Best IR
현대차
(005380)
코스피 200
운수장비
액면가 5,000원
  07.06 09:14

175,500 (177,500)   [시가/고가/저가] 176,000 / 177,000 / 174,500 
전일비/등락률 ▼ 2,000 (-1.13%) 매도호가/호가잔량 175,500 / 3,518
거래량/전일동시간대비 123,516 /▼ 166,877 매수호가/호가잔량 175,000 / 1,740
상한가/하한가 230,500 / 124,500 총매도/총매수잔량 36,906 / 224,655

종목속보

연합뉴스: 2022년 05월 20일 (금) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(20일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202206 ( 10)│68000.00 │68100.00│600.00 │807406 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202206 ( 10)│58200.00 │58100.00│600.00 │22261  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202206 ( 10)│286500.00 │291000.0│5500.00 │6890  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202206 ( 10)│36450.00 │35900.00│-400.00 │61238  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202206 ( 10)│22600.00 │22700.00│200.00 │30272  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202206 ( 10)│183000.00 │186500.0│5000.00 │32259  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202206 ( 10)│37300.00 │37800.00│750.00 │2271  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202206 ( 10)│40800.00 │41750.00│950.00 │60358  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202206 ( 10)│82800.00 │84200.00│1900.00 │37980  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202206 ( 10)│196500.00 │202500.0│7000.00 │4990  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202206 ( 10)│595000.00 │605000.0│13000.00│13238  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202206 ( 10)│159000.00 │159500.0│1000.00 │10282  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202206 ( 10)│101500.00 │104000.0│3000.00 │45821  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202206 ( 10)│43550.00 │43600.00│-50.00 │6970  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202206 ( 10)│39750.00 │40250.00│750.00 │16801  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202206 ( 10)│74800.00 │76000.00│1500.00 │3293  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202206 ( 10)│45900.00 │45800.00│100.00 │7969  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202206 ( 10)│84400.00 │84400.00│-100.00 │2544  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202206 ( 10)│87100.00 │88300.00│1700.00 │4170  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202206 ( 10)│45050.00 │46950.00│1750.00 │40251  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202206 ( 10)│207500.00 │211000.0│6000.00 │16669  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202206 ( 10)│82000.00 │83000.00│1500.00 │397   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202206 ( 10)│16750.00 │17050.00│350.00 │32087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202206 ( 10)│56500.00 │58000.00│1300.00 │54129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202206 ( 10)│507000.00 │545000.0│41000.00│18840  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202206 ( 10)│7830.00  │7960.00 │140.00 │25460  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202206 ( 10)│6040.00  │6200.00 │160.00 │6355  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202206 ( 10)│111500.00 │112500.0│1500.00 │190947 │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202206 ( 10)│37750.00 │38050.00│350.00 │23257  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202206 ( 10)│115000.00 │116500.0│1000.00 │2367  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202206 ( 10)│35900.00 │35500.00│-150.00 │6672  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202206 ( 10)│269000.00 │275500.0│5500.00 │19263  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202206 ( 10)│28900.00 │28900.00│0.00  │15300  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202206 ( 10)│13200.00 │13250.00│100.00 │27961  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202206 ( 10)│104000.00 │105500.0│-1500.00│26667  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202206 ( 10)│560000.00 │576000.0│12000.00│589   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202206 ( 10)│11000.00 │11050.00│50.00  │2580  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202206 ( 10)│22600.00 │22700.00│50.00  │762   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202206 ( 10)│23150.00 │23200.00│50.00  │3798  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202206 ( 10)│20300.00 │20600.00│700.00 │155156 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202206 ( 10)│97300.00 │96200.00│-1100.00│666   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202206 ( 10)│197500.00 │199500.0│3500.00 │1257  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202206 ( 10)│65800.00 │67000.00│1200.00 │4863  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202206 ( 10)│5490.00  │5590.00 │150.00 │16915  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202206 ( 10)│33400.00 │33550.00│450.00 │196   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202206 ( 10)│51600.00 │51300.00│500.00 │2708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202206 ( 10)│431500.00 │450000.0│18500.00│4459  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202206 ( 10)│36150.00 │35650.00│-500.00 │3330  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202206 ( 10)│67500.00 │69400.00│2000.00 │8239  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202206 ( 10)│46850.00 │47300.00│650.00 │10139  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202206 ( 10)│40600.00 │41150.00│850.00 │15834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202206 ( 10)│64400.00 │65000.00│1600.00 │4685  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202206 ( 10)│74200.00 │73800.00│0.00  │8922  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202206 ( 10)│27000.00 │26900.00│100.00 │6930  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202206 ( 10)│7560.00  │7610.00 │80.00  │8899  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202206 ( 10)│8530.00  │8600.00 │80.00  │3249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202206 ( 10)│14250.00 │14450.00│300.00 │1347  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202206 ( 10)│37950.00 │37800.00│300.00 │4658  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202206 ( 10)│341000.00 │345500.0│6000.00 │8604  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202206 ( 10)│10050.00 │10350.00│380.00 │2910  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202206 ( 10)│109500.00 │111500.0│4000.00 │12659  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202206 ( 10)│246500.00 │248500.0│2000.00 │4335  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202206 ( 10)│4570.00  │4670.00 │100.00 │8743  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202206 ( 10)│151000.00 │153500.0│3500.00 │1243  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202206 ( 10)│6460.00  │6540.00 │270.00 │20093  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202206 ( 10)│147000.00 │147000.0│0.00  │2308  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202206 ( 10)│154000.00 │153500.0│-500.00 │6794  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202206 ( 10)│25150.00 │25400.00│500.00 │1230  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202206 ( 10)│116000.00 │117000.0│1500.00 │6425  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202206 ( 10)│27750.00 │28000.00│350.00 │5797  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202206 ( 10)│2400.00  │2410.00 │10.00  │9259  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202206 ( 10)│31550.00 │33150.00│2000.00 │71174  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202206 ( 10)│202500.00 │206500.0│5500.00 │1477  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202206 ( 10)│78800.00 │78700.00│0.00  │3139  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202206 ( 10)│30650.00 │30200.00│-600.00 │4431  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202206 ( 10)│80900.00 │83000.00│2600.00 │57955  │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202206 ( 10)│15150.00 │15300.00│300.00 │7553  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202206 ( 10)│12350.00 │12550.00│250.00 │63   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202206 ( 10)│20050.00 │20700.00│950.00 │1409  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202206 ( 10)│39750.00 │42050.00│2450.00 │8536  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202206 ( 10)│5930.00  │6240.00 │320.00 │6048  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202206 ( 10)│142000.00 │145500.0│4500.00 │10670  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202206 ( 10)│54800.00 │55800.00│1000.00 │3641  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202206 ( 10)│673000.00 │684000.0│17000.00│2367  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202206 ( 10)│42650.00 │43050.00│700.00 │1653  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202206 ( 10)│200500.00 │199500.0│500.00 │836   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202206 ( 10)│46200.00 │47400.00│1850.00 │616   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202206 ( 10)│70800.00 │71200.00│800.00 │3133  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202206 ( 10)│299500.00 │300000.0│3000.00 │183   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202206 ( 10)│10850.00 │10900.00│200.00 │6485  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202206 ( 10)│4980.00  │5020.00 │60.00  │6587  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202206 ( 10)│64400.00 │62400.00│-400.00 │1129  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202206 ( 10)│399000.00 │397500.0│500.00 │345   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202206 ( 10)│67500.00 │67100.00│-100.00 │1035  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202206 ( 10)│340000.00 │341500.0│2000.00 │693   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202206 ( 10)│26100.00 │26150.00│150.00 │1729  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202206 ( 10)│71200.00 │71900.00│1300.00 │373   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202206 ( 10)│58100.00 │58900.00│1100.00 │705   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202206 ( 10)│36500.00 │37600.00│2050.00 │7187  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202206 ( 10)│75800.00 │76200.00│200.00 │753   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202206 ( 10)│26350.00 │26900.00│800.00 │2747  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202206 ( 10)│276000.00 │279500.0│5000.00 │202   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202206 ( 10)│73500.00 │73700.00│300.00 │944   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202206 ( 10)│52200.00 │53000.00│1200.00 │6705  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202206 ( 10)│251000.00 │247500.0│-1500.00│1239  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202206 ( 10)│39150.00 │39400.00│750.00 │2905  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202206 ( 10)│46550.00 │47250.00│1150.00 │2972  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202206 ( 10)│5940.00  │6000.00 │110.00 │54954  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202206 ( 10)│146500.00 │149500.0│5000.00 │246   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202206 ( 10)│63900.00 │64300.00│900.00 │1021  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202206 ( 10)│50100.00 │50300.00│300.00 │197   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202206 ( 10)│19750.00 │19900.00│300.00 │40   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202206 ( 10)│70300.00 │69400.00│-1400.00│692   │
