KB금융
(105560)
코스피 200
금융업
액면가 5,000원
  11.29 15:59

51,600 (49,300)   [시가/고가/저가] 49,500 / 51,900 / 49,100 
전일비/등락률 ▲ 2,300 (4.67%) 매도호가/호가잔량 51,600 / 12,539
거래량/전일동시간대비 1,593,833 /▲ 549,550 매수호가/호가잔량 51,500 / 177
상한가/하한가 64,000 / 34,550 총매도/총매수잔량 148,273 / 49,707

종목속보

연합뉴스: 2022년 09월 27일 (화) 16시 33분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(27일)-2

◇개별주식선물 (단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│     종목명     │  시가  │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자  F 202210 ( 10)│53300.00 │53900.00│600.00 │1238233 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤  F 202210 ( 10)│52200.00 │51700.00│-800.00 │7857  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO 홀딩 F 202210 ( 10)│222000.00 │225500.0│4500.00 │14654  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT     F 202210 ( 10)│36650.00 │36600.00│-100.00 │35433  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력  F 202210 ( 10)│20100.00 │20050.00│-150.00 │47225  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차   F 202210 ( 10)│182000.00 │186500.0│3500.00 │75242  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권  F 202210 ( 10)│31500.00 │31800.00│350.00 │2489  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주  F 202210 ( 10)│35200.00 │34250.00│-800.00 │53125  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아    F 202210 ( 10)│75000.00 │76700.00│1700.00 │47827  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202210 ( 10)│200000.00 │199500.0│-500.00 │10258  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDI  F 202210 ( 10)│600000.00 │591000.0│-10000.0│11717  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기  F 202210 ( 10)│120500.00 │120000.0│-1000.00│36387  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자   F 202210 ( 10)│81500.00 │81700.00│0.00  │40890  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스  F 202210 ( 10)│34150.00 │34350.00│350.00 │7267  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철  F 202210 ( 10)│29500.00 │30000.00│200.00 │36266  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG     F 202210 ( 10)│76500.00 │76700.00│800.00 │3953  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS     F 202210 ( 10)│42150.00 │42700.00│700.00 │2943  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202210 ( 10)│86000.00 │86100.00│600.00 │3329  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202210 ( 10)│80500.00 │79700.00│-800.00 │10884  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주  F 202210 ( 10)│37500.00 │36600.00│-800.00 │61448  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202210 ( 10)│155500.00 │150500.0│-7000.00│24140  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ     F 202210 ( 10)│73000.00 │72100.00│-400.00 │710   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGD    F 202210 ( 10)│12200.00 │12300.00│0.00  │64088  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융   F 202210 ( 10)│46300.00 │44250.00│-2050.00│85956  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학   F 202210 ( 10)│572000.00 │572000.0│0.00  │16033  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202210 ( 10)│6080.00  │6120.00 │40.00  │16955  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202210 ( 10)│4640.00  │4670.00 │80.00  │24692  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202210 ( 10)│82100.00 │82200.00│100.00 │164250 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설   F 202210 ( 10)│24350.00 │24950.00│450.00 │36590  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트   F 202210 ( 10)│85000.00 │87000.00│2300.00 │3591  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202210 ( 10)│36600.00 │36050.00│0.00  │3096  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER   F 202210 ( 10)│203000.00 │204000.0│-500.00 │21800  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공  F 202210 ( 10)│22350.00 │23200.00│800.00 │79521  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202210 ( 10)│11200.00 │11250.00│0.00  │9709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil   F 202210 ( 10)│81600.00 │81600.00│0.00  │14630  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연  F 202210 ( 10)│584000.00 │593000.0│-1000.00│1085  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행  F 202210 ( 10)│9650.00  │9520.00 │-110.00 │15481  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상    F 202210 ( 10)│22100.00 │22700.00│800.00 │1109  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202210 ( 10)│22350.00 │22150.00│-200.00 │28813  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산에너빌 F 202210 ( 10)│15350.00 │15800.00│350.00 │229250 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑  F 202210 ( 10)│87000.00 │89900.00│3700.00 │1054  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202210 ( 10)│159000.00 │159500.0│0.00  │2175  