Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  12.05 15:59

165,500 (169,000)   [시가/고가/저가] 169,500 / 170,000 / 164,500 
전일비/등락률 ▼ 3,500 (-2.07%) 매도호가/호가잔량 165,500 / 13,936
거래량/전일동시간대비 781,915 /▲ 330,945 매수호가/호가잔량 165,000 / 38,034
상한가/하한가 219,500 / 118,500 총매도/총매수잔량 74,159 / 181,540

종목속보

연합뉴스: 2022년 07월 05일 (화) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(5일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202207 ( 10)│57600.00 │57500.00│400.00 │1401513 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202207 ( 10)│53800.00 │54200.00│600.00 │5276  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202207 ( 10)│232500.00 │238000.0│7500.00 │13086  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202207 ( 10)│37150.00 │37400.00│250.00 │34856  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202207 ( 10)│22700.00 │22950.00│300.00 │31439  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202207 ( 10)│179000.00 │177000.0│-1000.00│116018 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202207 ( 10)│34350.00 │34350.00│500.00 │6464  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202207 ( 10)│37550.00 │37250.00│0.00  │44536  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202207 ( 10)│78500.00 │78600.00│-100.00 │60618  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202207 ( 10)│202500.00 │201000.0│0.00  │4807  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202207 ( 10)│509000.00 │536000.0│28000.00│11086  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202207 ( 10)│128000.00 │132500.0│5500.00 │51793  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202207 ( 10)│91000.00 │95400.00│5300.00 │75430  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202207 ( 10)│38500.00 │38550.00│250.00 │5566  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202207 ( 10)│32400.00 │33750.00│1450.00 │26681  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202207 ( 10)│79500.00 │80900.00│2600.00 │2871  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202207 ( 10)│40500.00 │41200.00│700.00 │2753  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202207 ( 10)│81800.00 │81600.00│-400.00 │2051  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202207 ( 10)│89000.00 │89900.00│1300.00 │7550  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202207 ( 10)│38300.00 │38900.00│700.00 │27171  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202207 ( 10)│179000.00 │181500.0│3500.00 │24742  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202207 ( 10)│78500.00 │79800.00│1800.00 │712   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202207 ( 10)│14500.00 │15000.00│500.00 │52034  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202207 ( 10)│47100.00 │47200.00│200.00 │30508  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202207 ( 10)│505000.00 │514000.0│14000.00│12985  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202207 ( 10)│6870.00  │6800.00 │-20.00 │18814  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202207 ( 10)│5280.00  │5350.00 │150.00 │10680  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202207 ( 10)│90500.00 │92700.00│3600.00 │195652 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202207 ( 10)│29100.00 │30100.00│1150.00 │40790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202207 ( 10)│106000.00 │107000.0│1000.00 │1038  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202207 ( 10)│33200.00 │33250.00│0.00  │1316  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202207 ( 10)│237500.00 │243000.0│8500.00 │32314  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202207 ( 10)│25250.00 │25450.00│300.00 │39149  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202207 ( 10)│13200.00 │13000.00│-200.00 │10953  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202207 ( 10)│102500.00 │102500.0│1000.00 │3616  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202207 ( 10)│483000.00 │489500.0│10500.00│431   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202207 ( 10)│9530.00  │9540.00 │140.00 │893   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202207 ( 10)│22000.00 │21650.00│-250.00 │1670  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202207 ( 10)│18950.00 │18850.00│250.00 │7490  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202207 ( 10)│18400.00 │18400.00│50.00  │130527 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202207 ( 10)│104000.00 │102000.0│-1500.00│690   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202207 ( 10)│182500.00 │184000.0│2500.00 │1686  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202207 ( 10)│63200.00 │63500.00│1300.00 │8723  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202207 ( 10)│5760.00  │5830.00 │90.00  │14721  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202207 ( 10)│30900.00 │31750.00│1100.00 │359   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202207 ( 10)│46850.00 │46100.00│-550.00 │17687  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202207 ( 10)│355000.00 │364000.0│9000.00 │7148  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202207 ( 10)│30350.00 │30700.00│550.00 │2086  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202207 ( 10)│63100.00 │62700.00│0.00  │6601  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202207 ( 10)│50700.00 │51000.00│200.00 │68878  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202207 ( 10)│40550.00 │40450.00│100.00 │41399  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202207 ( 10)│55700.00 │54800.00│-400.00 │8088  