KB금융
(105560)
코스피 200
금융업
액면가 5,000원
  11.25 15:59

50,400 (51,000)   [시가/고가/저가] 51,200 / 51,300 / 50,200 
전일비/등락률 ▼ 600 (-1.18%) 매도호가/호가잔량 50,400 / 4,575
거래량/전일동시간대비 586,822 /▼ 441,877 매수호가/호가잔량 50,300 / 11,651
상한가/하한가 66,300 / 35,700 총매도/총매수잔량 45,220 / 52,900

종목속보

연합뉴스: 2022년 09월 23일 (금) 16시 35분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(23일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202210 ( 10)│54100.00 │54200.00│0.00  │652151 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202210 ( 10)│50800.00 │51600.00│1000.00 │6805  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202210 ( 10)│231500.00 │231500.0│0.00  │5979  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202210 ( 10)│36150.00 │36450.00│150.00 │32738  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202210 ( 10)│20200.00 │19850.00│-400.00 │33930  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202210 ( 10)│194000.00 │192000.0│-1500.00│63464  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202210 ( 10)│33050.00 │32750.00│-600.00 │923   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202210 ( 10)│35450.00 │36550.00│900.00 │42234  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202210 ( 10)│78800.00 │77800.00│-1300.00│33035  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202210 ( 10)│207000.00 │207000.0│-1000.00│3989  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202210 ( 10)│628000.00 │614000.0│-16000.0│12018  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202210 ( 10)│122000.00 │121000.0│-500.00 │34053  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202210 ( 10)│85200.00 │84900.00│-600.00 │30808  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202210 ( 10)│36400.00 │36050.00│-800.00 │6416  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202210 ( 10)│32550.00 │31700.00│-950.00 │24843  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202210 ( 10)│79900.00 │77500.00│-1900.00│1747  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202210 ( 10)│47600.00 │45800.00│-1550.00│1966  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202210 ( 10)│86400.00 │86400.00│0.00  │3190  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202210 ( 10)│85600.00 │84100.00│-1300.00│10454  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202210 ( 10)│37700.00 │39100.00│950.00 │49415  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202210 ( 10)│175500.00 │164500.0│-11000.0│22697  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202210 ( 10)│76200.00 │75300.00│-1300.00│131   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202210 ( 10)│13850.00 │13200.00│-700.00 │73599  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202210 ( 10)│48450.00 │49050.00│550.00 │35587  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202210 ( 10)│622000.00 │603000.0│-24000.0│8575  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202210 ( 10)│6460.00  │6320.00 │-140.00 │19849  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202210 ( 10)│5140.00  │4990.00 │-210.00 │6874  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202210 ( 10)│85300.00 │83700.00│-2200.00│182387 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202210 ( 10)│26450.00 │25950.00│-700.00 │22915  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202210 ( 10)│90000.00 │88800.00│-1200.00│1842  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202210 ( 10)│38150.00 │37400.00│-800.00 │1738  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202210 ( 10)│206000.00 │210000.0│3500.00 │23070  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202210 ( 10)│25250.00 │24050.00│-1200.00│79429  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202210 ( 10)│11250.00 │11400.00│150.00 │8053  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202210 ( 10)│90300.00 │86900.00│-3500.00│5718  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202210 ( 10)│607000.00 │614000.0│10000.00│2811  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202210 ( 10)│9820.00  │9880.00 │50.00  │3046  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202210 ( 10)│22800.00 │22600.00│-150.00 │1968  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202210 ( 10)│24200.00 │23600.00│-650.00 │8300  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202210 ( 10)│17300.00 │16950.00│-350.00 │88128  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202210 ( 10)│93200.00 │90400.00│-3200.00│875   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202210 ( 10)│169000.00 │167500.0│-2000.00│1608  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202210 ( 10)│64000.00 │64300.00│900.00 │11638  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202210 ( 10)│5870.00  │5810.00 │-60.00 │47182  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202210 ( 10)│31350.00 │31400.00│-50.00 │780   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202210 ( 10)│76800.00 │74500.00│-2100.00│50253  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202210 ( 10)│348500.00 │331500.0│-16500.0│5157  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202210 ( 10)│28150.00 │27500.00│-1200.00│2708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202210 ( 10)│53700.00 │52600.00│-1200.00│5684  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202210 ( 10)│52000.00 │49650.00│-2250.00│52842  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202210 ( 10)│42750.00 │41850.00│-1100.00│20603  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202210 ( 10)│70700.00 │68800.00│-2200.00│7696  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202210 ( 10)│76500.00 │75200.00│-1200.00│18612  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202210 ( 10)│26400.00 │25750.00│-650.00 │7065  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202210 ( 10)│6490.00  │6540.00 │10.00  │10192  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202210 ( 10)│7300.00  │7370.00 │50.00  │3188  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202210 ( 10)│16050.00 │15100.00│-950.00 │4859  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202210 ( 10)│42500.00 │40600.00│-1700.00│11570  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202210 ( 10)│353000.00 │345000.0│-10000.0│14066  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202210 ( 10)│9430.00  │9400.00 │-90.00 │4403  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202210 ( 10)│102000.00 │98000.00│-5500.00│26661  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202210 ( 10)│222500.00 │214500.0│-6000.00│1746  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202210 ( 10)│4100.00  │4070.00 │-70.00 │7903  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202210 ( 10)│123500.00 │120500.0│-4000.00│829   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202210 ( 10)│7800.00  │7560.00 │-240.00 │14139  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202210 ( 10)│119500.00 │117500.0│-2000.00│1283  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202210 ( 10)│117500.00 │111000.0│-5500.00│12319  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202210 ( 10)│23000.00 │22800.00│-50.00 │3164  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202210 ( 10)│111500.00 │109000.0│-2000.00│4762  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202210 ( 10)│28400.00 │27300.00│-1250.00│8943  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202210 ( 10)│2270.00  │2350.00 │90.00  │12285  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202210 ( 10)│50500.00 │49750.00│-1250.00│122325 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202210 ( 10)│182000.00 │178500.0│-2500.00│898   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202210 ( 10)│110500.00 │111500.0│1500.00 │23345  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202210 ( 10)│31100.00 │31200.00│100.00 │4914  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202210 ( 10)│61000.00 │61200.00│0.00  │57205  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202210 ( 10)│16500.00 │15700.00│-900.00 │24374  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202210 ( 10)│11050.00 │10600.00│-450.00 │702   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202210 ( 10)│15700.00 │15500.00│-300.00 │1006  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202210 ( 10)│26200.00 │26150.00│-100.00 │5162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202210 ( 10)│6500.00  │6560.00 │40.00  │8985  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202210 ( 10)│167000.00 │167500.0│-2000.00│7384  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202210 ( 10)│49900.00 │48550.00│-1750.00│9468  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202210 ( 10)│692000.00 │664000.0│-27000.0│1576  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202210 ( 10)│32050.00 │30100.00│-2050.00│3338  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202210 ( 10)│193000.00 │195500.0│3000.00 │489   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202210 ( 10)│34100.00 │33650.00│-850.00 │1775  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202210 ( 10)│55900.00 │55100.00│-300.00 │3173  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202210 ( 10)│233000.00 │237500.0│-1500.00│2526  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202210 ( 10)│10000.00 │9770.00 │-230.00 │5667  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202210 ( 10)│3800.00  │3690.00 │-120.00 │1050  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202210 ( 10)│60100.00 │60800.00│1300.00 │617   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202210 ( 10)│416500.00 │416000.0│-1000.00│670   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202210 ( 10)│46500.00 │45700.00│-1250.00│720   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202210 ( 10)│253000.00 │247000.0│-8000.00│334   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202210 ( 10)│27100.00 │26600.00│-400.00 │3419  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202210 ( 10)│55700.00 │55600.00│-900.00 │504   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202210 ( 10)│55800.00 │54900.00│-1000.00│2242  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202210 ( 10)│37800.00 │36400.00│-600.00 │2142  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202210 ( 10)│57700.00 │56500.00│-1200.00│591   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202210 ( 10)│17150.00 │16850.00│-550.00 │2605  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202210 ( 10)│305500.00 │304500.0│500.00 │177   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202210 ( 10)│97100.00 │94800.00│-3200.00│2663  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202210 ( 10)│49950.00 │48700.00│-1100.00│6260  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202210 ( 10)│246000.00 │239000.0│-4500.00│1252  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202210 ( 10)│41450.00 │39000.00│-1700.00│3730  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202210 ( 10)│49150.00 │48750.00│-450.00 │2138  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202210 ( 10)│4290.00  │4210.00 │-80.00 │86631  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202210 ( 10)│111000.00 │112000.0│-1000.00│1550  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202210 ( 10)│61500.00 │56800.00│-4400.00│5361  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202210 ( 10)│39050.00 │37600.00│-1550.00│556   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202210 ( 10)│18550.00 │18200.00│-350.00 │885   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202210 ( 10)│62300.00 │58500.00│-3900.00│4804  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202210 ( 10)│113300.00 │114900.0│900.00 │115   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202210 ( 10)│83400.00 │78900.00│-4600.00│1707  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202210 ( 10)│84300.00 │82400.00│-2300.00│378   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202210 ( 10)│41550.00 │40300.00│-1350.00│861   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202210 ( 10)│31500.00 │30750.00│-1250.00│1887  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202210 ( 