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명  F 202210 ( 10)│64500.00 │62700.00│-1200.00│6709  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202210 ( 10)│5620.00  │5630.00 │30.00  │42587  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드  F 202210 ( 10)│31050.00 │31150.00│50.00  │397   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202210 ( 10)│65700.00 │65100.00│-100.00 │93101  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202210 ( 10)│330000.00 │331000.0│4000.00 │6713  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202210 ( 10)│26700.00 │27500.00│950.00 │9162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202210 ( 10)│49950.00 │50000.00│-500.00 │16073  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202210 ( 10)│47900.00 │47050.00│-1250.00│88302  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설  F 202210 ( 10)│38450.00 │39700.00│700.00 │39159  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아  F 202210 ( 10)│65500.00 │65400.00│100.00 │12582  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라  F 202210 ( 10)│71000.00 │73300.00│1000.00 │14387  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드  F 202210 ( 10)│24800.00 │25400.00│600.00 │8233  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202210 ( 10)│6340.00  │6240.00 │-100.00 │28471  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202210 ( 10)│7250.00  │7120.00 │-150.00 │10223  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKL    F 202210 ( 10)│14600.00 │15250.00│900.00 │9218  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202210 ( 10)│39250.00 │39750.00│300.00 │19438  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍  F 202210 ( 10)│322500.00 │311500.0│-13000.0│43565  │
│             │     │0    │0    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202210 ( 10)│9230.00  │9220.00 │0.00  │8817  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCI    F 202210 ( 10)│93000.00 │93600.00│300.00 │17421  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK     F 202210 ( 10)│205000.00 │203000.0│-500.00 │2898  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202210 ( 10)│3970.00  │4030.00 │90.00  │14318  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유  F 202210 ( 10)│116500.00 │115500.0│0.00  │1470  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202210 ( 10)│7160.00  │7360.00 │220.00 │23792  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDS  F 202210 ( 10)│115500.00 │117500.0│2500.00 │3592  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202210 ( 10)│108000.00 │111500.0│2500.00 │8199  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획  F 202210 ( 10)│22700.00 │22500.00│-50.00 │4814  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산  F 202210 ( 10)│106000.00 │107000.0│1000.00 │9726  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화    F 202210 ( 10)│25700.00 │25900.00│-50.00 │11770  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명  F 202210 ( 10)│2330.00  │2230.00 │-80.00 │24204  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202210 ( 10)│46150.00 │48000.00│1500.00 │188041 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202210 ( 10)│169500.00 │171500.0│2000.00 │2610  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202210 ( 10)│104000.00 │107000.0│3500.00 │16282  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상  F 202210 ( 10)│30700.00 │30450.00│100.00 │6902  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오   F 202210 ( 10)│59700.00 │59600.00│-200.00 │65774  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202210 ( 10)│15100.00 │16050.00│1000.00 │40924  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202210 ( 10)│10150.00 │10400.00│100.00 │238   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠    F 202210 ( 10)│15000.00 │14850.00│-150.00 │2790  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠    F 202210 ( 10)│25100.00 │25800.00│200.00 │8611  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202210 ( 10)│6320.00  │6670.00 │390.00 │18929  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온  F 202210 ( 10)│164000.00 │166000.0│1500.00 │6276  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202210 ( 10)│47800.00 │49500.00│1700.00 │23018  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202210 ( 10)│646000.00 │673000.0│28000.00│2824  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레G  F 202210 ( 10)│29050.00 │29850.00│750.00 │3445  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재  F 202210 ( 10)│197000.00 │192500.0│-3500.00│1174  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202210 ( 10)│32150.00 │32400.00│700.00 │3001  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이   F 202210 ( 10)│54300.00 │53700.00│400.00 │4469  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품  F 202210 ( 10)│225000.00 │232500.0│7500.00 │1073  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202210 ( 10)│9650.00  │9590.00 │-60.00 │6020  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGF    F 202210 ( 10)│3450.00  │3380.00 │-90.00 │6162  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202210 ( 10)│60100.00 │57200.00│-2500.00│1116  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202210 ( 10)│409000.00 │420000.0│13000.00│1150  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘    F 202210 ( 10)│44000.00 │45300.00│1600.00 │2133  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCC    F 202210 ( 10)│233500.00 │243500.0│12500.00│352   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일  F 202210 ( 10)│25650.00 │26100.00│500.00 │5449  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원   F 202210 ( 10)│56400.00 │55900.00│-200.00 │860   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행  F 202210 ( 10)│53800.00 │54300.00│700.00 │1483  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPS  F 202210 ( 10)│34900.00 │35450.00│1150.00 │3802  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202210 ( 10)│53500.00 │54600.00│1000.00 │3924  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV   F 202210 ( 10)│15950.00 │16000.00│50.00  │4575  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심    F 202210 ( 10)│304500.00 │307500.0│3000.00 │198   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202210 ( 10)│89800.00 │90500.00│700.00 │5310  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도    F 202210 ( 10)│46500.00 │46950.00│1200.00 │16216  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계   F 202210 ( 10)│231500.00 │237500.0│8500.00 │1783  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마  F 202210 ( 10)│37350.00 │39750.00│2250.00 │3960  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역  F 202210 ( 10)│47550.00 │48500.00│900.00 │2883  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202210 ( 10)│4100.00  │4040.00 │-20.00 │63006  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화  F 202210 ( 10)│107500.00 │107500.0│-500.00 │1191  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스  F 202210 ( 10)│55000.00 │55800.00│1100.00 │3253  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202210 ( 10)│35000.00 │34900.00│-400.00 │826   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술  F 202210 ( 10)│17700.00 │17650.00│150.00 │2817  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어  F 202210 ( 10)│58000.00 │59800.00│2300.00 │4895  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스  F 202210 ( 10)│111400.00 │111100.0│-500.00 │406   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스   F 202210 ( 10)│75500.00 │78100.00│3000.00 │2819  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM   F 202210 ( 10)│78300.00 │78400.00│-200.00 │418   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202210 ( 10)│39950.00 │39850.00│50.00  │1822  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣  F 202210 ( 10)│29250.00 │29750.00│800.00 │8286  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202210 ( 10)│23500.00 │23900.00│700.00 │10842  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업  F 202210 ( 10)│15750.00 │15700.00│-50.00 │4224  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPS  F 202210 ( 10)│23800.00 │23750.00│-50.00 │4603  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202210 ( 10)│17800.00 │17800.00│-50.00 │2499  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩    F 202210 ( 10)│62600.00 │63200.00│700.00 │380   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론   F 202210 ( 10)│8020.00  │7900.00 │230.00 │17770  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠   F 202210 ( 10)│71500.00 │73100.00│2100.00 │23659  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블   F 202210 ( 10)│54200.00 │54600.00│200.00 │9485  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202210 ( 10)│63300.00 │63800.00│700.00 │9626  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202210 ( 10)│167500.00 │169500.0│3500.00 │38877  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품  F 202210 ( 10)│2450.00  │2500.00 │0.00  │22321  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202210 ( 10)│32250.00 │32100.00│-350.00 │2390  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202210 ( 10)│11350.00 │11250.00│-100.00 │22080  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202210 ( 10)│10550.00 │10750.00│200.00 │2600  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202210 ( 10)│54900.00 │57200.00│1600.00 │29938  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202210 ( 10)│13050.00 │13100.00│150.00 │4027  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent.  