Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.05 15:59

177,500 (178,000)   [시가/고가/저가] 180,000 / 181,000 / 173,500 
전일비/등락률 ▼ 500 (-0.28%) 매도호가/호가잔량 177,500 / 18,931
거래량/전일동시간대비 1,092,900 /▲ 89,478 매수호가/호가잔량 177,000 / 3,637
상한가/하한가 231,000 / 125,000 총매도/총매수잔량 97,545 / 117,608

종목속보

연합뉴스: 2022년 05월 18일 (수) 16시 30분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202206 ( 10)│68200.00 │68000.00│300.00 │1220517 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202206 ( 10)│60600.00 │58700.00│-1600.00│11258  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202206 ( 10)│289000.00 │287500.0│1500.00 │7609  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202206 ( 10)│36650.00 │36250.00│-300.00 │37432  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202206 ( 10)│22850.00 │22500.00│-250.00 │33394  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202206 ( 10)│187000.00 │185500.0│0.00  │34457  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202206 ( 10)│37800.00 │37950.00│250.00 │3009  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202206 ( 10)│42600.00 │42150.00│-200.00 │27861  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202206 ( 10)│85500.00 │84500.00│-700.00 │42004  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202206 ( 10)│199500.00 │200500.0│1500.00 │3503  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202206 ( 10)│602000.00 │603000.0│13000.00│12921  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202206 ( 10)│162500.00 │161000.0│-1000.00│23994  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202206 ( 10)│108500.00 │107000.0│-500.00 │37159  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202206 ( 10)│44550.00 │43500.00│-1350.00│5786  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202206 ( 10)│40600.00 │40350.00│-50.00 │12384  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202206 ( 10)│74600.00 │75400.00│0.00  │915   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202206 ( 10)│46850.00 │46050.00│-1000.00│1991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202206 ( 10)│83600.00 │84100.00│400.00 │2007  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202206 ( 10)│91200.00 │88600.00│-2300.00│3982  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202206 ( 10)│46550.00 │46150.00│50.00  │31206  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202206 ( 10)│210000.00 │207500.0│-1000.00│9488  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202206 ( 10)│83000.00 │83700.00│700.00 │647   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202206 ( 10)│16950.00 │17250.00│250.00 │48560  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202206 ( 10)│58400.00 │58000.00│0.00  │29860  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202206 ( 10)│514000.00 │514000.0│9000.00 │8563  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202206 ( 10)│7850.00  │7840.00 │0.00  │22255  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202206 ( 10)│6160.00  │6130.00 │-120.00 │8300  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202206 ( 10)│114000.00 │113500.0│500.00 │233594 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202206 ( 10)│39600.00 │38550.00│-900.00 │28504  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202206 ( 10)│125500.00 │119000.0│-7000.00│15122  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202206 ( 10)│36200.00 │36100.00│-100.00 │2874  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202206 ( 10)│278000.00 │277000.0│1500.00 │23206  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202206 ( 10)│29200.00 │29500.00│600.00 │63385  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202206 ( 10)│13100.00 │13100.00│0.00  │18140  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202206 ( 10)│113000.00 │110000.0│-3000.00│6182  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202206 ( 10)│551000.00 │557000.0│5000.00 │793   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202206 ( 10)│11300.00 │11050.00│-250.00 │2976  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202206 ( 10)│23000.00 │22800.00│-200.00 │2678  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202206 ( 10)│23900.00 │23000.00│-900.00 │3644  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202206 ( 10)│20600.00 │19800.00│-700.00 │85841  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202206 ( 10)│102000.00 │101000.0│-500.00 │773   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202206 ( 10)│198500.00 │195500.0│-500.00 │1735  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202206 ( 10)│67400.00 │66800.00│-300.00 │3607  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202206 ( 10)│5640.00  │5520.00 │-80.00 │18718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202206 ( 10)│33100.00 │33200.00│100.00 │40   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202206 ( 10)│52500.00 │51700.00│-800.00 │1128  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202206 ( 10)│424500.00 │436000.0│14000.00│6923  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202206 ( 10)│36850.00 │36800.00│-200.00 │3653  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202206 ( 10)│69500.00 │68800.00│-400.00 │5540  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202206 ( 10)│47850.00 │47350.00│-450.00 │10265  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202206 ( 10)│42400.00 │41600.00│-650.00 │13319  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202206 ( 10)│66000.00 │66700.00│700.00 │8821  