10)│25000.00 │24550.00│-400.00 │2013  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202210 ( 10)│17250.00 │16800.00│-300.00 │5422  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202210 ( 10)│25100.00 │24500.00│-450.00 │1924  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202210 ( 10)│18500.00 │18250.00│-750.00 │964   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202210 ( 10)│66700.00 │66100.00│-800.00 │350   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202210 ( 10)│8010.00  │8070.00 │210.00 │7343  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202210 ( 10)│76700.00 │74300.00│-2800.00│18058  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202210 ( 10)│56100.00 │55300.00│-900.00 │5889  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202210 ( 10)│64600.00 │63900.00│-1000.00│6699  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202210 ( 10)│183000.00 │176000.0│-8000.00│32030  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202210 ( 10)│2640.00  │2690.00 │-50.00 │6215  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202210 ( 10)│36800.00 │35500.00│-1300.00│1175  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202210 ( 10)│11900.00 │11950.00│150.00 │25232  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202210 ( 10)│11350.00 │11050.00│-300.00 │726   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202210 ( 10)│62000.00 │58900.00│-3300.00│16973  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202210 ( 10)│13700.00 │13450.00│-300.00 │3916  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202210 ( 10)│60500.00 │59800.00│-700.00 │14733  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202210 ( 10)│6620.00  │6560.00 │-30.00 │34708  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202210 ( 10)│5400.00  │5190.00 │-210.00 │43929  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202210 ( 10)│101500.00 │97700.00│-3800.00│4120  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202210 ( 10)│40350.00 │39600.00│-900.00 │14207  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202210 ( 10)│13950.00 │13250.00│-900.00 │22932  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202210 ( 10)│22750.00 │22500.00│-650.00 │1886  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202210 ( 10)│30600.00 │29600.00│-1000.00│8205  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202210 ( 10)│19250.00 │18650.00│-750.00 │1091  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202210 ( 10)│31950.00 │31300.00│-500.00 │2560  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202210 ( 10)│39300.00 │38250.00│-950.00 │3127  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202210 ( 10)│784000.00 │770000.0│-11000.0│421   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202210 ( 10)│23600.00 │23700.00│150.00 │12475  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202210 ( 10)│13650.00 │13150.00│-550.00 │4470  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202210 ( 10)│10750.00 │10250.00│-550.00 │928   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202210 ( 10)│43000.00 │42600.00│-1300.00│4762  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202210 ( 10)│107100.00 │101300.0│-6500.00│19348  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202210 ( 10)│68000.00 │66800.00│-1000.00│53   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202210 ( 10)│209500.00 │200100.0│-11800.0│168   │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202210 ( 10)│24700.00 │23800.00│-900.00 │938   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202210 ( 10)│4595.00  │4510.00 │-105.00 │7417  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202210 ( 10)│11850.00 │11500.00│-500.00 │793   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202210 ( 10)│32150.00 │32000.00│-400.00 │1650  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202210 ( 10)│489500.00 │459500.0│-29500.0│17781  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202210 ( 10)│23900.00 │23400.00│-600.00 │19748  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202210 ( 10)│57400.00 │54800.00│-2800.00│2902  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202210 ( 10)│217500.00 │203500.0│-12000.0│1135  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202210 ( 10)│88600.00 │85900.00│-2700.00│4925  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202210 ( 10)│19600.00 │18700.00│-1050.00│4820  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202210 ( 10)│67100.00 │65400.00│-3900.00│2523  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202210 ( 10)│147000.00 │144500.0│-4500.00│245   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202210 ( 10)│124500.00 │124500.0│0.00  │3123  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202210 ( 10)│39500.00 │39150.00│-300.00 │187   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202210 ( 10)│61000.00 │59600.00│-2100.00│263   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202210 ( 10)│154000.00 │149500.0│-4500.00│440   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202210 ( 10)│59600.00 │59100.00│-600.00 │56   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202210 ( 10)│106000.00 │103000.0│-3000.00│79   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202210 ( 10)│22400.00 │22800.00│1050.00 │3440  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│펄어비스  F 202210 ( 10)│54400.00 │53000.00│-2000.00│256   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엘앤에프  F 202210 ( 10)│218500.00 │204200.0│-16400.0│2067  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│위메이드  F 202210 ( 10)│50500.00 │48750.00│-1750.00│930   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│알테오젠  F 202210 ( 10)│50400.00 │48750.00│-2250.00│295   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│리노공업  F 202210 ( 10)│127400.00 │128300.0│-2700.00│7    │
│             │     │0    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.25 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,437.86 ▼ 3.47 -0.14%
코스닥 733.56 ▼ 4.66 -0.63%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.