F 202210 ( 10)│57300.00 │58300.00│1000.00 │9305  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&E  F 202210 ( 10)│6370.00  │6390.00 │50.00  │4167  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션   F 202210 ( 10)│4900.00  │5060.00 │180.00 │42877  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKC    F 202210 ( 10)│93800.00 │93300.00│-500.00 │3080  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍  F 202210 ( 10)│40900.00 │40150.00│2550.00 │78034  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성    F 202210 ( 10)│12450.00 │12800.00│200.00 │23568  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC   F 202210 ( 10)│21900.00 │21600.00│-300.00 │6519  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202210 ( 10)│27800.00 │27750.00│-100.00 │25809  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스   F 202210 ( 10)│17800.00 │17850.00│0.00  │2165  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치  F 202210 ( 10)│29900.00 │29250.00│-650.00 │15868  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨  F 202210 ( 10)│36850.00 │36950.00│600.00 │9642  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202210 ( 10)│761000.00 │757000.0│-2000.00│440   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202210 ( 10)│21500.00 │22450.00│450.00 │10278  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202210 ( 10)│11750.00 │12000.00│350.00 │74905  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령    F 202210 ( 10)│10050.00 │10100.00│120.00 │2174  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202210 ( 10)│42050.00 │43000.00│900.00 │11306  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202210 ( 10)│92100.00 │95400.00│2700.00 │15514  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202210 ( 10)│64800.00 │64700.00│-1900.00│417   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보    F 202210 ( 10)│187200.00 │195800.0│10900.00│300   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202210 ( 10)│22750.00 │22900.00│0.00  │1021  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202210 ( 10)│4290.00  │4345.00 │40.00  │10407  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202210 ( 10)│11150.00 │11300.00│200.00 │783   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202210 ( 10)│29850.00 │30950.00│900.00 │2263  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG에너지솔 F 202210 ( 10)│448000.00 │446500.0│-1500.00│12131  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오뱅크 F 202210 ( 10)│21550.00 │21750.00│-250.00 │25441  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오페이 F 202210 ( 10)│52400.00 │52300.00│-300.00 │11292  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│크래프톤  F 202210 ( 10)│210500.00 │212000.0│4500.00 │1061  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오사 F 202210 ( 10)│83200.00 │85500.00│1200.00 │1565  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HMM    F 202210 ( 10)│18300.00 │19550.00│1500.00 │46255  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK아이이테 F 202210 ( 10)│60900.00 │60500.00│-400.00 │1895  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이브   F 202210 ( 10)│141000.00 │139500.0│-1500.00│527   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대중공업 F 202210 ( 10)│116500.00 │119500.0│4000.00 │6180  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK스퀘어  F 202210 ( 10)│36500.00 │36100.00│-900.00 │80   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK바이오팜 F 202210 ( 10)│58500.00 │57200.00│-1400.00│874   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│F&F    F 202210 ( 10)│144500.00 │146000.0│1000.00 │384   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HD현대   F 202210 ( 10)│55700.00 │54600.00│-1000.00│354   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│오리온   F 202210 ( 10)│103500.00 │109500.0│9500.00 │417   │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠금융 F 202210 ( 10)│22100.00 │21600.00│-50.00 │4165  │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│펄어비스  F 202210 ( 10)│51700.00 │48850.00│-3550.00│676   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엘앤에프  F 202210 ( 10)│189700.00 │193000.0│6000.00 │1336  │
│             │     │0    │    │    │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│위메이드  F 202210 ( 10)│48100.00 │48300.00│50.00  │669   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│알테오젠  F 202210 ( 10)│47350.00 │48700.00│1200.00 │975   │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│리노공업  F 202210 ( 10)│120000.00 │124500.0│2500.00 │140   │
│             │     │0    │    │    │
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준 (자료=KRX, 연합인포맥스) (서울=연합뉴스) [연합뉴스] Copyrights ⓒ 연합뉴스. 무단 전재 및 재배포금지

카운트 체크
 
로그인 버튼
ID찾기 회원가입 서비스신청  
 
최근조회 탭 보기관심종목 탭 보기투자종목 탭 보기
11.29 15:59    실시간신청     최근조회삭제  
종목명 현재가 전일비 등락률
코스피 2,433.39 ▲ 25.12 1.04%
코스닥 727.54 ▲ 9.64 1.34%
종목편집  새로고침 

(주)매경닷컴 매경증권센터의 모든 내용은 정보를 제공하기 위한 것이며, 투자권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 제 3자에게 배포하거나 재활용할 수 없습니다.