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202206 ( 10)│75700.00 │75600.00│400.00 │5495  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202206 ( 10)│27100.00 │27200.00│50.00  │7633  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202206 ( 10)│7750.00  │7710.00 │-40.00 │6834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202206 ( 10)│8710.00  │8730.00 │50.00  │4271  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202206 ( 10)│14050.00 │14300.00│0.00  │655   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202206 ( 10)│38400.00 │38150.00│-400.00 │5604  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202206 ( 10)│346500.00 │353000.0│10000.00│13326  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202206 ( 10)│10200.00 │10150.00│0.00  │3100  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202206 ( 10)│111000.00 │109500.0│0.00  │3450  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202206 ( 10)│251000.00 │248500.0│-1500.00│3827  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202206 ( 10)│4650.00  │4740.00 │-20.00 │4744  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202206 ( 10)│150000.00 │151000.0│3000.00 │2725  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202206 ( 10)│6380.00  │6380.00 │-40.00 │7213  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202206 ( 10)│145500.00 │144500.0│0.00  │1633  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202206 ( 10)│157500.00 │156500.0│-500.00 │8314  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202206 ( 10)│24500.00 │24900.00│50.00  │993   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202206 ( 10)│117500.00 │116500.0│-1000.00│5166  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202206 ( 10)│28300.00 │28200.00│0.00  │3991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202206 ( 10)│2570.00  │2540.00 │0.00  │1982  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202206 ( 10)│31300.00 │31100.00│-50.00 │16685  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202206 ( 10)│208000.00 │208500.0│0.00  │1473  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202206 ( 10)│80000.00 │78000.00│-2000.00│4632  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202206 ( 10)│31050.00 │31550.00│500.00 │2070  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202206 ( 10)│83700.00 │82800.00│-400.00 │57247  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202206 ( 10)│15400.00 │15400.00│100.00 │3153  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202206 ( 10)│12500.00 │12450.00│50.00  │1328  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202206 ( 10)│20700.00 │20400.00│-50.00 │2370  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202206 ( 10)│40100.00 │40400.00│400.00 │4313  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202206 ( 10)│6010.00  │5970.00 │-30.00 │1759  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202206 ( 10)│143000.00 │143000.0│2000.00 │14372  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202206 ( 10)│56500.00 │55800.00│-400.00 │7640  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202206 ( 10)│689000.00 │677000.0│-9000.00│4024  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202206 ( 10)│43650.00 │43700.00│-100.00 │1433  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202206 ( 10)│201000.00 │202000.0│2000.00 │409   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202206 ( 10)│44500.00 │47050.00│650.00 │1209  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202206 ( 10)│71600.00 │72500.00│600.00 │1006  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202206 ( 10)│298000.00 │299500.0│8500.00 │185   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202206 ( 10)│11000.00 │10900.00│-100.00 │937   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202206 ( 10)│5190.00  │5130.00 │-50.00 │2314  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202206 ( 10)│63600.00 │63800.00│700.00 │1052  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202206 ( 10)│404500.00 │406000.0│6500.00 │178   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202206 ( 10)│69000.00 │69500.00│500.00 │1400  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202206 ( 10)│345000.00 │343000.0│500.00 │477   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202206 ( 10)│25900.00 │26050.00│100.00 │3115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202206 ( 10)│69100.00 │71300.00│2700.00 │150   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202206 ( 10)│52000.00 │58800.00│1100.00 │299   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202206 ( 10)│36850.00 │36150.00│-800.00 │1507  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202206 ( 10)│77200.00 │77900.00│900.00 │1132  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202206 ( 10)│27000.00 │26300.00│-450.00 │2695  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202206 ( 10)│277500.00 │274500.0│-2000.00│414   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202206 ( 10)│76000.00 │74400.00│-700.00 │1998  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202206 ( 10)│54500.00 │54400.00│100.00 │6528  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202206 ( 10)│258500.00 │256000.0│-3000.00│1576  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202206 ( 10)│39500.00 │39400.00│-250.00 │1865  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202206 ( 10)│48850.00 │50200.00│1700.00 │2949  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202206 ( 10)│5870.00  │5920.00 │0.00  │51838  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202206 ( 10)│150500.00 │147500.0│-1000.00│1135  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202206 ( 10)│64200.00 │63300.00│-200.00 │1755  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202206 ( 10)│52000.00 │51200.00│-200.00 │75   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202206 ( 10)│20200.00 │20000.00│-200.00 │375   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202206 ( 10)│70900.00 │70900.00│400.00 │204   │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202206 ( 10)│126800.00 │125200.0│-1300.00│144   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202206 ( 10)│80500.00 │78800.00│-1000.00│1351  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202206 ( 10)│108000.00 │107100.0│800.00 │342   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202206 ( 10)│40150.00 │41500.00│1750.00 │3027  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202206 ( 10)│40000.00 │37250.00│-2350.00│12439  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202206 ( 10)│32000.00 │34650.00│-400.00 │2004  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202206 ( 10)│24650.00 │25200.00│550.00 │4356  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202206 ( 10)│41100.00 │41300.00│450.00 │2516  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202206 ( 10)│25000.00 │24900.00│50.00  │1071  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202206 ( 10)│107500.00 │106400.0│-200.00 │1026  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202206 ( 10)│11550.00 │11300.00│-150.00 │1229  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202206 ( 10)│69200.00 │71500.00│2700.00 │18807  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202206 ( 10)│74200.00 │76200.00│2300.00 │6999  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202206 ( 10)│56100.00 │55800.00│1100.00 │9756  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202206 ( 10)│124500.00 │124000.0│0.00  │7566  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202206 ( 10)│4500.00  │4540.00 │10.00  │15516  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202206 ( 10)│43500.00 │44450.00│350.00 │834   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202206 ( 10)│15300.00 │14900.00│-800.00 │51863  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202206 ( 10)│14200.00 │13950.00│-50.00 │3597  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202206 ( 10)│88700.00 │88700.00│1700.00 │28695  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202206 ( 10)│15700.00 │16050.00│100.00 │2093  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202206 ( 10)│57400.00 │57200.00│100.00 │7685  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202206 ( 10)│7790.00  │7750.00 │-10.00 │515   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202206 ( 10)│7910.00  │7960.00 │0.00  │40782  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202206 ( 10)│145000.00 │147500.0│4000.00 │2109  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202206 ( 10)│73500.00 │74200.00│1500.00 │21677  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202206 ( 10)│23450.00 │23900.00│300.00 │114406 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202206 ( 10)│29450.00 │29250.00│50.00  │999   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202206 ( 10)│42250.00 │41200.00│-700.00 │13988  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202206 ( 10)│30250.00 │29350.00│-850.00 │728   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202206 ( 10)│27900.00 │27700.00│50.00  │11090  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202206 ( 10)│51700.00 │50400.00│-1200.00│3624  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202206 ( 10)│760000.00 │793000.0│26000.00│401   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202206 ( 10)│26300.00 │25150.00│-1350.00│11191  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202206 ( 10)│15450.00 │15550.00│100.00 │574   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202206 ( 10)│10700.00 │11850.00│0.00  │859   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202206 ( 10)│56700.00 │56700.00│300.00 │4253  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202206 ( 10)│479100.00 │476400.0│8500.00 │5549  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202206 ( 10)│78200.00 │77800.00│-300.00 │216   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202206 ( 10)│271500.00 │279900.0│10000.00│1042  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202206 ( 10)│29550.00 │29000.00│-500.00 │467   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202206 ( 10)│6820.00  │6780.00 │30.00  │3675  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202206 ( 10)│16500.00 │16350.00│-150.00 │326   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202206 ( 10)│39150.00 │41700.00│3000.00 │2267  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │0.00   │8935.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │0.00   │28275.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12445.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│10135.00 │9875.00 │-60.00 │103   │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │17125.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│70765.00 │70915.00│470.00 │6    │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.05 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,341.78 ▲ 41.44 1.80%
코스닥 750.95 ▲ 28.22 3.90%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.