KB금융
(105560)
코스피 200
금융업
액면가 5,000원
  12.07 15:59

50,800 (52,100)   [시가/고가/저가] 52,100 / 52,100 / 50,600 
전일비/등락률 ▼ 1,300 (-2.50%) 매도호가/호가잔량 50,900 / 372
거래량/전일동시간대비 1,052,600 /▲ 193,721 매수호가/호가잔량 50,800 / 3,642
상한가/하한가 67,700 / 36,500 총매도/총매수잔량 53,944 / 95,260

종목속보

연합뉴스: 2022년 09월 16일 (금) 16시 34분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(16일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202210 ( 10)│55500.00 │55900.00│-100.00 │845135 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202210 ( 10)│50100.00 │51500.00│1100.00 │5332  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202210 ( 10)│229500.00 │228000.0│-4500.00│12438  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202210 ( 10)│36050.00 │36000.00│0.00  │25143  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202210 ( 10)│19500.00 │18900.00│-600.00 │34914  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202210 ( 10)│201500.00 │202000.0│2500.00 │59687  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202210 ( 10)│33050.00 │33400.00│-50.00 │1719  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202210 ( 10)│35350.00 │35400.00│-150.00 │42680  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202210 ( 10)│80200.00 │81300.00│1000.00 │39327  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202210 ( 10)│209500.00 │210500.0│1000.00 │4919  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202210 ( 10)│612000.00 │604000.0│-11000.0│15608  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202210 ( 10)│131000.00 │131000.0│-2000.00│29846  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202210 ( 10)│91300.00 │90500.00│-1700.00│19058  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202210 ( 10)│37750.00 │36950.00│-900.00 │6775  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202210 ( 10)│34900.00 │34600.00│-300.00 │36684  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202210 ( 10)│80100.00 │80500.00│-100.00 │1366  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202210 ( 10)│45350.00 │45650.00│0.00  │2234  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202210 ( 10)│83000.00 │83500.00│400.00 │3409  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202210 ( 10)│85700.00 │84300.00│-2200.00│8180  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202210 ( 10)│38800.00 │38850.00│-100.00 │45457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202210 ( 10)│184500.00 │178000.0│-8000.00│14112  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202210 ( 10)│75000.00 │74700.00│-300.00 │543   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202210 ( 10)│14850.00 │14450.00│-550.00 │32467  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202210 ( 10)│49450.00 │49400.00│-50.00 │34718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202210 ( 10)│654000.00 │635000.0│-25000.0│14862  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202210 ( 10)│6510.00  │6590.00 │90.00  │24950  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202210 ( 10)│5250.00  │5290.00 │-60.00 │11604  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202210 ( 10)│91000.00 │90500.00│-1600.00│128401 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202210 ( 10)│27700.00 │28000.00│-200.00 │17640  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202210 ( 10)│93500.00 │92300.00│-1100.00│1335  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202210 ( 10)│39850.00 │39800.00│-50.00 │2225  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202210 ( 10)│222500.00 │220000.0│-5500.00│29103  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202210 ( 10)│25600.00 │25950.00│250.00 │42369  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202210 ( 10)│11250.00 │11500.00│250.00 │10015  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202210 ( 10)│92800.00 │88900.00│-5700.00│11211  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202210 ( 10)│633000.00 │622000.0│-15000.0│1900  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202210 ( 10)│9740.00  │9860.00 │130.00 │4991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202210 ( 10)│22050.00 │22200.00│250.00 │2103  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202210 ( 10)│24750.00 │24300.00│-800.00 │13160  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202210 ( 10)│17750.00 │17450.00│-450.00 │139208 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202210 ( 10)│93900.00 │93300.00│-1300.00│305   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202210 ( 10)│174500.00 │175000.0│0.00  │909   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202210 ( 10)│63600.00 │63700.00│-300.00 │2940  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202210 ( 10)│5650.00  │5570.00 │-140.00 │25543  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202210 ( 10)│31400.00 │31400.00│0.00  │232   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202210 ( 10)│78000.00 │74100.00│-4300.00│92753  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202210 ( 10)│365000.00 │369000.0│-1000.00│4272  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202210 ( 10)│28300.00 │27850.00│-600.00 │1441  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202210 ( 10)│54800.00 │55900.00│700.00 │4020  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202210 ( 10)│51900.00 │50500.00│-1600.00│51392  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202210 ( 10)│44550.00 │44200.00│-500.00 │22179  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202210 ( 10)│74600.00 │74700.00│-300.00 │5405  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202210 ( 10)│72400.00 │73800.00│800.00 │9308  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202210 ( 10)│25450.00 │25450.00│-100.00 │2815  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202210 ( 10)│6600.00  │6590.00 │-60.00 │22873  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202210 ( 10)│7320.00  │7300.00 │-20.00 │987   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202210 ( 10)│15850.00 │15650.00│-200.00 │1285  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202210 ( 10)│48200.00 │41500.00│-6700.00│44878  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202210 ( 10)│341000.00 │332000.0│-12500.0│16765  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202210 ( 10)│9660.00  │9720.00 │10.00  │15539  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202210 ( 10)│118500.00 │110000.0│-10500.0│44918  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202210 ( 10)│226000.00 │224500.0│-4500.00│3442  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202210 ( 10)│4250.00  │4230.00 │-40.00 │6335  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202210 ( 10)│126000.00 │128500.0│2500.00 │1350  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202210 ( 10)│8130.00  │7800.00 │-290.00 │15457  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202210 ( 10)│122000.00 │123500.0│500.00 │1177  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202210 ( 10)│119500.00 │123500.0│2000.00 │7658  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202210 ( 10)│22400.00 │22650.00│-50.00 │745   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202210 ( 10)│115000.00 │112500.0│-2000.00│5226  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202210 ( 10)│29250.00 │29200.00│-300.00 │3653  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202210 ( 10)│2380.00  │2330.00 │-70.00 │8923  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202210 ( 10)│53600.00 │51500.00│-3000.00│120572 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202210 ( 10)│176000.00 │180500.0│5500.00 │3103  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202210 ( 10)│102000.00 │99200.00│-4300.00│7975  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202210 ( 10)│30000.00 │29700.00│-700.00 │4894  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202210 ( 10)│66600.00 │66800.00│-800.00 │36484  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202210 ( 10)│16100.00 │15950.00│-200.00 │2631  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202210 ( 10)│11350.00 │11900.00│750.00 │1929  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202210 ( 10)│17400.00 │17100.00│-300.00 │1263  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202210 ( 10)│28300.00 │28650.00│-50.00 │6266  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202210 ( 10)│6320.00  │6380.00 │-220.00 │2063  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202210 ( 10)│177000.00 │175000.0│-4000.00│8896  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202210 ( 10)│52800.00 │53700.00│1400.00 │27061  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202210 ( 10)│671000.00 │688000.0│5000.00 │2739  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202210 ( 10)│33200.00 │33750.00│300.00 │2535  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202210 ( 10)│192000.00 │189000.0│-4500.00│355   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202210 ( 10)│42700.00 │42300.00│-1350.00│666   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202210 ( 10)│56000.00 │55900.00│-900.00 │812   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202210 ( 10)│280500.00 │285000.0│0.00  │342   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202210 ( 10)│10550.00 │10350.00│-250.00 │7112  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202210 ( 10)│3880.00  │3860.00 │-20.00 │1369  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202210 ( 10)│57000.00 │56600.00│-600.00 │447   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202210 ( 10)│390000.00 │386000.0│-4500.00│476   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202210 ( 10)│49750.00 │49050.00│-1150.00│997   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202210 ( 10)│284500.00 │269500.0│-16000.0│646   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202210 ( 10)│27200.00 │27350.00│-200.00 │1637  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202210 ( 10)│55500.00 │55400.00│-100.00 │167   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202210 ( 10)│55200.00 │55800.00│0.00  │1765  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202210 ( 10)│37000.00 │37050.00│-350.00 │3543  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202210 ( 10)│60600.00 │60400.00│-200.00 │539   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202210 ( 10)│19100.00 │18850.00│-200.00 │1802  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202210 ( 10)│287500.00 │296500.0│3000.00 │142   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202210 ( 10)│94900.00 │94000.00│-1600.00│2797  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202210 ( 10)│50100.00 │50400.00│400.00 │12586  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202210 ( 10)│233500.00 │237000.0│2500.00 │1831  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202210 ( 10)│39650.00 │39450.00│-400.00 │1017  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202210 ( 10)│47000.00 │46950.00│-50.00 │1593  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202210 ( 10)│4520.00  │4540.00 │-20.00 │18421  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202210 ( 10)│115000.00 │115000.0│-1000.00│879   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202210 ( 10)│60500.00 │61600.00│300.00 │3514  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202210 ( 10)│41200.00 │40700.00│-600.00 │111   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202210 ( 10)│18600.00 │18500.00│-100.00 │45   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202210 ( 10)│61600.00 │61700.00│400.00 │2832  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202210 ( 10)│125000.00 │122000.0│-600.00 │213   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202210 ( 10)│92800.00 │94100.00│600.00 │8570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202210 ( 10)│90500.00 │90200.00│-1200.00│64   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202210 ( 10)│41300.00 │41550.00│600.00 │1815  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202210 ( 10)│32300.00 │32500.00│-300.00 │2115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202210 ( 