Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  09.23 15:59

190,500 (193,500)   [시가/고가/저가] 194,000 / 195,500 / 190,500 
전일비/등락률 ▼ 3,000 (-1.55%) 매도호가/호가잔량 191,000 / 681
거래량/전일동시간대비 677,313 /▲ 148,603 매수호가/호가잔량 190,500 / 39,760
상한가/하한가 251,500 / 135,500 총매도/총매수잔량 58,891 / 93,497

종목속보

연합뉴스: 2022년 06월 13일 (월) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(13일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202207 ( 10)│62400.00 │61800.00│-1900.00│1252394 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202207 ( 10)│54300.00 │53900.00│-1100.00│4018  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202207 ( 10)│271000.00 │266000.0│-10500.0│9522  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202207 ( 10)│36500.00 │36700.00│-300.00 │30365  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202207 ( 10)│22800.00 │21950.00│-800.00 │49785  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202207 ( 10)│180000.00 │175000.0│-8500.00│84025  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202207 ( 10)│37650.00 │37150.00│-1050.00│2096  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202207 ( 10)│41000.00 │40150.00│-1650.00│44675  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202207 ( 10)│80700.00 │79100.00│-3500.00│63373  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202207 ( 10)│212000.00 │209500.0│-7000.00│7506  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202207 ( 10)│547000.00 │548000.0│-11000.0│11067  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202207 ( 10)│147500.00 │147500.0│-4000.00│35515  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202207 ( 10)│98100.00 │95400.00│-5100.00│46147  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202207 ( 10)│47600.00 │46800.00│-1150.00│11735  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202207 ( 10)│39450.00 │38500.00│-2000.00│14072  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202207 ( 10)│79100.00 │77900.00│-2800.00│2314  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202207 ( 10)│47350.00 │46300.00│-1600.00│1718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202207 ( 10)│83600.00 │83400.00│-600.00 │1933  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202207 ( 10)│90900.00 │88700.00│-3500.00│5580  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202207 ( 10)│44900.00 │44150.00│-1400.00│30740  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202207 ( 10)│240500.00 │237500.0│-7000.00│18747  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202207 ( 10)│81600.00 │79800.00│-2600.00│498   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202207 ( 10)│16550.00 │16150.00│-800.00 │120128 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202207 ( 10)│54100.00 │53400.00│-1800.00│45532  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202207 ( 10)│573000.00 │562000.0│-23000.0│10298  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202207 ( 10)│7500.00  │7270.00 │-340.00 │21611  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202207 ( 10)│6390.00  │6080.00 │-430.00 │17226  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202207 ( 10)│100500.00 │99000.00│-4500.00│217535 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202207 ( 10)│37300.00 │36050.00│-2150.00│44041  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202207 ( 10)│112000.00 │108000.0│-6000.00│1807  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202207 ( 10)│36000.00 │34750.00│-2150.00│4820  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202207 ( 10)│262500.00 │255000.0│-15000.0│27244  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202207 ( 10)│27350.00 │26900.00│-850.00 │47784  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202207 ( 10)│13300.00 │13300.00│-100.00 │13248  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202207 ( 10)│119500.00 │117000.0│-2500.00│13296  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202207 ( 10)│550000.00 │547000.0│-11000.0│308   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202207 ( 10)│10750.00 │10550.00│-350.00 │1789  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202207 ( 10)│21650.00 │21450.00│-350.00 │708   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202207 ( 10)│24700.00 │24150.00│-900.00 │17936  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202207 ( 10)│18400.00 │17900.00│-1250.00│144881 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202207 ( 10)│103000.00 │101000.0│-3000.00│2030  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202207 ( 10)│202500.00 │198500.0│-7000.00│2867  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202207 ( 10)│64100.00 │63700.00│-1600.00│3851  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202207 ( 10)│5900.00  │5750.00 │-220.00 │21922  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202207 ( 10)│32400.00 │32100.00│-450.00 │375   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202207 ( 10)│58800.00 │57700.00│-1500.00│12013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202207 ( 10)│449000.00 │435500.0│-22000.0│4941  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202207 ( 10)│34450.00 │33600.00│-1100.00│4687  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202207 ( 10)│69200.00 │66800.00│-2400.00│5287  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202207 ( 10)│59000.00 │58200.00│100.00 │40915  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202207 ( 10)│41650.00 │40500.00│-2150.00│16091  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202207 ( 10)│64100.00 │60200.00│-4700.00│10685  