│*             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202206 ( 10)│126000.00 │125600.0│1700.00 │47   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202206 ( 10)│78700.00 │81700.00│3700.00 │872   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202206 ( 10)│106300.00 │108000.0│3100.00 │278   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202206 ( 10)│42400.00 │42450.00│50.00  │1122  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202206 ( 10)│37200.00 │38650.00│2250.00 │7805  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202206 ( 10)│33750.00 │34250.00│650.00 │3509  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202206 ( 10)│22650.00 │22950.00│250.00 │10669  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202206 ( 10)│41850.00 │41200.00│-350.00 │3120  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202206 ( 10)│24450.00 │24400.00│50.00  │1014  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202206 ( 10)│105300.00 │106600.0│1300.00 │775   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202206 ( 10)│11600.00 │11700.00│0.00  │3563  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202206 ( 10)│70400.00 │71600.00│1100.00 │8090  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202206 ( 10)│80000.00 │80900.00│700.00 │7171  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202206 ( 10)│55000.00 │57400.00│3100.00 │9110  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202206 ( 10)│129500.00 │137000.0│8500.00 │29235  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202206 ( 10)│4380.00  │4390.00 │10.00  │10157  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202206 ( 10)│45950.00 │47250.00│2250.00 │630   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202206 ( 10)│14200.00 │14650.00│450.00 │35662  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202206 ( 10)│13550.00 │13400.00│100.00 │1169  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202206 ( 10)│94800.00 │95100.00│1200.00 │38280  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202206 ( 10)│15750.00 │16200.00│550.00 │2028  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202206 ( 10)│54900.00 │54400.00│-200.00 │4347  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202206 ( 10)│7980.00  │7800.00 │-80.00 │2140  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202206 ( 10)│7940.00  │7900.00 │10.00  │35084  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202206 ( 10)│153000.00 │156000.0│3000.00 │3518  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202206 ( 10)│74500.00 │73500.00│-200.00 │16446  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202206 ( 10)│25600.00 │25950.00│400.00 │81823  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202206 ( 10)│29100.00 │29300.00│500.00 │774   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202206 ( 10)│42300.00 │42900.00│950.00 │32073  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202206 ( 10)│28900.00 │29000.00│200.00 │210   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202206 ( 10)│27900.00 │28500.00│450.00 │10399  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202206 ( 10)│49450.00 │49700.00│250.00 │1930  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202206 ( 10)│799000.00 │807000.0│11000.00│421   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202206 ( 10)│24550.00 │24150.00│-200.00 │10500  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202206 ( 10)│15350.00 │15500.00│50.00  │2785  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202206 ( 10)│11650.00 │11800.00│350.00 │347   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202206 ( 10)│56400.00 │58600.00│2600.00 │5411  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202206 ( 10)│479100.00 │492000.0│17300.00│4160  │
│*             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202206 ( 10)│75800.00 │76100.00│1000.00 │63   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202206 ( 10)│283200.00 │283300.0│1300.00 │932   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202206 ( 10)│28400.00 │28300.00│100.00 │395   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202206 ( 10)│7090.00  │7060.00 │120.00 │1979  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202206 ( 10)│16150.00 │16100.00│0.00  │1316  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202206 ( 10)│41650.00 │42500.00│800.00 │480   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202206  │0.00   │8895.00 │0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202206  │28610.00 │28605.00│315.00 │18   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202206  │0.00   │12210.00│0.00  │0    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20220│9945.00  │10115.00│365.00 │79   │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR  F 20220│0.00   │17030.00│0.00  │0    │
│6             │     │    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100  F 20220│67975.00 │68230.00│330.00 │26   │
│6             │     │    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
07.06 09:14    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,315.42 ▼ 26.36 -1.13%
코스닥 747.92 ▼ 3.03 -0.40%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.