10)│26600.00 │26500.00│-250.00 │1823  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202210 ( 10)│15850.00 │16300.00│550.00 │11662  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202210 ( 10)│25800.00 │26600.00│700.00 │341   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202210 ( 10)│20050.00 │19650.00│-550.00 │2091  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202210 ( 10)│67900.00 │67000.00│-4200.00│1079  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202210 ( 10)│8280.00  │8120.00 │-150.00 │5796  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202210 ( 10)│70900.00 │76600.00│12100.00│148126 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202210 ( 10)│60300.00 │61000.00│-300.00 │4756  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202210 ( 10)│68100.00 │67000.00│-1800.00│10046  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202210 ( 10)│186000.00 │177500.0│-8000.00│43896  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202210 ( 10)│2950.00  │2880.00 │-90.00 │3249  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202210 ( 10)│36650.00 │36600.00│-300.00 │2372  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202210 ( 10)│11650.00 │11750.00│0.00  │4699  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202210 ( 10)│12100.00 │11950.00│-100.00 │3136  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202210 ( 10)│68300.00 │64800.00│-2800.00│14286  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202210 ( 10)│15450.00 │15200.00│-350.00 │1502  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202210 ( 10)│61900.00 │61600.00│-100.00 │8771  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202210 ( 10)│6530.00  │6470.00 │-90.00 │4977  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202210 ( 10)│5390.00  │5460.00 │0.00  │53221  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202210 ( 10)│110000.00 │108000.0│-3500.00│3258  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202210 ( 10)│42150.00 │42350.00│-200.00 │18887  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202210 ( 10)│15500.00 │15050.00│-750.00 │22948  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202210 ( 10)│24600.00 │23850.00│-900.00 │2212  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202210 ( 10)│31600.00 │31550.00│-300.00 │2394  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202210 ( 10)│19800.00 │19800.00│-350.00 │715   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202210 ( 10)│32000.00 │32700.00│350.00 │6003  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202210 ( 10)│41200.00 │41800.00│150.00 │3283  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202210 ( 10)│800000.00 │802000.0│-4000.00│199   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202210 ( 10)│22250.00 │22000.00│-400.00 │6490  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202210 ( 10)│14400.00 │14100.00│-500.00 │2878  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202210 ( 10)│10750.00 │10600.00│0.00  │197   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202210 ( 10)│48700.00 │48600.00│-550.00 │3344  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202210 ( 10)│102100.00 │99900.00│-3400.00│10730  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202210 ( 10)│71000.00 │70200.00│-800.00 │104   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202210 ( 10)│217400.00 │214300.0│-4500.00│184   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202210 ( 10)│24600.00 │24600.00│-250.00 │503   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202210 ( 10)│4810.00  │4800.00 │-70.00 │2485  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202210 ( 10)│13300.00 │13000.00│-500.00 │1056  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202210 ( 10)│32150.00 │35250.00│2650.00 │9432  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202210 ( 10)│511000.00 │507000.0│-3000.00│10763  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202210 ( 10)│25500.00 │25350.00│-250.00 │7678  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202210 ( 10)│60400.00 │63200.00│2400.00 │3803  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202210 ( 10)│233500.00 │240000.0│2000.00 │870   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202210 ( 10)│103500.00 │101500.0│-2500.00│4437  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202210 ( 10)│20900.00 │20450.00│-650.00 │7449  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202210 ( 10)│79500.00 │76000.00│-3900.00│898   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202210 ( 10)│155000.00 │155500.0│-500.00 │98   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202210 ( 10)│123000.00 │120000.0│-4500.00│4278  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202210 ( 10)│41750.00 │41800.00│-1000.00│165   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202210 ( 10)│68200.00 │67700.00│-2100.00│46   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202210 ( 10)│149000.00 │154000.0│3000.00 │442   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202210 ( 10)│58200.00 │58200.00│-1200.00│84   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202210 ( 10)│98200.00 │100500.0│1900.00 │84   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202210 ( 10)│25200.00 │24600.00│-450.00 │717   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│펄어비스  F 202210 ( 10)│55300.00 │53300.00│-1800.00│265   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엘앤에프  F 202210 ( 10)│228200.00 │228900.0│-1200.00│2316  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│위메이드  F 202210 ( 10)│55000.00 │54100.00│-1300.00│166   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│알테오젠  F 202210 ( 10)│55000.00 │55000.00│-1500.00│89   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│리노공업  F 202210 ( 10)│0.00   │139200.0│0.00  │0    │
│             │     │0    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
12.07 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,382.81 ▼ 10.35 -0.43%
코스닥 718.14 ▼ 1.3 -0.18%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.