27000.00 │26950.00│-250.00 │2366  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202207 ( 10)│67500.00 │67000.00│-700.00 │270   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202207 ( 10)│58000.00 │57000.00│-1500.00│724   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202207 ( 10)│36950.00 │37150.00│50.00  │3520  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202207 ( 10)│79400.00 │79700.00│-500.00 │2333  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202207 ( 10)│26700.00 │27050.00│-50.00 │15776  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202207 ( 10)│274000.00 │275500.0│2000.00 │95   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202207 ( 10)│84300.00 │84400.00│100.00 │2945  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202207 ( 10)│54700.00 │54600.00│0.00  │10318  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202207 ( 10)│254000.00 │255000.0│-2000.00│1320  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202207 ( 10)│40550.00 │39600.00│-750.00 │416   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202207 ( 10)│46950.00 │46750.00│-500.00 │2129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202207 ( 10)│5590.00  │5520.00 │-80.00 │60055  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202207 ( 10)│160000.00 │160000.0│-500.00 │1128  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202207 ( 10)│67100.00 │66400.00│-1300.00│936   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202207 ( 10)│49950.00 │50000.00│-400.00 │225   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202207 ( 10)│19950.00 │20050.00│150.00 │527   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202207 ( 10)│68000.00 │69200.00│400.00 │3147  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202207 ( 10)│122600.00 │123100.0│-100.00 │77   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202207 ( 10)│86500.00 │88300.00│300.00 │608   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202207 ( 10)│112200.00 │111500.0│-1800.00│431   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202207 ( 10)│40750.00 │41150.00│150.00 │498   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202207 ( 10)│36200.00 │36000.00│-800.00 │5257  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202207 ( 10)│33000.00 │33000.00│-200.00 │1575  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202207 ( 10)│21200.00 │21300.00│-150.00 │7079  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202207 ( 10)│37800.00 │37650.00│-400.00 │178   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202207 ( 10)│25600.00 │25600.00│-100.00 │3892  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202207 ( 10)│96000.00 │100200.0│2100.00 │1042  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202207 ( 10)│10700.00 │10700.00│0.00  │1235  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202207 ( 10)│69600.00 │71000.00│800.00 │6850  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202207 ( 10)│81100.00 │80800.00│-300.00 │3651  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202207 ( 10)│62800.00 │60700.00│-2600.00│29719  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202207 ( 10)│131000.00 │130000.0│-2500.00│4654  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202207 ( 10)│4050.00  │4250.00 │200.00 │28527  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202207 ( 10)│44300.00 │42150.00│-3550.00│3985  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202207 ( 10)│14650.00 │14650.00│-50.00 │13284  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202207 ( 10)│13200.00 │12950.00│-200.00 │4288  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202207 ( 10)│82100.00 │83000.00│-300.00 │22165  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202207 ( 10)│17700.00 │17650.00│-200.00 │4140  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202207 ( 10)│59200.00 │58600.00│-600.00 │7357  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202207 ( 10)│7700.00  │7600.00 │-70.00 │189   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202207 ( 10)│7110.00  │6980.00 │-220.00 │30051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202207 ( 10)│158000.00 │163500.0│3500.00 │3767  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202207 ( 10)│65000.00 │64400.00│-1600.00│11317  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202207 ( 10)│21900.00 │21950.00│-100.00 │27045  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202207 ( 10)│30400.00 │30600.00│-50.00 │1672  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202207 ( 10)│38800.00 │38450.00│-750.00 │10743  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202207 ( 10)│27900.00 │27700.00│-250.00 │307   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202207 ( 10)│27300.00 │26950.00│-450.00 │4296  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202207 ( 10)│49400.00 │51000.00│600.00 │3250  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202207 ( 10)│804000.00 │813000.0│1000.00 │364   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202207 ( 10)│23950.00 │24550.00│300.00 │3047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202207 ( 10)│16400.00 │16600.00│200.00 │7346  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202207 ( 10)│11900.00 │11800.00│-50.00 │118   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202207 ( 10)│60400.00 │60600.00│-400.00 │1256  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202207 ( 10)│495000.00 │507600.0│8100.00 │7148  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202207 ( 10)│79300.00 │78400.00│-1400.00│377   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202207 ( 10)│249000.00 │257700.0│6300.00 │481   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202207 ( 10)│30700.00 │30700.00│-300.00 │219   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202207 ( 10)│6340.00  │6280.00 │-60.00 │1017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202207 ( 10)│14850.00 │14950.00│-100.00 │371   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202207 ( 10)│45600.00 │45750.00│0.00  │701   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202209  │0.00   │8655.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202209  │0.00   │29305.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202209  │12485.00 │12485.00│-10.00 │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10335.00 │10335.00│-40.00 │8    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │16855.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│69685.00 │70110.00│-670.00 │15   │
│9             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
10.04 08:42    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,189.51 ▲ 34.02 1.58%
코스닥 685.19 ▲ 12.54 1.86%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.