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202207 ( 10)│68500.00 │69200.00│1000.00 │11103  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202207 ( 10)│26650.00 │26450.00│-150.00 │7227  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202207 ( 10)│6810.00  │6820.00 │100.00 │17894  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202207 ( 10)│7750.00  │7830.00 │120.00 │6986  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202207 ( 10)│13050.00 │13600.00│550.00 │10413  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202207 ( 10)│31550.00 │31900.00│250.00 │4957  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202207 ( 10)│333500.00 │351500.0│23000.00│22017  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202207 ( 10)│9260.00  │9310.00 │60.00  │15128  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202207 ( 10)│135000.00 │137500.0│2500.00 │11490  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202207 ( 10)│210500.00 │217000.0│7000.00 │2234  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202207 ( 10)│4240.00  │4250.00 │120.00 │4071  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202207 ( 10)│141500.00 │141500.0│2000.00 │958   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202207 ( 10)│5280.00  │5340.00 │110.00 │17948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202207 ( 10)│129000.00 │130500.0│2000.00 │1960  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202207 ( 10)│128500.00 │129000.0│1000.00 │6144  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202207 ( 10)│24100.00 │23550.00│-550.00 │1265  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202207 ( 10)│121500.00 │121500.0│500.00 │13501  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202207 ( 10)│25500.00 │25700.00│400.00 │2783  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202207 ( 10)│2260.00  │2250.00 │40.00  │26307  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202207 ( 10)│35400.00 │36800.00│1100.00 │37158  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202207 ( 10)│184000.00 │182500.0│-1500.00│1635  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202207 ( 10)│85700.00 │87000.00│2000.00 │12193  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202207 ( 10)│31950.00 │32000.00│500.00 │2764  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202207 ( 10)│69100.00 │72200.00│4000.00 │99157  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202207 ( 10)│13350.00 │13700.00│500.00 │10452  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202207 ( 10)│10250.00 │10550.00│450.00 │854   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202207 ( 10)│18050.00 │18400.00│600.00 │2229  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202207 ( 10)│35200.00 │38750.00│3750.00 │51440  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202207 ( 10)│5050.00  │5210.00 │210.00 │10039  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202207 ( 10)│179000.00 │183000.0│4000.00 │17123  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202207 ( 10)│45450.00 │45850.00│1300.00 │5717  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202207 ( 10)│676000.00 │687000.0│14000.00│2026  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202207 ( 10)│37850.00 │37850.00│650.00 │2972  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202207 ( 10)│201500.00 │197000.0│-4500.00│922   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202207 ( 10)│37850.00 │38650.00│1400.00 │2891  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202207 ( 10)│64000.00 │63600.00│100.00 │2296  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202207 ( 10)│299500.00 │318000.0│21000.00│429   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202207 ( 10)│10000.00 │9940.00 │-210.00 │6294  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202207 ( 10)│4090.00  │4110.00 │90.00  │3874  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202207 ( 10)│62400.00 │62000.00│300.00 │843   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202207 ( 10)│397000.00 │397000.0│-4000.00│638   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202207 ( 10)│62600.00 │62000.00│-700.00 │909   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202207 ( 10)│289000.00 │300000.0│9500.00 │227   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202207 ( 10)│25900.00 │25750.00│-100.00 │492   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202207 ( 10)│65300.00 │64800.00│-400.00 │92   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202207 ( 10)│57000.00 │57300.00│500.00 │23   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202207 ( 10)│38100.00 │38500.00│400.00 │6260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202207 ( 10)│69900.00 │70000.00│900.00 │822   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202207 ( 10)│21700.00 │21800.00│1150.00 │5363  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202207 ( 10)│288000.00 │291500.0│5000.00 │151   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202207 ( 10)│71100.00 │71100.00│200.00 │2738  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202207 ( 10)│46700.00 │46850.00│250.00 │8073  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202207 ( 10)│213500.00 │219500.0│3000.00 │1110  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202207 ( 10)│37100.00 │37400.00│800.00 │1542  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202207 ( 10)│38650.00 │38800.00│450.00 │1757  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202207 ( 10)│4640.00  │4690.00 │110.00 │40047  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202207 ( 10)│125000.00 │127500.0│4000.00 │1223  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202207 ( 10)│56600.00 │57900.00│1400.00 │902   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202207 ( 10)│40900.00 │41600.00│450.00 │463   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202207 ( 10)│17100.00 │17750.00│650.00 │1677  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202207 ( 10)│52200.00 │53100.00│1300.00 │2411  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202207 ( 10)│112200.00 │112900.0│2000.00 │150   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202207 ( 10)│72000.00 │75100.00│5500.00 │2112  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202207 ( 10)│92100.00 │93500.00│1500.00 │324   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202207 ( 10)│39100.00 │39350.00│400.00 │1291  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202207 ( 10)│29400.00 │29650.00│1000.00 │5673  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202207 ( 10)│26250.00 │26600.00│450.00 │4121  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202207 ( 10)│16350.00 │16900.00│600.00 │4979  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202207 ( 10)│28950.00 │29350.00│900.00 │4928  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202207 ( 10)│23100.00 │23600.00│700.00 │1786  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202207 ( 10)│85200.00 │88000.00│2700.00 │483   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202207 ( 10)│8470.00  │8610.00 │260.00 │1205  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202207 ( 10)│64500.00 │64700.00│0.00  │8911  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202207 ( 10)│68600.00 │68900.00│1300.00 │6368  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202207 ( 10)│69500.00 │71700.00│2400.00 │25624  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202207 ( 10)│103500.00 │107000.0│3500.00 │10620  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202207 ( 10)│3460.00  │3510.00 │120.00 │11699  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202207 ( 10)│32350.00 │33550.00│1450.00 │784   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202207 ( 10)│11650.00 │11800.00│250.00 │13360  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202207 ( 10)│11300.00 │11450.00│350.00 │1092  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202207 ( 10)│66300.00 │70300.00│4200.00 │33043  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202207 ( 10)│17200.00 │17100.00│-100.00 │4362  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202207 ( 10)│49550.00 │50200.00│600.00 │4835  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202207 ( 10)│6800.00  │6770.00 │60.00  │480   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202207 ( 10)│5740.00  │5810.00 │70.00  │17692  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202207 ( 10)│128000.00 │131500.0│4000.00 │4113  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202207 ( 10)│48400.00 │48600.00│650.00 │20640  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202207 ( 10)│17850.00 │18400.00│750.00 │44531  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202207 ( 10)│20550.00 │21950.00│1450.00 │2073  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202207 ( 10)│31900.00 │32400.00│950.00 │8975  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202207 ( 10)│18950.00 │19400.00│800.00 │1941  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202207 ( 10)│25500.00 │25650.00│450.00 │8193  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202207 ( 10)│39400.00 │40250.00│1050.00 │2725  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202207 ( 10)│792000.00 │803000.0│14000.00│271   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202207 ( 10)│22250.00 │22150.00│200.00 │4382  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202207 ( 10)│13300.00 │13450.00│50.00  │1362  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202207 ( 10)│10100.00 │10300.00│200.00 │135   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202207 ( 10)│47450.00 │49300.00│2500.00 │9991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202207 ( 40)│109900.00 │118400.0│9300.00 │10844  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202207 ( 10)│71100.00 │73900.00│2900.00 │829   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202207 ( 10)│204000.00 │214300.0│10800.00│530   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202207 ( 10)│26000.00 │26700.00│850.00 │1829  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202207 ( 10)│4900.00  │5080.00 │255.00 │2349  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202207 ( 10)│12500.00 │12700.00│300.00 │1056  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202207 ( 10)│31600.00 │33050.00│1900.00 │599   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202209  │0.00   │8095.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202209  │28815.00 │28800.00│715.00 │7    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202209  │0.00   │11155.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│0.00   │11435.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │14875.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│0.00   │67175.00│0.00  │0    │
│9             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
12.05 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,419.32 ▼ 15.01 -0.62%
코스닥 733.32 ▲ 0.37 0.05%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.