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202207 ( 10)│76100.00 │74200.00│-3200.00│10455  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202207 ( 10)│28000.00 │27600.00│-750.00 │7892  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202207 ( 10)│7500.00  │7390.00 │-230.00 │12341  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202207 ( 10)│8320.00  │8180.00 │-320.00 │2468  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202207 ( 10)│15100.00 │14550.00│-800.00 │7547  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202207 ( 10)│41050.00 │40050.00│-1150.00│4477  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202207 ( 10)│368000.00 │374000.0│-5500.00│13420  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202207 ( 10)│10050.00 │9940.00 │-210.00 │6365  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202207 ( 10)│131500.00 │131000.0│-3000.00│20105  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202207 ( 10)│241000.00 │238000.0│-9000.00│4015  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202207 ( 10)│4670.00  │4590.00 │-110.00 │5807  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202207 ( 10)│162000.00 │157500.0│-6000.00│1587  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202207 ( 10)│6390.00  │6150.00 │-240.00 │4598  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202207 ( 10)│140000.00 │136500.0│-6500.00│3814  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202207 ( 10)│150000.00 │149500.0│-3500.00│7732  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202207 ( 10)│24550.00 │24200.00│-300.00 │5195  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202207 ( 10)│115000.00 │113000.0│-3500.00│9266  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202207 ( 10)│29350.00 │28700.00│-1250.00│7371  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202207 ( 10)│2430.00  │2450.00 │-20.00 │21622  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202207 ( 10)│40200.00 │39500.00│-1150.00│81633  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202207 ( 10)│190500.00 │188000.0│-9500.00│4526  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202207 ( 10)│84900.00 │83400.00│-2800.00│7128  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202207 ( 10)│31800.00 │31650.00│-650.00 │5558  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202207 ( 10)│78000.00 │76400.00│-3800.00│56650  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202207 ( 10)│16400.00 │15850.00│-800.00 │14889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202207 ( 10)│12400.00 │12100.00│-550.00 │271   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202207 ( 10)│22250.00 │21600.00│-850.00 │9397  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202207 ( 10)│41550.00 │39500.00│-2450.00│3014  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202207 ( 10)│6220.00  │5960.00 │-320.00 │6013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202207 ( 10)│156000.00 │159000.0│-500.00 │11411  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202207 ( 10)│56500.00 │53700.00│-3500.00│6081  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202207 ( 10)│657000.00 │666000.0│-6000.00│1908  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202207 ( 10)│42000.00 │41000.00│-1850.00│3083  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202207 ( 10)│198000.00 │195500.0│-2500.00│1587  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202207 ( 10)│45400.00 │43750.00│-1900.00│663   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202207 ( 10)│64700.00 │63000.00│-2600.00│4513  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202207 ( 10)│301500.00 │293000.0│-12500.0│334   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202207 ( 10)│10800.00 │10450.00│-550.00 │1429  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202207 ( 10)│4870.00  │4650.00 │-240.00 │4889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202207 ( 10)│63100.00 │63200.00│-200.00 │2727  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202207 ( 10)│372500.00 │366500.0│-11000.0│104   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202207 ( 10)│74700.00 │71100.00│-3600.00│1735  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202207 ( 10)│331000.00 │317500.0│-21500.0│614   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202207 ( 10)│26950.00 │26000.00│-950.00 │1897  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202207 ( 10)│66300.00 │64700.00│-2300.00│100   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202207 ( 10)│56600.00 │56100.00│-900.00 │314   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202207 ( 10)│36400.00 │35550.00│-1600.00│1955  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202207 ( 10)│79500.00 │77100.00│-2600.00│1528  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202207 ( 10)│26650.00 │26350.00│-700.00 │21251  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202207 ( 10)│272500.00 │268500.0│-7000.00│79   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202207 ( 10)│83200.00 │81800.00│-2600.00│4817  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202207 ( 10)│53300.00 │51500.00│-3100.00│14249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202207 ( 10)│250000.00 │247000.0│-8000.00│1684  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202207 ( 10)│39300.00 │37800.00│-1800.00│1020  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202207 ( 10)│46100.00 │43900.00│-2850.00│1059  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202207 ( 10)│5470.00  │5340.00 │-180.00 │63103  