KB금융
(105560)
코스피 200
금융업
액면가 5,000원
  11.25 15:59

50,400 (51,000)   [시가/고가/저가] 51,200 / 51,300 / 50,200 
전일비/등락률 ▼ 600 (-1.18%) 매도호가/호가잔량 50,400 / 4,575
거래량/전일동시간대비 586,822 /▼ 441,877 매수호가/호가잔량 50,300 / 11,651
상한가/하한가 66,300 / 35,700 총매도/총매수잔량 45,220 / 52,900

종목속보

연합뉴스: 2022년 09월 19일 (월) 16시 31분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(19일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202210 ( 10)│56100.00 │56000.00│100.00 │886208 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202210 ( 10)│51100.00 │50800.00│-700.00 │9217  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202210 ( 10)│226500.00 │228000.0│0.00  │7760  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202210 ( 10)│35850.00 │35800.00│-200.00 │35277  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202210 ( 10)│18900.00 │19550.00│650.00 │43540  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202210 ( 10)│201500.00 │201500.0│-500.00 │64064  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202210 ( 10)│33600.00 │33800.00│400.00 │1024  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202210 ( 10)│35500.00 │35800.00│400.00 │23701  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202210 ( 10)│81100.00 │81100.00│-200.00 │29504  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202210 ( 10)│210500.00 │209500.0│-1000.00│5316  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202210 ( 10)│604000.00 │608000.0│4000.00 │12229  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202210 ( 10)│130500.00 │129000.0│-2000.00│19234  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202210 ( 10)│90500.00 │90400.00│-100.00 │20444  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202210 ( 10)│36400.00 │36450.00│-500.00 │5724  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202210 ( 10)│34550.00 │33500.00│-1100.00│28302  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202210 ( 10)│81100.00 │79900.00│-600.00 │1229  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202210 ( 10)│46000.00 │45550.00│-100.00 │790   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202210 ( 10)│83500.00 │84400.00│900.00 │4145  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202210 ( 10)│84900.00 │82200.00│-2100.00│10501  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202210 ( 10)│39050.00 │38700.00│-150.00 │33844  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202210 ( 10)│179000.00 │177000.0│-1000.00│9689  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202210 ( 10)│74600.00 │75100.00│400.00 │288   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202210 ( 10)│14400.00 │14250.00│-200.00 │45168  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202210 ( 10)│49700.00 │49250.00│-150.00 │27605  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202210 ( 10)│635000.00 │635000.0│0.00  │12274  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202210 ( 10)│6610.00  │6630.00 │40.00  │14911  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202210 ( 10)│5280.00  │5120.00 │-170.00 │16347  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202210 ( 10)│90700.00 │90200.00│-300.00 │131900 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202210 ( 10)│28000.00 │27250.00│-750.00 │23059  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202210 ( 10)│92100.00 │91900.00│-400.00 │1835  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202210 ( 10)│39750.00 │39500.00│-300.00 │2976  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202210 ( 10)│220000.00 │217500.0│-2500.00│11673  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202210 ( 10)│25950.00 │25150.00│-800.00 │42518  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202210 ( 10)│11400.00 │11300.00│-200.00 │8839  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202210 ( 10)│89400.00 │89300.00│400.00 │5183  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202210 ( 10)│616000.00 │588000.0│-34000.0│3112  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202210 ( 10)│9820.00  │9830.00 │-30.00 │1226  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202210 ( 10)│22300.00 │21900.00│-300.00 │1261  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202210 ( 10)│24050.00 │24050.00│-250.00 │13986  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202210 ( 10)│17550.00 │16850.00│-600.00 │121279 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202210 ( 10)│94100.00 │92400.00│-900.00 │491   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202210 ( 10)│174000.00 │172000.0│-3000.00│967   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202210 ( 10)│63800.00 │62500.00│-1200.00│4380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202210 ( 10)│5570.00  │5470.00 │-100.00 │11216  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202210 ( 10)│31450.00 │31350.00│-50.00 │24   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202210 ( 10)│74300.00 │73700.00│-400.00 │60072  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202210 ( 10)│368000.00 │352000.0│-17000.0│3957  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202210 ( 10)│28200.00 │28400.00│550.00 │3307  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202210 ( 10)│55900.00 │55500.00│-400.00 │3759  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202210 ( 10)│51900.00 │49150.00│-1350.00│98425  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202210 ( 10)│44000.00 │43450.00│-750.00 │27669  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202210 ( 10)│74700.00 │73800.00│-900.00 │8754  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202210 ( 10)│73900.00 │73600.00│-200.00 │8104  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202210 ( 10)│25450.00 │25400.00│-50.00 │3991  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202210 ( 10)│6530.00  │6550.00 │-40.00 │13402  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202210 ( 10)│7300.00  │7340.00 │40.00  │400   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202210 ( 10)│15650.00 │15700.00│50.00  │2604  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202210 ( 10)│40350.00 │40250.00│-1250.00│22422  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202210 ( 10)│332000.00 │335500.0│3500.00 │9026  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202210 ( 10)│9650.00  │9710.00 │-10.00 │10938  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202210 ( 10)│110500.00 │105500.0│-4500.00│28600  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202210 ( 10)│225500.00 │222500.0│-2000.00│3371  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202210 ( 10)│4220.00  │4170.00 │-60.00 │4990  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202210 ( 10)│129500.00 │126500.0│-2000.00│599   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202210 ( 10)│7860.00  │7550.00 │-250.00 │18284  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202210 ( 10)│123000.00 │121500.0│-2000.00│951   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202210 ( 10)│125500.00 │119500.0│-4000.00│6815  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202210 ( 10)│22500.00 │23050.00│400.00 │3513  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202210 ( 10)│113000.00 │112500.0│0.00  │3476  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202210 ( 10)│29500.00 │29100.00│-100.00 │1772  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202210 ( 10)│2370.00  │2310.00 │-20.00 │8400  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202210 ( 10)│51300.00 │50500.00│-1000.00│128885 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202210 ( 10)│179500.00 │173500.0│-7000.00│2654  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202210 ( 10)│99100.00 │97600.00│-1600.00│12000  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202210 ( 10)│29600.00 │29300.00│-400.00 │3834  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202210 ( 10)│67200.00 │65600.00│-1200.00│37320  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202210 ( 10)│15950.00 │15950.00│0.00  │7297  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202210 ( 10)│12000.00 │11600.00│-300.00 │1875  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202210 ( 10)│16750.00 │16650.00│-450.00 │1385  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202210 ( 10)│28350.00 │28000.00│-650.00 │6469  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202210 ( 10)│6260.00  │6150.00 │-230.00 │11503  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202210 ( 10)│175500.00 │172000.0│-3000.00│5645  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202210 ( 10)│53900.00 │52500.00│-1200.00│11198  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202210 ( 10)│688000.00 │679000.0│-9000.00│820   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202210 ( 10)│33850.00 │33200.00│-550.00 │2643  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202210 ( 10)│189000.00 │192500.0│3500.00 │372   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202210 ( 10)│42750.00 │42050.00│-250.00 │1427  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202210 ( 10)│56600.00 │56600.00│700.00 │1936  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202210 ( 10)│289000.00 │282500.0│-2500.00│399   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202210 ( 10)│10350.00 │10250.00│-100.00 │10013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202210 ( 10)│3880.00  │3840.00 │-20.00 │552   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202210 ( 10)│56400.00 │56200.00│-400.00 │255   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202210 ( 10)│387000.00 │394000.0│8000.00 │401   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202210 ( 10)│49000.00 │48150.00│-900.00 │780   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202210 ( 10)│271000.00 │262500.0│-7000.00│554   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202210 ( 10)│27500.00 │26900.00│-450.00 │3152  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202210 ( 10)│55200.00 │55700.00│300.00 │345   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202210 ( 10)│56000.00 │56000.00│200.00 │3115  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202210 ( 10)│37250.00 │36000.00│-1050.00│2693  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202210 ( 10)│59000.00 │58200.00│-2200.00│2605  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202210 ( 10)│18600.00 │18150.00│-700.00 │2723  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202210 ( 10)│296500.00 │292500.0│-4000.00│243   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202210 ( 10)│94000.00 │91700.00│-2300.00│2377  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202210 ( 10)│50600.00 │51500.00│1100.00 │9356  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202210 ( 10)│237000.00 │240000.0│3000.00 │2562  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202210 ( 10)│39750.00 │39000.00│-450.00 │1068  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202210 ( 10)│46900.00 │48150.00│1200.00 │4790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202210 ( 10)│4520.00  │4540.00 │0.00  │20380  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202210 ( 10)│115000.00 │113500.0│-1500.00│563   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202210 ( 10)│62200.00 │61400.00│-200.00 │3082  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202210 ( 10)│41100.00 │40150.00│-550.00 │332   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202210 ( 10)│18400.00 │18300.00│-200.00 │129   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202210 ( 10)│61800.00 │61500.00│-200.00 │2552  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202210 ( 10)│123600.00 │120000.0│-2000.00│48   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202210 ( 10)│92100.00 │84700.00│-9400.00│4942  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202210 ( 10)│90500.00 │87100.00│-3100.00│138   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202210 ( 10)│42400.00 │41300.00│-250.00 │906   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202210 ( 10)│32300.00 │31200.00│-1300.00│2391  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202210 ( 10)│26600.00 │25850.00│-650.00 │2058  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202210 ( 10)│16300.00 │16450.00│150.00 │3777  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202210 ( 10)│26450.00 │26150.00│-450.00 │764   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202210 ( 10)│19700.00 │19200.00│-450.00 │1713  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202210 ( 10)│67600.00 │66800.00│-200.00 │797   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202210 ( 10)│8150.00  │8080.00 │-40.00 │3112  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202210 ( 10)│75700.00 │73500.00│-3100.00│46153  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202210 ( 10)│61100.00 │58900.00│-2100.00│3486  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202210 ( 10)│67700.00 │67000.00│0.00  │7436  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202210 ( 10)│179500.00 │177500.0│0.00  │27188  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202210 ( 10)│2840.00  │2720.00 │-160.00 │9460  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202210 ( 10)│36600.00 │35250.00│-1350.00│1392  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202210 ( 10)│11750.00 │11650.00│-100.00 │11320  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202210 ( 10)│11950.00 │11650.00│-300.00 │1257  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202210 ( 10)│65100.00 │63200.00│-1600.00│16709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202210 ( 10)│15250.00 │15000.00│-200.00 │2178  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202210 ( 10)│61600.00 │61500.00│-100.00 │10473  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202210 ( 10)│6530.00  │6490.00 │20.00  │13588  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202210 ( 10)│5420.00  │5370.00 │-90.00 │44502  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202210 ( 10)│108500.00 │105500.0│-2500.00│2389  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202210 ( 10)│42550.00 │41850.00│-500.00 │18781  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202210 ( 10)│15050.00 │14600.00│-450.00 │24433  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202210 ( 10)│23850.00 │23450.00│-400.00 │2196  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202210 ( 10)│31500.00 │31050.00│-500.00 │7761  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202210 ( 10)│20100.00 │20200.00│400.00 │998   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202210 ( 10)│32800.00 │31550.00│-1150.00│5095  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202210 ( 10)│41450.00 │39900.00│-1900.00│2426  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202210 ( 10)│800000.00 │808000.0│6000.00 │237   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202210 ( 10)│22350.00 │21650.00│-350.00 │3720  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202210 ( 10)│14400.00 │13900.00│-200.00 │4888  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202210 ( 10)│10500.00 │10250.00│-350.00 │762   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202210 ( 10)│47700.00 │45300.00│-3300.00│12087  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202210 ( 10)│100500.00 │100100.0│200.00 │10233  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202210 ( 10)│71000.00 │69500.00│-700.00 │158   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202210 ( 10)│213000.00 │208700.0│-5600.00│114   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202210 ( 10)│24500.00 │24400.00│-200.00 │680   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202210 ( 10)│4800.00  │4795.00 │-5.00  │8203  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202210 ( 10)│13050.00 │12400.00│-600.00 │996   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202210 ( 10)│35150.00 │34550.00│-700.00 │1790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202210 ( 10)│506000.00 │477500.0│-29500.0│16919  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202210 ( 10)│25150.00 │25100.00│-250.00 │9193  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202210 ( 10)│62900.00 │60400.00│-2800.00│1766  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202210 ( 10)│242000.00 │226000.0│-14000.0│2430  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202210 ( 10)│101000.00 │97000.00│-4500.00│2518  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202210 ( 10)│20350.00 │19800.00│-650.00 │5720  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202210 ( 10)│76800.00 │72000.00│-4000.00│1038  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202210 ( 10)│157000.00 │158000.0│2500.00 │1766  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202210 ( 10)│121000.00 │117000.0│-3000.00│3496  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202210 ( 10)│41750.00 │40900.00│-900.00 │291   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202210 ( 10)│67300.00 │66800.00│-900.00 │51   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202210 ( 10)│154000.00 │151000.0│-3000.00│335   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202210 ( 10)│58300.00 │58300.00│100.00 │26   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202210 ( 10)│99700.00 │98100.00│-2400.00│336   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202210 ( 10)│24450.00 │24250.00│-350.00 │525   │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.25 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,437.86 ▼ 3.47 -0.14%
코스닥 733.56 ▼ 4.66 -0.63%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.