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202207 ( 10)│157500.00 │151000.0│-9000.00│1587  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202207 ( 10)│64900.00 │63800.00│-2600.00│448   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202207 ( 10)│48600.00 │47000.00│-3000.00│756   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202207 ( 10)│19700.00 │19100.00│-950.00 │226   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202207 ( 10)│68100.00 │64500.00│-4700.00│1558  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202207 ( 10)│119900.00 │116300.0│-6800.00│284   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202207 ( 10)│85200.00 │82300.00│-6000.00│1713  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202207 ( 10)│110500.00 │108800.0│-2700.00│222   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202207 ( 10)│40550.00 │40650.00│-500.00 │1495  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202207 ( 10)│35200.00 │34250.00│-1750.00│7122  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202207 ( 10)│32400.00 │31250.00│-1750.00│870   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202207 ( 10)│20800.00 │19950.00│-1350.00│11567  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202207 ( 10)│36950.00 │35750.00│-1900.00│1724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202207 ( 10)│25250.00 │24700.00│-900.00 │1943  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202207 ( 10)│99500.00 │96300.00│-3900.00│893   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202207 ( 10)│10400.00 │10150.00│-550.00 │504   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202207 ( 10)│69900.00 │68500.00│-2500.00│7610  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202207 ( 10)│79600.00 │75900.00│-4900.00│5320  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202207 ( 10)│59600.00 │60100.00│-600.00 │8953  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202207 ( 10)│128000.00 │125500.0│-4500.00│6106  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202207 ( 10)│4200.00  │4050.00 │-200.00 │22845  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202207 ( 10)│41350.00 │39350.00│-2800.00│1790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202207 ( 10)│14450.00 │13950.00│-700.00 │21901  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202207 ( 10)│12700.00 │12350.00│-600.00 │2314  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202207 ( 10)│82000.00 │78400.00│-4600.00│25028  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202207 ( 10)│17350.00 │16900.00│-750.00 │3612  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202207 ( 10)│57500.00 │56300.00│-2300.00│9958  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202207 ( 10)│7540.00  │7500.00 │-100.00 │682   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202207 ( 10)│6900.00  │6740.00 │-240.00 │34910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202207 ( 10)│159500.00 │155000.0│-8500.00│5987  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202207 ( 10)│62100.00 │62300.00│-2100.00│17549  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202207 ( 10)│21400.00 │21300.00│-650.00 │19291  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202207 ( 10)│30300.00 │28550.00│-2050.00│2159  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202207 ( 10)│37000.00 │36900.00│-1550.00│38889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202207 ( 10)│27250.00 │26000.00│-1700.00│795   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202207 ( 10)│26300.00 │26000.00│-950.00 │10105  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202207 ( 10)│50000.00 │47550.00│-3450.00│3254  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202207 ( 10)│791000.00 │789000.0│-24000.0│230   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202207 ( 10)│24050.00 │23900.00│-650.00 │6068  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202207 ( 10)│16500.00 │16100.00│-500.00 │4952  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202207 ( 10)│11500.00 │11200.00│-600.00 │36   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202207 ( 10)│59700.00 │57500.00│-3100.00│4923  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202207 ( 10)│501900.00 │508800.0│1200.00 │5306  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202207 ( 10)│78000.00 │75200.00│-3200.00│148   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202207 ( 10)│256600.00 │246100.0│-11600.0│909   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202207 ( 10)│30050.00 │28950.00│-1750.00│757   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202207 ( 10)│6170.00  │5910.00 │-370.00 │1289  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202207 ( 10)│14600.00 │14100.00│-850.00 │1272  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202207 ( 10)│44650.00 │42800.00│-2950.00│904   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202209  │8435.00  │8435.00 │-285.00 │1    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202209  │28350.00 │28010.00│-1275.00│7    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202209  │12295.00 │12240.00│-245.00 │60   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10425.00 │10400.00│65.00  │32   │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │16680.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│0.00   │70110.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
09.23 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,290.00 ▼ 42.31 -1.81%
코스닥 729.36 ▼ 22.05 -2.93%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.